Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 r., godz. 13:42 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.604 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 11 (611) Z DNIA 01.06.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (538) z dnia 20.05.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Badanie sprawozdania spółki z o.o. powstałej z przekształcenia - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników, 21 stycznia 2021 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii: a) czy (...)
str. 4
2.
Wydłużenie terminu na złożenie sprawozdań finansowych do PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Aktualności zamieścił komunikat dotyczący sposobu i terminu składania do PFRON sprawozdań finansowych za (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Terminy, forma i skutki zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach podlegających obowiązkowi (...)
str. 7
2.
Prezentacja w bilansie aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych
Jesteśmy jednostką sporządzającą bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jakie aktywa powinniśmy wykazać w części B.III. "Inwestycje krótkoterminowe" jako inne środki pieniężne, (...)
str. 10
3.
Skutki umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR w księgach i sprawozdaniu
Spółka w 2020 r. otrzymała subwencję w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR 1.0. W bieżącym roku część subwencji zostanie spółce umorzona. Jak ująć w (...)
str. 12
II.
Obrót towarami objętymi ewidencją magazynową
Jak ująć w ewidencji księgowej zakup towarów, przyjęcie ich do magazynu oraz sprzedaż, zarówno z zastosowaniem konta "Rozliczenie zakupu", jak i z jego pominięciem?
str. 15
1.
Wycena towarów na dzień ich nabycia, rozchodu oraz na dzień bilansowy
Towary to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym (por. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości). Na dzień nabycia (...)
str. 15
2.
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej zapasów towarów
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej zapasów towarów określone zostały w art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Ewidencję towarów można prowadzić: metodą ilościowo-wartościową, w której dla (...)
str. 16
3.
Charakterystyka konta 33 "Towary"
Towary objęte ewidencją magazynową ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 33 "Towary". Jest to konto bilansowo aktywne, może wykazywać wyłącznie saldo Wn (debetowe), które (...)
str. 17
4.
Ewidencja operacji związanych z zakupem i sprzedażą towarów
Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dostępna jest w serwisie www.indeksksiegowan.gofin.pl Rozliczenie zakupu towarów Przepisy ustawy o rachunkowości nie obligują jednostek do stosowania konta (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Funkcjonowanie konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne" i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Rozrachunki publicznoprawne to należności i zobowiązania od (i wobec) instytucji, takich jak urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), urzędy miasta lub gminy itp. (...)
str. 21
2.
Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT ewidencjonuje się na koncie 22-0 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT". Jest to konto bilansowe aktywno-pasywne. Po (...)
str. 22
3.
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ewidencjonuje się na koncie 22-3/0 "Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych". Na koncie tym (...)
str. 23
4.
Rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), (...)
str. 25
1.
Leasing w walucie obcej - finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych
Jestem osobą fizyczną prowadzącą księgi rachunkowe. W bieżącym roku podpisałam umowę leasingu operacyjnego przyczepy. Leasing wyrażony jest w euro. Bilansowo jest to leasing finansowy, natomiast (...)
str. 27
2.
Rozliczenie opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Zawarliśmy umowę leasingu wózka widłowego. Podatkowo i bilansowo jest to leasing operacyjny. Leasingodawca obciąża nas co miesiąc ratą czynszu w jednej kwocie, jednak w uwagach (...)
str. 31
3.
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
W lutym 2021 r. spółka z o.o. wykupiła samochód osobowy z leasingu operacyjnego - podatkowo, a finansowego - bilansowo. Samochód był amortyzowany jako środek trwały (...)
str. 34
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Skutki trwałej utraty wartości składnika majątku zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych
Jednostka nabyła w 2019 r. licencję na produkcję wyrobu "X" i zaliczyła ją do wartości niematerialnych i prawnych. W 2021 r. wprowadziła nowy profil działalności (...)
str. 36
2.
Uregulowanie zobowiązania w formie przeniesienia własności środka trwałego na wierzyciela
Nasza jednostka nabyła usługę marketingową. Ze względu na złą sytuację finansową nie możemy jednak uregulować zobowiązania z tego tytułu w formie pieniężnej. W związku z (...)
str. 37
3.
Rozliczenie naprawy powypadkowej firmowego samochodu, pomiędzy ubezpieczycielem a warsztatem
W naszej jednostce uległ wypadkowi samochód osobowy zaliczony do środków trwałych. Ubezpieczyciel pokrył szkodę w kwocie netto plus 50% VAT, wykazanej na fakturze. Pozostałą część (...)
str. 39
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady tworzenia kapitału zapasowego w spółkach prawa handlowego
Kapitał zapasowy odzwierciedla dodatkowe własne źródło finansowania aktywów danej jednostki. W świetle przepisów, do tworzenia kapitału zapasowego zobowiązane są w szczególności spółki akcyjne. Obowiązek taki (...)
str. 40
2.
Funkcjonowanie konta 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy"
Do ewidencji zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitału zapasowego przeznaczone jest konto 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy". Jest to konto bilansowe pasywne. Po stronie Wn tego konta (...)
str. 40
3.
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce jawnej i jego wykorzystanie
W księgach rachunkowych spółki jawnej na kapitale zapasowym zaksięgowane są środki pochodzące z zysku z lat ubiegłych. Na co spółka może przeznaczyć te środki? Czy (...)
str. 41
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja budżetowa abonamentu RTV - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) stanowią, iż za używanie odbiorników radiofonicznych oraz (...)
str. 44
2.
Zakupy inwestycyjne ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową zamierza przeznaczyć środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów na zakup środków trwałych. Czy takie finansowanie wydatków inwestycyjnych jest prawidłowe? (...)
str. 44
3.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków wypłacanych podopiecznym ośrodka pomocy społecznej
Gminny ośrodek pomocy społecznej wypłaca podopiecznym zasiłki stałe z pomocy społecznej. Na jakich kontach należy księgować naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków? Czy (...)
str. 46
4.
Bramki do dezynfekcji osób używane na podstawie umowy użyczenia
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W kwietniu 2021 r. zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego umowę użyczenia, której przedmiotem są dwie bramki do dezynfekcji osób. W umowie (...)
str. 47
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Hipotetyczne odsetki od dopłat i zysków zatrzymanych
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, gdy źródłem finansowania spółki z (...)
str. 48
1.
Koszt podatkowy w postaci hipotetycznych odsetek
Przepisy art. 15cb ust. 1 updop przewidują, że w spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również tzw. odsetki hipotetyczne. Ich kwota powinna odpowiadać iloczynowi (...)
str. 48
2.
Hipotetyczne odsetki w ujęciu bilansowym
Dla celów bilansowych hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy albo od wniesionych dopłat nie spełniają definicji kosztu, określonej w art. 3 (...)
str. 50
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Charakterystyka umów najmu i dzierżawy według KSR nr 5
Umowy najmu i dzierżawy zawarte na czas nieokreślony Według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), umowa najmu jest to (...)
str. 51
2.
Ewidencja opłat z tytułu umów najmu lub dzierżawy
Dla najemcy lub dzierżawcy zawarcie umowy najmu lub dzierżawy wiąże się z koniecznością uiszczania stosownych opłat. W świetle KSR nr 5, opłaty z tytułu najmu (...)
str. 53
3.
Szczególne zapisy umów najmu i dzierżawy
W przypadkach gdy postanowienia umów najmu lub dzierżawy powodują powstanie bieżących zobowiązań mających charakter zdarzeń obligujących w rozumieniu KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe (...)
str. 54
4.
Rozliczanie najmu i dzierżawy w zależności od warunków umowy
Umowa najmu lub dzierżawy może zakończyć się w ten sposób, że najemca lub dzierżawca zwracają przedmiot umowy wynajmującemu lub wydzierżawiającemu, albo w ten sposób, że (...)
str. 54
5.
Prezentacja w sprawozdaniu i ujawnianie informacji o najmie lub dzierżawie
Jeżeli jednostka użytkuje środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na podstawie umów najmu lub dzierżawy, to najemca lub dzierżawca wykazują w rachunku zysków i (...)
str. 56
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy wydatek na zakup prenumeraty można odnieść jednorazowo w koszty?
Nasza jednostka wykupiła prenumeratę czasopisma na 3 miesiące. Czy taki wydatek możemy ująć jednorazowo w kosztach, czy powinniśmy dokonać rozliczeń międzyokresowych? Kwota, jaką zapłaciliśmy, nie (...)
str. 57
2.
Na jakich kontach ująć zakup domeny internetowej?
Zakupiliśmy domenę internetową. Czy poniesione w związku z tym wydatki powinniśmy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, czy do kosztów działalności operacyjnej? Wydatki poniesione na (...)
str. 57
3.
Jak udokumentować stany zerowe towarów na dzień bilansowy?
Na dzień bilansowy wyprzedane zostały wszystkie towary z magazynu jednostki. Czy w związku z przeprowadzonym spisem z natury zerowe stany towarów powinny być potwierdzone odpowiednimi (...)
str. 58
IX.
Z listów Czytelników
1.
Sposoby dokumentowania kontroli merytorycznej, formalnoprawnej i rachunkowej dowodów księgowych
Przyjęliśmy zasadę, iż własne dowody księgowe (RW, PZ, MM) wystawiamy w programie komputerowym i zbiorczo drukujemy na koniec miesiąca. Zapisu księgowego dokonujemy na podstawie zestawienia (...)
str. 59
1.1.
Zasady kontroli dowodów księgowych
W świetle art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (zwane dowodami źródłowymi). Minimalny (...)
str. 59
1.2.
Uproszczenia w zakresie kontroli dowodów księgowych
Jak stanowi art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości, można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6 (...)
str. 60
1.3.
Przykładowe zapisy w instrukcji obiegu dokumentów
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad obiegu dowodów stanowiących podstawę zapisów w księgach rachunkowych. Sposób kontroli i dekretacji dowodów księgowych oraz szczegółowe procedury jednostka (...)
str. 61
2.
Wymogi w zakresie przechowywania zbiorów księgowych określone w ustawie o rachunkowości - checklista
Rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej. Czy istnieją zasady mówiące o tym, w jaki sposób należy przechowywać księgi rachunkowe, dowody księgowe i sprawozdania finansowe? Księgi rachunkowe, dowody (...)
str. 62
3.
Opłaty licencyjne uzależnione od wysokości przychodów uzyskiwanych z prawa do znaku towarowego
Na podstawie zawartej umowy licencyjnej ponosimy miesięczne opłaty za używanie prawa do znaku towarowego. Wysokość opłat jest zmienna i skorelowana z wartością osiągniętego przez nas (...)
str. 64
4.
Księgowe ujęcie transakcji łańcuchowej, w której występują dostawy towarów dokonane przed ich zaimportowaniem
Nasza spółka zakupiła towary od sprzedawcy z Chin. Zostały one wywiezione bezpośrednio na Ukrainę, do nabywcy, któremu je sprzedaliśmy. Dostawca z Chin wystawi fakturę naszej (...)
str. 65
5.
Rozliczanie umów leasingu w jednostkach stosujących MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej
W naszej jednostce stosujemy MSR. Mamy wątpliwości czy do wszystkich umów leasingu operacyjnego, które dotychczas zawarliśmy, powinniśmy stosować MSSF 16 i ująć je w bilansie, (...)
str. 66
6.
Udzielenie pracownikowi pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe i rozliczenie jej spłaty w księgach pracodawcy
Otrzymaliśmy od naszego pracownika wniosek o udzielenie mu pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS. Po przeanalizowaniu jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej przyznaliśmy mu to (...)
str. 67
7.
Koszty opłaconego z góry czynszu za najem mieszkania dla pracownika
Ponosimy wydatki z tytułu czynszu za najem mieszkania dla pracownika pochodzącego spoza miejscowości, w której znajduje się miejsce wykonywania pracy. Pracownik uiszcza tylko opłaty za (...)
str. 68
8.
Przychód z refaktury wystawionej na najemcę, dotyczącej energii zużytej w wynajmowanym lokalu
Jesteśmy jednostką handlową. Jeden z lokali użytkowych wynajęliśmy naszemu kontrahentowi. Od dostawcy energii elektrycznej otrzymujemy faktury dotyczące tego lokalu, a następnie wystawiamy refaktury na najemcę. (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.