Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 31 (1074) z dnia 01.11.2020
Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 31
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31
z dnia 01.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
1.
Najem mieszkania dla pracowników
1.1.
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikom a przychód i składki ZUS
Przychód pracownika Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia mieszkania stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się bowiem wszelkiego (...)
str. 3
1.2.
Najem mieszkania dla pracowników a VAT
Najem mieszkania a VAT naliczony Odnosząc się do skutków, jakie dla celów VAT powstają w związku z najmem mieszkania dla pracowników, należy mieć na uwadze (...)
str. 5
1.3.
Wydatki na najem mieszkania dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Wydatki na najem mieszkania, udostępnianego nieodpłatnie pracownikom zamiejscowym, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i (...)
str. 7
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pracodawcy wydatków na najem mieszkania dla pracowników
Wydatki na najem mieszkania dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura/rachunek dokumentująca miesięczny czynsz za najem mieszkania może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki (...)
str. 8
2.
Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników
2.1.
Otrzymanie dofinansowania z ZFŚS a PIT
Przychód pracownika Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. (...)
str. 8
2.2.
Składki ZUS od dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania (...)
str. 12
2.3.
Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracownika a VAT należny i koszty podatkowe pracodawcy
Dofinansowanie z ZFŚS a VAT należny Dla celów VAT przyjmuje się, że pracodawca zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS do utworzenia funduszu i administrowania (...)
str. 12
2.4.
Dofinansowanie wypoczynku opłaconego bonem turystycznym
W przypadku, gdy pracownicy występują do pracodawcy o dopłatę do ich wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (z którego przykładowo korzystali razem z dziećmi), częściowo (...)
str. 13
2.5.
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracownika (członków jego rodziny) może wyglądać następująco: 1. Kwota przyznanego dofinansowania z ZFŚS: - Wn konto 85-0 "Zakładowy Fundusz Świadczeń (...)
str. 13
3.
Świadczenia urlopowe dla pracowników
3.1.
Podstawa prawna wypłaty świadczenia urlopowego
Zasady wypłacania świadczeń urlopowych Kwestię wypłaty świadczeń urlopowych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 (...)
str. 14
3.2.
Otrzymanie świadczenia urlopowego a przychód podatnika i składki ZUS
Przychód pracownika Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)
str. 15
3.3.
Świadczenie urlopowe pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztem uzyskania przychodów są takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie (...)
str. 16
3.4.
Ujęcie wypłaconych świadczeń urlopowych w ewidencji księgowej pracodawcy
Dla celów bilansowych wypłacane przez pracodawców świadczenia urlopowe kwalifikowane są do kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja wypłaty takich świadczeń może wyglądać następująco: 1. Wartości brutto świadczenia (...)
str. 17
4.
Dopłaty do żłobków i przedszkoli dla dzieci pracowników
4.1.
Dopłaty do żłobków lub przedszkoli a PIT
Zasadniczo wszelkie świadczenia, jakie pracownicy otrzymują od pracodawcy, stanowią dla pracowników przychody ze stosunku pracy. Dotyczy to m.in. wszelkiego rodzaju wypłat pieniężnych, a także świadczeń (...)
str. 18
4.2.
Oskładkowanie dopłat do żłobków lub przedszkoli
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika w rozumieniu przepisów o PDOF, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Taki przychód powstaje, jak już wspomnieliśmy, (...)
str. 19
4.3.
Dopłaty do żłobków/przedszkoli a koszty podatkowe pracodawcy
Ustalenie, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu dopłat do żłobków/przedszkoli dla dzieci pracowników, uzależnione jest od źródła finansowania tych dopłat, (...)
str. 19
4.4.
Ewidencja księgowa dopłat do żłobków/przedszkoli
Także ewidencja księgowa operacji związanych z przekazaniem pracownikom dofinansowania do żłobka/przedszkola dla ich dzieci uzależniona jest od tego, z jakiego źródła pochodzi to dofinansowanie. Jeśli (...)
str. 21
5.
Prezenty świąteczne przekazywane pracownikom
5.1.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia świątecznego
Przychód pracownika Organy podatkowe uważają generalnie, że gdy pracodawca przekazuje pracownikom prezenty, np. z okazji ważnych wydarzeń życiowych (np. ślubu), to otrzymane przez pracownika świadczenie (...)
str. 22
5.2.
Oskładkowanie prezentów świątecznych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowią uzyskane przez nich przychody ze stosunku pracy. Podobnie jest w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustalając podstawę (...)
str. 24
5.3.
Zakup i przekazanie prezentów pracownikom - rozliczenie dla celów VAT
Prezenty sfinansowane ze środków ZFŚS Dla celów VAT przyjmuje się, że pracodawca zobowiązany do utworzenia ZFŚS i administrowania nim podejmuje jedynie działania techniczne, które pozostają (...)
str. 25
5.4.
Wydatki na prezenty dla pracowników (członków ich rodzin) a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (z nieistotnymi tu (...)
str. 25
5.5.
Ewidencja księgowa wydatków na świąteczne prezenty dla pracowników
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem prezentów świątecznych i przekazaniem ich pracownikom (członkom ich rodzin) lub byłym pracownikom może wyglądać następująco: Prezenty sfinansowane ze środków (...)
str. 26
II.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ WSPÓLNIKÓW I INNYCH OSÓB
1.
Zakup pakietów medycznych dla wspólników spółki osobowej
W praktyce zdarza się, że spółki osobowe, w których wspólnikami są osoby fizyczne, kupują dla swoich wspólników (niebędących pracownikami spółki) pakiety medyczne. W artykule odnosimy (...)
str. 27
1.1.
Przekazanie pakietu medycznego wspólnikowi a przychód w PIT
W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami podatkowymi są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości (...)
str. 27
1.2.
Wydatki na pakiety medyczne dla wspólników a koszty podatkowe
Kwestię uznania wydatków na zakup pakietów medycznych dla wspólników spółki osobowej za firmowe koszty podatkowe należy rozpatrywać na gruncie ogólnej definicji kosztów, uregulowanej w art. (...)
str. 28
1.3.
Zakup pakietów medycznych na rzecz wspólników w księgach rachunkowych
Zakładając, że wydatek na zakup pakietów medycznych przekazanych wspólnikom rozliczany jest na zasadach stosowanych do wypłat zaliczek na poczet zysku, ujęcie księgowe takiego wydatku (w (...)
str. 28
2.
Dodatkowe świadczenia na rzecz członków zarządu
W praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa ponosi wydatki na różne świadczenia dla członków zarządu, wykonujących swoje funkcje w zarządzie na podstawie powołania. Są to (...)
str. 29
2.1.
Nieodpłatne świadczenia dla członka zarządu a jego przychód i składki ZUS
Przychody otrzymywane przez osoby należące m.in. do składu zarządów są, niezależnie od sposobu ich powoływania, kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (zob. art. 13 (...)
str. 29
2.2.
Wydatki na rzecz członka zarządu a koszty uzyskania przychodów spółki
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 31
2.3.
Rozliczenie nieodpłatnych świadczeń dla członków zarządu a VAT
Prawo do odliczenia VAT Podatnicy nie mają prawa do odliczenia VAT m.in. od usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów (...)
str. 32
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na świadczenia dla członków zarządu
Wydatki, ponoszone przez spółkę kapitałową na najem mieszkania/nocleg członka zarządu w trakcie podróży odbywanej w celach służbowych (ponoszone w związku z pełnieniem przez niego funkcji (...)
str. 33
3.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców
W praktyce niekiedy podmiot zlecający wykonanie usługi, oprócz wynagrodzenia za wykonaną usługę, zapewnia zleceniobiorcy - zgodnie z zawartą umową zlecenia - nieodpłatnie dodatkowe świadczenia, np. (...)
str. 33
3.1.
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a PIT zleceniobiorcy i składki ZUS
Powstanie przychodu Przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i (...)
str. 33
3.2.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a VAT
VAT należny od nieodpłatnych usług Odnosząc się do ewentualnego obowiązku wykazania VAT z tytułu nieodpłatnego zapewnienia zleceniobiorcom noclegu (mieszkania, noclegu w hotelu) czy dowozu do/z (...)
str. 36
3.3.
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla zleceniobiorców a koszty podatkowe
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 38
3.4.
Ewidencja księgowa świadczeń dla zleceniobiorców
Wydatki związane z noclegami zleceniobiorców (np. w hotelach, mieszkaniach, itd.), czy też z ich dowozem do pracy (i z powrotem), wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.