Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024 r., godz. 13:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (536) z dnia 20.04.2021
Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Dodatek nr 6
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8
z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SPRAWOZDAWCZYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19
1.
Podstawa prawna zmiany terminów sprawozdawczych
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca (...)
str. 3
2.
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Rozporządzenie zmieniające dodaje m.in. § 2a i § 3a ust. 1 do rozporządzenia zmienianego. Na mocy tych przepisów, w przypadku jednostek, o których mowa w (...)
str. 3
3.
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora finansów publicznych
Rozporządzenie zmieniające dodaje także § 3a ust. 2 do rozporządzenia zmienianego. Na mocy tego przepisu, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną: termin (...)
str. 5
4.
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej niektórych jednostek, przy założeniu iż dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r., przedstawiono w poniższej tabeli. Rodzaj prac Ustawowy (...)
str. 6
II.
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATWIERDZENIEM I UDOSTĘPNIENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Forma sprawozdania finansowego
można sporządzić w Programie DRUKI Gofin Na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania (...)
str. 7
2.
Termin i obowiązek zatwierdzenia sprawozdania
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający jednostki, po rozpatrzeniu tego sprawozdania uznał, iż odzwierciedla ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik (...)
str. 8
3.
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie (...)
str. 9
4.
Udostępnianie sprawozdań finansowych wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni
W świetle art. 68 ustawy o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia (...)
str. 11
5.
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sposób korygowania błędów Według art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność (...)
str. 12
6.
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Niezatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego nie zwalnia jednostki z obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na (...)
str. 14
III.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRS
1.
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do KRS oraz termin ich przekazania
Sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, składają do KRS podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (...)
str. 16
2.
Rodzaje i forma dokumentów przekazywanych do KRS
Dokumenty, które podlegają złożeniu do KRS wymienia art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (...)
str. 18
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do KRS
W ustawie o rachunkowości brak jest sankcji za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego. Jednak niezłożenie go we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności. Sankcje (...)
str. 19
4.
Lista kontrolna czynności związanych z przygotowaniem sprawozdania do złożenia w KRS - checklista
Przykładową listę kontrolną prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego do złożenia w KRS prezentujemy na kolejnej stronie. Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE NIE DOTYCZY (...)
str. 20
IV.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO SZEFA KAS
1.
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Szefa KAS oraz termin ich przekazania
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnicy PIT) prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, stosownie do art. 45 ust. 5 updof, przekazują, za (...)
str. 22
2.
Rodzaje i forma dokumentów przekazywanych do Szefa KAS
Podatnicy PIT, w świetle art. 45 ust. 5 updof, przekazują do Szefa KAS sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie (...)
str. 24
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do Szefa KAS
Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami musi trafić do Szefa KAS w terminach wskazanych przez ustawodawcę. W tym względzie prowadzona jest kontrola terminowości składania sprawozdań (...)
str. 24
4.
Lista kontrolna czynności związanych z przekazaniem sprawozdania do Szefa KAS - checklista
Przykładową listę kontrolną prac związanych z przygotowaniem i wysyłką sprawozdania finansowego do Szefa KAS prezentujemy poniżej. Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI (...)
str. 25
V.
OBOWIĄZEK OGŁOSZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W MSIG
1.
Podmioty zobowiązane do ogłoszenia sprawozdań w MSiG
Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) reguluje art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, kierownik jednostki niewpisanej (...)
str. 26
2.
Rodzaje i forma dokumentów przekazywanych do ogłoszenia w MSiG
W świetle art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS składa do ogłoszenia następujące dokumenty finansowe za rok obrotowy: wprowadzenie (...)
str. 26
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do ogłoszenia
Jeśli jednostki zobowiązane do złożenia swoich sprawozdań finansowych do ogłoszenia w MSiG nie wywiążą się z tego obowiązku muszą się liczyć z konsekwencjami z tego (...)
str. 28
4.
Lista kontrolna czynności związanych ze złożeniem sprawozdania do ogłoszenia w MSiG - checklista
Przykładową listę kontrolną prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG prezentujemy poniżej. Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI 1. (...)
str. 28
VI.
ZATWIERDZENIE I SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Gdzie przekazać roczne sprawozdanie finansowe fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej?
Jesteśmy fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej, a jednocześnie podatnikiem CIT niewpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Do (...)
str. 29
2.
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego należy złożyć do KRS?
Jesteśmy spółką jawną, której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe poddaliśmy jednak badaniu dobrowolnie. Czy sprawozdanie z tego badania powinniśmy (...)
str. 30
3.
W jakiej formie przekazać sprawozdanie finansowe SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu?
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. w formie elektronicznej w postaci ustrukturyzowanej. Kierownik zakładu przedkłada roczne sprawozdanie finansowe radzie (...)
str. 31
4.
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Spółka z o.o. podpisała umowę z biurem rachunkowym o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy biuro rachunkowe jest zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych tej spółki do (...)
str. 33
5.
Jak poprawić błąd wykryty w dokumentach towarzyszących sprawozdaniu finansowemu złożonemu w KRS?
W elektronicznym sprawozdaniu biegłego rewidenta, podpisanym podpisem kwalifikowanym przez biegłego rewidenta, znalazły się literówki w nazwie naszej firmy. Sprawozdanie zostało dostarczone także w wersji papierowej, (...)
str. 33
6.
Czy prokurent może złożyć w KRS skany uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym musimy złożyć odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku. W jakiej postaci powinniśmy złożyć te dokumenty? (...)
str. 34
7.
Czy spółka cywilna ma obowiązek przekazania rocznego sprawozdania do Szefa KAS?
Nasza spółka cywilna prowadzi od 2020 r. księgi rachunkowe. Wspólnicy spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy sprawozdanie finansowe za 2020 r. powinniśmy (...)
str. 35
8.
Jakie warunki musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS?
Czy w spółce z o.o. księgowa może dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS? Jakie warunki musi spełnić, aby mogła podpisać i wysłać sprawozdanie finansowe wraz (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.