Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 r., godz. 14:59 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (552) z dnia 20.12.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - zakres zmian
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2106 opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz (...)
str. 4
2.
Opublikowano ustawę wprowadzającą Polski Ład - zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 11
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
W księgach rachunkowych naszej spółki na 1 stycznia 2021 r. figurowały następujące wartości niematerialne i prawne: prawo do wynalazku, licencja na program komputerowy (całkowicie umorzona), (...)
str. 13
2.
Ustalenie kwoty zobowiązania z tytułu kredytu na dzień bilansowy i jej prezentacja w bilansie
W listopadzie 2021 r. spółka zaciągnęła kredyt długoterminowy. Środki pieniężne wpłynęły na konto już w 2021 r., jednak raty i odsetki będą spłacane od 2022 (...)
str. 18
1.
Ograniczenia w zakresie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych po 1 stycznia 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 23
2.
Klasyfikacja i wycena nieruchomości według ustawy o rachunkowości
Posiadane przez jednostkę nieruchomości, zależnie od ich przeznaczenia, mogą być zaliczane m.in. do środków trwałych lub inwestycji w nieruchomości. W świetle art. 3 ust. 1 (...)
str. 24
3.
Zmiana metody wyceny bilansowej nieruchomości inwestycyjnych od pierwszego dnia roku obrotowego
Spółki nieruchomościowe, po wnikliwej analizie czy jest to opłacalne, mogą rozważyć zmianę sposobu wyceny nieruchomości zaliczonych do inwestycji i wyceniać je tak jak środki trwałe. (...)
str. 25
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wycena środków pieniężnych na rachunku walutowym i rozliczenie różnic kursowych
Spółka posiada walutowy rachunek bankowy. Jej rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym. W trakcie roku rozchód waluty spółka wycenia według kursu średniego NBP z dnia (...)
str. 28
1.
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku
W myśl art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po (...)
str. 29
2.
Wycena środków pieniężnych na rachunku walutowym na dzień bilansowy
Obowiązek dokonania wyceny bilansowej środków zgromadzonych na rachunku walutowym został określony w art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jak wynika z tego przepisu, nie (...)
str. 29
3.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach następnego roku obrotowego
Termin i sposób rozliczenia ujętych na dzień bilansowy różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego nie jest uregulowany przepisami ustawy o (...)
str. 30
IV.
Leasing samochodu ciężarowego, uznany za finansowy dla celów bilansowych
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy. Dla celów bilansowych umowa spełnia warunki leasingu finansowego. Spółka wpłaciła opłatę wstępną i otrzymała fakturę. (...)
str. 32
1.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 4 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna (...)
str. 32
2.
Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową
Jak stanowi pkt 7.4 KSR nr 5, jeśli leasing księgowo jest leasingiem finansowym, a podatkowo - operacyjnym, to zazwyczaj leasingodawca, ze względu na przepisy o (...)
str. 33
3.
Przykład rozliczenia w księgach opłat leasingowych, zawierających koszty ubezpieczenia
Opłaty w leasingu finansowym rozliczane są na część kapitałową, stanowiącą spłatę zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu i część odsetkową, ujmowaną w ciężar kosztów finansowych. Jedno (...)
str. 33
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego i od którego miesiąca zaprzestać jego amortyzacji?
W październiku 2021 r. jednostka sprzedała środek trwały (samochód), który zakupiła w 2019 r. Samochód w momencie sprzedaży nie był w pełni umorzony. Jak powinna (...)
str. 35
2.
Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Nabyliśmy budynek, który zaliczyliśmy do inwestycji. Do jego wyceny przyjęliśmy zasady stosowane dla środków trwałych. Jak ustalić stawkę amortyzacyjną tego budynku dla celów bilansowych oraz (...)
str. 36
3.
Termin i metoda inwentaryzacji środków trwałych w budowie
W 2021 r. ponieśliśmy nakłady na modernizację budynku, który stanowi nasz środek trwały. Budowa nie zostanie dokończona w tym roku obrotowym. Czy w związku z (...)
str. 37
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Jednostka może zastosować przewidziane w ustawie o rachunkowości uproszczenia w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli spełnia warunki uznania za jednostkę mikro lub małą. W poniższej (...)
str. 39
2.
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Warunkiem skorzystania z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostkę mikro lub małą jest podjęcie w tym zakresie formalnej decyzji przez jej organ zatwierdzający. W (...)
str. 42
3.
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Uproszczenia dotyczące sprawozdawczości, tj. sprawozdań finansowych, wymienione w ustawie o rachunkowości dotyczą sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej według określonego załącznika do (...)
str. 43
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w jednostce niemającej własnego rozdziału klasyfikacji budżetowej
Jesteśmy gminną jednostką budżetową, dla której nie przewidziano w klasyfikacji budżetowej odrębnego rozdziału podmiotowego. W jakim rozdziale od 2022 r. powinniśmy ujmować wydatki na utrzymanie (...)
str. 45
2.
Koszty i przychody związane ze zorganizowaniem konferencji przez instytucję kultury
Muzeum (samorządowa instytucja kultury) prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4. W ramach swoich zadań muzeum zorganizowało konferencję naukowo-metodyczną. Od uczestników tej konferencji pobrano opłaty. (...)
str. 46
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Prenumerata czasopism na 2022 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Jednostka wykupiła prenumeratę czasopisma specjalistycznego na 2022 r. W listopadzie 2021 r. zapłaciła za tę prenumeratę i w tym samym miesiącu otrzymała fakturę. Kiedy powinna (...)
str. 47
1.
Odliczanie VAT z tytułu nabycia prenumeraty
Zgodnie z zasadą ogólną, określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 47
2.
Wydatki na zakup prenumeraty w kosztach podatkowych
Dla celów podatkowych, wydatki na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism zalicza się do tzw. kosztów pośrednich. Są to koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem jednostki. Nie można (...)
str. 48
3.
Ujęcie wydatków na zakup prenumeraty w księgach rachunkowych
Stosownie do treści art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy (...)
str. 49
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - waluta funkcjonalna
Jedną z pierwszych kwestii związanych z wyceną pozycji w walucie obcej jest określenie, co stanowi walutę obcą, a co walutę "własną". Wielu Czytelnikom kwestie te (...)
str. 51
1.
Definicja waluty funkcjonalnej według MSR 21
Podstawowym standardem regulującym zasady ustalenia własnej waluty jest Międzynarodowy Standard Rachunkowości 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych" (MSR 21). Standard ten nie używa określenia (...)
str. 51
2.
Ustalenie waluty funkcjonalnej poprzez analizę sprzedaży oraz zakupów
W celu ustalenia waluty funkcjonalnej jednostka sprawozdawcza powinna przeprowadzić analizę dwóch obszarów: sprzedaży, szeroko rozumianych zakupów operacyjnych, obejmujących zarówno zakup materiałów, jak również usług zewnętrznych (...)
str. 52
3.
Zmiana waluty funkcjonalnej wprowadzana prospektywnie
MSR 21 przyjmuje, że waluta funkcjonalna jest odzwierciedleniem zaistniałych transakcji, zdarzeń i uwarunkowań, które dotyczą danej jednostki sprawozdawczej. W związku z tym raz ustalona waluta (...)
str. 56
4.
Praktyczne problemy związane z walutą funkcjonalną
Przyjęcie przez dany podmiot euro jako waluty funkcjonalnej oznaczałoby przeliczanie wszystkich transakcji wyrażonych w złotych na euro, tak jakby podmiot ten był np. podmiotem niemieckim (...)
str. 56
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Co oznacza przeprowadzenie inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat?
Nasza jednostka inwentaryzuje środki trwałe na terenie strzeżonym raz w ciągu 4 lat. Ostatnią taką inwentaryzację przeprowadziliśmy jednorazowo w styczniu 2018 r. Kiedy powinniśmy dokonać (...)
str. 57
2.
Jak należy rozumieć pojęcie "teren strzeżony", o którym mowa w ustawie o rachunkowości?
W naszej jednostce środki trwałe znajdują się na terenie nadzorowanym przez ochronę, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Czy taki teren jest terenem strzeżonym (...)
str. 58
3.
W której pozycji bilansu wykazuje się pożyczki udzielone pracownikom?
Udzielamy pracownikom pożyczek na ich bieżące potrzeby. Jak kwotę niespłaconych na dzień bilansowy pożyczek wykazać w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o (...)
str. 58
IX.
Z listów Czytelników
1.
Ujawnienie materiałów poprzednio odniesionych w koszty, podczas przeprowadzanej inwentaryzacji zapasów
W spółce z o.o. przeprowadzono inwentaryzację zapasów. Okazało się, że materiały (kształtki, zawory itp.), które kiedyś wydano z magazynu i ujęto w kosztach lub przeznaczono (...)
str. 59
2.
Stawka podatkowa stosowana do wyliczeń kwoty odroczonego podatku dochodowego
Jesteśmy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązanym do ustalania odroczonego podatku dochodowego. Jaką stawkę podatkową powinniśmy stosować przy ustalaniu wysokości rezerwy i aktywów z (...)
str. 60
3.
Ustalenie prawa do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka "A" posiada w spółce "B" 100% udziałów, a w spółce "C" 70% udziałów. Czy do ustalenia progów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy (...)
str. 61
4.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego spółki jawnej w związku ze zmianą formy prawnej
Spółka jawna 1 września 2021 r. została przekształcona w spółkę z o.o. W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie przekształconej spółki jawnej za okres od 1 (...)
str. 62
5.
Zakwalifikowanie wydatków na zakup biletów na mecz dla pracowników do odpowiedniego rodzaju kosztów
Spółka zakupiła dla wybranych pracowników bilety na mecz piłki nożnej ze środków obrotowych. Do jakiego rodzaju kosztów powinniśmy zaliczyć tego typu wydatki? Czy koszty poniesione (...)
str. 63
6.
Płatność za zobowiązanie za pomocą elektronicznych pośredników płatności
Nasza spółka kupuje materiały przez internet. Przed otrzymaniem dostawy dokonujemy płatności za pośrednictwem PayU. Na jakie konto powinniśmy zaksięgować taką wpłatę, jeżeli nie mamy jeszcze (...)
str. 64
7.
Kara pieniężna z tytułu nadmiernego opóźnienia się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych
Wobec naszej spółki zostało wszczęte postępowanie przez prezesa UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wyniku tego (...)
str. 65
8.
Rozliczenie w księgach spółdzielni mieszkaniowej kosztów związanych z ubytkiem wody na skutek awarii
Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała fakturę za wodę, w której wykazane zostało znacznie większe zużycie wody niż dotychczas. Po kontroli przez służby spółdzielni okazało się, że awarii (...)
str. 67
9.
Umorzenie należności i rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W 2020 r. wykazaliśmy przychód z tytułu wynajmu (przychód podatkowy i VAT należny). Najemca w 2020 r. złożył wniosek o umorzenie części zobowiązania. Wniosku nie (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.