Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 r., godz. 13:42 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.604 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 11 (611) Z DNIA 01.06.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (534) z dnia 20.03.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
Zwracamy uwagę, iż w przeciwieństwie do roku ubiegłego, w bieżącym roku minister właściwy do spraw finansów publicznych nie planuje przesunięcia terminów obowiązków sprawozdawczych dla innych (...)
str. 4
2.
Przesunięcie terminów obowiązków sprawozdawczych wyłącznie dla organizacji non profit - komunikat Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż planowane jest niewielkie przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych przez organizacje non profit. Ma to (...)
str. 6
3.
Wersja struktur logicznych właściwa dla sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych - wyjaśnienia Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło wyjaśnienia dotyczące sporządzanych przez fundusze inwestycyjne sprawozdań finansowych w strukturach logicznych w wersji 1-6. Wynika z nich, że (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Skutki otrzymania rabatu potransakcyjnego na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy od kontrahenta faktury korygujące, które dotyczą udzielenia rabatów cenowych od zakupów zrealizowanych w 2020 r. Czy nasz koszt własny sprzedaży (...)
str. 7
2.
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
Jesteśmy spółką z o.o. W ramach tarczy 6.0 w styczniu 2021 r. złożyliśmy do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 (...)
str. 10
3.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej w sprawozdaniu spółki postawionej po dniu bilansowym w stan likwidacji
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. nasza spółka posiadała nieruchomość inwestycyjną wycenianą według wartości godziwej. Ostatniej wyceny dokonaliśmy na koniec grudnia 2019 r. W (...)
str. 15
4.
Przeksięgowanie wyniku za rok poprzedni do rozliczenia, gdy nie zostało zatwierdzone sprawozdanie za ten rok
Spółdzielnia mieszkaniowa do końca 2020 r. nie zatwierdziła sprawozdania finansowego za 2019 r. Czy w tej sytuacji zysk z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (...)
str. 17
5.
Przeznaczenie zysku na fundusz socjalny w rachunku przepływów pieniężnych
Przeznaczyliśmy część zysku za poprzedni rok obrotowy na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W której pozycji rachunku przepływów pieniężnych powinniśmy zaprezentować taką operację? W zmianie (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda bądź inwentaryzacji w drodze weryfikacji a stanem wynikającym z (...)
str. 20
2.
Niedobory i nadwyżki do rozliczenia, ujawnione w wyniku spisu z natury
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej (...)
str. 20
3.
Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald
Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych jednostki dokonuje się w odniesieniu do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez (...)
str. 24
4.
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji dotyczy tych składników aktywów i pasywów, których z różnych przyczyn nie można zinwentaryzować drogą spisu z natury lub poprzez uzgodnienie sald. (...)
str. 26
1.
Kwalifikacja nabytych udziałów do krótkoterminowych lub długoterminowych aktywów finansowych
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy o rachunkowości nabyte udziały zalicza się do instrumentów kapitałowych. Z kolei instrumenty kapitałowe kwalifikuje się do (...)
str. 27
2.
Wycena udziałów na moment ich nabycia
Posiadane przez jednostkę udziały zaliczane są do instrumentów finansowych, które należy wyceniać według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. (...)
str. 28
3.
Wycena bilansowa udziałów według ustawy o rachunkowości
Wycena udziałów zaliczonych do krótkoterminowych aktywów finansowych Wyceny udziałów zakwalifikowanych do krótkoterminowych aktywów finansowych dokonuje się według art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o (...)
str. 30
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego wcześniej z niej wycofanego i jego ulepszenie
W styczniu 2021 r. podjęliśmy decyzję o wycofaniu z użytkowania niesprawnego wózka widłowego, który był całkowicie zamortyzowany. Środek trwały wyksięgowaliśmy z ewidencji dowodem LT. W (...)
str. 33
2.
Pożyczka udzielona na zakup środka trwałego wypłacona bezpośrednio dostawcy
Nasza jednostka zaciągnęła pożyczkę na zakup środka trwałego. Faktura zakupu środka trwałego została wystawiona na naszą jednostkę z potwierdzeniem zapłaty zaliczki, natomiast pozostała część zobowiązania (...)
str. 36
3.
Ujawnienie w informacji dodatkowej wartości środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy najmu
Prowadzimy działalność handlową. Mamy około 45 sklepów detalicznych, w tym 34 w lokalach wynajmowanych w galeriach handlowych i pasażach handlowych. W umowach najmu nie podano (...)
str. 39
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane przestrzegać nadrzędnych zasad rachunkowości, określonych w art. 4-8 ustawy o rachunkowości, bez względu na przyjęte przez nie rozwiązania szczegółowe, (...)
str. 40
2.
Jednostki, które mogą zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności
W myśl art. 7 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 4 i 5 (...)
str. 41
3.
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Co do zasady, na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania służące działalności operacyjnej jednostki wycenia się po cenach historycznych (rzeczywiście zapłaconych lub poniesionych), po których zostały (...)
str. 42
4.
Konflikt zasady ostrożności z zasadami memoriału i współmierności
Stosowanie zasady ostrożności wymaga niekiedy częściowego odstąpienia od zasady memoriału i współmierności. Przypomnijmy, że z zasady memoriału, określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o (...)
str. 45
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Na jakich kontach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ująć środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej? Środki uzyskane tytułem rekompensaty za (...)
str. 46
2.
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy zwolniony na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Jak powinna wyglądać ewidencja (...)
str. 46
3.
Zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w bilansie zakładu budżetowego
W której pozycji pasywów bilansu samorządowego zakładu budżetowego ująć zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w pozycji "Zobowiązania wobec budżetów", czy w pozycji (...)
str. 48
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Nasza spółka zawarła umowę leasingu finansowego (bilansowo i podatkowo) na sprzęt medyczny na okres 4 lat. Zapłaciliśmy zaliczkę firmie "X", którą firma leasingowa zaliczyła jako (...)
str. 49
1.
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Jeżeli umowa leasingu spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, to klasyfikowana jest jako umowa leasingu (...)
str. 49
2.
Warunki uznania umowy za podatkowy leasing finansowy i ustalenie wartości przedmiotu umowy
Należy zauważyć, iż nie zawsze leasing uznany dla celów rachunkowych za leasing finansowy jest tak samo kwalifikowany dla celów podatkowych. Z leasingiem uznanym podatkowo za (...)
str. 50
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy leasingu finansowym uznawanym za dostawę towarów
Umowa leasingu, która ze względu na przepisy o podatku dochodowym ma charakter leasingu finansowego, uznawana jest na podstawie przepisów ustawy o VAT za odpłatną dostawę (...)
str. 51
4.
Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego w księgach rachunkowych jednostki niebędącej podatnikiem VAT
Z treści pytania wynika, iż wartość sprzętu medycznego, tj. część kapitałowa opłaty leasingowej, została przez finansującego wyraźnie wyodrębniona na fakturze. W takim przypadku tę wartość (...)
str. 52
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Specyfika działalności deweloperskiej
Ustawa o rachunkowości nie reguluje wprost zagadnień związanych z rachunkowością działalności deweloperskiej. Niemniej jednak, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku (...)
str. 53
2.
Przychód ze sprzedaży przedmiotu umowy deweloperskiej
Przychód ze sprzedaży przedmiotu umowy deweloperskiej wykazuje się na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego (np. faktury) jako przychód ze sprzedaży produktów. Zgodnie z KSR nr 8 (...)
str. 53
3.
Koszt wytworzenia sprzedanego przedsięwzięcia deweloperskiego
Sprzedaż zakończonego przedsięwzięcia deweloperskiego Według wskazań zawartych w KSR nr 8, gdy sprzedawana jest całość zakończonego przedsięwzięcia deweloperskiego, kosztem wytworzenia sprzedanego przedsięwzięcia jest koszt wytworzenia (...)
str. 55
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Według jakiego załącznika do ustawy o rachunkowości należy sporządzić sprawozdanie finansowe spółki cywilnej? UWAGA! Zmiana terminów
Jesteśmy spółką cywilną. Od 1 stycznia 2020 r. mamy obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. Przygotowujemy się do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Sprawozdanie nie będzie (...)
str. 57
2.
Czy fakt rozpoczęcia restrukturyzacji po dniu bilansowym uwzględnia się w księgach i sprawozdaniu za rok ubiegły?
W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy wdrażanie restrukturyzacji naszej jednostki. Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze sporządzone. Czy zdarzenie (...)
str. 58
3.
Jak rozliczyć koszt opłaty leasingowej zafakturowany w grudniu?
Jesteśmy spółką z o.o. W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę za opłatę leasingową, z datą wystawienia 21 grudnia 2020 r., natomiast data zakończenia usługi to (...)
str. 59
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczanie transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych - skutki bilansowe interpretacji ogólnej Min. Fin.
Korzystamy z kart paliwowych. Emitent kart wystawia nam faktury za paliwo. Jak ująć w księgach rachunkowych transakcje zakupów, dokonywanych przy pomocy kart paliwowych? Karty paliwowe (...)
str. 59
2.
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
W 2020 r. nasza spółka z o.o. stosowała do odliczeń VAT naliczonego wskaźnik proporcji. Po zakończeniu roku dokonaliśmy weryfikacji wskaźnika proporcji, uwzględniając dane rzeczywiste. Po (...)
str. 61
3.
Księgowe ujęcie korekty cen transferowych zwiększającej koszty uzyskania przychodów
Za 2020 r. dokonujemy korekty cen transferowych zwiększającej koszty uzyskania przychodów. Spełniamy wszystkie warunki wymienione w art. 11e updop. Jak ująć korektę cen transferowych w (...)
str. 62
4.
Czy kopia polisy ubezpieczeniowej może stanowić dowód księgowy?
Z dniem 1 stycznia 2021 r. w naszej firmie powstał dział zajmujący się ewidencją i digitalizacją umów (w tym polis). Pojawił się problem, bowiem dział (...)
str. 64
5.
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
W styczniu 2021 r. nasza spółka z o.o. wyliczyła podatek od nieruchomości za cały 2021 r. oraz złożyła deklarację na ten podatek. Ewidencję kosztów podstawowej (...)
str. 65
6.
Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym zabezpieczenia akcyzowego w zależności od jego formy
Nasza spółka jest producentem i dystrybutorem gazów technicznych zobowiązanym do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 należy ująć złożone (...)
str. 66
7.
Rozliczanie kosztów przygotowania nowej produkcji stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Spółka z o.o. od stycznia 2021 r. uruchomiała produkcję i sprzedaż nowych produktów. Przygotowanie nowej produkcji trwało 3 lata i wszystkie koszty z tym związane (...)
str. 67
8.
Wpłaty z zysku dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznawane za podział wyniku finansowego
Spółka jest zobowiązana do wpłat 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na funduszu rozwoju dróg. Czy naliczoną za 2020 r. wpłatę z zysku spółka powinna (...)
str. 68
9.
Świadczenie usługi na rzecz zwycięzcy aukcji dobroczynnej
Na aukcję dobroczynną organizowaną na jednej z platform handlowych wystawiliśmy usługę budowlaną polegającą na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych. Cena wywoławcza, stanowiąca koszt zakupu materiałów (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.