Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Limit przychodów uzyskanych w 2021 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2022 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,5941 zł/euro = 9.188.200 zł. Katalog podmiotów (...)
str. 4
2.
Zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych w przyjętej przez Sejm ustawie wprowadzającej Polski Ład
Sejm RP na posiedzeniu 1 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 5
3.
Rachunkowość kas zapomogowo-pożyczkowych w świetle nowej ustawy
Z dniem 11 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666), zwana dalej (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Przygotowanie do inwentaryzacji drogą spisu z natury
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają szczegółowo sposobu przeprowadzania spisu z natury. Pomocne w tym zakresie mogą być wskazówki zawarte w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości (...)
str. 9
1.
Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu z natury?
Za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki (por. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Nie może on scedować na (...)
str. 9
2.
W jakim terminie i jak często należy przeprowadzać spis z natury?
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości podstawowym terminem inwentaryzacji jest ostatni dzień każdego roku obrotowego. W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się (...)
str. 9
3.
Kto wykonuje czynności spisowe?
Kierownik jednostki zobowiązany jest do powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenia jej przewodniczącego. Przewodniczącym może być sam kierownik jednostki. W jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie nie (...)
str. 10
4.
Jak udokumentować przygotowanie i organizację spisu z natury?
Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury Kierownik jednostki zobowiązany jest wydać przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury (tzw. regulacje wewnętrzne), które sporządza (...)
str. 11
5.
Jak zorganizować spis z natury, wyznaczyć pola spisowe i przygotować zapasy do spisu?
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury przedmiotu, (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
II.
Nieruchomości gruntowe w księgach rachunkowych
Według definicji zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z (...)
str. 15
1.
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Jeżeli zakupiony grunt przeznaczony jest na potrzeby własne jednostki oraz spełnia pozostałe wymogi określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, to (...)
str. 15
2.
Grunty ujęte w księgach rachunkowych jako inwestycje
Jeżeli jednostka posiada grunt w celu osiągania z niego korzyści ekonomicznych, to może zaliczyć go w księgach rachunkowych do inwestycji. W myśl art. 3 ust. (...)
str. 17
3.
Posiadany przez dewelopera grunt klasyfikowany jako towar
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują zasad ewidencjonowania w księgach rachunkowych gruntu, na którym deweloper planuje wznieść nieruchomości (np. budynek mieszkalny). Wyjaśnienie tej kwestii można (...)
str. 19
1.
Wycena i ujęcie w księgach składników otrzymanych w darowiźnie
Umowa darowizny została określona w Kodeksie cywilnym (K.c.). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy (...)
str. 21
2.
Przyjęcie do używania składnika majątku trwałego otrzymanego w drodze darowizny
W sierpniu 2021 r. spółka jawna otrzymała środek trwały w formie darowizny. Wartość tego środka trwałego jest określona w akcie notarialnym. Będzie on wykorzystywany w (...)
str. 22
3.
Otrzymanie w formie darowizny towarów handlowych i materiałów pomocniczych
Otrzymaliśmy w formie darowizny artykuły elektryczne (które będą stanowiły dla naszej jednostki towary) oraz materiały pomocnicze do produkcji wyrobów. Wartość towarów nie została określona w (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zmiana sposobu ujmowania niskocennych składników aktywów trwałych
Spółka posiada w ewidencji niskocennych składników majątkowych sprzęt komputerowy zakupiony w 2019 r. W chwili zakupu jego wartość była niższa niż 3.500 zł i została (...)
str. 25
2.
Skutki bilansowe przełączania części dodatkowych lub peryferyjnych między środkami trwałymi
Jednostka posiada samochód ciężarowy z zabudową do przewozu żywca, jako jeden środek trwały. Jest on w całkowicie zamortyzowany. Zabudowę do przewozu żywca jednostka chce przełożyć (...)
str. 26
3.
Sprzedaż zestawu komputerowego pracownikowi firmy
W październiku 2021 r. zakończyła się amortyzacja kilku zestawów komputerowych. Zamierzamy je sprzedać pracownikom firmy. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa takiego zdarzenia i jak to (...)
str. 28
4.
Wpływ wydatków na wartość początkową środka trwałego
Spółka z o.o. buduje nowy magazyn. Zakupiła usługę oznakowania hali logotypem oraz oklejenia szyb i zamontowania banera (koszty działań marketingowych). Ponadto poniosła wydatki na zakup (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. niezarejestrowane w KRS do dnia bilansowego
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., stosownie do art. 262 § 4 K.s.h., następuje z chwilą wpisania do rejestru. Dlatego też w księgach rachunkowych zwiększenia (...)
str. 32
2.
Nierozliczona strata z lat ubiegłych w spółce z o.o.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy ustala się na koncie 86 "Wynik finansowy". Saldo Wn tego konta oznacza stratę, a saldo Ma - zysk. Saldo (...)
str. 33
3.
Zaliczki na poczet zysku wypłacone w trakcie roku obrotowego
Zaliczki wypłacane w trakcie roku obrotowego wspólnikom uznaje się za śródroczny podział wyniku finansowego. Jak wynika z treści art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
V.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)
str. 38
1.
Zmiany w klasyfikacji rozdziałów w obrębie załącznika nr 2
Szczegółowe zmiany w obrębie załącznika nr 2 "Klasyfikacja rozdziałów" przedstawia poniższa tabela. Dział i zakres zmian Data wejścia w życie Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" (...)
str. 38
2.
Zmiany paragrafów dochodowych w obrębie załącznika nr 3
W załączniku nr 3 "Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)" wprowadzono następujące zmiany: dodano paragraf 218 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie (...)
str. 41
3.
Zmiany paragrafów wydatkowych w obrębie załączników nr 4 i 7
Nowe paragrafy wydatkowe dotyczące wynagrodzeń nauczycieli W wyniku wprowadzonych zmian w załączniku nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)" pojawiły się m.in. dwa (...)
str. 41
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Płatności w walucie obcej za zakupy przez internet - ujęcie bilansowe i podatkowe
Spółka z o.o. w sierpniu dokonała trzech transakcji na portalach internetowych, płacąc kartą walutową powiązaną z rachunkiem walutowym. We wrześniu, dwie z tych transakcji zostały (...)
str. 44
1.
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu zapłaty za zamówiony towar
W świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po (...)
str. 44
2.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
W przypadku przyjęcia do wyceny rozchodu waluty kursu historycznego, na rachunku walutowym nie powstaną różnice kursowe. Natomiast w przypadku przyjęcia do wyceny rozchodu środków pieniężnych (...)
str. 44
3.
Zwrot środków, gdy transakcja nie doszła do skutku
Jeśli jednostka otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towaru, to do przeliczenia kwoty wykazanej na fakturze w walucie obcej zastosuje średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień (...)
str. 45
4.
Różnice kursowe powstałe na koncie rozrachunkowym
W wyniku zastosowania różnych kursów walut do wyceny wypływu i zwrotu wpłaconej z góry zapłaty na koncie rozrachunkowym powstaną różnice kursowe, które trzeba rozliczyć i (...)
str. 46
5.
Rozliczenie płatności dokonywanych za pośrednictwem konta walutowego na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. dokonuje zakupów na różnych portalach internetowych. W sierpniu 2021 r. zakupiła w banku: 10.000 USD po kursie: 3,8314 zł/USD (...)
str. 46
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Rzeczowe aktywa trwałe WEDŁUG MSR - wycena początkowa a koszty finansowania zewnętrznego - część I
W wielu przypadkach pozyskanie składnika rzeczowych aktywów trwałych (RAT) finansowane jest ze źródeł zewnętrznych, np. kredytów, pożyczek, emisji obligacji. Zidentyfikowanie kosztów finansowania zewnętrznego jest pierwszym (...)
str. 48
1.
Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
Podstawowym standardem regulującym zasady aktywowania kosztów związanych z finansowaniem zewnętrznym w wartości początkowej aktywów jest MSR 23 "Koszty finansowania zewnętrznego". Standard ten wskazuje, że przez (...)
str. 48
2.
Koszty finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane
Należy podkreślić, że kosztami, które mogą podlegać aktywowaniu są koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów. Przyporządkowanie takie (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na podstawie jakiego dokumentu zaksięgować zakup sprzętu od osoby fizycznej?
Spółka jawna prowadząca księgi rachunkowe zakupiła od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej używaną lodówkę. Jaki dokument może być podstawą księgowania tego zakupu? Podstawą zapisu w (...)
str. 52
2.
Czy PCC od umowy pożyczki odnosi się w ciężar kosztów?
Spółka zawarła umowę pożyczki i w związku z tym była zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak ująć w księgach ten podatek? Podatek od (...)
str. 52
3.
Jak wyksięgować wpłatę za towar, który nigdy nie zostanie dostarczony?
W 2020 r. dokonaliśmy wpłaty za zamówiony przez internet towar. Zamówienie nie zostało jednak zrealizowane. Po dłuższym czasie okazało się, że firma, na rzecz której (...)
str. 53
4.
Do kiedy jednostka mała może zdecydować o niesporządzaniu wybranych elementów sprawozdania? UWAGA! Zmiana terminów
Nasza spółka jest jednostką małą. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie za 2021 r. będzie podlegało badaniu przez firmę (...)
str. 54
IX.
Z listów Czytelników
1.
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych otrzymanych w postaci papierowej
W celu zminimalizowania kosztów archiwizacji chcielibyśmy zmienić zasady przechowywania dokumentów i wszystkie dowody księgowe (czyli zarówno zakupowe, jak i sprzedażowe) przechowywać tylko w postaci elektronicznej. (...)
str. 55
2.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki
Spółka z o.o. komandytowa 31 grudnia 2020 r. przekształciła się w spółkę jawną (została wpisana do KRS 31 grudnia 2020 r.). Spółka jawna nie spełnia (...)
str. 57
3.
Rozliczanie korekt in minus przy transakcjach WNT po zmianach wprowadzonych 1 października 2021 r.
Nabyliśmy towar w ramach WNT. Następnie, po spełnieniu przez nas dodatkowych warunków, kontrahent wystawił fakturę korygującą in minus do tej dostawy z tytułu udzielonego nam (...)
str. 58
4.
Moment ujęcia w księgach usługodawcy kosztu bezpośrednio związanego z przychodem
Prowadzimy sprzedaż usług spedycyjnych. Wystawiamy faktury na kontrahentów zagranicznych za wykonane usługi przewozu towarów na terenie Unii Europejskiej. Następnie zlecamy wykonanie przewozu innej firmie "Z" (...)
str. 61
5.
Księgowe ujęcie faktury otrzymanej od dostawcy energii elektrycznej za świadczenie usług dystrybucji
Jednostka otrzymuje osobne faktury od dostawcy energii elektrycznej za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jak ująć te faktury w księgach? Czy będą to koszty zużycia (...)
str. 62
6.
Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w księgach dewelopera
Spółka prowadząca działalność deweloperską zamyka księgi na 31 grudnia roku kalendarzowego, a opłatę za użytkowanie wieczyste powinna uiścić do 31 marca danego roku. Jak należy (...)
str. 63
7.
Należności celne z tytułu zakupu towarów od kontrahenta spoza Unii Europejskiej
Sprowadzamy towary handlowe spoza Unii Europejskiej. Przy ich nabyciu płacimy cło. Czy przyjmując towary do magazynu, powinniśmy doliczyć cło do ceny jednostkowej danego towaru? Ewidencję (...)
str. 65
8.
Rozliczenie należności dochodzonej na drodze sądowej w związku z otrzymaniem sądowego nakazu zapłaty
W księgach naszej spółki figurowała nieuregulowana należność z tytułu dostawy towarów, którą skierowaliśmy na drogę postępowania sądowego. Na należność oraz spodziewane odsetki utworzyliśmy odpis aktualizujący, (...)
str. 67
9.
Zasady naliczania i ewidencji odsetek od pożyczki otrzymanej przez spółkę od jej wspólnika
Spółka 15 marca 2020 r. otrzymała od wspólnika pożyczkę. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki naliczać każdego roku na dzień (...)
str. 68
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.