Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 19
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18
z dnia 20.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Z ZFŚS
1.
Dofinansowanie do wakacyjnego wypoczynku pracownika i jego rodziny
W okresie wakacyjnym pracownicy, a także członkowie ich rodzin korzystają z różnych form wypoczynku, np. wyjeżdżają na wczasy, a dzieci na różnego rodzaju kolonie, obozy. (...)
str. 3
1.1.
Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu
Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze (...)
str. 3
1.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania do wypoczynku
Zgodnie z ogólną zasadą, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez (...)
str. 3
1.3.
Oskładkowanie dofinansowania do wakacji pracownika
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowią uzyskane przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia (...)
str. 7
1.4.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a koszty podatkowe pracodawcy i VAT
Koszty podatkowe pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 8
1.5.
Ujęcie w księgach rachunkowych pracodawcy dofinansowania do wypoczynku pracowników (członków ich rodzin)
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (członków ich rodzin), pochodzące ze środków ZFŚS, może zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy np. w następujący sposób: 1. Zaksięgowanie kwoty (...)
str. 8
2.
Karnety umożliwiające korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych
Pracownicy otrzymują od swoich pracodawców nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale także inne świadczenia. Mogą to być np. karnety sportowe umożliwiające dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych (...)
str. 9
2.1.
Przekazanie karnetów pracownikom na gruncie VAT
W sytuacji, gdy karnety sportowe dla pracowników zostaną sfinansowane ze środków ZFŚS, to ich przekazanie pracownikom nie powoduje obowiązku wykazania VAT należnego. Pracodawca nie działa (...)
str. 9
2.2.
Otrzymanie karnetu sportowego a przychód pracownika
Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty), uzyskane przez pracownika ze stosunku (...)
str. 10
2.3.
Oskładkowanie karnetów sportowych
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania (...)
str. 10
2.4.
Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PDOF, nie uważa się (...)
str. 11
2.5.
Ewidencja księgowa zakupu i przekazania karnetów sportowych
Zakup karnetów sportowych dla pracowników, finansowanych ze środków ZFŚS, może zostać ujęty w księgach rachunkowych pracodawcy np. w następujący sposób (zakładając, że kwota otrzymanego przez (...)
str. 11
3.1.
Dofinansowanie do przedszkoli a podatek dochodowy
Dopłaty pracodawcy do kosztów pobytu w przedszkolu dzieci pracowników stanowią ich przychód ze stosunku pracy. Gdy źródłem finansowania takich dopłat jest ZFŚS, to przychód z (...)
str. 12
3.2.
Składki ZUS od dopłat do przedszkoli
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek (...)
str. 12
4.
Prezenty świąteczne przekazywane pracownikom
Z okazji świąt (np. Bożego Narodzenia) pracownicy (lub członkowie ich rodzin), otrzymują różnego rodzaju świadczenia, np. paczki, bony, itp., sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń (...)
str. 12
4.1.
Przychód pracownika otrzymującego prezent świąteczny z ZFŚS
Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy prezent świąteczny (np. w związku ze Świętami Bożego Narodzenia), generalnie uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, a w konsekwencji - (...)
str. 13
4.2.
Otrzymanie prezentu przez pracownika a składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymania prezentu świątecznego może być zwolniony z oskładkowania. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...)
str. 14
4.3.
Prezenty dla pracowników a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Rozliczenie przekazanych prezentów świątecznych dla celów VAT Jak już pisaliśmy w tym dodatku, pracodawca zobowiązany do utworzenia i administrowania ZFŚS, w zakresie środków zgromadzonych na (...)
str. 15
4.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu i wydania prezentu świątecznego pracownikowi
Ewidencja księgowa zakupu prezentów świątecznych, sfinansowanym ze środków ZFŚS, i przekazaniem ich pracownikom (członkom ich rodzin) może wyglądać następująco: 1. Faktura za zakup prezentów świątecznych (...)
str. 16
II.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW OBROTOWYCH PRACODAWCY
1.
Świadczenia relaksacyjne dla pracowników
Pracodawcy coraz częściej podejmują działania (finansując je ze środków obrotowych), mające na celu zwiększenie pracownikom komfortu pracy, utrzymanie zdrowia fizycznego (głównie w zakresie eliminacji zagrożeń (...)
str. 16
1.1.
Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników a przychód pracownika i składki ZUS
Generalnie u pracowników otrzymujących nieodpłatne świadczenia powstaje przychód. Stosownie bowiem do art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji (...)
str. 16
1.2.
Wydatki na relaksacyjne świadczenia dla pracowników a koszty uzyskania przychodu
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)
str. 18
1.3.
Rozliczenie dodatkowych świadczeń dla pracowników na gruncie VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na dodatkowe (pozapłacowe) świadczenia dla (...)
str. 20
1.4.
Wydatki na dodatkowe świadczenia a ewidencja księgowa
W przypadku, gdy pracodawca, dbając o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną pracowników zapewnia im dodatkowe (pozapłacowe) świadczenia, np. możliwość korzystania z firmowych obiektów sportowych/rekreacyjnych, to (...)
str. 22
2.
Prezenty okolicznościowe przekazywane pracownikom
W praktyce pracodawcy przekazują swoim pracownikom różnego rodzaju prezenty okolicznościowe, np. kwiaty z okazji Dnia Kobiet, prezenty rzeczowe z tytułu ważnych wydarzeń w życiu pracownika, (...)
str. 23
2.1.
Otrzymanie upominku a przychód ze stosunku pracy
Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty (bez względu na źródło finansowania (...)
str. 23
2.2.
Składki ZUS od wartości prezentów okolicznościowych
Zasadniczo podstawę wymiaru składek ZUS pracownika stanowią uzyskane przez niego przychody ze stosunku pracy. Jak wspomnieliśmy, otrzymanie przez pracownicę kwiatów z okazji Dnia Kobiet nie (...)
str. 25
2.3.
Skutki przekazania pracownikom prezentów okolicznościowych a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 25
2.4.
Wydatki na zakup prezentów okolicznościowych dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 26
2.5.
Ewidencja księgowa zakupu prezentów i przekazania ich pracownikom
Wydatki na zakup prezentów okolicznościowych dla pracowników (tj. kwiatów, drobnych upominków przekazywanych np. z okazji Dnia Kobiet, ślubu, narodzin dziecka, jubileuszu firmy, itd.) zaliczane są (...)
str. 27
3.
Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników
W praktyce pracodawcy, realizując obowiązki wynikające z prawa pracy, wypłacają niekiedy swoim pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. W artykule tym wyjaśniamy, jak taki ekwiwalent (...)
str. 27
3.1.
Uregulowania Kodeksu pracy
Zgodnie z generalną zasadą wynikająca z art. 237 9 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i (...)
str. 27
3.2.
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i ZUS pracowników
Skutki w PIT Ustawodawca zwolnił z podatku dochodowego świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli (...)
str. 28
3.3.
Ujęcie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kosztach podatkowych pracodawcy
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacony zgodnie z przepisami prawa pracy, nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (...)
str. 30
3.4.
Ewidencja księgowa ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacany pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy, obciąża koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Może być on ujmowany w księgach rachunkowych (...)
str. 30
4.
Firmowe imprezy okolicznościowe
Podmioty gospodarcze organizują niekiedy imprezy okolicznościowe, np. w związku z jubileuszem swojego istnienia. W takich imprezach zazwyczaj biorą udział pracownicy (a często także i kontrahenci). (...)
str. 31
4.1.
Organizacja imprezy firmowej a VAT
Prawo do odliczenia VAT Z uwagi na to, iż ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na imprezy okolicznościowe, ustalając (...)
str. 31
4.2.
Wydatki na imprezę okolicznościową a koszty uzyskania przychodów
Wydatki dotyczące udziału pracowników w firmowej imprezie (np. jubileuszowej), sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. (...)
str. 33
4.3.
Udział w imprezie firmowej a przychód u uczestnika
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (zob. (...)
str. 34
4.4.
Ewidencja księgowa wydatków na uroczystość firmową
Wydatki na organizację firmowej imprezy (np. jubileuszowej) odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca takie wydatki może zostać ujęta w księgach rachunkowych (...)
str. 35
5.
Świadczenia w postaci voucherów, kart podarunkowych i innych przekazywane pracownikom nieodpłatnie
Pracodawcy niekiedy nabywają różnego rodzaju usługi lub towary, które nieodpłatnie przekazują swoim pracownikom, w celu zmotywowania ich do jak najwydajniejszej pracy, zintegrowania załogi, wzmocnienia więzi (...)
str. 36
5.1.
Gratisy dla pracowników a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Przychody w świetle ustawy o PDOF Pracodawcy często oferują pracownikom różnego rodzaju świadczenia nieprzewidziane w umowie o pracę. Świadczenia te można podzielić na takie, które: (...)
str. 36
5.2.
Nieodpłatne świadczenia przekazane pracownikom a VAT
Prawo do odliczenia VAT Podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 37
5.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych pracodawcy wydatków na zakup świadczeń dla pracowników
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 39
5.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup świadczeń dla pracowników
Faktura dokumentująca zakup np. nagrody dla pracownika może zostać ujęta w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący sposób (w przypadku, gdy pracodawca nie odlicza VAT od (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.