Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obrót gospodarczy w przepisach Tarczy antykryzysowej - odpowiedź MRPiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (dalej: specustawa) dla celów uzyskania pomocy z programów (...)
str. 4
2.
Komunikaty i wyjaśnienia Min. Fin.
2.1.
Przedłużono termin do wydania interpretacji indywidualnej w związku z koronawirusem
Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W razie niewydania interpretacji podatkowej w ww. terminie (...)
str. 5
2.2.
Brexit - stosowanie przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono informację o stosowaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym. W informacji tej wskazano, że Wystąpienie Wielkiej Brytanii (...)
str. 5
2.3.
Obowiązek poboru podatku u źródła od niektórych wypłat dokonanych przez zagraniczny zakład - interpretacja ogólna
W sytuacji, gdy zagraniczny zakład polskiego rezydenta prowadzi działalność gospodarczą i ponosi ze swojego majątku wydatek (będący dla niego kosztem w ujęciu podatkowym) z tytułu (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zaniechano poboru odsetek za zwłokę w zapłacie PIT za 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 23 kwietnia 2020 r., pod poz. 728, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 9
2.
Więcej czasu na przekazanie 1% podatku na rzecz OPP
Tarcza II, tj. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), (...)
str. 9
3.
Zmiany w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z 24 kwietnia 2020 r., pod poz. 736, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
4.
Zmiany w zakresie kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 24 kwietnia 2020 r., pod poz. 732, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
5.
Kolejne wydłużenie okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w myśl art. 4 ust. 1 specustawy, został przyznany na okres nie dłuższy niż 14 dni ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zamiana wpłat na poczet usług na bony w związku z koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa
Wiele usług, na poczet których przyszli nabywcy wpłacili zaliczki, nie zostało wykonanych, w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem. Zasadniczo wpłacone zaliczki/przedpłaty podlegają zwrotowi, jednak w (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie wydanych bonów dla celów VAT
W przypadku usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje zasadniczo w momencie wykonania usługi (z wyjątkami, które tu pomijamy). Jeśli jednak przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma (...)
str. 14
1.2.
Rozliczenie "zamiany" otrzymanej wpłaty na bon dla celów podatku dochodowego
Dla celów podatku dochodowego pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie stanowią przychodu (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa "zamiany" otrzymanej wpłaty na bon
Otrzymanie zaliczki/przedpłaty na poczet przyszłej usługi może zostać ujęte w księgach rachunkowych zapisem: - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa", - Ma (...)
str. 16
2.
Pożyczka otrzymana od podmiotu krajowego - podatki i ewidencja księgowa
Na gruncie prawa cywilnego umowę pożyczki reguluje art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść (...)
str. 17
2.1.
Rozliczenie otrzymanej pożyczki dla celów VAT/PCC
Odnosząc się do skutków otrzymania pożyczki dla celów VAT, należy w pierwszej kolejności wskazać, że udzielenie pożyczki może być traktowane jako czynność stanowiąca odpłatne świadczenie (...)
str. 18
2.2.
Otrzymanie pożyczki - skutki w CIT
Kwota otrzymanej przez podatnika pożyczki, a następnie jej zwrot, nie wywołują skutków na gruncie przepisów o PDOP. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 4 (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymania pożyczki i jej zwrotu
Otrzymanie pożyczki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i jej spłata mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki (pożyczkobiorcy) w następujący sposób: 1. Wpływ środków pieniężnych (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe a VAT - wyrok WSA
Najem lokali na cele mieszkaniowe na rzecz podmiotów gospodarczych, które udostępniają lokale swoim pracownikom, nie może korzystać ze zwolnienia z VAT. (wyrok WSA w Rzeszowie (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wystawienie faktury do paragonu niezawierającego NIP - skutki w VAT
Sprzedawca omyłkowo wystawił fakturę (z NIP nabywcy - czynnego podatnika VAT) do paragonu niezawierającego takiego NIP. Pomyłkę tę zauważono dopiero w momencie księgowania dokumentów. Czy (...)
str. 24
2.2.
Pieczątka w miejscu danych sprzedawcy/nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy otrzymaną od sprzedawcy fakturę, w której w polu "dane sprzedawcy" widnieje pieczątka sprzedawcy, a w polu "dane nabywcy" - moja (...)
str. 27
2.3.
Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie opieki medycznej a kasa rejestrująca
Lekarz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Udziela on nieodpłatnie porad lekarskich członkom najbliższej rodziny (rodzicom, rodzeństwu). Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu VAT i ewidencjonowaniu w kasie (...)
str. 28
2.4.
Dostawa nieruchomości gruntowej o zróżnicowanym przeznaczeniu - właściwa stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem nieruchomość gruntową od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nieruchomość tę wykorzystywałem wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT (służyła jako parking samochodów (...)
str. 29
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zawieszenie działalności w związku z koronawirusem a składanie deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego i objęcie kwarantanną, zamierzam zawiesić działalność gospodarczą. Czy mogę nie (...)
str. 31
3.2.
Zdalna nauka języka obcego a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nie jestem wykwalifikowanym nauczycielem ani jednostką oświaty. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem zamierzam rozpocząć zdalną (przez internet) naukę (...)
str. 32
3.3.
Termin odliczania VAT z duplikatów faktur
W listopadzie 2019 r. kupiłem towary handlowe. Kontrahent wystawił z tego tytułu faktury. Jedną z nich otrzymałem, zapłaciłem należność i odliczyłem z niej VAT, ale (...)
str. 33
3.4.
Koronawirus - odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki kontrahentowi a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem z kontrahentem umowę na świadczenie usługi gastronomicznej. Kontrahent wpłacił zaliczkę na poczet tej usługi, a ja wystawiłem fakturę zaliczkową. W (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Opłaty za lokale mieszkalne otrzymane przez spółdzielnię nie zawsze zwolnione z CIT - interpretacja KIS
Opłat za lokale mieszkalne uzyskiwanych przez spółdzielnię mieszkaniową od osób niebędących członkami spółdzielni nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, uzyskany (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Brak umowy i zapłata za towar gotówką a koszty uzyskania przychodów
Spółka dokonuje zakupu towarów od jednego kontrahenta na kwotę przekraczającą w ciągu roku 15.000 zł. Pojedyncze faktury nie przekraczają 1.000 zł brutto i są często (...)
str. 38
2.2.
Stosowanie przepisów o zatorach płatniczych dla celów CIT - wybrane zagadnienia
Spółka z o.o. ponosi wydatki związane z używaniem samochodu osobowego do celów mieszanych. Wydatki te ujmuje w kosztach podatkowych w wysokości 75%. Czy w sytuacji, (...)
str. 39
2.3.
Podatkowe skutki otrzymania przez szpital darowizny rzeczowej
Jako szpital niepubliczny otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych (samorządów, fundacji, osób prawnych i osób fizycznych) środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny do dezynfekcji, itp.). Najczęściej (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez jej wspólnika, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka na podatek przedsiębiorcy w sytuacji skorzystania ze zwolnienia składkowego
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z tytułu tej działalności składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od podstawy uzależnionej od dochodu. W ramach pomocy udzielanej w związku ze (...)
str. 45
2.2.
Wydatki na środki ochrony przed zarażeniem koronawirusem
W okresie panującej epidemii koronawirusa przedsiębiorcy/spółki - oprócz zwyczajowych kosztów związanych z prowadzoną działalnością - ponoszą dodatkowo wydatki m.in. na środki ochrony przed zarażeniem koronawirusem (...)
str. 46
2.3.
Zakup paliwa do samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT - skutki w PIT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (opodatkowaną PIT na zasadach ogólnych), w ramach której dokonuję sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Na potrzeby tej działalności wykorzystuję samochód (...)
str. 48
2.4.
Wynagrodzenie niani
Rodzice 2-letniego dziecka zawarli z nianią umowę uaktywniającą na kwotę 1.899 zł. Jak obliczyć obciążenia podatkowo-składkowe od wynagrodzenia niani? Zasady zatrudniania niani na podstawie umowy (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
VAT niepodlegający odliczeniu u podatnika zwolnionego z tego podatku - interpretacja KIS
W przypadku nabycia przez podatnika zwolnionego z VAT środka trwałego, podatek naliczony (dotyczący takiego nabycia), w stosunku do którego nie przysługuje mu prawo do odliczenia, (...)
str. 53
2.
Zawieszenie budowy środka trwałego a koszty ochrony obiektu
W związku ze znacznym spadkiem sprzedaży oraz ograniczeniem działalności wynikającej z pandemii koronawirusa, wstrzymaliśmy budowę magazynu. Obiekt został zabezpieczony, a jedyne wydatki dotyczą usług ochrony (...)
str. 54
3.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych przez spółkę cywilną w formie aportu przedsiębiorstw
Spółka cywilna powstała w wyniku połączenia dwóch działalności gospodarczych (aportu całych przedsiębiorstw). Czy amortyzacja środków trwałych dotychczas wykorzystywanych w tych działalnościach powinna być kontynuowana? Tak. (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Mały ZUS a prawo przedsiębiorcy do zwolnienia ze składek w ramach Tarczy
Od 2019 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z uwagi na obecnie trwającą epidemię nie opłaciłam (...)
str. 56
2.
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy w związku z COVID-19
Z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej od 2017 r. opłacam wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS (jest to moja jedyna praca zarobkowa). Opłacam (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stosowanie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy
1) Planujemy wprowadzić w firmie przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy. Czy możemy zastosować te rozwiązania w tym samym czasie, np. (...)
str. 59
2.
Przeprowadzanie wstępnych badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii
1) Zamierzamy zatrudnić pracownika, który ma ważne badania okresowe z poprzedniego zatrudnienia. Czy specustawa uchyliła przepis, zgodnie z którym można wykorzystać te badania przy przyjmowaniu (...)
str. 61
3.
Prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności
Pracownik ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2019 r. Po roku pracy nabył prawo do pierwszego urlopu dodatkowego (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej w związku z epidemią
W poprzednim BI (nr 13 z 1 maja br.) przedstawiliśmy problematykę dotyczącą zdarzeń po dniu bilansowym. Pisaliśmy o tym w Biuletynie Informacyjnym nr 13 z (...)
str. 64
2.
Darowizna wyrobów na cele związane ze zwalczaniem skutków koronawirusa
Jednostka wyprodukowała i przekazała w formie darowizny na rzecz szpitala jednoimiennego maseczki ochronne. Została podpisana umowa darowizny, w której obdarowany zobowiązał się do wykorzystania maseczek (...)
str. 67
2.1.
VAT od przekazania darowizn towarów na cele walki z koronawirusem
Generalnie, darowizny towarów (nieodpłatne ich przekazanie) uznaje się za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Jest tak jednak jedynie wówczas, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub (...)
str. 68
2.2.
Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania
Generalnie koszty dotyczące darowizny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy PDOF oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 (...)
str. 69
2.3.
Ewidencja księgowa przekazania darowizny
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości, koszty związane z przekazaniem darowizny kwalifikuje się do kosztów pośrednio związanych z (...)
str. 69
3.
Tworzenie ZFŚS - odpis podstawowy
Od bieżącego roku podjęliśmy decyzję o tworzeniu ZFŚS. Na jakim koncie powinniśmy ewidencjonować odpis na Fundusz? Czy dopuszczalne byłoby ujmowanie ich na pozostałych kosztach operacyjnych? (...)
str. 71
4.
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Sporadycznie dokonujemy zakupów od kontrahentów zagranicznych. Otrzymaliśmy fakturę za zakup towarów od unijnego dostawcy. Jak przedstawiają się typowe zapisy dotyczące wprowadzenia takiej operacji do ksiąg (...)
str. 73
5.
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Nasze stowarzyszenie prowadzi jedynie działalność statutową. Celem stowarzyszenia jest m.in. działalność opiekuńcza, edukacyjna, kulturalna, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.