Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30
z dnia 20.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTALANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.1.
Środki trwałe
Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP, dla celów podatku dochodowego, za środki trwałe (...)
str. 3
1.2.
Wartości niematerialne i prawne
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP, za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji (...)
str. 3
1.3.
Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22c ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16 ustawy o PDOP, amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) (...)
str. 4
2.
Ogólne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
Poniżej przedstawiamy zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, w zależności od sposobów ich nabycia.
str. 5
2.1.
Środek trwały nabyty odpłatnie
W przypadku środków trwałych nabytych odpłatnie (zakupionych), ich wartość początkową stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty (...)
str. 5
2.2.
Wytworzenie środka trwałego
Za wartość początkową środków trwałych w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt ich wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, (...)
str. 6
2.3.
Środek trwały otrzymany w spadku lub w darowiźnie
Za wartość początkową środka trwałego otrzymanego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa (...)
str. 6
2.4.
Środek trwały otrzymany aportem
• Aport do spółki niebędącej osobą prawną Wartość początkową środka trwałego nabytego w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną stanowi: a) wartość (...)
str. 7
2.5.
Otrzymanie środka trwałego w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki
• Likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki W takim przypadku wartość początkową otrzymanego środka trwałego podatnik ustala w wysokości wartości (...)
str. 7
2.6.
Inne sposoby nabycia środka trwałego
• Środek trwały nabyty w ramach zakupu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa W przypadku zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (dalej: zcp), wartość początkową składników majątku wchodzących (...)
str. 8
3.
Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w pytaniach Czytelników
3.1.
Jak ustalić wartość początkową nabytego samochodu osobowego, gdy był on pierwotnie wykorzystywany do celów prywatnych?
Czy wartość początkową samochodu osobowego nabytego pierwotnie do celów prywatnych, a następnie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, można ustalić w oparciu o (...)
str. 9
3.2.
Uwzględnianie kosztów wytworzenia środka trwałego w jego wartości początkowej
Wytwarzamy we własnym zakresie potrzebne przyrządy i narzędzia zaliczane następnie do środków trwałych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, koszt ich wytworzenia, a tym samym wartość (...)
str. 11
3.3.
Ustalenie wartości początkowej firmy w przypadku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego weszły środki trwałe, wyposażenie oraz kredyt odnawialny. Wartość składników aktywów była niższa od zapłaconej ceny (...)
str. 14
3.4.
Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych przez spółkę cywilną w formie aportu przedsiębiorstw
Spółka cywilna powstała w wyniku połączenia dwóch działalności gospodarczych (aportu całych przedsiębiorstw). Jak ustalić wartość początkową środków trwałych dotychczas wykorzystywanych w tych działalnościach i czy (...)
str. 16
3.5.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości a odsetki związane z kredytem na jej wykończenie
Osoba fizyczna będąca właścicielem samodzielnie wybudowanych (pierwotnie - do celów prywatnych) nieruchomości (lokali użytkowych) rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie ich wynajmu. Na potrzeby sfinansowania prac (...)
str. 17
3.6.
Ustalenie wartości początkowej ujawnionych nieruchomości
Jednostka (podatnik CIT) wydzierżawiała innemu podmiotowi grunt. Dzierżawca, nie zawierając umowy z właścicielem gruntu, wybudował na nim budynki gospodarcze. Następnie umowa została rozwiązana. Nie podpisano (...)
str. 20
II.
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.1.
Metoda liniowa
Stosując metodę liniową amortyzacji środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustaw o (...)
str. 21
1.2.
Metoda degresywna
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, (...)
str. 22
1.3.
Amortyzacja jednorazowa
1.3.1. Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro Prawo do jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 50.000 euro - co do zasady, mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie (...)
str. 23
1.3.1.
Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro
Prawo do jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 50.000 euro - co do zasady, mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy (w 2020 (...)
str. 23
1.3.2.
Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 100.000 zł
Kwestie związane z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w wysokości 100.000 zł regulują przepisy art. 22k ust. 14-21 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16k ust. 14-21 (...)
str. 24
1.3.3.
Jednorazowy odpis a dwa limity w ciągu jednego roku
W art. 22k ust. 20 ustawy o PDOF (oraz odpowiednio w art. 16k ust. 20 ustawy o PDOP) zastrzeżono, że jeżeli w związku z nabyciem (...)
str. 24
1.3.4.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
W przypadku zakupu składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, który spełnia warunki do uznania go za środek trwały, ustawodawca wprowadził kilka możliwości jego rozliczenia. (...)
str. 25
1.3.5.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, wprowadzono szereg przepisów, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dalej: MF) zamieszczono (...)
str. 25
1.4.
Indywidualne stawki amortyzacyjne
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji (...)
str. 27
1.5.
Amortyzacja sezonowa
Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (oraz odpowiednio art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP). (...)
str. 28
2.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych, jedyną dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Zgodnie z art. 22m ust. 1 ustawy o PDOF (art. 16m ust. (...)
str. 29
3.
Amortyzacja składników majątku w pytaniach Czytelników
3.1.
Zakup oprogramowania a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Zamierzamy zakupić specjalistyczne oprogramowanie komputerowe za kwotę znacznie przekraczającą 10.000 zł. Czy wydatki takie mogą zostać rozliczone w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ograniczonego limitem 100.000 (...)
str. 30
3.2.
Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie a jednorazowa amortyzacja
Zbudowaliśmy urządzenie do produkcji wyrobów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W miesiącu oddania urządzenia do używania rozpoczniemy jego amortyzację. Czy możemy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przewidzianego (...)
str. 31
3.3.
Kiedy można dokonać podwyższenia odpisów amortyzacyjnych w związku z zakończonym ulepszeniem?
Zakończyliśmy prace ulepszeniowe budynku. Poniesione nakłady podwyższyły jego wartość początkową stanowiącą podstawę amortyzacji. Od którego miesiąca można dokonać pierwszego podwyższonego odpisu amortyzacyjnego? Czy będzie to (...)
str. 32
3.4.
Brak możliwości zmiany stawki amortyzacyjnej po modernizacji środka trwałego
Jednostka zakupiła budynek magazynowy, eksploatowany od ponad 50 lat. Przeprowadzono jego modernizację, której wartość znacznie przekroczyła 50% ceny zakupu. Po zakończeniu prac obiekt wprowadzono do (...)
str. 33
3.5.
Moment rozpoczęcia naliczania odpisów przy amortyzacji sezonowej
W okresie letnim prowadzimy dodatkową działalność sezonową. Czy w odniesieniu do środków trwałych wykorzystywanych w takiej działalności obowiązują zasady ogólne w zakresie rozpoczęcia naliczania odpisów (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.