Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 8:54 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Zbliża się koniec kolejnego roku wydawniczego. W związku z tym pragnę Państwu podziękować za okazane nam zaufanie oraz zachęcić do pozostania z nami (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Parlament RP zakończył prace nad Polskim Ładem, który wprowadza także zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych
Sejm RP na posiedzeniu 29 października 2021 r. przyjął część zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 5
2.
Senat RP przyjął ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości bez poprawek
Senat RP na posiedzeniu 29 października 2021 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, lub inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny (...)
str. 8
2.
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Prace bilansowe to prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego. Prace te powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. (...)
str. 9
3.
Forma i postać rocznego sprawozdania finansowego
Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej (por. art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że (...)
str. 11
4.
Zmiany w przepisach dotyczące formy sprawozdań finansowych
Senat RP na posiedzeniu 29 października 2021 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych (...)
str. 12
II.
Udokumentowanie i ewidencja kosztów podróży służbowej, opłaconych firmową kartą płatniczą
Pracownicy naszej firmy często odbywają podróże służbowe samochodem używanym przez firmę na podstawie umowy leasingu. Wszystkie wydatki, takie jak paliwo, obiad, hotel są opłacane kartami (...)
str. 13
1.
Podstawa prawna zwrotu pracownikowi kosztów podróży służbowej
Stosownie do treści art. 77 5 § 1 Kodeksu Pracy (K.p.), pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba (...)
str. 13
2.
Zasady kwalifikacji kosztów podróży służbowej dla celów podatkowych i bilansowych
Dla celów podatku dochodowego kwoty należności z tytułu diet oraz zwrotu kosztów pracownikowi, który odbył podróż w celach służbowych, są kosztem uzyskania przychodów na zasadach (...)
str. 14
3.
Dokumenty związane z rozliczeniem kosztów podróży służbowej
Faktury, rachunki, paragony, bilety i inne dokumenty Stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w (...)
str. 15
4.
Rozliczenie i ewidencja wydatków opłaconych kartą płatniczą
Służbowa karta płatnicza, którą otrzymuje pracownik od pracodawcy, jest instrumentem płatniczym służącym do dokonywania płatności bezgotówkowo w imieniu pracodawcy. Za jej pomocą pracownik może regulować (...)
str. 17
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej w księgach rachunkowych
Wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, takie jak koszty sądowe, wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników, tj. adwokata, radcy prawnego (tzw. koszty zastępstwa procesowego) oraz koszty (...)
str. 18
1.
Koszty procesu niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony
W myśl art. 98 § 1-3 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia (...)
str. 18
2.
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową
Należności skierowane na drogę sądową wskazane jest przeksięgować - pod datą skierowania sprawy do sądu - na konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej". W (...)
str. 19
3.
Skutki korzystnego wyroku zasądzającego kwotę należności wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu
W momencie uprawomocnienia się korzystnego wyroku sądowego w sprawie o zapłatę należności od dłużnika wskazane jest przeksięgować należność dochodzoną na drodze sądowej, ujętą na koncie (...)
str. 20
4.
Ujęcie operacji związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej na przykładach
Przykład Jednostka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności dochodzonej na drodze sądowej I. Założenia: Spółka z o.o. wystąpiła do sądu z pozwem o zwrot niezapłaconej należności (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wartość początkowa nabytego samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych
Zakupiliśmy samochód osobowy, który będzie stanowił środek trwały naszej jednostki. Jakie wydatki wpływają na wartość początkową samochodu, a jakich do tej wartości nie można zaliczyć? (...)
str. 24
2.
Rezygnacja z montażu urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie i ich sprzedaż
Jednostka zakupiła urządzenia grzewcze (promienniki), które planowała zamontować w hali magazynowej. Urządzenia te ujęła na koncie "Środki trwałe w budowie". Obecnie zrezygnowała z ich montażu (...)
str. 25
3.
Faktura za demontaż środka trwałego postawionego w stan likwidacji
We wrześniu 2021 r. postawiliśmy w stan likwidacji jeden z naszych środków trwałych. Wystawiliśmy w związku z tym dokument "LT - Likwidacja środka trwałego". W (...)
str. 28
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania rzeczywistych cen nabycia lub zakupu
Wybór metody wyceny rozchodu materiałów Jak wynika z art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (w tym materiały) (...)
str. 29
2.
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania stałych cen ewidencyjnych
Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości, składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych w (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej
W bibliotece szkolnej przeprowadzamy w tym roku skontrum materiałów bibliotecznych. Czy skontrum tych materiałów może być uznane także za inwentaryzację w świetle przepisów ustawy o (...)
str. 34
2.
Skutki przedłużenia przez radę gminy terminu płatności rat podatku od nieruchomości a sprawozdanie Rb-27S
Rada gminy podjęła uchwałę o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Czy skutki (...)
str. 35
3.
Klasyfikacja pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli według nowych paragrafów wydatkowych
Jak po zmianach wprowadzonych w podziałkach klasyfikacji budżetowej i dodaniu nowych paragrafów wydatkowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli powinniśmy klasyfikować pochodne od tych wynagrodzeń? Na mocy rozporządzenia (...)
str. 36
4.
Nieruchomości i wyposażenie otrzymane od organu założycielskiego do nieodpłatnego użytkowania
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W listopadzie 2012 r. otrzymaliśmy budynek i wyposażenie od organu założycielskiego, na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania. Ich wartość wprowadziliśmy (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Spółki nieruchomościowe - wybrane zagadnienia
1.
Definicja spółki nieruchomościowej
Od 1 stycznia 2021 r. do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono nowy podmiot - tzw. spółkę nieruchomościową. Definicja spółki nieruchomościowej zawarta jest w art. 4a (...)
str. 39
2.
Obowiązki informacyjne wobec Szefa KAS
Na spółki nieruchomościowe i ich wspólników zostały nałożone szczególne obowiązki informacyjne wobec Szefa KAS, o których mowa w art. 27 ust. 1a updop oraz art. (...)
str. 40
3.
Obowiązki spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku
Spółka nieruchomościowa ma ważne obowiązki również jako płatnik podatku dochodowego. Na podstawie art. 26aa ust. 1 updop oraz art. 41 ust. 4f updof, spółka nieruchomościowa, (...)
str. 41
4.
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zaliczonych do grupy 1 KŚT
Sejm RP na posiedzeniu 29 października 2021 r. przyjął część zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 43
5.
Konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego
Spółką nieruchomościową może być nie tylko spółka polska, lecz także zagraniczna, będąca właś­cicielem nieruchomości położonych w Polsce. Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - wprowadzenie
Wiele polskich podmiotów przeprowadza transakcje w walutach obcych. W niniejszym artykule podejmujemy problematykę związaną z taką wyceną począwszy od zagadnień związanych z ustaleniem waluty funkcjonalnej, (...)
str. 44
1.
Międzynarodowe standardy dotyczące pozycji i transakcji w walucie obcej
Trzema podstawowymi międzynarodowymi standardami regulującymi zasady ujmowania i wyceny transakcji i pozycji związanych z walutą obcą są: MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", (...)
str. 45
2.
Walutowe instrumenty pochodne, które można określić jako samoistne
Postanowienia MSSF 9 stosuje się niemalże do wszystkich instrumentów pochodnych, w tym do kontraktów walutowych, takich jak kontrakty forward na kupno lub sprzedaż waluty, opcji (...)
str. 45
3.
Walutowe instrumenty pochodne wbudowane w umowy
Według paragrafu 4.3.1 MSSF 9, wbudowany instrument pochodny jest komponentem kontraktu hybrydowego, który zawiera również niebędącą instrumentem pochodnym umowę zasadniczą, powodującym, że niektóre z przepływów (...)
str. 46
4.
Rachunkowość transakcji zabezpieczających
Obok instrumentów pochodnych i wbudowanych instrumentów pochodnych MSSF 9 reguluje ujmowanie pozycji i transakcji w kontekście rachunkowości zabezpieczeń. Rachunkowość zabezpieczeń to specjalne przepisy, które przewidują (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaksięgować kwotę umorzonej subwencji finansowej otrzymanej z PFR?
Otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu w 50% subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak zaksięgować umorzoną kwotę? Czy uwzględnia się ją przy ustalaniu zaliczki na podatek (...)
str. 51
2.
Na jakim koncie ująć korektę błędu w obliczeniu podatku od nieruchomości za lata poprzednie?
W poprzednich latach popełniliśmy błąd w obliczeniu podatku od nieruchomości, dlatego obecnie (w 2021 r.) musimy zapłacić odsetki. Błąd dotyczy lat obrotowych, za które sprawozdania (...)
str. 52
3.
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie z tytułu zakupu telefonu służbowego na raty?
Zakupiliśmy telefon na raty, przeznaczony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Sporządzamy bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W której pozycji bilansu powinniśmy (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Podpisanie sprawozdania z działalności przed sprawozdaniem finansowym
Spółka z o.o. sporządziła roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2020 r. Sprawozdanie z działalności zostało podpisane 29 czerwca 2021 r., a sprawozdanie (...)
str. 54
2.
Wkład do spółki komandytowej w postaci udziału w innej spółce komandytowej
Komplementariusz "A", będący osobą fizyczną, aktem notarialnym z 30 marca 2021 r. podwyższył wkład w spółce komandytowej "B". Na pokrycie wkładu w kwietniu 2021 r. (...)
str. 55
3.
Pożyczka na zakup gruntu pod budowę mieszkań, otrzymana przez spółkę z o.o. od wspólnika
Jednoosobowa spółka z o.o. zakupiła grunt pod budowę mieszkań za prywatne pieniądze wspólnika. Otrzymaną od wspólnika wpłatę spółka ujęła w księgach rachunkowych jako pożyczkę. Czy (...)
str. 56
4.
Skutki bilansowe korekty deklaracji CIT w związku ze skorzystaniem z ulgi badawczo-rozwojowej
Spółka w 2021 r. skorzystała z ulgi badawczo-rozwojowej za 2020 r. W związku z tym złożyła korektę zeznania CIT-8 za 2020 r. Kwotę korekty ujęła (...)
str. 58
5.
Ujęcie w rachunku zysków i strat kosztów poniesionych na porządkowanie terenu
Jesteśmy spółką zajmującą się automatyzacją i informatyzacją przedsiębiorstw. Ponieśliśmy wydatki na porządkowanie terenów zewnętrznych naszej firmy. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego w (...)
str. 59
6.
Podstawy ustalania progu istotności dla błędów z lat ubiegłych
W wyniku kontroli ZUS w spółce z o.o. wykryto nieprawidłowości w naliczaniu składek za pracowników za okres 2017-2019. W części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne (...)
str. 60
7.
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Spółka z o.o. od 14 września 2021 r. jest w likwidacji. Czy sprawozdanie finansowe spółki sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji jest sprawozdaniem kończącym rok (...)
str. 61
8.
Koszty i straty, na które tworzy się rezerwę w związku z likwidacją spółki
Nasza spółka została postawiona w stan likwidacji. W jaki sposób utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty w związku z likwidacją? Jak wyliczyć kwotę (...)
str. 63
9.
Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Jesteśmy spółką z o.o. Nie złożyliśmy rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. w KRS. Czy w związku z niewywiązaniem się z tego obowiązku grożą nam (...)
str. 65
10.
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów stanowiących własność innej jednostki
Nasza jednostka prowadzi sprzedaż hurtową materiałów elektrycznych i budowlanych. W naszych magazynach znajdują się również zapasy obce (cegły, dachówki, kostki brukowe) należące do spółki "X". (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.