Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
REDAKCJA ZESZYTÓW INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku CIT | 30.11.2023
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty rozporządzeń opublikowano projekt z 20 listopada 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, (...)  »
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych i ich wycena na potrzeby prezentacji w bilansie | 30.11.2023
Wartości niematerialne i prawne inwentaryzuje się metodą weryfikacji, czyli porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów źródłowych, którą przeprowadza się (...)  »
Wpływ stosowania zasady ostrożności na poszczególne elementy sprawozdania finansowego | 28.11.2023
Przed przystąpieniem do sporządzania sprawozdania finansowego należy m.in. dokonać wyceny aktywów i pasywów oraz ustalić wynik finansowy. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 24.11.2023
Zgodnie z informacją nr 14/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 23 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - ujęcie w księgach i weryfikacja na dzień bilansowy | 24.11.2023
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, powinny ustalić, jakie koszty przypadają na dany okres sprawozdawczy. Pod uwagę należy wziąć zarówno przypadające na ten okres koszty, które (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i przekształconej | 23.11.2023
Prawo bilansowe traktuje przekształcenie spółek jak zmianę formy prawnej. Z art. 12 ust. 2 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego spółki, w której prezes pełni również funkcję głównego księgowego | 22.11.2023
Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji zabraniających pełnienia funkcji członka zarządu przez głównego księgowego. Jeżeli głównemu księgowemu pełniącemu jednocześnie funkcję członka zarządu w spółce powierzono (...)  »
Komisja UE przyjęła zmiany w MSSF 16 | 21.11.2023
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 21 listopada 2023 r. nr L 2023/2579 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2579 z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające (...)  »
Potwierdzenia sald należności wysyłane drogą elektroniczną | 20.11.2023
Ustawa o rachunkowości nie określa procedury przeprowadzania inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald. Wskazówki w tym zakresie zawiera stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Według tego (...)  »
Opublikowano stanowisko w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat | 17.11.2023
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 17 listopada 2023 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 12/2023 Komitetu Standardów Rachunkowości z 29 sierpnia 2023 r. (...)  »
Projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" | 15.11.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 15.11.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdania z 20. i 21. (...)  »
Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z inwentaryzacją należności i zobowiązań | 13.11.2023
Według jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Pośrednio z tej zasady (...)  »
Komisja UE przyjęła zmiany w MSR 12 | 09.11.2023
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 9 listopada 2023 r. nr L 2023/2468 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2468 z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniające (...)  »
Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia i wskazówki praktyczne | 09.11.2023
Zagadnienia związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego, w dziale dotyczącym umów zleceń, oraz w przepisach uszczegóławiających zawartych w rozdziale (...)  »
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów obcych | 03.11.2023
Z ustawy o rachunkowości wynika, że inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone (...)  »
Skutki podjęcia przez wspólników uchwały o pokryciu straty zyskiem wygenerowanym w latach następnych | 30.10.2023
Przypominamy, iż pokrycie straty bilansowej następuje na podstawie stosownej uchwały wspólników. Uchwała taka powinna nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Można tego dokonać na zwyczajnym zgromadzeniu (...)  »
Wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego i zmiana stawki amortyzacyjnej od nowego roku | 30.10.2023
Jednostka jest zobowiązana do systematycznej weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek amortyzacji środków trwałych, nie później niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zweryfikowane stawki (...)  »
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym | 30.10.2023
Środki pieniężne zgromadzone przez jednostkę w kasie i na rachunkach bankowych, zarówno w walucie polskiej, jak i obcej, podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień (...)  »
Estoński CIT - koszty dotyczące samochodu w leasingu, używanego do celów mieszanych | 27.10.2023
W przypadku gdy samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu rozliczanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy, jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz (...)  »
Czynności, które należy wykonać przechodząc z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe | 24.10.2023
Jednostki, które od 1 stycznia 2024 r. będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a do końca 2023 r. prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinny (...)  »
Zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw w obszarze sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - działania na poziomie UE | 23.10.2023
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Komunikaty poinformowało, iż Komisja Europejska (KE) w ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw przedstawiła tzw. Pakiet (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności w ujęciu podatkowym i bilansowym | 20.10.2023
Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wynika z jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości – zasady ostrożności. Celem tworzenia odpisów aktualizujących jest uwzględnienie w wyniku finansowym, bez względu (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 19.10.2023
Zgodnie z informacją nr 13/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 19 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Wykorzystanie kapitału rezerwowego w spółce z o.o. | 17.10.2023
Kapitał rezerwowy jest składową kapitału (funduszu) własnego spółki z o.o. Tworzy się go z zysku spółki, z dopłat wspólników, a wyjątkowo z obniżenia kapitału zakładowego. (...)  »
Zasady księgowania otrzymanych dotacji ze względu na przedmiot dofinansowania | 13.10.2023
Sposób ewidencji księgowej otrzymanej na rachunek bankowy dotacji zależy od celu na jaki została ona przyznana. Dotacje mogą być bowiem odnoszone na rozliczenia międzyokresowe przychodów, (...)  »
ESTOŃSKI CIT - rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z ustaleniem kwoty podatku i ujęciem w księgach | 11.10.2023
Ryczałt od dochodów spółek (zwany dalej także estońskim CIT lub ryczałtem) jest alternatywną formą opodatkowania w stosunku do klasycznego CIT. Regulacje dotyczące tej formy opodatkowania (...)  »
Limit przychodów za 2023 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r. | 02.10.2023
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające (...)  »
Inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć w ostatnim kwartale 2023 r. | 29.09.2023
W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podstawowym terminem rocznej inwentaryzacji jest ostatni dzień każdego roku obrotowego. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się (...)  »
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. | 27.09.2023
Jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, powinny dokonać wyboru firmy audytorskiej oraz podpisać umowę o badanie przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych. (...)  »
Opublikowano nowe rozporządzenie Komisji UE przyjmujące określone MSR | 26.09.2023
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26 września 2023 r. nr L 237 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1803 z dnia 13 września 2023 r. przyjmujące (...)  »
Ewidencja księgowa ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków | 25.09.2023
W świetle art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się: (...)  »
Nakłady poniesione na dzierżawiony środek trwały | 21.09.2023
Nakłady poniesione na obcy środek trwały mogą zostać zaliczone do kategorii bilansowej "ulepszenia w obcym środku trwałym", ale nie muszą. Decydujące jest w tym przypadku (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 20.09.2023
Zgodnie z informacją nr 12/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 19 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Zbliża się termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS | 20.09.2023
Pracodawcy przekazują w terminie do 30 września danego roku drugą ratę odpisu na ZFŚS, stanowiącą różnicę pomiędzy równowartością dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany (...)  »
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego | 18.09.2023
Rezerwy na świadczenia pracownicze prezentuje się w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.I.2. "Rezerwy na świadczenia emerytalne (...)  »
Moment ujęcia w księgach przychodu ze sprzedaży towarów i jego korekty | 12.09.2023
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 30 definiuje przychody jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w (...)  »
Projekt ustawy wprowadzającej obowiązek opracowywania systemu kontroli wewnętrznej | 29.08.2023
Do Sejmu RP 19 lipca 2023 r. wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości (...)  »
Skutki bilansowe podwyższenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 1 lipca 2023 r. | 25.08.2023
Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)  »
Rozliczenie wartości wyrobów gotowych powstałych przy rozruchu środka trwałego | 21.08.2023
W sytuacji gdy jednostka do dnia udokumentowanego przyjęcia do użytkowania środka trwałego, w ramach czynności rozruchowych oraz sprawdzających działanie tego środka trwałego wyprodukowała wyrób gotowy, (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 21.08.2023
Zgodnie z informacją nr 11/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Bilansowe zasady przeliczania faktur korygujących wyrażonej w walucie obcej | 17.08.2023
Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują szczególnych zasad przeliczania przychodów lub kosztów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku ich korekty. Według ogólnych zasad (...)  »
Terminy egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego | 16.08.2023
Zgodnie z informacją nr 10/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu pisemnego na (...)  »
Ujęcie statystycznych różnic kursowych z wyceny pożyczki po oddaniu środka trwałego do używania | 14.08.2023
Jeżeli zaciągnięto pożyczkę lub inne zobowiązanie w celu finansowania jednego określonego środka trwałego (np. budowy budynku), to bezspornie takie zobowiązania uznaje się za finansujące środki (...)  »
Zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie przechowywania e-faktur, wprowadzona ustawą o KSeF | 14.08.2023
W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2024 r. pod poz. 1598 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)  »
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku pozwala jednostkom wydłużyć pierwszy rok obrotowy | 03.08.2023
Z ustawy o rachunkowości wynika, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 03.08.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdania z 18. i 19. (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 31.07.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/egzaminy-ustne zamieszczono informacje na temat terminów egzaminu ustnego na doradcę podatkowego. Terminy egzaminu ustnego w sierpniu 2023 r. zostały wyznaczone (...)  »
Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia | 31.07.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w (...)  »
Zmiana rachunku zysków i strat z porównawczego na kalkulacyjny | 27.07.2023
Zmiana wariantu rachunku zysków i strat wiąże się ze zmianą metody ustalania wyniku finansowego, co prowadzi do zmiany zapisów w księgach rachunkowych. Z treści art. (...)  »
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. do Szefa KAS | 24.07.2023
Niezłożenie w terminach wskazanych przez ustawodawcę sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami do Szefa KAS jest uznawane za wykroczenie skarbowe w świetle art. 80b Kodeksu (...)  »
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. do ogłoszenia w MSiG | 20.07.2023
Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) reguluje art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, kierownik jednostki niewpisanej (...)  »
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. we właściwym rejestrze sądowym | 17.07.2023
Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym został określony w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, iż złożenie (...)  »
Do 15 lipca 2023 r. należy złożyć sprawozdanie finansowe za 2022 r. w KRS | 10.07.2023
Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym powinno nastąpić w (...)  »
Rozliczenie zysku za rok ubiegły w księgach spółki z o.o., będącej w trakcie likwidacji | 07.07.2023
Kapitały (fundusze) własne spółki z o.o. ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje. Jednak na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o (...)  »
Do 15 lipca 2023 r. należy przekazać sprawozdanie finansowe za 2022 r. do ogłoszenia w MSiG | 07.07.2023
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, niepodlegającej wpisowi do rejestru sądowego i zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, jest (...)  »
W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podatnicy CIT (z pewnymi wyjątkami) powinni przekazać to sprawozdanie do Szefa KAS | 05.07.2023
Na podstawie art. 27 ust. 2 updop, podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (...)  »
Duplikat faktury z ubiegłego roku, gdy sprawozdanie finansowe za ten rok jest już zatwierdzone | 04.07.2023
Sposób postępowania z duplikatem faktury otrzymanym w bieżącym roku, który dotyczy operacji gospodarczej mającej miejsce w roku poprzednim wyjaśnia art. 54 ust. 1–3 ustawy o (...)  »
Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego | 30.06.2023
Ustawa o rachunkowości nie zabrania dokonywania zmian systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego. Należy jednak mieć na uwadze, że zmieniając ten system na inny, trzeba (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości | 28.06.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdanie z 17. posiedzenia Komitetu (...)  »
Możliwość rozwiązania umowy z firmą audytorską w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania | 26.06.2023
Rozwiązanie umowy o badanie jest możliwe w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę – w myśl art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości – (...)  »
Do 30 czerwca 2023 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 r. | 26.06.2023
Przypominamy, iż w myśl art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy (...)  »
Do 30 czerwca 2023 r. należy złożyć do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 23.06.2023
Według art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji (...)  »
Ewidencja księgowa zwrotu poniesionych przez najemcę nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego | 21.06.2023
Rozliczenie w księgach rachunkowych najemcy zwrotu poniesiony nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego zależy od warunków zwrotu określonych w umowie najmu oraz od momentu otrzymania (...)  »
Ujęcie w księgach operacji gospodarczych związanych z przekazaniem środka trwałego do majątku prywatnego | 19.06.2023
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej, w związku z przekazaniem go na cele prywatne przedsiębiorcy, skutkuje koniecznością wykreślenia go z ewidencji środków trwałych. Taki składnik (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 19.06.2023
Zgodnie z informacją nr 8/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Dywidendy i wypłacone na ich poczet zaliczki w księgach rachunkowych spółki z o.o. | 14.06.2023
Prawo wspólnika spółki z o.o. do udziału w zysku wynika z Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Na mocy art. 191 § 1 K.s.h., wspólnik ma prawo (...)  »
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu dostaw towarów | 09.06.2023
Odpisanie salda zobowiązania z ksiąg rachunkowych jest możliwe dopiero po upływie terminu przedawnienia, ewentualnie wcześniej, gdy dłużnik otrzyma od kontrahenta pisemne zawiadomienie o zwolnieniu z (...)  »
Organ oddziału przedsiębiorcy zagranicznego właściwy do wyboru firmy audytorskiej, zawarcia umowy o badanie oraz do podpisania sprawozdania finansowego - stanowisko Min. Fin. | 07.06.2023
Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) na stronie internetowej www.pibr.org.pl/pl w zakładce Aktualności przedstawiła wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, będące odpowiedzią na pismo wystosowane przez PIBR, dotyczące organu/osób (...)  »
Opublikowano ustawę przesuwającą obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg | 06.06.2023
W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2023 r. pod poz. 1059 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)  »
Podatek od czynności cywilnoprawnych potrącony przy zakupie nieruchomości gruntowej | 06.06.2023
Nieruchomość gruntowa pozyskaną w drodze zakupu, która spełnia warunki określone dla środków trwałych jednostki, wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości początkowej, stanowiącej cenę jej (...)  »
Prezentacja w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych lokat wymagalnych w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego | 02.06.2023
W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości lokaty, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty (...)  »
Złożenie do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 31.05.2023
Według art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach | 29.05.2023
W Dzienniku Ustaw z 26 maja 2023 r. pod poz. 1015 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie (...)  »
Udostępnianie sprawozdań wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom | 29.05.2023
W myśl art. 68 ustawy o rachunkowości, spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane (...)  »
Co zrobić w przypadku wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego po jego złożeniu a przed wysłaniem sprawozdania finansowego do Szefa KAS? | 25.05.2023
W przypadku podpisywania sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym może się zdarzyć, że pomiędzy datą złożenia tego podpisu a datą przesłania sprawozdania do Szefa KAS certyfikat podpisu (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. | 22.05.2023
Sprawozdanie finansowe po jego sporządzeniu i podpisaniu przez osoby do tego zobowiązane podlega zatwierdzeniu. Jak wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne (...)  »
Terminy egzaminu ustnego na doradcę podatkowego | 22.05.2023
Zgodnie z informacją nr 7/VIII/2023 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 19 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminu ustnego na (...)  »
Zakup środka trwałego sfinansowanego ze środków funduszu inwestycyjnego | 19.05.2023
Nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych, sfinansowane ze środków funduszu inwestycyjnego, są rozliczane w księgach rachunkowych według zasad ogólnych. Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego (...)  »
Bilansowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników działów produkcyjnych | 17.05.2023
Dla celów bilansowych koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników wydziałów produkcyjnych i pracowników wydziałów pomocniczych, stanowiące element kalkulacyjny kosztów wytworzenia produktów, są aktywowane na koncie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.