Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 159.023 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
REDAKCJA ZESZYTÓW INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Do 31 marca 2023 r. należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych za 2022 r. | 20.03.2023
Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald. Ponadto, (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 20.03.2023
Zgodnie z informacją nr 5/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 17 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Do 31 marca 2023 r. należy zamknąć księgi rachunkowe za 2022 r. | 17.03.2023
Ustawa o rachunkowości rozróżnia dwa terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych, tzw. zamknięcie wstępne oraz zamknięcie ostateczne. Według art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, (...)  »
Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat | 16.03.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w (...)  »
Do 26 marca 2023 r. sporządzić zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za 2022 r. | 15.03.2023
W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec (...)  »
Do 26 marca 2023 r. należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 2022 r. ujawnione różnice inwentaryzacyjne | 13.03.2023
Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miały czas do 15 stycznia 2023 r. na zakończenie inwentaryzacji za 2022 r. Różnice z inwentaryzacji (...)  »
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r. | 10.03.2023
W przeciwieństwie do roku ubiegłego, w bieżącym roku nie planuje się przesunięcia terminów obowiązków sprawozdawczych za 2022 r. Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie (...)  »
Zalecenia Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie wyboru metody rozchodu zapasów | 23.02.2023
W celu wsparcia jednostek przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 r. Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą nr 2/2023 z 20 stycznia 2023 (...)  »
Środki pieniężne przyjęte na przechowanie w księgach i bilansie podmiotu przechowującego | 23.02.2023
Środki pieniężne przyjęte na przechowanie bez możliwości dysponowania nimi nie stają się własnością przechowawcy, nie stanowią one aktywów jednostki i nie powinny zostać wykazane w (...)  »
Rozliczenie przychodów z tytułu gwarancji ponadstandardowych | 23.02.2023
Zdarza się, że sprzedawca udziela nabywcy gwarancji na warunkach wykraczających poza warunki standardowo przyjęte na danym rynku. W takim przypadku powinien wyodrębnić z transakcji sprzedaży (...)  »
Koszt wytworzenia usługi w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów | 15.02.2023
Jeśli jednostka prowadzi pełny rachunek kosztów, tzn. ujmuje koszty na kontach zespołu 4 (tj. według rodzajów) oraz równolegle ewidencjonuje je na kontach zespołu 5 (tj. (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 13.02.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdanie z 14. posiedzenia Komitetu (...)  »
Odroczony podatek dochodowy z tytułu przejściowej różnicy w wysokości amortyzacji | 13.02.2023
Różnice przejściowe między bilansowymi i podatkowymi wartościami aktywów i pasywów mogą mieć charakter dodatni lub ujemny. Jeżeli powstają dodatnie różnice przejściowe, to tworzy się rezerwę (...)  »
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK w 2023 r. | 09.02.2023
Koszty z tytułu wynagrodzeń wprowadza się do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Nakazuje ona ujmować w księgach danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na (...)  »
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości | 31.01.2023
Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą nr 2/2023 z 20 stycznia 2023 r. wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach (...)  »
Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - wyjaśnienia Min. Fin. | 25.01.2023
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania-i-odpowiedzi/Składanie i wysyłka zamieściło odpowiedź na pytanie: "Czy sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS mogą być (...)  »
Terminy egzaminu na doradcę podatkowego | 25.01.2023
Egzamin ustny Zgodnie z informacją nr 4/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu (...)  »
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące zachowania właściwej kolejności przy podpisywaniu sprawozdania finansowego | 17.01.2023
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące zachowania odpowiedniej kolejności przy korzystaniu z uproszczeń (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o rachunkowości | 17.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 16 stycznia 2023 r. pod poz. 120 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie (...)  »
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2023 r. | 02.01.2023
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)  »
Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej | 31.12.2022
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień bilansowy, (...)  »
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 r. | 30.12.2022
Badaniu za 2023 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)  »
Od 1 stycznia 2023 r. ma zastosowanie Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 | 29.12.2022
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 opublikowano uchwałę nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z 7 czerwca 2022 r. (...)  »
Do 15 stycznia 2023 r. należy zakończyć inwentaryzację niektórych składników aktywów | 29.12.2022
Co do zasady, inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli – w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – (...)  »
Od 1 stycznia 2023 r. jednostki osób fizycznych, których przychody wyniosły co najmniej 9.654.400 zł, są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe | 28.12.2022
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 27.12.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdanie z 13. posiedzenia Komitetu (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 27.12.2022
Zgodnie z informacją nr 2/VIII/2022 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Zasady prezentacji odpraw emerytalnych i rentowych w porównawczym rachunku zysku i strat | 21.12.2022
Zarówno odprawy emerytalne, jak i rentowe zalicza się do kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z zatrudnianiem pracowników, które ujmuje się na koncie "Ubezpieczenia społeczne (...)  »
Opublikowano dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju | 19.12.2022
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 16 grudnia 2022 r. nr L 322 opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia (...)  »
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych | 14.12.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty rozporządzeń opublikowano projekt z 8 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)  »
Bilansowa wycena i ewidencja kosztów zagranicznej podróży służbowej | 12.12.2022
Dla celów bilansowych operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę polską – stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o (...)  »
Koszty poniesione na zakup i wymianę opon w samochodzie wykorzystywanym do celów służbowych i prywatnych | 09.12.2022
Wydatki na zakup opon zimowych oraz ich wymianę zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki. W ramach kosztów według rodzajów wydatki na zakup opon (...)  »
Ujęcie korekty odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych | 09.12.2022
Jednostka tworząca na początku roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) według przeciętnej planowanej liczby zatrudnienia, zobowiązana jest (przy zmianach liczby zatrudnionych w ciągu (...)  »
Na jaki dzień należy sporządzić politykę rachunkowości jednostki? | 01.12.2022
Z ustawy o rachunkowości nie wynika wprost, na jaki dzień sporządza się politykę rachunkowości. Przepisy art. 10 ust. 1 tej ustawy informują jedynie, że jednostka (...)  »
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r. | 30.11.2022
Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego w ciągu 15 dni (...)  »
Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie | 28.11.2022
W Monitorze Polskim z 23 listopada 2022 r. pod poz. 1111 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 23.11.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdania z 10. i 11. (...)  »
Ujawnianie informacji o zapłaconym podatku dochodowym - projekt zmian ustawy o rachunkowości | 21.11.2022
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty ustaw opublikowano projekt z 9 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 21.11.2022
Zgodnie z informacją nr 1/VIII/2022 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 18 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Konsekwencje bilansowe przekształcenia spółki osobowej w kapitałową na przełomie miesiąca | 21.11.2022
Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową (i odwrotnie) zawsze wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółce przekształcanej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, jakim jest dzień wpisu spółki (...)  »
Ujęcie w księgach i bilansie inwestycji w złoto | 10.11.2022
Zdeponowane w banku złoto, stanowiące lokatę kapitału, należy zakwalifikować do inwestycji. Jeżeli nie jest ono przeznaczone do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (...)  »
Rozwiązania ewidencyjne możliwe do zastosowania przy rozliczaniu transakcji dokonywanych kartą płatniczą | 09.11.2022
Sposób ewidencji księgowej zakupu towaru, materiału, czy usługi za pomocą firmowej karty płatniczej powinien wynikać z zasad (polityki) rachunkowości danej jednostki. Ujmowanie w księgach rachunkowych (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 20.10.2022
Zgodnie z informacją nr 47/VII/2022 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 19 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego prowadzący działalność na terytorium RP nie przekazuje sprawozdania finansowego do Szefa KAS - wyjaśnienia Min. Fin. | 19.10.2022
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania-i-odpowiedzi/Składanie i wysyłka zamieściło odpowiedź na pytanie: "Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium (...)  »
15 października 2022 r. upływa termin złożenia sprawozdań finansowych za 2021 r. do PFRON | 11.10.2022
Przypominamy, że przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro lub mały, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (...)  »
Do 15 października 2022 r. należy przekazać sprawozdanie za 2021 r. do ogłoszenia w MSiG | 05.10.2022
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, niepodlegającej wpisowi do rejestru sądowego i zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, jest (...)  »
Limit przychodów za 2022 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023 r. | 03.10.2022
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające (...)  »
Do 15 października 2022 r. należy złożyć sprawozdanie za 2021 r. w KRS | 03.10.2022
Na postawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym powinno nastąpić w (...)  »
W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania, podatnicy CIT (z pewnymi wyjątkami) powinni przekazać to sprawozdanie do Szefa KAS | 30.09.2022
Na podstawie art. 27 ust. 2 updop, podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (...)  »
Przypominamy, iż do 30 września należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. | 27.09.2022
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach (...)  »
Projekt zmian ustawy o rachunkowości, wprowadzający obowiązek publicznego ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym | 26.09.2022
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier w zakładce O Radzie Ministrów/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie ustawy o (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 23.09.2022
Zgodnie z informacją nr 46/VII/2022 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 20 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 22.09.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdania z 8. i 9. (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu przepisów art. 90 i 90a ustawy o COVID-19 | 22.09.2022
Z dniem 7 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania (...)  »
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. | 20.09.2022
Celem badania sprawozdania finansowego jest weryfikacja czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki oraz czy jest zgodne (...)  »
Komisja UE przyjęła zmiany w MSSF 17 | 09.09.2022
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 9 września 2022 r. nr L 234 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1491 z dnia 8 września 2022 r. zmieniające (...)  »
Zbliża się termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS | 07.09.2022
Pracodawcy tworzący obowiązkowo zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) są zobligowani do przekazywania odpisów na rachunek bankowy tego funduszu w terminach wskazanych w ustawie o ZFŚS. (...)  »
Do 30 września należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. | 05.09.2022
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 23.08.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdanie z 7. posiedzenia Komitetu (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 22.08.2022
Zgodnie z informacją nr 45/VII/2022 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG | 18.08.2022
Kierownik jednostki, która nie podlega wpisowi do rejestru sądowego i której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości, jest zobowiązany (...)  »
Udostępnienie sprawozdania finansowego osobom uprawnionym | 16.08.2022
Spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego (...)  »
Komisja UE przyjęła zmiany w MSR 12 i MSSF 1 | 12.08.2022
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 12 sierpnia 2022 r. nr L 211 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1392 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające (...)  »
Przekazanie do KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami | 09.08.2022
Stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono (...)  »
Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT | 05.08.2022
Na podstawie art. 27 ust. 2 updop, podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, odmowę (...)  »
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku pozwala jednostkom wydłużyć pierwszy rok obrotowy | 03.08.2022
Z ustawy o rachunkowości wynika, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. (...)  »
Rodzaje opinii sporządzanej przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie | 02.08.2022
W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, które zawiera m.in. opinię o tym, czy sprawozdanie to przedstawia rzetelny (...)  »
Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” | 01.08.2022
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 opublikowano uchwałę nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 7 czerwca 2022 (...)  »
Do 1 sierpnia 2022 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2021 r. do Szefa KAS | 25.07.2022
Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, stosownie do art. 45 ust. 5 updof, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 21.07.2022
Zgodnie z informacją nr 44/VII/2022 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 19 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości | 15.07.2022
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2022 r. pod poz. 1488 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)  »
Kolejność not prezentowanych w informacji dodatkowej | 29.06.2022
Załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości określa minimalny zakres informacji wymagających ujawnienia m.in. w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Należy mieć na uwadze, że nie (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o. | 29.06.2022
Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczególnych przepisów odnośnie uchylenia likwidacji spółki z o.o. Wskazówki w tym zakresie zawiera KSR nr 14. Według punktu 6.15 tego (...)  »
Uzyskanie statusu jednostki mikro w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 28.06.2022
Ministerstwo Finansów w piśmie z 6 czerwca 2022 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa w kwestii warunków uprawniających do uzyskania statusu jednostki mikro przez (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 23.06.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdania z 5. i 6. (...)  »
Przesunięto obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych | 23.06.2022
W Dzienniku Ustaw z 15 czerwca 2022 r. pod poz. 1265 opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego | 20.06.2022
Zgodnie z informacją Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 43/VII/2022 z 17 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Sporządzanie i wysyłka zaległych sprawozdań finansowych - wyjaśnienie Min. Fin. | 14.06.2022
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania i odpowiedzi/Składanie i wysyłka zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące sporządzenia i wysyłki zaległych sprawozdań. Poniżej (...)  »
Do 30 czerwca należy sporządzić sprawozdania za 2021 r. | 09.06.2022
W myśl art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)  »
Do końca czerwca należy złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. | 09.06.2022
Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.