Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (541) z dnia 01.07.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Projekt KSR "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"
PROJEKT KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt Krajowego (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Warunki uznania noty za dowód księgowy oraz operacje, które można nią udokumentować
W naszej firmie chcemy wprowadzić do obiegu noty księgowe jako dowody źródłowe i opisać ich funkcjonowanie w instrukcji obiegu dokumentów, stanowiącej załącznik do polityki rachunkowości. (...)
str. 6
2.
Obciążenie kontrahenta karą umowną na podstawie noty księgowej
Kontrahent naszej firmy nie dostarczył w umówionym terminie zamówionych towarów. Zgodnie z umową możemy obciążyć go karą. Jaki dokument wystawić na tę okoliczność i jak (...)
str. 7
3.
Nota uznaniowa wystawiona w celu anulowania odsetek, którymi obciążono kontrahenta w roku poprzednim
W grudniu 2020 r. wystawiliśmy kontrahentowi notę obciążeniową z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie naszej należności. Obecnie chcemy zrezygnować z dochodzenia tych odsetek. Jakim dokumentem (...)
str. 9
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Zaliczki w świetle prawa bilansowego i podatkowego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji zaliczki oraz nie odnoszą się wprost do jej ujęcia w księgach nabywcy. Regulują natomiast kwestię ujęcia otrzymanej zaliczki (...)
str. 11
2.
Ujęcie w księgach wpłaconej zaliczki oraz otrzymanej faktury zaliczkowej
W przypadku dokonania przez jednostkę wpłaty zaliczki na rachunek dostawcy na poczet przyszłych dostaw lub usług, należy w pierwszej kolejności zaksięgować zapłatę zaliczki udokumentowaną wyciągiem (...)
str. 12
3.
Skutki bilansowe wystawienia faktury końcowej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi
Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, to - jak wynika z art. 106f ust. 3 i 4 ustawy o VAT - sprzedawca po wydaniu (...)
str. 13
4.
Brak faktury końcowej w związku z wpłatą zaliczki obejmującej całą kwotę należności
Jeśli zaliczka uiszczona przez jednostkę obejmuje całą kwotę należną kontrahentowi z tytułu dostawy towaru lub wykonania usługi, to nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej. W (...)
str. 15
5.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej w tym samym okresie, w którym zrealizowano dostawę
Jeżeli otrzymanie zaliczki i dostawa towarów (usług) mają miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, to organy podatkowe dopuszczają w takim przypadku możliwość rezygnacji z wystawienia (...)
str. 16
III.
Instrumenty finansowe - skorygowana cena nabycia - część 3
W praktyce zdarza się, że przepływy wynikające z umowy ulegają zmianie. Do podstawowych sytuacji tego typu należą zmiany przepływów na skutek zmiany stóp referencyjnych (np. (...)
str. 18
1.
Skutki zmiany przepływów wynikające ze zmiany referencyjnej stopy procentowej
W sytuacji gdy zmiany przepływów wynikają ze zmiany referencyjnej stopy procentowej, jednostka przeprowadzająca wycenę pozycji w skorygowanej cenie nabycia (SCN) powinna dokonać przeliczenia efektywnej stopy (...)
str. 18
2.
Skutki zmiany przepływów wynikające ze zmiany umowy kredytowej lub innych okoliczności
Istotne zmiany przepływów mogą wynikać również z innych okoliczności, np. decyzji dłużnika (lub wierzyciela) o wcześniejszej spłacie części instrumentu, wydłużeniu spłat bądź modyfikacji umów. W (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Przeznaczenie do sprzedaży częściowo zamortyzowanego środka trwałego
W ewidencji środków trwałych naszej firmy znajdują się częściowo zamortyzowane maszyny produkcyjne, które zamierzamy sprzedać. Czy przed sprzedażą powinniśmy w księgach rachunkowych przekwalifikować te maszyny (...)
str. 23
2.
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zakupiliśmy 10 lat temu licencję na program komputerowy (finansowo-produkcyjny). Od roku trwają prace związane z jego rozbudową i modernizacją, w celu dostosowania do potrzeb prowadzonej (...)
str. 24
3.
Uznanie za remont lub ulepszenie nakładów ponoszonych w trakcie używania środka trwałego
Jakie nakłady ponoszone w trakcie używania środka trwałego można zaliczyć do remontu lub ulepszenia w świetle prawa bilansowego i przepisów podatkowych? W trakcie użytkowania środka (...)
str. 25
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny może wystąpić praktycznie w każdej jednostce prowadzącej księgi rachunkowe. Sytuacje, w których należy go utworzyć, regulują przepisy ustawy o rachunkowości. (...)
str. 28
2.
Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, odnoszone na kapitał
Ustawa o rachunkowości przewiduje, że wartość początkowa oraz dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych mogą ulegać aktualizacji wyceny. Jak wynika z treści art. (...)
str. 29
3.
Utrata wartości środka trwałego objętego aktualizacją
Utratę wartości środków trwałych na skutek ich używania lub upływu czasu odzwierciedlają dokonywane od tych środków trwałych odpisy amortyzacyjne (por. art. 32 ust. 2 ustawy (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym prowadzącym sprzedaż wody. W naszych księgach figurują przeterminowane należności dotyczące faktur za wodę. Ustaliliśmy, że dłużnik już nie żyje. Kwoty zaległości (...)
str. 33
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych instytucji kultury podatku u źródła
Instytucja kultury zakupiła od amerykańskiej spółki licencję na wyświetlanie filmu. Przy zapłacie wynagrodzenia należnego spółce instytucja kultury potrąciła podatek u źródła. Jak powinna zaksięgować kwotę (...)
str. 34
3.
Prezentacja w sprawozdaniu Rb-N zaliczki wpłaconej na poczet zakupu środka trwałego
W czerwcu 2021 r. wpłaciliśmy zaliczkę na poczet zakupu środka trwałego, a jego dostawa nastąpi najwcześniej w lipcu. W którym wierszu sprawozdania Rb-N zaprezentować wpłaconą (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Zakup zorganizowanej części zakładu w ujęciu bilansowym i podatkowym
Spółka zakupiła zorganizowany zakład od syndyka masy upadłościowej, tj. grunt, budynek, meble i wyposażenie. Zakup ten został udokumentowany aktem notarialnym, w którym nie wyszczególniono wartości (...)
str. 37
1.
Definicja przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wynika z treści art. 55 1 K.c., obejmuje ono w szczególności: (...)
str. 37
2.
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dla celów bilansowych, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zastosowanie ma art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli (...)
str. 37
3.
Skutki nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle przepisów podatkowych
Podatnik, który w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabywa środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, ustalając ich wartości początkowe, stosuje regulacje zawarte w art. (...)
str. 39
4.
Rozliczenie zakupu poszczególnych składników majątku, gdy nie doszło do nabycia przedsiębiorstwa
Jeżeli nie doszło do nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 K.c. (np. nabywca nie wstąpił w prawa najemcy wobec wynajmujących lokale), lecz jedynie poszczególnych (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Definicje części wchodzących w skład środka trwałego
Warunkiem uznania składnika majątku za środek trwały jest wykazanie, iż spełnia on jednocześnie ogólne warunki uznania za składnik aktywów, określone w art. 3 ust. 1 (...)
str. 41
2.
Odmienne okresy użytkowania części składowych, dodatkowych i peryferyjnych środka trwałego
Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego może być mierzony w sposób bezpośredni, za pomocą jednostek czasu (np. miesięcy, lat) lub w sposób pośredni - za pomocą (...)
str. 43
3.
Wymiana części środka trwałego traktowana jako remont lub ulepszenie
Wymiana części składowych środka trwałego uznawana jest za remont lub ulepszenie tego środka. Nakłady, które uznaje się za ulepszenie odnosi się na zwiększenie wartości początkowej (...)
str. 44
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy zobowiązania warunkowe ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?
Nasza jednostka posiada w ewidencji pozabilansowej zobowiązania warunkowe. Czy należy wykazać je w bilansie i rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do (...)
str. 47
2.
W jakiej wysokości wykazuje się w rachunku zysków i strat podatek dochodowy?
Nasza spółka po raz pierwszy będzie sporządzać sprawozdanie finansowe jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Jaką wysokość podatku dochodowego powinniśmy wykazać w rachunku zysków (...)
str. 48
3.
W jaki sposób ująć w księgach umorzenie należności nieobjętej odpisem aktualizującym?
W naszych księgach rachunkowych figurują niewielkie kwoty nieuregulowanych należności z tytułu sprzedaży usług. Zwolniliśmy niektórych dłużników z obowiązku ich zapłaty. Jak powinniśmy rozliczyć w księgach (...)
str. 48
4.
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania składa się do KRS?
Nasza spółka z o.o. nie jest zobowiązana na mocy ustawy o rachunkowości do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., ponieważ nie spełnia warunków (...)
str. 49
5.
Jak zaksięgować darowiznę pieniężną przekazaną na cele charytatywne?
Przekazaliśmy organizacji pożytku publicznego darowiznę pieniężną (przelew środków pieniężnych) na cele charytatywne. Jak taka darowizna wpłynie na wynik finansowy naszej jednostki? W księgach rachunkowych przekazaną (...)
str. 50
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń przez jednostkę małą
Nasza jednostka spełnia warunki dla uznania za jednostkę małą, ale nie chce korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek. Czy w związku z tym musimy (...)
str. 51
2.
Limit transakcji gotówkowych dokonywanych z przedsiębiorcą zagranicznym
Kontrahent zagraniczny chce nam wpłacić więcej niż 15.000 zł gotówką. Czy możemy przyjąć taką kwotę bez konsekwencji prawnych? Limit transakcji gotówkowych wynoszący 15.000 zł dotyczy (...)
str. 53
3.
Zwrot części składki ubezpieczenia pojazdu w związku ze skróceniem okresu obowiązywania polisy
W czerwcu 2020 r. zawarliśmy polisę ubezpieczeniową pojazdu na rok. W 2021 r. okres obowiązywania tej polisy został skrócony do 31 grudnia 2020 r., ze (...)
str. 54
4.
Zapisy polityki rachunkowości dotyczące ewidencji i rozliczania dotacji
Otrzymaliśmy dotację na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz na budowę środka trwałego. Jakie zapisy powinny znaleźć się w polityce rachunkowości jednostki odnośnie rozliczania dotacji w (...)
str. 55
5.
Prezentacja w bilansie zadatku wpłaconego na zakup nieruchomości
Podpisaliśmy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Wpłaciliśmy zadatek zgodnie z umową. W której pozycji bilansu wykazać wpłacony zadatek? Nieruchomość (...)
str. 57
6.
Obowiązek podjęcia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysku w spółce komandytowej
Spółka komandytowa ma rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym i od 1 stycznia 2021 r. jest podatnikiem CIT. Czy w spółce tej wystąpi obowiązek zatwierdzenia (...)
str. 58
7.
Dane porównawcze w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez jednostkę w likwidacji
Stowarzyszenie, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, z dniem 29 marca 2021 r. zostało postawione w stan likwidacji. Zakończenie likwidacji nastąpiło 13 maja 2021 r. Czy (...)
str. 60
8.
Ustalanie skumulowanej straty netto na sprzedaży w celu rozliczenia subwencji otrzymanej z PFR
Na stronie internetowej PFR znajduje się informacja, że przy obliczaniu straty netto należy ująć wyłącznie amortyzację bilansową. Jeżeli w rachunku zysków i strat mam wykazaną (...)
str. 62
9.
Dodatkowe towary otrzymane jako gratis, po przekroczeniu kwoty zamówienia określonej w ofercie sprzedaży
Jesteśmy jednostką handlową zajmującą się sprzedażą towarów. Jeśli przekroczymy daną wartość zamówienia, to kilka sztuk towaru otrzymujemy gratis. Czy otrzymane bezpłatnie towary powinniśmy wykazywać w (...)
str. 64
10.
Prezentacja udziałów własnych w bilansie spółki z o.o.
W 2020 r. spółka z o.o. wykupiła za wynagrodzeniem (w celu ich umorzenia lub odsprzedaży) udziały należące do jednego ze wspólników. Do dnia bilansowego, tj. (...)
str. 65
11.
Kaucja gwarancyjna zatrzymana przez kontrahenta tytułem pokrycia kosztów usunięcia wad lub usterek
Nasza spółka podpisała z kontrahentem umowę na wykonanie robót elektrycznych. Zgodnie z umową z każdej wartości netto wykazanej na fakturze, odnoszącej się do danej partii (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.