Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie
Dodatek nr 16
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14
z dnia 10.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wprowadzono szereg zmian w przepisach prawa, mających na celu złagodzenie negatywnych skutków z tym związanych. Rozwiązania mające pomóc firmom (...)
str. 4
I.
ZMIANY W PIT/CIT SPOWODOWANE SYTUACJĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM
1.
Przedłużenie niektórych terminów PIT/CIT
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem przesunięto terminy niektórych obowiązków podatkowych, o których piszemy poniżej.
str. 4
1.1.
Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT pracowników i innych osób
Termin wpłaty zaliczek na PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy (...)
str. 4
1.2.
Termin składania zeznań PIT za 2019 r.
Możliwość złożenia zeznań PIT do dnia 1 czerwca 2020 r. Rozwiązania przyjęte w specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, (...)
str. 5
1.3.
Złożenie zeznania CIT-8
W przypadku podatników CIT przedłużono termin do: 1) złożenia CIT-8, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w (...)
str. 7
1.4.
Termin złożenia IFT-2R
Podmioty zobowiązane do sporządzania informacji IFT-2R (tj. informacji o wysokości przychodu/dochodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium (...)
str. 8
1.5.
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy
Podatnicy, którzy chcą zwolnić się z negatywnych konsekwencji na gruncie CIT/PIT związanych z zapłatą dokonaną przelewem na rachunek spoza białej listy (dokonaną na rzecz czynnego (...)
str. 8
1.6.
Ceny transferowe
Podmioty powiązane, które są zobowiązane do przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, są zobowiązane dokonać tego przekazania w terminie do końca (...)
str. 8
1.7.
Podatek od przychodów z budynków
Podatnicy CIT/PIT opłacający podatek od przychodów z budynków, są zobowiązani podatek ten za każdy miesiąc obliczać i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie (...)
str. 9
2.
Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego
Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, tj. (...)
str. 10
3.
Zwolnienie z podatku świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia
Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x (...)
str. 10
4.
Podniesienie limitu zwolnień podatkowych
Podniesiono limity niektórych zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF (patrz: tabela). Zwolnienie z PIT Dotychczasowy limit (roczny) Nowy (...)
str. 10
5.
Podatkowe rozliczenie zwolnień z opłacania składek ZUS
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, o których mowa w art. 31zo specustawy (tj. zwolnienie ze składek ZUS małych firm, zgłaszających do (...)
str. 11
6.
Wyłączenie z przychodów podatkowych pożyczek stanowiących wsparcie
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, do wysokości 5.000 zł. Taka pożyczka, pod pewnymi (...)
str. 12
7.
Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy
Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje (...)
str. 12
8.
Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej za 2020 r.
Podatnicy CIT Podatnicy CIT, którzy z powodu koronawirusa: ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się (...)
str. 13
9.
Odliczanie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
Podatnicy CIT/PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (także na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy) darowizny (pieniężne lub rzeczowe), przekazane od dnia 1 stycznia 2020 (...)
str. 14
10.
Wyłączenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych - u dłużników
Na skutek ustawy nowelizującej dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których (...)
str. 14
11.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem
Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem i wprowadzone (...)
str. 15
12.
Koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową
Podatnicy CIT mogą odliczać również od dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej i kwartalnej), koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową. Chodzi tu (...)
str. 16
13.
Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Podatnicy CIT osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągający w roku podatkowym, który: rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się (...)
str. 16
14.
Zachowanie przez PGK statusu podatnika CIT
Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jest podatnikiem CIT, jeżeli są spełnione określone warunki, m.in. gdy w spółkach wchodzących w skład PGK nie występują zaległości we wpłatach (...)
str. 17
II.
POMOC DLA FIRM Z ZUS
Wśród rozwiązań antykryzysowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa jest wsparcie realizowane przez ZUS. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.
str. 17
1.1.
Małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych
Ze znowelizowanego art. 31zo ust. 1 tzw. specustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wynika, że na wniosek płatnika składek zwalnia się (...)
str. 17
1.2.
Płatnik zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych
Tarcza 2.0 wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS (w ograniczonej wysokości) płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Wynika to z nowego art. (...)
str. 18
1.3.
Płatnik składek będący spółdzielnią socjalną
Nowy art. 31zo ust. 1b specustawy określa, że płatnik składek, będący spółdzielnią socjalną, może być całkowicie zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek (...)
str. 19
1.4.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki ZUS wyłącznie za siebie
Nadal ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o (...)
str. 19
1.5.
Zwolnienie dla składek opłaconych za marzec 2020 r.
Zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone (...)
str. 20
1.6.
Wysokość zwolnienia ze składek
W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność (oraz osoby z nią współpracującej), zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają składki ZUS ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru (...)
str. 20
1.7.
Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, płatnicy przekazują do ZUS na druku RDZ, w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. (...)
str. 20
1.8.
Składanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w (...)
str. 21
1.9.
Informacja o składkach na koncie ubezpieczonego oraz prawo do świadczeń w okresie objętym zwolnieniem
Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego (...)
str. 21
1.10.
Informacja ZUS o zwolnieniu/odmowie
Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS informuje płatnika składek o tym (...)
str. 22
2.1.
Kto i kiedy może skorzystać ze świadczenia postojowego?
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby: prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, wykonujące umowę agencyjną, umowę (...)
str. 22
2.2.
Wysokość świadczenia postojowego
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., tj. w wysokości 2.080 zł (2.600 zł × 80%). W (...)
str. 23
2.3.
Warunki przyznania świadczenia postojowego
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i: Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (...)
str. 24
2.4.
Wniosek o świadczenie postojowe
Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność składa w tym celu druk RSP-D, z kolei (...)
str. 24
3.
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość odstąpienia od zapłaty odsetek za zwłokę od należności składkowych opłaconych przez płatnika po ustawowym terminie płatności. Płatnicy składek, którzy mają trudności (...)
str. 25
4.
Ulgi w opłacaniu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej
Płatnik, który w związku z epidemią koronawirusa ma problemy, aby opłacić bieżące składki ubezpieczeniowe, a nie spełnia warunków do zwolnienia z ich opłacenia na podstawie (...)
str. 26
5.
Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia z ZUS w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Poniżej zamieściliśmy (...)
str. 27
III.
FINANSOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy
Dofinansowanie części wynagrodzeń Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy posiadającemu status małego bądź średniego przedsiębiorcy (MŚP) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych (...)
str. 52
2.
Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy
Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Świadczenie wypłacane jest ze środków (...)
str. 55
3.
Mikropożyczki z Funduszu Pracy
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla kogo (...)
str. 62
4.
Wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, może uzyskać od starosty dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanych wystąpieniem (...)
str. 63
5.
Wyższe dofinansowanie z PFRON
Zwiększeniu uległy kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wprowadzono podwyższenie: podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1.800 zł do 1.950 zł, (...)
str. 64
6.
str. 65
6.1.
Pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
Rząd uruchomił nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (...)
str. 65
6.2.
Wsparcie finansowe dla dużych firm
Duże przedsiębiorstwa mogą już starać się o pomoc finansową w ramach tzw. tarczy finansowej, składając deklaracje wstępne uczestnictwa w programie pomocowym. Dysponentem tych środków jest (...)
str. 67
6.3.
Złożenie deklaracji VAT niezbędne do uzyskania pomocy
Firmy, które planują skorzystać z pomocy finansowej oferowanej przez państwo w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla mikro, małych, średnich i dużych firm (...)
str. 68
7.
Kredyt obrotowy z dopłatą do odsetek
Przedsiębiorcy z sektora MŚP mają możliwość skorzystania z bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu obrotowego dla zachowania płynności finansowej, która udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny (...)
str. 69
8.
Wsparcie antykryzysowe w formie pożyczek i gwarancji
Pomoc publiczna z funduszy europejskich w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji jest udzielana przedsiębiorcom na preferencyjnych antykryzysowych warunkach. Mogą z niej skorzystać zarówno beneficjenci, którzy (...)
str. 70
9.
Gwarancja spłaty kredytu dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii
Pakiet pomocowy BGK w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 dotyczy zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis. Nowością jest zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty (...)
str. 72
10.
Nowe wsparcie dla przedsiębiorców od Agencji Rozwoju Przemysłu
Weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarczy 2.0. Składają się na nią rozwiązania mające (...)
str. 74
11.
Rekompensata wynagrodzeń dla zakładu aktywności zawodowej
Organizator zakładu aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z (...)
str. 76
IV.
WPŁYW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ
1.
Zwiększenie wymiaru dodatkowego zasiłku opiekuńczego i grona uprawnionych do tego świadczenia
W ostatnim czasie wielu rodziców i opiekunów swoich dzieci, z uwagi na zamknięcie placówek, do których te dzieci uczęszczały, w związku z COVID-19, zmuszonych zostało (...)
str. 76
2.
Zachowanie uprawnień do świadczeń okresowych należnych z tytułu niezdolności do pracy
Niezdolność do pracy potwierdzona stosownym orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika lub - w drugiej instancji - komisję lekarską ZUS, stanowi podstawę do przyznania i wypłaty (...)
str. 79
3.
Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorcy czasowo zwolnionego z obowiązku opłacania składek
Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym ubezpieczeniem chorobowym, w razie zaistnienia określonego ryzyka, mogą (...)
str. 81
V.
PRAWO PRACY
1.
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy
Pracodawca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, może wprowadzić przestój ekonomiczny lub/i obniżyć pracownikom wymiar etatu. Możliwość taką daje mu (...)
str. 81
2.
Warunki wykonywania pracy zdalnej
W okresie epidemii pracodawcy mogą skorzystać z pracy zdalnej, jako jednego ze sposobów ograniczenia ryzyka związanego z epidemią koronawirusa. Pojęcie pracy zdalnej zostało wprowadzone przez (...)
str. 84
3.
Zawieszenie wykonywania badań okresowych i przeprowadzanie szkoleń bhp
W związku z epidemią koronawirusa, specustawa zawiesiła niektóre obowiązki związane z wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Zmodyfikowała też zasady przeprowadzania szkoleń bhp. Zgodnie z art. 12a (...)
str. 85
4.
Wykonywanie pracy w nadgodzinach i zmiana rozkładu pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej
Specustawa przewiduje specjalne uprawnienia dla pracodawców prowadzących działalność w sferze należącej do infrastruktury krytycznej (obejmującej m.in. zaopatrzenie w wodę, energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci (...)
str. 87
5.
Uchylenie zakazu pracy w handlu i inne zmiany
Praca w handlu w niedziele i święta jest zakazana, z wyjątkiem niektórych niedziel oraz wyłączeń przedmiotowych od zakazu, wymienionych w ustawie z dnia 10 stycznia (...)
str. 88
6.
Zmiana organizacji pracy i warunków płacowych w okresie epidemii
Przedsiębiorcy, u których na skutek wystąpienia COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w art. 15zf specustawy. Przy czym spadek obrotów musi (...)
str. 89
7.
Nowe rozwiązania dla administracji rządowej i samorządowej
Na podstawie art. 15zzzzzo - art. 15zzzzzx specustawy, wprowadzono możliwość ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach administracji rządowej, poprzez: nałożenie obowiązku zmniejszenia zatrudnienia lub wprowadzenie (...)
str. 91
8.
Zmiany w PPK
Nowe terminy umów o prowadzenie/zarządzanie PPK Tarcza 1.0 dokonała m.in. zmian w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wydłużyła ona (...)
str. 91
VI.
WPŁYW KORONAWIRUSA NA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWĄ
1.
Zmiany w terminach dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych (...)
str. 92
2.
Zdarzenia po dacie bilansu oraz kontynuacja działalności - wyjaśnienie PIBR
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok". Opracowanie przedstawia pomocne (...)
str. 96
VII.
ZMIANY W VAT ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM
1.
Nowa matryca stawek VAT
Jak niejednokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, od 1 kwietnia 2020 r. miała obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Matryca ta została stworzona w oparciu o (...)
str. 98
2.
Nowy JPK_VAT
Czynni podatnicy VAT mieli składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy JPK_VAT) za okresy: od (...)
str. 99
3.
Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zmiana zasad ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT nastąpi od 1 lipca 2020 r. (duzi podatnicy mieli (...)
str. 99
4.
Nowe zasady korygowania ewidencji VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, nowe zasady korygowania ewidencji VAT będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (początkowo duzi podatnicy mieli stosować te zasady (...)
str. 99
5.
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny (...)
str. 100
6.
Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznej
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mieli dotychczas obowiązek m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument (...)
str. 100
7.
Likwidacja zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi
Obowiązek składania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (druku VAT-ZD), który wierzyciel obowiązany jest składać obecnie wraz z deklaracją podatkową, w której (...)
str. 101
8.
Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w (...)
str. 102
9.1.
Darowizna wyrobów medycznych i innych produktów
W związku z epidemią, wprowadzono czasowe obniżenie stawki VAT - w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. - do wysokości 0% do darowizny towarów (...)
str. 102
9.2.
Darowizna laptopów i tabletów dla szkół
Do 30 czerwca 2020 r. obniżono do wysokości 0% stawkę VAT do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)
str. 104
9.3.
Dostawa produktów leczniczych
Do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT do (...)
str. 105
9.4.
Dostawa środków odkażających
W okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. stosuje się obniżoną do wysokości 8% stawkę VAT do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i (...)
str. 105
10.
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych
W Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., pod poz. 693, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 106
11.
Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "(...) W związku (...)
str. 106
VIII.
TARCZA ANTYKRYZYSOWA A ORDYNACJA PODATKOWA
1.
Ulgi w spłacie podatków bez opłaty prolongacyjnej
Podatnicy mogą zwrócić się do urzędu skarbowego o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli mają problemy z ich regulowaniem z powodu epidemii COVID-19. Zapłata daniny (...)
str. 107
2.
Wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowej
Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak stanowiska w tym terminie oznacza wejście do (...)
str. 108
3.
Przedłużony termin złożenia ORD-U za 2019 r.
Informacje o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przekazuje standardowo w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W związku z (...)
str. 108
4.
Zawieszenie terminów dotyczących MDR
Terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia (...)
str. 109
5.
"Czynny żal" w formie elektronicznej
"Czynny żal" to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego składane przez sprawcę odpowiedniemu organowi w celu uniknięcia kary. Należy ujawnić w nim wszystkie (...)
str. 109
6.
Tymczasowy profil zaufany
Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Pozwala to załatwić on-line wiele spraw podatkowych, np. złożyć JPK-VAT, przesłać zawiadomienie ZAW-NR, skorzystać z usługi Twój e-PIT. Profil (...)
str. 109
7.
Załatwianie spraw w dowolnym urzędzie
Tarcza 2.0 dała Ministrowi Finansów kompetencje do zmiany właściwości organów KAS. Minister zyskał prawo do określania, w drodze rozporządzenia, zadań, które mogą być wykonywane na (...)
str. 110
IX.
INNE WAŻNE ZMIANY
1.
Zmiany w regulowaniu podatku od nieruchomości
Tarcza antykryzysowa zawiera również rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od (...)
str. 110
2.
Rozwiązania dla użytkowników wieczystych
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) przesunęła termin na wniesienie opłaty przekształceniowej oraz rocznej opłaty za (...)
str. 111
3.
Rozwiązania dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających
W związku z pandemią koronawirusa przygotowano pakiet ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w zakresie zezwoleń (...)
str. 111
4.
Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek handlowych
W ramach rozwiązań wprowadzonych wraz z Tarczą antykryzysową zmienione zostały przepisy K.s.h. Dzięki temu organy spółek kapitałowych, mimo ograniczeń wywołanych pandemią, nie utraciły możliwości podejmowania (...)
str. 113
5.
Zmiany w umowach o zamówienia publiczne w czasie epidemii
Wybuch światowej pandemii i ogłoszenie stanu epidemii w naszym kraju nie pozostały bez wpływu na rynek zamówień publicznych. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, znaleźli się (...)
str. 116
6.
Bieg terminów procesowych w czasie kryzysu epidemicznego
Uchwalona z dniem 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. (...)
str. 119
7.
COVID-19 wydłuża terminy w prawie upadłościowym
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 21 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), dłużnik jest (...)
str. 121
8.
Ochrona umów najmu w okresie epidemii
Przepisy tzw. specustawy wiele miejsca poświęcają ochronie prawa do korzystania z nieruchomości. Ograniczają możliwość wypowiadania umów najmu, zawieszają wykonywanie większości umów w obiektach handlowych o (...)
str. 122
9.
Przedłużenie ważności praw jazdy i badania techniczne pojazdów
Tarcza 2.0 wprowadziła zmiany w przepisach Prawa o ruchu drogowym, które mogą znacząco ułatwić życie kierowcom, instruktorom nauki jazdy, czy też kierowcom zawodowym oraz wszystkim (...)
str. 125
10.
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
W okresie od 31 marca do 31 grudnia 2020 r. do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu. Takie zmiany wprowadziła ustawa o zmianie (...)
str. 126
11.
Ważność czasowej rejestracji pojazdu w czasie epidemii
Tarcza 2.0 wprowadziła regulację dotyczącą czasowej rejestracji pojazdów, której termin ważności upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przypomnijmy, iż takiej rejestracji (...)
str. 126
12.
Branża eventowa w starciu z SARS-CoV-2
Szerzący się wirus SARS-CoV-2 wpłynął na działalność przedsiębiorców z branży eventowej. Dlatego też w specustawie prawodawca zawarł normy mające na celu złagodzenie skutków kryzysu, jaki (...)
str. 127
13.
Wstrzymanie pobierania opłat abonamentowych i tantiem
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) wprowadziła m.in. (...)
str. 127
X.
NOWE TERMINY PODATKOWE I SPRAWOZDAWCZE W UJĘCIU TABELARYCZNYM
Podatek VAT Rodzaj obowiązku Dotychczasowy termin Nowy termin Nowa matryca stawek VAT 1 kwietnia 2020 r. 1 lipca 2020 r. Nowy JPK_VAT - 1 kwietnia (...)
str. 128
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.