Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 25 (1068) z dnia 01.09.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (1068) z dnia 01.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wsparcie w związku sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa - skutki w CIT/PIT
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy mogli skorzystać z różnego rodzaju wsparcia, np. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, subwencji z PFR, świadczeń postojowych, itd. W poniższej (...)
str. 4
2.
Korekta wyższych odpisów na ZFŚS a koszty podatkowe - wyjaśnienie Min. Fin.
Odpisy na ZFŚS w okresie pandemii koronawirusa W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Płatnicy "odzyskają" nadpłacone składki ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
W Dzienniku Ustaw z 20 sierpnia 2020 r., pod poz. 1423, opublikowano ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników (...)
str. 6
2.
Slim VAT - planowane zmiany w zakresie VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (projekt (...)
str. 6
3.
Nowe wsparcie w ramach przeciwdziałania COVID-19 dla branży turystycznej
W dniu 14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)
str. 8
4.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
W Dzienniku Ustaw z 18 sierpnia 2020 r., pod poz. 1406, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rabat za zrealizowany obrót - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze przyznają tzw. rabaty od obrotu kontrahentom, którzy dokonali zakupu towarów w określonej ilości, czy wartości. Taki rabat może być (...)
str. 8
1.1.
Korekta VAT należnego w związku z przyznaniem rabatu od obrotu
Dokumentowanie przyznanego rabatu W przypadku, gdy po dokonaniu sprzedaży (i wystawieniu faktury) podatnik udzielił nabywcy opustów i obniżek cen, jest on zobowiązany do wystawienia faktury (...)
str. 9
1.2.
Rozliczenie przyznanego rabatu dla celów CIT/PIT
W związku z udzieleniem nabywcy rabatu od obrotów, sprzedawca koryguje przychód podatkowy. Dokonuje tego w oparciu o regulacje zawarte w art. 12 ust. 3j-3m ustawy (...)
str. 10
1.3.
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Jak wynika z art. 42 ust. 2 ww. ustawy, wynik działalności operacyjnej jednostki obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem m.in. (...)
str. 11
2.
Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu funkcji pełnionej na podstawie powołania - wybrane zagadnienia
Jednym z warunków utworzenia spółki z o.o. jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Do zarządu spółki mogą być powołane osoby spośród (...)
str. 12
2.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie
Przychód członka zarządu W przypadku, gdy członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, to uzyskane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie (...)
str. 13
2.2.
Ujęcie wynagrodzenia członka zarządu w kosztach podatkowych spółki
Wynagrodzenie członka zarządu a koszty podatkowe Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 14
2.3.
Wynagrodzenie członka zarządu w księgach rachunkowych spółki
Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie powołania obciąża koszty działalności operacyjnej spółki. Wynagrodzenie to ujmowane jest w kosztach bilansowych (zgodnie (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Ustalanie stawki VAT od 1 lipca 2020 r.
Podatnik ma obowiązek najpierw ustalenia, a później stosowania właściwej stawki VAT dla sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi. Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Ustawodawca przewidział (...)
str. 17
2.
Zaprzestanie nierentownej działalności opodatkowanej wymusza korektę VAT - wyrok TSUE
Podatnik, który nabył w części prawo do odliczenia VAT od wydatków na wybudowanie lokalu, który był przeznaczony do prowadzenia działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej z (...)
str. 21
3.
Wynajem prywatnego lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy jako czynność opodatkowana VAT - interpretacja KIS
Wynajem prywatnego lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy jest czynnością opodatkowaną, ale w określonych okolicznościach jest ona zwolniona z VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 (...)
str. 22
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zapłata kartą płatniczą a zwrot VAT w terminie 25 dni
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W rozliczeniu VAT za sierpień 2020 r. wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy mogę wystąpić o zwrot VAT na rachunek (...)
str. 24
4.2.
Kasowa metoda rozliczania VAT - obowiązek podatkowy uzależniony od statusu nabywcy
Stosuję kasową metodę rozliczania VAT. W dniu 15 grudnia 2019 r. wystawiłem fakturę z tytułu wykonania usługi (data wykonania usługi - również 15 grudzień 2019 (...)
str. 26
4.3.
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy - właściwy organ podatkowy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem zapłaty należności za zakupiony towar (o wartości 20.000 zł) na rachunek bankowy wskazany przez kontrahenta. Rachunek ten nie znajduje się (...)
str. 27
4.4.
Obowiązkowa wymiana kasy rejestrującej - ulga na zakup "starej" i "nowej" kasy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę salon kosmetyczny i do ewidencjonowania usług stosuję kasę z elektronicznym zapisem kopii. Czy muszę posiadać kasę on-line? Jeżeli tak, to (...)
str. 28
4.5.
Kompleksowa usługa reklamowa a MPP
Czynny podatnik VAT świadczy usługi kompleksowej organizacji i obsługi kampanii reklamowych. Na potrzeby świadczonych usług, podatnik nabywa od innych czynnych podatników VAT usługi podlegające obowiązkowemu (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Część odsetkowa raty leasingowej a koszty finansowania dłużnego - interpretacja KIS
Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt finansowania dłużnego również w przypadku leasingu operacyjnego. Podlega ona zatem zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ograniczenia przewidzianego (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wartości umorzonej wierzytelności
W 2019 r. spółka sprzedała kontrahentowi towar handlowy, wykazując z tego tytułu przychód należny (w kwocie netto należności). Do tej pory kontrahent nie zapłacił za (...)
str. 33
2.2.
Przychód z tytułu odszkodowania otrzymanego w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta
Spółka z o.o. otrzymała, na skutek wyroku sądowego, odszkodowanie od sprzedawcy z tytułu nienależycie wykonanej przez niego umowy. W którym momencie spółka powinna wykazać przychód (...)
str. 35
2.3.
Podatek dochodowy od wydatków poniesionych na cele inne niż cele statutowe
Szpital korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Podatek płacony jest natomiast od (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przekazanie pracownikom na cele prywatne środków higieny związanych ze zwalczaniem COVID-19 a PIT - interpretacja KIS
Świadczenia pracodawcy polegające na przekazaniu pracownikom szpitala - na ich cele prywatne - środków ochrony osobistej w postaci mydeł do rąk, czy kremów, otrzymywane przez (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy przekroczenie górnej granicy progu podatkowego wpływa na obliczanie zaliczki na podatek zleceniobiorcy?
Zatrudniamy zleceniobiorców. Otrzymują oni dość wysokie wynagrodzenia (płatne co miesiąc). Czy przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń obowiązuje ich kwota stanowiąca górną (...)
str. 40
2.2.
Koszty przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych jako kierowca tira. Wyjeżdżając w 3-tygodniową trasę zakupuje artykuły spożywcze (napoje, owoce, warzywa, pieczywo, mięso). Czy (...)
str. 41
2.3.
Sposób opodatkowania dochodów po przekształceniu spółki cywilnej w jawną
Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają przekształcić spółkę cywilną w jawną. Podatek dochodowy rozliczają na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy (...)
str. 43
2.4.
Wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego a koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
Podatnik kupił mieszkanie w 2016 r. Na jego zakup i remont zaciągnął kredyt, zabezpieczony hipoteką. Na początku 2020 r. sprzedał to mieszkanie (z zyskiem). Z (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość likwidowanych budynków oraz wydatków na ich rozbiórkę a koszt wytworzenia nowego obiektu - interpretacja KIS
Niezamortyzowana wartość początkowa budynku oraz wartość niezakończonej inwestycji, w przypadku ich fizycznej likwidacji, mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast koszty rozbiórki takich (...)
str. 47
2.
Rozliczenie wydatków na przystosowanie lokali do potrzeb najemców
Spółka zajmująca się wynajmem powierzchni handlowo-usługowych podpisała umowę, zgodnie z którą zobowiązała się do przystosowania pomieszczeń do standardu oczekiwanego przez najemcę. Po wykonaniu prac rozliczonych (...)
str. 48
3.
Ustalenie wartości firmy powstałej przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego weszły środki trwałe, wyposażenie, oraz kredyt odnawialny. Wartość składników aktywów była niższa od zapłaconej ceny (...)
str. 50
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zakończenie wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy a prawo przedsiębiorcy do ulgi w składkach - interpretacja ZUS
Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakończy wykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego był wcześniej zatrudniony na etacie, ma prawo do opłacania (...)
str. 52
2.
Informacja dla płatników o osiągnięciu rocznej granicy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Pracownik poinformował nas, że uzyskane przez niego przychody na koniec października br. przekroczą roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Informację o tym pracownik przedłożył (...)
str. 54
3.
Zgłoszenie wnuczki do ubezpieczenia zdrowotnego przez babcię
Córka po kilkuletnim pobycie w Niemczech przeprowadziła się z rodziną do Polski. Z uwagi na to, że w chwili obecnej ani ona, ani jej mąż (...)
str. 56
4.
Wypłaty z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego
Od kilku lat dokonuję wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które odliczam od dochodu w rocznych zeznaniach podatkowych. Pod koniec roku osiągnę wiek emerytalny (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przerwanie urlopu wypoczynkowego lub przesunięcie jego terminu z powodu kwarantanny i innych zdarzeń
1) Pracownik, który od kilku dni przebywa na urlopie wypoczynkowym powiadomił pracodawcę, że został objęty kwarantanną jako osoba zdrowa, ale mająca kontakt z osobą podejrzaną (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik stawił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień
Pracownik przedłożył pracodawcy wezwanie do stawienia się w WKU w dniu 10 sierpnia 2020 r. Na tej podstawie pracodawca udzielił mu urlopu bezpłatnego na ten (...)
str. 60
3.
Zwrot świadczeń szkoleniowych po rozwiązaniu umowy o pracę przez studiującego pracownika
Pracownica odbywająca studia z inicjatywy pracodawcy wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na to, że jej mąż znalazł pracę w innym (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r.
Czy w każdym przypadku ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych w jednostkach, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, przypada pod koniec września 2020 r.? Czy (...)
str. 63
2.
Ujęcie księgowe wypłaty wynagrodzenia objętego 50% zwolnieniem z opłacania składek ZUS
Prosimy o podanie przykładowego schematu księgowań opartego na danych wynikających z listy płac w przypadku wynagrodzenia objętego 50% zwolnieniem z opłacania składek ZUS. Wynagrodzenie pracownika, (...)
str. 65
2.1.
Podstawa prawna zwolnienia z opłacania składek ZUS
Czego dotyczyło zwolnienie? Zwolnienie z opłacania składek ZUS (tj. na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - FGŚP (...)
str. 65
2.2.
Skutki w podatku dochodowym u pracowników i pracodawcy
Skutki u pracownika Zwolnienie z opłacania składek ZUS pozostawało bez wpływu na rozliczenie dla celów PIT, wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, że pobrane przez pracodawcę składki (...)
str. 66
2.3.
Ewidencja w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie pracownika oraz składki ZUS, do których znajduje zastosowanie 50% zwolnienie z obowiązku ich opłacenia, ujmuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych. W związku (...)
str. 67
3.
Zamknięcie zakładowej kasy w związku z pandemią koronawirusa
Świadczymy usługi wyłącznie dla firm. Kierownik jednostki, w celu ochrony pracowników księgowości przed ewentualnym zarażeniem koronawirusem, podjął decyzję o likwidacji kasy. W efekcie całkowicie zostanie (...)
str. 69
4.
Wycena bilansowa certyfikatów funduszy inwestycyjnych
Spółka posiada certyfikaty sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Celem tego funduszu jest windykacja należności z tytułu obligacji nienotowanych na aktywnym rynku (emitenta w stanie upadłości likwidacyjnej). (...)
str. 72
5.
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Jesteśmy dużą hurtownią. Posiadamy szeroki asortyment towarów, w wielu przypadkach różniący się między sobą nieznacznie. Magazyn nie jest podzielony na sektory i wszyscy magazynierzy mają (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.