Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Dodatek nr 18
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16
z dnia 01.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Uwaga od redakcji
Publikacja w części I zawiera objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r., znajdujące się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Na potrzeby niniejszego dodatku (...)
str. 3
I.
WYKORZYSTYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH OD 2019 R.
Czego dotyczą objaśnienia podatkowe? Niniejsze objaśnienia podatkowe (dalej: objaśnienia ) dotyczą stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym (...)
str. 3
1.1.
Obowiązywanie nowych regulacji
Przepisy ustawy nowelizującej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (art. 17 ustawy nowelizującej). Wyjątki określone w tym przepisie nie dotyczą regulacji odnoszących (...)
str. 4
1.2.
Poszczególne regulacje przejściowe
1.2.1. Umowy leasingu, najmu, dzierżawy, itp. samochodu osobowego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r. Treść omawianego przepisu: Art. 8. 1. Do umów leasingu, najmu, (...)
str. 5
1.2.1.
Umowy leasingu, najmu, dzierżawy, itp. samochodu osobowego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r.
Treść omawianego przepisu: Art. 8. 1. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia (...)
str. 5
1.2.2.
Zbycie samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2019 r.
• Treść omawianego przepisu: Art. 9. Przepisy art. 24 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 16 ust. 5i ustawy zmienianej w art. (...)
str. 9
1.2.3.
Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
• Treść omawianego przepisu: Art. 13. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 (...)
str. 10
1.3.
Data stosowania preferencji w odniesieniu do samochodów elektrycznych
• Treść omawianego przepisu: Art. 15. 1. Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 5e ustawy zmienianej w art. 1, w (...)
str. 11
1.4.
Pozostałe zagadnienia intertemporalne
Ustawa nowelizująca nie reguluje wszystkich sytuacji intertemporalnych, jakie można rozważać w kontekście nowowprowadzonych lub zmodyfikowanych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych. Do tych sytuacji, w (...)
str. 12
1.4.1.
Stosowanie podwyższonego limitu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego
Ustawa nowelizująca podwyższyła, zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT, limit odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów (...)
str. 12
1.4.2.
Stosowanie podwyższonego limitu (150.000 zł) odnoszącego się do kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego
W związku z brakiem w tym zakresie szczególnej regulacji przejściowej należy uznać, iż wyższy limit odnoszący się do składek na ubezpieczenie samochodu osobowego można stosować (...)
str. 13
1.4.3.
Stosowanie przepisów ograniczających koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych
Ustawa nowelizująca nie zawiera również przepisu przejściowego dla regulacji ograniczającej koszty używania samochodu osobowego do tzw. użytku mieszanego. Tym samym regulacja ta - co do (...)
str. 13
2.1.
Podwyższenie kwot limitów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów
• Treść omawianych przepisów: Ustawa o PIT Art. 23.1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych (...)
str. 14
2.2.
Wyłączenie limitu dla podatników, których przedmiotem działalności jest oddawanie samochodów osobowych w odpłatne używanie
• Treść omawianych przepisów: Art. 23 ust. 5b [art. 16 ust. 5b]. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia (...)
str. 15
2.3.
Sprzedaż (odpłatne zbycie) samochodu osobowego
• Treść omawianych przepisów: Ustawa o PIT Art. 24. 2a. Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z (...)
str. 16
2.4.
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego
• Treść omawianych przepisów: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego [innego niż określony w pkt 46 - ustawa (...)
str. 19
3.
Rozliczanie opłat leasingowych, czynszu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
• Treść omawianych przepisów (...): Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, (...)
str. 20
3.1.
Zakres i sposób limitowania opłat z tytułu ww. umów
3.1.1. Proporcja - zasady ogólne Ustawą nowelizującą wprowadzono limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy (...)
str. 21
3.1.1.
Proporcja - zasady ogólne
Ustawą nowelizującą wprowadzono limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym (...)
str. 21
3.1.2.
Opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu
Jeden z wyjątków od ww. zasady został wprost wskazany w treści omawianych przepisów i odnosi się do opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (...)
str. 22
3.1.3.
Umowa leasingu - wyłączenie z limitowania części opłat przekraczających spłatę wartości samochodu osobowego
Zgodnie z ww. przepisami, w przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o (...)
str. 22
3.2.
Wartość samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
3.2.1. Umowy leasingu oraz umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze zawarte na okres równy lub dłuższy niż 6 miesięcy Ustawodawca w treści (...)
str. 22
3.2.1.
Umowy leasingu oraz umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze zawarte na okres równy lub dłuższy niż 6 miesięcy
Ustawodawca w treści art. 23 ust. 1 pkt 47a i ust. 5e ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 49a i ust. 5e (...)
str. 22
3.2.2.
Umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze zawarte na okres krótszy niż 6 miesięcy
W przypadku umów najmu krótkoterminowego problematyczne w praktyce byłoby określanie bieżącej wartości samochodu osobowego na dzień każdorazowego zawarcia takiej umowy. Z tego względu w ww. (...)
str. 24
4.
Wykorzystywanie samochodu osobowego dla celów mieszanych albo wyłącznie dla celów prowadzonej działalności
• Treść omawianych przepisów: art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (...)
str. 25
4.1.
Wykorzystywanie samochodu osobowego do celów mieszanych - informacje wstępne
W przepisach art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT wprowadzono regułę ograniczającą w (...)
str. 26
4.1.1.
Wykorzystywanie samochodów osobowych będących własnością zleceniobiorcy, członka zarządu itp., dla celów działalności podatnika CIT
Znowelizowany przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT nie wskazuje jednoznacznie, że jego brzmienie ma zastosowanie jedynie do samochodów osobowych stanowiących składniki (...)
str. 26
4.1.2.
Korekta podatku VAT a wykorzystywanie samochodu osobowego dla celów mieszanych
W przypadku, gdy w wyniku ewentualnej korekty podatku VAT nastąpi zwiększenie podatku odliczonego, wówczas na gruncie podatków dochodowych podatnik jest obowiązany do wykazania przychodu (art. (...)
str. 27
4.2.
Wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków eksploatacyjnych dotyczy tylko sytuacji, w której samochód osobowy wykorzystywany jest wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik, co (...)
str. 27
4.3.
Rodzaje wydatków objętych limitowaniem w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego do celów mieszanych
Do wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego (wydatków eksploatacyjnych) zalicza się np. wydatki ponoszone na: nabycie paliw silnikowych, serwis samochodu, wymianę opon, myjnię, naprawy i (...)
str. 28
4.4.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego prywatną własność podatnika
W podatku dochodowym od osób fizycznych uproszczono sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika. Zmiany te dotyczą (...)
str. 30
II.
NAJCIEKAWSZE WYJAŚNIENIA MF DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
1.
Ujęcie w PKPiR wydatków z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów działalności gospodarczej
Z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PDOF wynika, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się 20% wydatków z tytułu używania takich samochodów (...)
str. 31
2.
Amortyzacja samochodu nabytego na współwłasność a limit 150.000 zł
W przypadku nabycia samochodu osobowego (kwalifikowanego jako środek trwały) na współwłasność, jego wartość początkową zasadniczo ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje (...)
str. 32
3.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na prywatne samochody wspólników
Wspólnicy spółek osobowych (cywilnych/jawnych/komandytowych) często wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatne samochody osobowe (składniki ich majątku prywatnego). Czy zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki (...)
str. 33
4.
Czy wydatki na przerejestrowanie samochodu należy rozliczać w ramach limitu 75%?
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PDOF i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, nie uważa się za (...)
str. 34
5.
Odszkodowanie od ubezpieczyciela a koszty uzyskania przychodów
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlega jedynie 75% wydatków poniesionych na naprawę samochodu. Pojawiła (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.