Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Objęcie udziałów za wkład pieniężny niższy niż ich wartość rynkowa a PIT - nowe stanowisko organów podatkowych
Regulacje ustawowe Objęcie udziałów np. w spółce z o.o. może nastąpić w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny. W przypadku objęcia udziałów w zamian za (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019 r. dla wybranych jednostek - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt (z dnia 4 września 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów (...)
str. 5
2.
Planowane zmiany w CIT/PIT mające uszczelnić system podatkowy
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kprm.gov.pl) w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 6
2.1.
Zmiany wspólne w zakresie CIT/PIT
Planowane zmiany w zakresie CIT/PIT dotyczyć mają m.in.: ograniczania w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia, wprowadzenia rozwiązania (...)
str. 6
2.2.
Zmiany w CIT
W zakresie CIT planowane są m.in. następujące rozwiązania: podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro, uprawniających do korzystania z (...)
str. 6
2.3.
Zmiany w PIT i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym
Na gruncie ustawy o PDOF, planuje się wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań: dostosowanie regulacji do zmian wprowadzonych w ustawie o PDOP, likwidację tzw. ulgi abolicyjnej. Z (...)
str. 7
3.
Mikrorachunek podatkowy - projekt rozporządzenia określającego rodzaj wpłat
Zgodnie z art. 61b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), (...)
str. 8
4.
Nowe opłaty od 2021 r.
W Dz. U. z 31 sierpnia 2020 r., pod poz. 1492, opublikowano ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 8
4.1.
Opłata od napojów słodzonych i energetycznych
Opłacie będzie podlegało wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem: cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, kofeiny (...)
str. 8
4.2.
Opłata od alkoholu sprzedawanego w małych opakowaniach
Omawiana ustawa wprowadza także opłatę od tzw. "małpek", czyli napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Do jej wniesienia będą (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Otrzymanie rabatu za dokonane zakupy - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy towarów
Podmioty gospodarcze, które otrzymały od sprzedawcy rabat z tytułu wielkości zrealizowanych w danym okresie zakupów (tzw. rabat od obrotu), udokumentowany fakturą korygującą, rabat ten muszą (...)
str. 10
1.1.
Rozliczenie otrzymanego rabatu dla celów VAT
Kwestie związane z rozliczaniem faktur korygujących przez nabywcę określone zostały w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika m.in., że jeśli (...)
str. 10
1.2.
Rabat od obrotu a koszty uzyskania przychodów u nabywcy
W sytuacji, gdy nabywca otrzyma od sprzedawcy fakturę korygującą, to korektę tę rozlicza w oparciu o regulacje zawarte w art. 15 ust. 4i-4j ustawy o (...)
str. 11
1.3.
Ewidencja księgowa otrzymanego rabatu od obrotów
Jeżeli nabywca otrzyma od sprzedawcy fakturę korygującą, w związku z rabatem uzyskanym z tytuły dokonania w danym okresie zakupu towarów w określonej ilości lub o (...)
str. 12
2.
Fotowoltaika w firmie - wybrane zagadnienia podatkowe
Coraz więcej firm w celu obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej inwestuje w odnawialne źródła energii, np. w wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (tzw. fotowoltaikę). (...)
str. 14
2.1.
Produkcja energii elektrycznej a obowiązek wykazania VAT
Czynności opodatkowane VAT Ustalając, czy wyprodukowanie energii elektrycznej na własne potrzeby i rozliczenie jej z zakładem energetycznym jest czynnością opodatkowaną VAT, należy mieć na uwadze, (...)
str. 15
2.2.
Rozliczenie wyprodukowanej energii a przychód podatkowy
Dla celów podatku dochodowego za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, (...)
str. 16
2.3.
Rozliczenie podatku akcyzowego
W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Moment dokonania dostawy nieruchomości dla celów VAT - wyrok NSA
Aby można było uznać, że doszło do dostawy nieruchomości w rozumieniu ustawy o VAT, wystarczy zawarcie ważnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nie jest (...)
str. 18
2.
Wybrane interpretacje indywidualne Dyrektora KIS w zakresie VAT
2.1.
Sprzedaż alkoholu w ramach usługi restauracyjnej a podmiotowe zwolnienie z VAT
Kompleksowa usługa restauracyjna - w ramach której podatnik sprzedaje napoje alkoholowe - wyklucza podmiotowe zwolnienie z VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 (...)
str. 20
2.2.
Obowiązek stosowania kas on-line przez podmioty lecznicze
Podmiot leczniczy nie ma obowiązku wymiany używanej kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 (...)
str. 21
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zatrzymanie oraz zwrot zadatku a kasa fiskalna
Spółka (czynny podatnik VAT) wykonuje meble na indywidualne zamówienie klienta. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych spółka ewidencjonuje w kasie rejestrującej. W jaki sposób powinna ona (...)
str. 23
3.2.
Przenoszenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na następne okresy rozliczeniowe
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wybudowałem halę magazynową. Z tego tytułu w listopadzie 2015 r. została wygenerowana nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżkę tę wykazuję cały (...)
str. 25
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Dobrowolna zapłata w ramach podzielonej płatności - ujęcie faktury w nowym JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję dobrowolnie MPP - w przypadku zapłaty za zakupy, w stosunku do których nie mam takiego obowiązku. Czy w takiej sytuacji (...)
str. 28
4.2.
Zmiana miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne
Jestem czynnym podatnikiem i rozliczam VAT na zasadach ogólnych. Czy mam prawo zrezygnować z miesięcznego rozliczania VAT i stosować rozliczanie kwartalne? Czytelnik ma prawo stosować (...)
str. 29
4.3.
Brak faktury z tytułu WNT - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłem towar od kontrahenta unijnego. Transakcja spełnia warunki do uznania jej za WNT. Nie otrzymałem jednak faktury dokumentującej WNT. Co w (...)
str. 30
4.4.
Odwołanie imprezy z powodu epidemii a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na początku 2020 r. podpisałem umowę na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i kontrahentów klienta. Z tego tytułu poniosłem już część (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Otrzymanie zwrotu odszkodowania wypłaconego uprzednio innemu podmiotowi a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Otrzymana przez spółkę wartość odszkodowania, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych na zapłatę odszkodowania (które nie zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), nie stanowi przychodu podatkowego. (interpretacja (...)
str. 32
2.1.
Ważność certyfikatu rezydencji - zasada ogólna
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 4a pkt 12 (...)
str. 34
2.2.
Certyfikat rezydencji w okresie pandemii koronawirusa
Certyfikat rezydencji niezawierający okresu jego ważności Kwestię ważności certyfikatu rezydencji w okresie pandemii koronawirusa reguluje art. 31ya ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Darowizna komputera na rzecz szkoły - CIT i VAT
Spółka z o.o. kupiła komputer i zamierza go przekazać na rzecz technikum prowadzącego kształcenie zawodowe. Jak rozliczyć zakup komputera oraz jego przekazanie na rzecz szkoły (...)
str. 37
3.2.
Określanie wartości transakcji dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych
Spółka dokonuje transakcji towarowych z podmiotami powiązanymi mającymi siedzibę w różnych krajach. Transakcje te rozliczane są w walutach obcych. Według jakich zasad spółka powinna oceniać, (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Nagrody wydawane w ramach programu motywacyjnego a PIT - interpretacja KIS
Nagrody przyznane uczestnikom programu motywacyjnego (pracownikom kontrahentów spółki), którego głównym celem jest zwiększenie sprzedaży produktów spółki, uzależnione od wielkości sprzedaży, nie stanowią nagród związanych ze (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy wydatek na naprawę prywatnego komputera używanego na potrzeby działalności może być kosztem podatkowym?
Prowadzę działalność gospodarczą jako mechanik samochodowy. W działalności tej, do wystawiania faktur, wykorzystuję swój stary prywatny komputer, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. (...)
str. 45
2.2.
Prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracownika dojeżdżającego do pracy służbowym autem
Pracownik naszej firmy korzysta ze służbowego samochodu. Jego miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której mamy siedzibę firmy. Zazwyczaj samochodem tym dojeżdża do pracy. (...)
str. 46
2.3.
Najem lokalu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ujęcie kosztów najmu w podatkowej księdze
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej został wynajęty lokal od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W tym celu została zawarta umowa najmu. Płatność za lokal dokonywana (...)
str. 47
2.4.
Obrót nieruchomościami przez jednego z małżonków
Małżonkowie mają wspólność majątkową. Obecnie żona chce rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie skupować od komorników lokale mieszkalne, remontować je, a następnie sprzedawać z (...)
str. 48
2.5.
Rozliczenie podatkowo-składkowe w sytuacji wstecznego objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi
Zatrudniamy osobę na umowę zlecenia, która jest jednocześnie pracownikiem innego zakładu pracy z minimalnym wynagrodzeniem. Z umowy zlecenia naliczaliśmy jej tylko składkę zdrowotną. W związku (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nakłady na remont środków trwałych w budowie - interpretacja KIS
Wydatków na naprawę środka trwałego w budowie, poniesionych w celu przywrócenia jego wartości użytkowej, nie można uznać za koszt pośredni, który może zostać ujęty w (...)
str. 54
2.
Wydatki na montaż nowego urządzenia oraz przeniesienie środka trwałego w inne miejsce
Przenieśliśmy urządzenie klimatyzacyjne z hali produkcyjnej do budynku biurowego. W hali natomiast został zamontowany nowy zestaw klimatyzatorów. Firma wykonująca prace obciążyła nas ceną zakupu nowego (...)
str. 55
3.
Amortyzacja używanej maszyny budowlanej
W sierpniu br. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiono używaną koparkę sklasyfikowaną w grupie 5 KŚT. Czy można zastosować do jej amortyzacji indywidualną stawkę amortyzacyjną? (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nagroda z tytułu jubileuszu zakładu wypłacona pracownikom przebywającym na urlopie wychowawczym - interpretacja ZUS
Wartość nagrody z tytułu jubileuszu istnienia spółki, wypłaconej pracownicom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, nie podlega składkom ZUS. (interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z (...)
str. 57
2.
Raport ZUS RSA z okresem świadczenia należnego pracownikowi na kwarantannie
Pracownik wraz z rodziną we wrześniu 2020 r. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 10 dni łącznie z sobotami i (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczenie wyjazdów służbowych pracowników budowlanych
Wykonujemy roboty budowlane na terenie województwa pomorskiego i ościennych. Taki obszar pracownicy mają wskazany w umowie o pracę jako stałe miejsce jej wykonywania. W ostatnim (...)
str. 60
2.
Wynagrodzenie za czas odpracowania wyjścia z pracy w sprawie prywatnej
Regulamin pracy stosowany w zakładzie przewiduje możliwość skorzystania przez pracowników z wyjścia z pracy w sprawach prywatnych w zamian za jego odpracowanie. Przy czym odpracowanie (...)
str. 62
3.
Praca na urlopie rodzicielskim a wymiar urlopu wypoczynkowego
Nasza pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego wystąpiła z wnioskiem o zatrudnienie jej w tym czasie na 1/4 etatu. Czy wniosek ten możemy zaakceptować, a jeśli (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Do końca września 2020 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, powinny zatwierdzić swoje sprawozdania finansowe do końca września 2020 r., tj. w terminie 9 miesięcy od dnia (...)
str. 65
2.
Zwrot do urzędu pracy dofinansowania otrzymanego do wynagrodzeń pracowników na podstawie ustawy o COVID
Jak zaksięgować zwrot do urzędu pracy z tytułu rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń? Zaznaczamy, że wynagrodzenia były zaksięgowane w koszty, a w związku z otrzymanym dofinansowaniem (...)
str. 66
3.
Podział majątku likwidowanej spółki z o.o.
W sprawozdaniu finansowym za 2019 r. spółka z o.o. wykazała zysk. Zgodnie z decyzją wspólników, część zysku została przekazana na pokrycie strat bilansowych, a reszta (...)
str. 68
3.1.
Likwidacja spółki - uregulowania kodeksowe
Czynności likwidacyjne spółki W toku likwidacji likwidatorzy powinni podejmować tzw. czynności likwidacyjne. Należą do nich: zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, upłynnienie majątku spółki i (...)
str. 68
3.2.
Rozpoczęcie likwidacji oraz podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli - ujęcie księgowe
W kwestiach dotyczących skutków likwidacji jednostki (tu: spółki) ustawa o rachunkowości określa sposób wyceny składników majątku, utworzenia rezerwy na przewidywane koszty spowodowane likwidacją, połączenia kapitałów (...)
str. 70
4.
Materiał odzyskany podczas świadczenia usługi głównej
Osoba fizyczna, w ramach świadczonych usług, podpisała umowę na przygotowanie terenu pod budowę budynku. W jej zakres weszła rozbiórka zabudowań oraz wykonanie wykopów pod fundamenty. (...)
str. 73
4.1.
Wycena i sprzedaż materiałów otrzymanych nieodpłatnie - ujęcie bilansowe
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości, nieodpłatnie otrzymane aktywa, jako przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, (...)
str. 73
4.2.
Materiały otrzymane nieodpłatnie a przychód podatkowy
Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia lub korzyści majątkowe związane z tą działalnością, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Wynika to z art. (...)
str. 74
5.
Sprzedaż towaru stanowiącego nadwyżkę magazynową
Sprzedaliśmy towar z magazynu. Następnie okazało się, że na stanie jest jeszcze jeden taki sam egzemplarz, który również sprzedaliśmy. Jak ująć taką nadwyżkę w księgach (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.