Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Otrzymanie subwencji z PFR a podatki
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii koronawirusa, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR). Taka pomoc (...)
str. 4
1.2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP a CIT/PIT pracodawcy
Czego dotyczył problem? W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogą uzyskać - z FGŚP - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżeniem wymiaru czasu (...)
str. 4
2.
Rozszerzono grupę przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego
Sytuacja spowodowana panującą epidemią koronawirusa mogła przyczynić się do przestoju w prowadzeniu działalności. W takiej sytuacji osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy (...)
str. 5
3.
Nowa matryca stawek VAT już obowiązuje, a nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.
Nowa matryca stawek VAT obowiązuje od 1 lipca 2020 r. W celu klasyfikacji towarów/usług na potrzeby VAT od 1 lipca 2020 r. należy zatem stosować (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza 4.0 opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 23 czerwca 2020 r., pod poz. 1086, opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (...)
str. 7
2.
Kolejne zmiany w przepisach
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2020 r., pod poz. 1106, opublikowano ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 8
2.1.
Zmiany w VAT w obrocie z zagranicą
Ustawą nowelizującą wprowadzono zmiany dotyczące transakcji zagranicznych, które są wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. oraz (...)
str. 8
2.2.
Zmiany w zakresie schematów podatkowych
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych, tj. informowania o działaniach nastawionych (...)
str. 11
2.3.
Przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP emerytów/rencistów za 2019 r.
Tarcza 2.0 wprowadziła do ustawy o PDOF regulacje, na podstawie których kwotę na rzecz OPP naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w (...)
str. 12
2.4.
Skutki wystąpienia struktur hybrydowych na gruncie przepisów o PDOP
Ustawą nowelizującą z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzone zostały do ustawy o PDOP kolejne regulacje, których celem jest dalsze uszczelnianie systemu podatkowego poprzez implementację (...)
str. 12
3.
Ponownie przesunięto termin stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u źródła dla celów CIT i PIT
Jeśli łączna wartość niektórych należności wypłacanych w roku podatkowym na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego (nierezydenta), przekracza kwotę 2.000.000 zł, płatnicy (podmioty wypłacające te należności) (...)
str. 14
4.
Nowy zakres danych w deklaracjach i ewidencji VAT - od 1 października 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2020 r., pod poz. 1127, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 15
5.
Dostosowano przepisy o VAT do nowej matrycy stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2020 r., pod poz. 1158, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 15
6.
Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o sprzedaży detalicznej
Od 1 lipca 2020 r. miała wejść w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia urlopowe dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W związku z okresem wakacyjnym wielu pracowników udaje się na urlopy wypoczynkowe. Niektórzy z nich otrzymują od pracodawcy z tego tytułu różne świadczenia, m.in. świadczenie (...)
str. 16
1.1.
Podstawa prawna wypłaty świadczenia urlopowego
Zasady wypłacania świadczeń urlopowych Kwestię wypłaty świadczeń urlopowych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 (...)
str. 16
1.2.
Otrzymanie świadczenia urlopowego a przychód podatnika i składki ZUS
Przychód pracownika Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)
str. 17
1.3.
Świadczenie urlopowe pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztem uzyskania przychodów są takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie (...)
str. 19
1.4.
Ujęcie wypłaconych świadczeń urlopowych w ewidencji księgowej pracodawcy
Dla celów bilansowych wypłacane przez pracodawców świadczenia urlopowe kwalifikowane są do kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja wypłaty takich świadczeń może wyglądać następująco: 1. Wartości brutto świadczenia (...)
str. 20
2.
Darowizny przekazane w 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze dokonują niekiedy różnego rodzaju darowizn, w tym m.in. w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie przekazanej darowizny dla celów podatku dochodowego
Umowa darowizny Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego). Istotą darowizny (...)
str. 21
2.2.
Przekazanie darowizn a VAT
Opodatkowanie przekazanych darowizn W sytuacji, gdy podatnik przekazuje darowiznę w formie pieniężnej, to nie wykazuje z tego tytułu VAT należnego. Transakcja taka pozostaje poza zakresem (...)
str. 25
2.3.
Ewidencja księgowa przekazania darowizny
Koszty związane z przekazanymi darowiznami wiążą się pośrednio z działalnością operacyjną jednostki (darczyńcy), w związku z tym ujmowane są na koncie pozostałych kosztów operacyjnych. W (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Likwidacja działalności dłużnika a prawo do ulgi na złe długi - opinia rzecznika TSUE
Przepisy ustawy o VAT - wykluczające możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku likwidacji działalności dłużnika - są niezgodne z dyrektywą unijną. (opinia (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktury oznaczone wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się handlem towarami wskazanymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przyjąłem zasadę, że wszystkie faktury oznaczam wyrazami "mechanizm (...)
str. 28
2.2.
Nabycie towaru od kontrahenta unijnego a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem towar od kontrahenta z Czech (czynnego podatnika podatku od wartości dodanej). Kontrahent wystawił z tego (...)
str. 30
2.3.
Sprzedaż na rzecz podatników VAT - ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonałem usługę na rzecz rolnika, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Najpierw sprzedaż zaewidencjonowałem w kasie fiskalnej, a następnie wystawiłem fakturę (do (...)
str. 31
2.4.
Likwidacja i ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej
Przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą (gabinet weterynaryjny). Sprzedaż ewidencjonowałem w kasie rejestrującej dobrowolnie (nie przekroczyłem nigdy limitu obrotów zobowiązujących do stosowania kasy). Działalność zlikwidowałem (...)
str. 33
2.5.
Zakup mieszkania na potrzeby działalności i osobiste a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem mieszkanie, które będę wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz na potrzeby osobiste. Wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT i będę (...)
str. 34
3.
Realizacja zadań publicznych przez JST a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Znaczna część wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej - realizowana na podstawie przepisów prawa - nie podlega opodatkowaniu (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych delegacji wypłaconej pracownikom - interpretacja KIS
Należności pracowników z tytułu podróży służbowej, w postaci diet oraz ryczałtów za noclegi, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty używania leasingowanego samochodu osobowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Spółka użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do innych celów (np. prywatnych pracowników). Dla celów (...)
str. 40
2.2.
Odliczanie hipotetycznych odsetek od dopłat i zatrzymanego zysku
Rokiem podatkowym spółki z o.o. jest rok kalendarzowy. Czy od bieżących zaliczek w podatku dochodowym można odliczać nową ulgę na tzw. hipotetyczne odsetki od zatrzymanych (...)
str. 41
2.3.
Dywidenda wypłacona na rzecz gminy a obowiązki płatnika
Jesteśmy komunalną spółką z o.o., której jedynym udziałowcem jest gmina. Wypracowaliśmy zysk za 2019 r. Czy wypłacając dywidendę gminie, spółka ma od kwoty tej dywidendy (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Diety pracowników świadczących prace na różnych budowach a zwolnienie z PIT - interpretacja KIS
Podjęcie przez pracowników podróży połączonej z wykonywaniem pracy w różnych miejscowościach, nie jest podróżą służbową. W efekcie diety wypłacone takim pracownikom nie mogą korzystać ze (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata gotówką za fakturę a koszty podatkowe
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu przedmiotami kolekcjonerskimi oraz monetami będącymi złotem inwestycyjnym w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT. Czy płacąc gotówką (...)
str. 46
2.2.
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika - ujęcie w podatkowej księdze
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniam pracownika. W związku z tym ponoszę koszty jego wynagrodzenia oraz naliczanych od niego składek ZUS. Jakim dowodem księgować (...)
str. 48
2.3.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wynajmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (użytkowych). Przychody z najmu rozliczam w ramach działalności, stosując opodatkowanie 19% podatkiem liniowym. W (...)
str. 50
2.4.
Wycena materiałów zakupionych według różnych cen w spisie z natury w PKPiR
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie montażu szyb samochodowych. Autoszyby kupuję w różnych hurtowniach, w związku z czym cena tego samego rodzaju szyby waha się w (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na powypadkową naprawę samochodu osobowego stanowiącego środek trwały - interpretacja KIS
Wydatki związane z powypadkową naprawą samochodu, który nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym, w (...)
str. 53
2.
Amortyzacja budowli zmodernizowanej przed wprowadzeniem do ewidencji
Spółka zakupiła wiatę wraz z działką za 120.000 zł. Przed wprowadzeniem do ewidencji wiata została zmodernizowana za 200.000 zł. Jaką stawkę amortyzacyjną można przyjąć do (...)
str. 54
3.
Ujawnienie nieruchomości bezumownie wybudowanych przez dzierżawcę
Jednostka (podatnik CIT) wydzierżawiała innemu podmiotowi grunt. Dzierżawca, nie zawierając umowy z właścicielem gruntu, wybudował na nim budynki gospodarcze. Następnie umowa została rozwiązana. Nie podpisano (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy należy składać wyłącznie elektronicznie - komunikat ZUS
Od 24 czerwca 2020 r. wnioski o: zwolnienie z opłacania składek (RDZ) (płatnik mógł je przekazać do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 (...)
str. 58
2.
Obniżona pensja pracownika w okresie epidemii a składki na FP i FS - wyjaśnienie MRPiPS
W następstwie epidemii koronawirusa zdecydowaliśmy się - na podstawie art. 15g specustawy - obniżyć pełnoetatowym pracownikom, wynagradzanym na poziomie minimalnego wynagrodzenia, wymiar czasu pracy o (...)
str. 59
3.
Ubezpieczenia ze zlecenia po obniżeniu wynagrodzenia pracownikowi z etatu
Od wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy opłacamy tylko składkę zdrowotną (praca w innym zakładzie na pełnym etacie z wynagrodzeniem minimalnym zwalnia go bowiem z objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wysokości odprawy z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy
1) Byłam zatrudniona w jednym zakładzie pracy przez 33 lata. W lipcu 2018 r. rozwiązałam umowę i przeszłam na emeryturę. Po dwóch dniach ponownie się (...)
str. 62
2.
Warunki zawieszenia działalności socjalnej na podstawie specustawy
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą kilkunastu pracowników. Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i odprowadzamy odpis w wysokości i w terminach wynikających z ustawy o ZFŚS. Ponieważ (...)
str. 64
3.
Ekwiwalent za urlop po zmianie etatu i wynagrodzenia
Pracownica 15 czerwca 2020 r. wróciła do pracy po urlopie rodzicielskim. Dotychczas była zatrudniona na pełny etat i otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2.600 zł. Od (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS
Rok obrotowy naszej spółki jest zgodny z kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone na koniec marca br. Obecnie trwa jego badanie. Następnie zostanie (...)
str. 67
2.
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. - pozostawienie w firmie oraz przekazanie na ZFŚS
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2019 r. wykazało zysk. Jednak w związku z pandemią koronawirusa i znacznym zmniejszeniem obrotów w pierwszym półroczu 2020 (...)
str. 68
3.
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy darowizny otrzymaliśmy kosmetyki i artykuły spożywcze na cele związane z walką z COVID-19. Prosimy (...)
str. 71
4.
Ewidencja należności przedawnionych
Jak należy zaksięgować należności, które uległy przedawnieniu? Jakie w związku z tym wystąpią skutki w podatku dochodowym? Zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych sposób (...)
str. 72
5.
Możliwości wyboru wzoru sprawozdania finansowego fundacji
Czy fundacja może sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz czy dokonanie wyboru w tym zakresie może mieć miejsce (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.