Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (1047) z dnia 01.02.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (1047) z dnia 01.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wartość transakcji dla celów CIT/PIT przy umowach ramowych - nowe stanowisko organów podatkowych
Podstawa prawna Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji (dokonanej między (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Wypełnianie PIT-11 z uwzględnieniem ulgi dla osób młodych
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) zamieściło wyjaśnienia dotyczące sporządzenia informacji PIT-11 za 2019 r. z uwzględnieniem tzw. ulgi dla osób młodych (...)
str. 6
2.2.
Mikrorachunek podatkowy - regulowanie tytułów wykonawczych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący sposobu regulowania tytułów wykonawczych w związku z wprowadzeniem mikrorachunku podatkowego. Wyjaśniono w nim, że jeżeli należności (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2020 r.
Prezes GUS w obwieszczeniu z 21 stycznia 2020 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale (...)
str. 10
2.
Elektronizacja postępowania przed KRS i prosta spółka akcyjna dopiero od 1 marca 2021 r.
Od 1 marca 2020 r. miała nastąpić elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. W tym dniu miały wejść w życie także przepisy (...)
str. 10
3.
Zmiana rozporządzeń w sprawie cen transferowych dla celów CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 13 stycznia 2020 r., pod poz. 50, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zapłata kartą płatniczą - podatki i ewidencja księgowa
Powszechną praktyką jest, że kupując towar lub usługę, nabywca dokonuje płatności kartą płatniczą. Karta płatnicza to karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia (...)
str. 11
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT transakcji opłaconych kartą płatniczą
Rozliczenie u sprzedawcy • Obowiązek podatkowy w VAT W przypadku sprzedaży towarów i usług (także opłaconych kartą płatniczą), obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania (...)
str. 12
1.2.
Zapłata kartą płatniczą - rozliczenie dla celów CIT/PIT
Przychód ze sprzedaży towaru/usługi - u sprzedawcy Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodu uważa się generalnie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa transakcji opłaconych kartą płatniczą
Ewidencja u sprzedawcy Sprzedaż towaru/usługi, za które nabywca płaci kartą płatniczą, może zostać ujęta w księgach rachunkowych zapisem (na podstawie faktury, a także na podstawie (...)
str. 16
2.
Dodatkowe świadczenia na rzecz członka zarządu - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa ponosi wydatki na różne świadczenia dla członków zarządu, wykonujących swoje funkcje w zarządzie na podstawie powołania. Są to (...)
str. 18
2.1.
Nieodpłatne świadczenia dla członka zarządu a jego przychód i składki ZUS
Przychody otrzymywane przez osoby należące m.in. do składu zarządów są, niezależnie od sposobu ich powoływania, kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (zob. art. 13 (...)
str. 18
2.2.
Wydatki na rzecz członka zarządu a koszty uzyskania przychodów spółki
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 20
2.3.
Rozliczenie nieodpłatnych świadczeń dla członków zarządu a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych usług (towarów) w takim zakresie, w jakim te usługi (towary) są wykorzystywane (...)
str. 21
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na świadczenia dla członków zarządu
Wydatki, ponoszone przez spółkę kapitałową na najem mieszkania/nocleg członka zarządu w trakcie podróży odbywanej w celach służbowych (ponoszone w związku z pełnieniem przez niego funkcji (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Zajęcie wierzytelności przez komornika a obligatoryjny MPP - interpretacja KIS
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania w przypadku zapłaty wierzytelności zajętej przez komornika. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2020 r., (...)
str. 23
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata należności na rachunek spoza białej listy a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłem towar o wartości powyżej 15.000 zł. Dokonałem zapłaty należności z otrzymanej faktury na rachunek bankowy wskazany przez kontrahenta. Nie znajduje (...)
str. 24
2.2.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT - odliczenie podatku od zakupu towarów handlowych
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży elektroniki przez internet (PKWIU 26). Korzystałem z podmiotowego zwolnienia z VAT. Towary handlowe kupowałem od kontrahentów z UE w (...)
str. 25
2.3.
Obciążenie kontrahenta kosztami dodatkowymi a VAT
Produkujemy i sprzedajemy oprogramowania komputerowe. Współpracujemy z innymi firmami, które zajmują się wdrożeniem programów u naszych klientów. Zgodnie z umową, firmom tym zwracamy koszty dojazdów (...)
str. 27
2.4.
Rozliczenie VAT w przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru usługi budowlanej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonałem usługę budowlaną na rzecz kontrahenta, również czynnego podatnika VAT. Zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową, podstawą do wystawienia faktury (...)
str. 28
2.5.
Usługi szkoleniowe - właściwa stawka VAT
Czynny podatnik VAT prowadzi szkolenia pracownicze z zakresu prawa. Jaką stawkę VAT powinien stosować do tych usług? Jeżeli szkolenia prowadzone przez Czytelnika są usługami kształcenia (...)
str. 29
3.1.
Obsługa wartości pieniężnych
W dniu 2 stycznia 2020 r. Minister Finansów (dalej: MF) wydał interpretację ogólną nr PT6.8101.5.2019 w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do (...)
str. 32
3.2.
Przechowywanie instrumentów finansowych
W dniu 20 stycznia 2020 r. MF wydał interpretację ogólną nr PT6.8101.4.2019 w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT w przypadku usług polegających na przechowywaniu (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Limit przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika CIT - interpretacja KIS
Na potrzeby ustalenia limitu przychodów, decydującego o statusie małego podatnika dla celów CIT, bierze się pod uwagę wyłącznie wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga na złe długi dla celów CIT, gdy termin płatności przypadał w 2019 r.
Spółka z o.o. posiada nieprzedawnioną wierzytelność (zarachowaną do przychodów należnych), z terminem zapłaty przypadającym w 2019 r. W 2020 r. spółka zamierza wystąpić do sądu (...)
str. 36
2.2.
Dywidenda otrzymana z zagranicy - rozliczenie podatku
Spółka z o.o., będąca komplementariuszem spółki komandytowej, posiadającej udziały w spółce rumuńskiej, otrzymała od spółki rumuńskiej dywidendę (poprzez spółkę komandytową z racji posiadanych w niej (...)
str. 37
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Korekta przychodu w związku ze zmniejszeniem kary umownej
Spółka z o.o. wystawiła na swojego kontrahenta notę obciążeniową, w związku z nienależytym wykonaniem usługi. Należność z tytułu tej kary spółka skompensowała z zobowiązaniem wobec (...)
str. 40
3.2.
Wysokość przychodów uprawniająca do stosowania 9% stawki CIT w 2020 r.
Spółka z o.o. posiada w 2020 r. status małego podatnika dla celów CIT. Podobnie jak w poprzednim roku, będzie opłacać CIT według stawki w wysokości (...)
str. 41
3.3.
Odpis aktualizujący należność od dłużnika w upadłości w kosztach podatkowych
Spółka posiada niezapłaconą (nieprzedawnioną) należność, zarachowaną do przychodów należnych, od dłużnika, w stosunku do którego w 2019 r. została ogłoszona upadłość. Pod koniec 2019 r. (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rozliczenie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci poprzez korektę zeznania - interpretacja KIS
Preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - niezależnie od terminu złożenia zeznania podatkowego, w tym także poprzez jego korektę - (...)
str. 43
2..
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata ryczałtu za grudzień 2019 r.
Prowadzę działalność gospodarczą (w zakresie usług budowlanych) opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Według wyliczeń, kwota należnego ryczałtu za grudzień 2019 r. wyniosła 1.000 zł. Ze wstępnie sporządzonego (...)
str. 44
2.2.
Zmiana metody ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w PKPiR
Od 2 lat prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Czy od tego roku mogę zmienić tę metodę na memoriałową? Czy należy o tym (...)
str. 46
2.3.
Płatność zaliczek na podatek dochodowy z konta wspólników spółki cywilnej
W spółce cywilnej wspólnikami są dwie osoby fizyczne. Wspólnicy posiadają wspólne konto (rachunek bankowy), które wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wspólnicy mogą dokonywać (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nasadzenia drzew w ramach rekompensaty zniszczeń powstałych w wyniku inwestycji - interpretacja KIS
Wydatki związane z nasadzeniem drzew, w celu uniknięcia opłaty za ich wycinkę - pomimo ich związku z prowadzoną budową środka trwałego - nie będą zwiększały (...)
str. 48
2.
Ustalenie pierwszego odpisu amortyzacyjnego według metody degresywnej w kolejnym roku podatkowym
W 2019 r. rozpoczęliśmy amortyzację maszyny produkcyjnej według metody degresywnej z zastosowaniem współczynnika podwyższającego w wysokości 2,0. W jaki sposób ustalać odpisy amortyzacyjne w kolejnych (...)
str. 50
3.
Likwidacja firmowych środków trwałych w związku z realizacją miejskiej inwestycji
W listopadzie 2019 r. decyzja wydana przez starostę o zezwoleniu na realizację miejskiej inwestycji drogowej na terenie naszej spółki stała się ostateczna. W efekcie, w (...)
str. 52
3.1.
Podstawa prawna utraty własności nieruchomości oraz wypłaty odszkodowania
W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. (...)
str. 52
3.2.
Ostatni odpis amortyzacyjny oraz zmniejszenie wartości środka trwałego
Jednym z podstawowych warunków, zawartych w definicji środka trwałego (por. art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF) (...)
str. 53
3.3.
Przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania, koszty uzyskania przychodu oraz VAT
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przychody dotyczące otrzymanych odszkodowań kwalifikuje się do przychodów związanych pośrednio z (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Czy wynagrodzenie członka komisji rewizyjnej podlega składkom ZUS? - interpretacja ZUS
Członek komisji rewizyjnej, pełniący funkcję wyłącznie na podstawie powołania, nie podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Tym samym, od wynagrodzenia wypłacanego takiej osobie za (...)
str. 54
2.
Zbliża się termin przekazania ubezpieczonym informacji rocznej za 2019 r.
Płatnik składek (np. pracodawca, zleceniodawca) ma określone obowiązki nie tylko wobec ZUS, ale także wobec osób zatrudnionych w jego firmie. Zobowiązany jest bowiem przekazać ubezpieczonym (...)
str. 55
3.
ZUS za małżonkę zatrudnioną w firmie przedsiębiorcy
Do pomocy w prowadzeniu firmy w 2019 r. zatrudniłem (na podstawie umowy o pracę) żonę. Z tego tytułu zgłosiłem ją do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie kwot wolnych od potrąceń dla pracownika będącego uczestnikiem PPK
Część pracowników z naszego zakładu przystąpiła do pracowniczych planów kapitałowych. Jeden z nich, zatrudniony na pełny etat, ma zajęcie niealimentacyjne wynagrodzenia za pracę. Jak ustalić (...)
str. 60
2.
Rezygnacja z regulaminu wynagradzania po zmianie stanu zatrudnienia
1) W ostatnim okresie w firmie przeprowadzane były zwolnienia grupowe. Po ich zakończeniu stan zatrudnienia wynosi 45 pracowników (przed zwolnieniami było 62 pracowników). Aktualnie pracodawca (...)
str. 62
3.
Przepracowanie niepełnych dwóch miesięcy z uwagi na urlop macierzyński i wychowawczy a prawo do trzynastki
Z uwagi na pobyt na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym pracownica przepracowała w 2019 r. niecałe dwa miesiące. Czy mimo to przysługuje jej trzynastka za ten (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
W dniu 17 stycznia br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację następującej treści: " Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania (...)
str. 65
2.
Inwentaryzacja stanów zerowych towarów
Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. mam obowiązek przeprowadzenia - zgodnie z ustawą o rachunkowości - inwentaryzacji na dzień bilansowy. Zajmuję (...)
str. 66
3.
Wykup samochodu z leasingu finansowego - bilansowo, a operacyjnego - podatkowo oraz jego sprzedaż
Jednostka wykupiła samochód osobowy z leasingu uznanego bilansowo za finansowy, a podatkowo za operacyjny i zaliczyła go do środków trwałych (dla celów podatku dochodowego). Jak (...)
str. 67
3.1.
Wykup pojazdu z leasingu
Rozliczenie bilansowe W księgach rachunkowych korzystającego, sposób rozliczenia wykupu środka trwałego z leasingu uznanego dla celów bilansowych za finansowy, zależy od tego, czy opłatę za (...)
str. 68
3.2.
Sprzedaż środka trwałego
Rozliczenie bilansowe W sytuacji, gdy jednostka sprzedaje środek trwały po jego wykupie z leasingu, to transakcję taką należy rozliczać na zasadach ogólnych dotyczących sprzedaży środków (...)
str. 69
4.
Ustalenie wartości zapasu materiałów stwierdzonego spisem z natury
Spółka prowadzi ewidencję magazynową materiałów. Pod koniec 2019 r. dokonano ich inwentaryzacji. Jakie ceny należy stosować, wyceniając takie zinwentaryzowane materiały? Praktyczne wskazówki dotyczące zasad oraz (...)
str. 71
5.
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Nasza spółka z o.o. nie miała obowiązku badania sprawozdania finansowego. Jednakże uchwałą rady nadzorczej został wybrany podmiot do badania sprawozdania finansowego za 2018 r. Biegły (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.