Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Otrzymanie subwencji/pożyczki z PFR a CIT/PIT - wyjaśnienie Min. Fin.
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w postaci subwencji finansowej (pożyczki). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na (...)
str. 4
2.
Zapłata podatków PIT, CIT, VAT w okresie epidemii
W okresie zagrożenia epidemicznego koronawirusem podatnicy borykają się z wieloma problemami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. absencją pracowniczą, opóźnieniami w dostawach towarów lub zatorami płatniczymi. (...)
str. 4
3.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
3.1.
Ustalenie przez płatnika 50% kwoty składek ZUS zwolnionych z zapłaty na podstawie specustawy
Uprawniona grupa płatników może być zwolniona z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS na podstawie tzw. specustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 (...)
str. 6
3.2.
Ustalenie przychodów na potrzeby niektórych ułatwień w CIT/PIT w związku z COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono m.in. następujące ułatwienia: przedłużono do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku (...)
str. 7
3.3.
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu walki z COVID-19
W Biuletynie Informacyjnym nr 12 z dnia 20 kwietnia 2020 r. informowaliśmy, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza 3.0 uchwalona - kolejne ważne zmiany dla firm
W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r., pod poz. 875, opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie (...)
str. 9
1.1.
Nowa grupa podmiotów uprawniona do zwolnienia ze składek ZUS
Tarcza 3.0 wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. dla nowej grupy podmiotów, tj.: osób (...)
str. 9
1.2.
Zmiany w świadczeniu postojowym i mikropożyczkach
Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęli oni prowadzenie tej działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 (...)
str. 10
1.3.
Zwolnienie z PIT zasiłków wypłacanych rolnikom
W sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi (o których mowa w ustawie z dnia 20 (...)
str. 10
1.4.
Kwota wolna od potrąceń
Tarcza antykryzysowa 3.0 zmodyfikowała zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Jak wynika z art. 52 omawianej ustawy nowelizującej, w przypadku, gdy - na skutek podjętych (...)
str. 11
1.5.
Zmiany w przepisach o przestoju ekonomicznym
Omawiana nowelizacja wprowadziła również zmiany w art. 15g specustawy. Z dotychczasowego kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z przewidzianych w nim rozwiązań (przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru (...)
str. 11
1.6.
Zapłata daniny solidarnościowej za 2019 r.
Termin złożenia deklaracji DSF-1 za 2019 r. i zapłaty wykazanej w niej daniny solidarnościowej upłynął 30 kwietnia 2020 r. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje jednak w (...)
str. 12
1.7.
Koniec z zawieszeniem terminów procesowych w sprawach podatkowych
Tarcza antykryzysowa 3.0 "odmroziła" terminy procesowe w sprawach urzędowych i sądowych. Bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych, karnych skarbowych czy sądowoadministracyjnych, a także w (...)
str. 12
1.8.
Trzy miesiące więcej na przygotowania do dematerializacji akcji
Rok 2020 to dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych czas na realizację obowiązków przygotowawczych do dematerializacji akcji, tj. zmiany formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na (...)
str. 13
2.
Uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 25 maja 2020 r.
Przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. (...)
str. 14
3.
Terminy obowiązkowego stosowania kas on-line będą przesunięte
Od 1 maja 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące nowego rodzaju kas rejestrujących, tj. kas on-line. Ustawodawca nałożył na podatników z niektórych branż obowiązek (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Mikropożyczka otrzymana w związku z koronawirusem - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. o uzyskanie tzw. mikropożyczki. W artykule tym przedstawiamy zasady otrzymania (...)
str. 16
1.1.
Podstawa prawna przyznawania mikropożyczek
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa, starosta może, na podstawie umowy, udzielić przedsiębiorcy - ze środków Funduszu Pracy - jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów (...)
str. 16
1.2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych z mikropożyczki
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy odliczają VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, (...)
str. 18
1.3.
Rozliczenie mikropożyczki dla celów podatku dochodowego
Umorzenie pożyczki a przychód podatkowy W sytuacji, gdy przyznana mikroprzedsiębiorcy pożyczka zostanie umorzona, to niewątpliwie uzyska on z tego tytułu przysporzenie majątkowe. Nie wykazuje on (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa mikropożyczki oraz jej umorzenia
Naszym zdaniem, otrzymanie mikropożyczki powinno podlegać ujęciu w księgach rachunkowych jednostki (pożyczkobiorcy) na podobnych zasadach, jak uzyskanie "zwykłej" pożyczki. A zatem, otrzymanie mikropożyczki na koszty (...)
str. 19
2.
Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego - wybrane zagadnienia
Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze wykorzystują w prowadzonej działalności samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których dotychczasowy (...)
str. 20
2.1.
Odliczenie VAT od wydatków związanych z cesją leasingu operacyjnego
Dla celów VAT odstępne z tytułu przejęcia praw wynikających z umowy leasingu operacyjnego traktowane jest jako wynagrodzenie za usługę. Dotychczasowy leasingobiorca wystawia z tego tytułu (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie cesji umowy leasingu operacyjnego dla celów podatku dochodowego
Raty leasingowe a limit opłat ujmowanych w kosztach podatkowych Od 1 stycznia 2019 r. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające m.in. z umowy leasingu, (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z cesją umowy leasingu bilansowo finansowego
W przypadku umowy leasingu samochodu osobowego, która dla celów bilansowych kwalifikowana jest jako leasing finansowy, samochód (będący przedmiotem tej umowy) uznawany jest dla celów bilansowych (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT - wyrok WSA
W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego organy podatkowe mają obowiązek ustalić kwotę dodatkowego zobowiązania w VAT, niezależnie od tego, czy podatnik działał świadomie, czy pozostawał w (...)
str. 27
2.
Wystawienie faktury do biletu miesięcznego będącego jednocześnie paragonem - interpretacja KIS
Podatnik świadczący usługi przewozu uczniów na rzecz gminy nie ma obowiązku umieszczania NIP gminy na imiennych biletach miesięcznych (paragonach). Tak wystawione paragony są podstawą do (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Najem prywatny po likwidacji działalności gospodarczej a VAT
Kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą. Ze względu na świadczenie usług prawniczych byłem czynnym podatnikiem VAT. Osiągałem obroty w wysokości około 50.000 zł rocznie. W marcu (...)
str. 31
3.2.
Eksport pośredni towarów dokonywany w ramach transakcji trójstronnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem dostawy towarów na rzecz kontrahenta unijnego ze Szwecji. Towar wyjechał bezpośrednio do ostatecznego nabywcy w USA. Transport i odprawę celną (...)
str. 33
3.3.
Wywłaszczenie nieruchomości w zamian za odszkodowanie a VAT
Czynny podatnik VAT w 2007 r. nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami magazynowymi. Podatnik odliczył z tego tytułu VAT, (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Informacja o cenach transferowych - odpowiedź na interpelację poselską
Podstawa prawna Podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem) lub realizujące transakcje kontrolowane określone w art. (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata gotówką za usługę a limit 15.000 zł w przypadku umowy zawartej na czas określony
Spółka z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług na 12 miesięcy (umowa zawierana jest co roku). Zapłata za usługę wynosi 800 zł brutto miesięcznie. Czy (...)
str. 39
2.2.
Otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wierzytelności - skutki w CIT
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność (nieprzedawnioną), zarachowaną uprzednio do przychodów należnych, na którą dokonała kilka lat temu odpisu aktualizującego. Odpisu tego spółka nie zaliczyła (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Rezygnacja w ciągu roku z opłacania zaliczek uproszczonych w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem
Spółka z o.o. opłacała w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W związku z (...)
str. 42
3.2.
Wydatki na naprawę samochodu osobowego objętego ubezpieczeniem AC - w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. użytkuje do tzw. celów mieszanych samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochód ten jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC; ubezpieczenie to opłaca (...)
str. 43
3.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzenia prezesa zarządu spółki z o.o.
Prezes zarządu spółki z o.o. (niebędący pracownikiem) pełni swoją funkcję na podstawie powołania. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie za kwiecień 2020 r. (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga mieszkaniowa w okresie epidemii - odpowiedź Min. Fin. na interpelację poselską
Osoby, które w 2018 r. sprzedały mieszkanie lub dom, muszą do końca 2020 r. zakupić nową nieruchomość (lub w inny sposób środki z tej sprzedaży (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - ujęcie w PKPiR
Spółka cywilna (dwóch wspólników) zatrudnia jednego pracownika. Dla celów rozliczenia podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W jaki sposób ujmować na liście płac (...)
str. 46
2.2.
Czy w trakcie roku można dokonać zmiany sposobu opłacania zaliczek na PIT?
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Za miesiące styczeń i luty br. naliczył i odprowadził do US należne zaliczki na PIT. Podatnik (...)
str. 47
2.3.
Zapłata za najem lokalu na rachunek spoza białej listy a koszty podatkowe
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (PKPiR). Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję lokal biurowy, za który płacę miesięczny czynsz w wysokości 1.000 zł. Umowa najmu (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Brak dokumentów potwierdzających poniesione wydatki a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja KIS
Nieuzasadniony brak dokumentów, potwierdzających poniesione przez podatnika wydatki na dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności gospodarczej, nie stanowi przesłanki do określenia wartości początkowej nieruchomości na podstawie (...)
str. 50
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny a wpłata zaliczek w latach ubiegłych
W grudniu 2019 r. wpłaciliśmy dwie zaliczki (o wartości przekraczającej 100.000 zł każda) na zakup dwóch fabrycznie nowych maszyn, zaliczonych do grupy 5 KŚT. Maszyny (...)
str. 52
3.
Czynny podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne a ewidencja środków trwałych
Osoba prowadząca gospodarstwo rolne jest czynnym podatnikiem VAT, ale nie jest z tego tytułu podatnikiem PIT. Czy osoba ta musi prowadzić ewidencję środków trwałych? Jeżeli (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
W 2020 r. ZUS nie wyśle informacji o stanie konta za 2019 r.
W 2020 r. ZUS nie prześle ubezpieczonym informacji o stanie konta. Informacja o składkach zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS w 2020 r. będzie dostępna (...)
str. 54
2.
Żona prowadząca działalność na rzecz firmy męża nie jest osobą współpracującą - interpretacja ZUS
Żona przedsiębiorcy, świadcząca na jego rzecz usługi w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nie będzie uznawana za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu (...)
str. 55
3.
Przerwa w pobieraniu wynagrodzenia chorobowego powodująca obliczenie nowej podstawy jego wymiaru
Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 2020 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby przez kilka dni marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wynagrodzenia zleceniobiorcy z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej
1) Chcemy zatrudnić osobę do prowadzenia strony internetowej firmy na podstawie umowy zlecenia. Umowa zostanie zawarta na 4 miesiące. Czy jest możliwe ustalenie w umowie (...)
str. 58
2.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii
1) Od 1 maja br. w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, obniżyliśmy pracownikom wymiar czasu pracy na podstawie specustawy, na okres dwóch miesięcy. Nie zawieraliśmy (...)
str. 60
3.
Ryczałt na jazdy lokalne za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana samochodu
Pracownica pobierająca ryczałt na jazdy lokalne poinformowała nas, że z powodu awarii przez około 2 miesiące nie będzie dysponowała samochodem, na który został on przyznany. (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zwrot zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw
Na poczet przyszłych dostaw towarów przyjmujemy od naszych odbiorców zaliczki. Obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, wiele takich zaliczek jest zwracanych. Jak powinna przebiegać ewidencja (...)
str. 63
2.
Rok obrotowy inny niż kalendarzowy a przesunięcie obowiązków sprawozdawczych w związku z koronawirusem
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy nie jest zgodny z kalendarzowym i kończy się 31 maja. Czy mając na uwadze fakt, że epidemia koronawirusa (...)
str. 65
3.
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe
Spółka prowadziła prace rozwojowe nad uruchomieniem innowacyjnej linii technologicznej (prototypu). Obecnie, ze względu na ograniczone możliwości kontynuacji prac związane z COVID-19, prace zostały wstrzymane. Kadra (...)
str. 66
4.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzącej działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa rolnego. Czy dokumenty zakupu i sprzedaży dotyczące działalności rolniczej należy ewidencjonować w prowadzonych (...)
str. 70
5.
Fundusze w spółdzielni mieszkaniowej
Prosimy o przedstawienie kapitałów/funduszy własnych występujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Jakie wymogi szczególne w tym zakresie przewidują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych? Czy występują jeszcze zdarzenia (...)
str. 72
6.
Podmioty podlegające nadzorowi KNF w kontekście przedłużenia terminów sprawozdawczych - wyjaśnienie MF
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI z 20 maja br., Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) uruchomiło zakładkę, na której publikowane są wyjaśnienia (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.