Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (546) z dnia 20.09.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Planowane zmiany przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej - projekt ustawy
PROJEKT USTAWY Do Sejmu RP 3 września 2021 r. wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa ma (...)
str. 4
2.
W terminie do 30 września 2021 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Z treści art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od (...)
str. 7
3.
Zbliża się termin przekazania na rachunek bankowy ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2021 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Tak wynika z treści art. 5 ust. (...)
str. 7
4.
Komisja UE przyjęła nowelizację MSSF 16 "Leasing"
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 31 sierpnia 2021 r. nr L 305 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1421 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Elektroniczne faktury sprzedaży w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Wystawiamy faktury sprzedaży w formie elektronicznej (format PDF). Tak też są księgowane i przechowywane. Czy stosowanie wyłącznie formy elektronicznej dla faktur sprzedaży jest dozwolone? Czy (...)
str. 9
1.
Warunki uznania faktury elektronicznej za dowód księgowy
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi. Wśród dowodów źródłowych można wyróżnić dowody zewnętrzne obce - otrzymane (...)
str. 9
2.
Zasady przechowywania dowodów księgowych według ustawy o rachunkowości
Co do zasady, w świetle art. 73 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dowody księgowe przechowuje się w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu (...)
str. 10
3.
Regulacje ustawy o VAT w zakresie faktur elektronicznych
W świetle art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą (...)
str. 11
4.
Możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 stycznia 2022 r. - projekt zmiany ustawy o VAT
Zgodnie z założeniami projektu z dnia 2 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
II.
Rozliczenie rozrachunków z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych
Posiadamy rozrachunki z tytułu dostaw i usług w walucie obcej. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zapłatę tych rozrachunków?
str. 13
1.
Formy regulowania rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Uregulowanie rozrachunków z kontrahentem powoduje ich wyłączenie (wyksięgowanie) z ksiąg rachunkowych jednostki. Może ono przyjąć różne formy, w zależności od postanowień umowy kupna-sprzedaży bądź uzgodnień (...)
str. 13
2.
Zasady wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień ich rozliczenia
Jeżeli rozrachunki są wyrażone w walucie obcej, to kurs waluty obcej, który jednostka zastosuje do przeliczenia na walutę polską spłaty należności lub zobowiązania zależy od (...)
str. 14
3.
Rozrachunki w walucie obcej na przykładach liczbowych
Przykład Wpływ należności w walucie obcej na konto walutowe I. Założenia: W wyniku sprzedaży towarów w spółce "X" powstała należność od odbiorcy zagranicznego w wysokości: (...)
str. 15
III.
Likwidacja nieprzydatnych zapasów wyrobów i ich przekazanie do skupu złomu
Jesteśmy producentem wyrobów metalowych. Zapasy wyrobów, które nie nadają się do sprzedaży klientom, oddajemy do skupu złomu i wystawiamy fakturę sprzedaży. Jak powinniśmy dokumentować likwidację (...)
str. 20
1.
Wyksięgowanie nieprzydatnych zapasów wyrobów z ewidencji bilansowej
Z ustawy o rachunkowości wynika, że aktywa (w tym zapasy) to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, (...)
str. 20
2.
Udokumentowanie fizycznej likwidacji wyrobów gotowych
Dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone wyłącznie do likwidacji, tj. zniszczenia, zezłomowania, utylizacji itp., jest (...)
str. 22
3.
Przychód ze złomowania wyrobów udokumentowany fakturą sprzedaży
W jednostce, w której sprzedaż złomu nie jest przedmiotem podstawowej działalności, przychód uzyskany ze sprzedaży nieprzydatnych wyrobów gotowych do skupu złomu stanowi, na mocy art. (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wpłata zaliczki na zakup środka trwałego i ustalenie odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych
Jesteśmy spółką jawną osób fizycznych, posiadającą status jednostki małej. Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy według zasad podatkowych. W sierpniu 2021 r. wpłaciliśmy 100 tys. zł zaliczki na (...)
str. 24
2.
Budowa stałych i tymczasowych dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowej
Na dzierżawionych gruntach budujemy dwie elektrownie wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, tzn. place i drogi stałe oraz tymczasowe (część dróg jest wspólna dla obu elektrowni). Ponadto, (...)
str. 26
3.
Zakup domu wypoczynkowego na potrzeby prowadzonej działalności i koszty jego utrzymania
Główną działalnością naszej spółki jest prowadzenie restauracji. Zakupiliśmy dom wypoczynkowy wraz z udziałem w gruncie i zamierzamy wynajmować go letnikom. Dom został ostatecznie odebrany w (...)
str. 27
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Poprawianie błędnych zapisów księgowych
Błędy księgowe mogą pojawiać się na dokumentach księgowych, w zapisach księgowych dokonywanych w urządzeniach księgowych, a także na dodatkowych zestawieniach pomocniczych i kontrolnych. Błędne zapisy (...)
str. 29
1.
Rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, (...)
str. 29
2.
Zapisy operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
Z ustawy o rachunkowości wynika, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić - w postaci zapisu - każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie (...)
str. 30
3.
Sposoby poprawiania błędnych zapisów na przykładach liczbowych
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, błędy stwierdzone w zapisach księgowych poprawia się stosując art. 25 ust. 1 tej ustawy. Według tego przepisu, stwierdzone w (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji jednostki oświatowej?
Z końcem roku szkolnego, tzn. z dniem 31 sierpnia 2021 r., zlikwidowano samorządową jednostkę oświatową (szkołę). Na likwidatora wyznaczono dotychczasowego dyrektora. Kto powinien w takiej (...)
str. 35
2.
Opłaty za usługi wodne i gospodarowanie odpadami w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Za usługi wodne uiszczamy opłatę stałą oraz opłatę zmienną. Ponadto raz na kwartał wpłacamy na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. (...)
str. 36
3.
Błędne uznanie rachunku budżetu w ewidencji księgowej
Na wyciągu z rachunku bankowego widnieje wpływ niewyjaśnionej kwoty (pomyłka banku). Czy operacja błędnego uznania rachunku budżetu powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych urzędu obsługującego (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Skutki otrzymania wkładu niepieniężnego w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Spółka z o.o. otrzymała od udziałowca aport w postaci nieruchomości gruntowej. Łączna wartość nieruchomości została określona w akcie notarialnym i jest ona wyższa od wartości (...)
str. 40
1.
Wniesienie wkładu niepieniężnego w świetle ustawy o VAT
Wkład niepieniężny, zwany aportem, to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być (...)
str. 40
2.
Rozliczenie podatkowe otrzymanego wkładu niepieniężnego
Amortyzacja podatkowa środków trwałych otrzymanych aportem Wartość początkową składników majątku nietworzących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, otrzymanych aportem przez spółkę z o.o. (jako podatnika podatku (...)
str. 41
3.
Ujęcie aportu w księgach rachunkowych otrzymującego
Jeżeli przedmiotem aportu jest środek trwały, to dla celów bilansowych jego wartość początkową ustala się w wartości określonej w umowie (statucie) spółki, nie wyższej od (...)
str. 42
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Praktyczne zastosowanie MSR - czy do umowy dzierżawy gruntu stosować MSSF 16?
Spółka zawarła umowę dzierżawy gruntu na 3 lata w celu składowania materiałów budowlanych. Sprawozdanie finansowe spółka sporządza zgodnie z MSR. Czy do umowy dzierżawy gruntu (...)
str. 43
1.
Definicja umów leasingu w świetle MSSF 16
Definicję leasingu oraz wytyczne w zakresie ujmowania umów leasingu po stronie leasingobiorców stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) zawiera MSSF 16. Standard ten należy stosować generalnie (...)
str. 43
2.
Wpływ okresu leasingu na stosowanie uproszczeń oraz wycenę leasingu
Okres leasingu - w świetle załącznika A do MSSF 16 - to nieodwołalny okres, przez który leasingobiorca ma prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów, wraz (...)
str. 44
3.
Wycena początkowa składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu
Leasingobiorca w dacie rozpoczęcia leasingu wprowadza jednocześnie do ksiąg rachunkowych dwa elementy, tj. składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. (...)
str. 45
4.
Ewidencja księgowa składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązanie z tytułu leasingu wprowadzane jest na moment początkowego ujęcia, jako suma zdyskontowanych płatności leasingowych. W kolejnych okresach (miesiącach, kwartałach i latach) jednostka powinna naliczać (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak rozliczyć nakłady poniesione na zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego?
Przed przyjęciem do używania zakupionego programu komputerowego ponieśliśmy koszty jego zainstalowania i uruchomienia. Czy koszty te zwiększą cenę nabycia programu komputerowego? Nakłady poniesione przed przyjęciem (...)
str. 49
2.
Czy hipotetyczne odsetki uwzględniane w kosztach podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych?
Spółka z o.o., ustalając zaliczki na podatek dochodowy w kosztach uzyskania przychodów, uwzględnia hipotetyczne odsetki. Jak takie odsetki powinna ująć w księgach rachunkowych? Hipotetyczne odsetki (...)
str. 50
3.
Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej jest obowiązkowe?
Jesteśmy jednostką prowadzącą księgi rachunkowe. W zakładowym planie kont nie wyodrębniliśmy kont pozabilansowych. Czy oprócz ewidencji bilansowej powinniśmy prowadzić również ewidencję pozabilansową? Ustawa o rachunkowości (...)
str. 51
4.
Na jakim koncie ująć opakowania wielokrotnego użytku i w której pozycji bilansu wykazać saldo tego konta?
Posiadamy opakowania wielokrotnego użytku własne i obce. Czy powinniśmy wyodrębnić specjalne konto do ewidencji tych opakowań? W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w spółce jawnej osób fizycznych
Spółka jawna osób fizycznych rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 r. Czy taka spółka może połączyć księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za 2021 r. z księgami (...)
str. 52
2.
Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej w księgach spółki z o.o. będącej komplementariuszem
Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. W trakcie roku obrotowego spółka z o.o. otrzymuje zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej. Otrzymana kwota jest (...)
str. 54
3.
Wytwarzanie energii elektrycznej we własnym zakresie i jej odsprzedaż najemcom oraz firmie energetycznej
Nasza spółka wynajmuje powierzchnie magazynowe oraz świadczy inne usługi. Po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych będziemy również producentem energii. Wytworzoną energię będziemy częściowo wykorzystywać na potrzeby własne, (...)
str. 56
4.
Ujęcie w księgach dłużnika rekompensaty należnej wierzycielowi za koszty odzyskiwania należności
Nie uregulowaliśmy zobowiązania wobec dostawcy w umówionym terminie. W związku z tym otrzymaliśmy od tego dostawcy notę księgową zobowiązującą do zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania (...)
str. 59
5.
Otrzymanie i spłata pożyczki leasingowej wraz z odsetkami
Jesteśmy spółką zajmującą się świadczeniem usług medycznych. Skorzystaliśmy z pożyczki leasingowej na zakup sprzętu medycznego. Otrzymaliśmy fakturę zakupu tego sprzętu i dokonujemy od niego odpisów (...)
str. 61
6.
Ustalenie ceny ewidencyjnej towarów kupowanych w walucie obcej
Nasza spółka z o.o. zajmuje się handlem hurtowym. Większość towarów kupujemy w walucie obcej. Do wyceny zapasów towarów przyjęliśmy stałe ceny ewidencyjne ustalane na poziomie (...)
str. 62
7.
Prezentacja przychodu z wynajmu samolotu w rachunku zysków i strat
Jesteśmy jednostką handlową. Niedawno rozszerzyliśmy działalność o świadczenie usług polegających na wynajmie zakupionego przez nas samolotu (uzyskaliśmy wpis do KRS - wynajem i dzierżawa środków (...)
str. 64
8.
Dowód księgowy będący podstawą ujęcia w księgach kosztów opłat drogowych
Otrzymaliśmy dokument E100 z tytułu opłat drogowych w formie zestawienia należności do zapłaty, zawierający dane wystawcy i nabywcy, numer zestawienia, datę wystawienia i sprzedaży oraz (...)
str. 65
9.
Koszty wsparcia serwisowego licencji bezterminowej, nabytej na potrzeby prowadzonej działalności
Zakupiliśmy bezterminową licencję, którą używamy w prowadzonej działalności. Przez pomyłkę nie wprowadziliśmy jej do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Kwotę licencji ujęliśmy jako zaliczkę na (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.