Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Dowód weryfikacji kontrahenta w białej liście należy przechowywać
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych wcześniej dwóch rejestrów podatników VAT (tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik (...)
str. 4
1.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy wpłat na PPK
Czego dotyczy problem? Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych , o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (z zastrzeżeniem, które tu pomijamy), w (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w CIT/PIT związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy nowelizującej, mającej na celu wprowadzenie zmian m.in. na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym w zakresie (...)
str. 6
2.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2020 r., pod poz. 106, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 6
3.
Zmiany w obrocie paliwami opałowymi
Od 1 września 2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT. Osoba fizyczna albo podmiot, który nie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samochód osobowy w leasingu operacyjnym - podatki i ewidencja księgowa w 2020 r.
Podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem - u (...)
str. 7
1.1.
Prawo do odliczenia VAT od opłat leasingowych
W 2020 r. zasady rozliczania - dla celów VAT - umów leasingu operacyjnego są takie same, jak w poprzednim roku. Ustawodawca nie wprowadził żadnych zmian (...)
str. 8
1.2.
Opłaty z tytułu umowy leasingu w kosztach podatkowych leasingobiorcy
W przypadku umowy leasingu samochodu osobowego, która dla celów podatku dochodowego uznawana jest za leasing operacyjny, opłaty ustalone w takiej umowie, ponoszone przez leasingobiorcę (korzystającego) (...)
str. 8
1.3.
Leasing operacyjny samochodu osobowego w księgach rachunkowych leasingobiorcy
Dla celów bilansowych umowy leasingu są kwalifikowane do umów leasingu finansowego, gdy spełniają którykolwiek z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 10
2.
Umowy zlecenia w 2020 r. - rozliczenie podatkowo-składkowe i ewidencja księgowa
Powszechną formą świadczenia pracy na rzecz danego podmiotu (zasadniczo zakładu pracy) jest stosunek pracy, nawiązany na podstawie umowy o pracę. Nie należy również do rzadkości (...)
str. 12
2.1.
Regulacje kodeksowe dotyczące umowy zlecenia
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego (...)
str. 12
2.2.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia a podatek dochodowy
Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia Wynagrodzenie z umowy zlecenia stanowi u zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 8 (...)
str. 13
2.3.
Umowa zlecenia a składki ZUS
Generalnie zawarcie umowy zlecenia powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Osoby wykonujące umowę zlecenia podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)
str. 17
2.4.
Ewidencja księgowa wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia
Podstawą ujmowania w księgach rachunkowych kosztów dotyczących umów zlecenia może być umowa cywilnoprawna oraz wystawiony do niej rachunek, a także sporządzona lista płac dotycząca umów (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
MPP i biała lista podatników - sankcje w VAT dla nabywców
W związku z wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązkiem dokonywania zapłaty należności na rachunki wskazane w białej liście, podatnicy (nabywcy) mogą być (...)
str. 20
1.1.
Zapłata z pominięciem MPP
Od 1 listopada 2019 r. wprowadzono obligatoryjną wersję MPP (niezależnie od funkcjonującego od 1 lipca 2018 r. modelu dobrowolnego). Obowiązkowym MPP objęte są płatności za (...)
str. 20
1.2.
Solidarna odpowiedzialność nabywcy
Od 1 listopada 2019 r., gdy przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z (...)
str. 21
1.3.
Zapłata poza białą listą
Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono także odpowiedzialność solidarną nabywcy (podatnika VAT) wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą (czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe (...)
str. 22
1.4.
Sankcje w VAT - ujęcie tabelaryczne
Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie ww. sankcji grożących podatnikom (nabywcom), w zależności od warunków danej transakcji. Przyjmujemy założenie, że wartość transakcji jest równa wartości brutto faktury. (...)
str. 22
2.
Odliczanie VAT od usług gastronomicznych i hotelowych nabywanych w celu odsprzedaży - wyrok NSA
Podatnik świadczący usługi hotelowe - zaliczające się do szerszej kategorii usług turystyki - może odliczyć VAT od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych, o ile usługi (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy należy wystawiać faktury do paragonów na niewielkie kwoty?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Czy podatnikowi VAT powinienem wystawić fakturę, jeżeli paragon na kwotę brutto poniżej 450 zł zawiera NIP (...)
str. 25
3.2.
Wykonanie zabudowy meblowej - stawka VAT w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję zabudowy meblowe (szafy, meble kuchenne i łazienkowe, garderoby) na wymiar. Meble są projektowane, wykonywane i montowane na konkretne, indywidualne zamówienie (...)
str. 27
3.3.
Dokumentowanie czynności wykonywanych przez spółkę na rzecz swojego jedynego udziałowca
Spółka komunalna z o.o. świadczy usługi na rzecz gminy, która jest jej jedynym (100%) udziałowcem. Czynności te to m.in.: odbiór odpadów, sprzątanie dróg i porządkowanie (...)
str. 29
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Powrót do zwolnienia z VAT w 2020 r.
W 2017 r. zrezygnowałem z podmiotowego zwolnienia z VAT - zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. W 2019 r. osiągnąłem niskie obroty, nie przekroczyłem limitu (...)
str. 30
4.2.
Ulga z tytułu zakupu kasy on-line na raty
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej (z uwagi na obroty poniżej 20.000 zł). Nie prowadzę działalności w żadnej (...)
str. 31
4.3.
Zapłata z zastosowaniem MPP za niektóre towary wskazane w fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem zakupu towarów handlowych. Na otrzymanej od kontrahenta fakturze (wartość brutto 20.000 zł) widnieje adnotacja "mechanizm podzielonej płatności", choć tylko jedna (...)
str. 32
4.4.
Ulga na złe długi - termin zapłaty należności kontrahentowi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towar handlowy z terminem płatności wskazanym na 10 stycznia 2020 r. Odliczyłem z tego tytułu VAT. Mam problemy finansowe i (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców a koszty podatkowe - nowe stanowisko organów podatkowych
Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy wysłane do niewłaściwego urzędu skarbowego a CIT
Spółka z o.o. nabywa towary i usługi od kontrahentów krajowych, będących czynnymi podatnikami VAT. Transakcje te przekraczają 15.000 zł i są dokumentowane fakturami, które spółka (...)
str. 35
2.2.
Zakup towaru od kontrahenta unijnego a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. nabywa towary/materiały od kontrahenta zagranicznego, z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej. Kontrahent wystawia spółce fakturę w złotówkach, natomiast spółka dokonuje zapłaty (...)
str. 37
2.3.
Zakup i sprzedaż wsparcia technicznego - rozliczenie podatkowe
Spółka z o.o. kupuje wsparcie techniczne od kontrahentów unijnych i krajowych, a następnie odsprzedaje je kontrahentom krajowym. Zakup ww. wsparcia daje klientowi gwarancję bezpłatnej naprawy (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynajem lokalu spółce cywilnej przez jej wspólnika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Czynsz za najem lokalu wynajętego spółce cywilnej przez jej wspólnika w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej, w części przypadającej na tego wspólnika (proporcjonalnie (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek w 2020 r.
Spółka cywilna w 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 mln zł. Czy w 2020 r. wspólnicy tej spółki (dwie osoby fizyczne z (...)
str. 42
2.2.
Czy pracodawca może zaniechać stosowania kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika?
Pracownik złożył wniosek z prośbą o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od jego wynagrodzenia. Jak wyjaśnił, jest zatrudniony w kilku (...)
str. 44
2.3.
Nieodpłatne przyjęcie samochodu do zezłomowania - skutki w PIT
W ramach samodzielnej działalności gospodarczej prowadzę stację demontażu pojazdów. Po rozebraniu dostarczonego do stacji auta, części, które wymagają utylizacji, przekazuję innym firmom, ponosząc koszty ich (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na rejestrację pojazdu i remont ujęte w wartości początkowej a limit 75% - odpowiedź na interpelację poselską
Wydatki na rejestrację pojazdu i jego naprawę uwzględnione w wartości początkowej pojazdu podlegają rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. Nie stosuje się (...)
str. 47
2.
Ulepszenie środka trwałego o wartości niższej oraz wyższej niż 10.000 zł
Od 2017 r. amortyzujemy maszynę produkcyjną, którą w styczniu br. poddaliśmy modernizacji. Poniesione nakłady nie przekroczyły wartości 10.000 zł. W drugiej połowie roku ponownie zamierzamy (...)
str. 49
3.
Mały podatnik a prawo do skorzystania z dwóch limitów jednorazowej amortyzacji
Czy w sytuacji posiadania w 2020 r. statusu małego podatnika istnieje możliwość wykorzystania do jednorazowej amortyzacji środka trwałego dwóch limitów, tj. limitu w wysokości 50.000 (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS informuje przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń za 2019 r.
Organ rentowy informuje przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń za 2019 r. Płatnicy otrzymują podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku składkowego oraz saldo ich konta (...)
str. 52
2.
Podstawa wymiaru i kwota składki zdrowotnej przedsiębiorcy w 2020 r.
Najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. m.in. dla przedsiębiorcy wynosi 4.026,01 zł , a wyliczona od tej podstawy kwota składki (...)
str. 53
3.
Składki emeryta wykonującego dwa zlecenia w jednym podmiocie
Zawarłam umowę zlecenia z emerytem. Opłacam za niego z tego tytułu składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Chcę zawrzeć z nim drugą taką umowę (w (...)
str. 55
4.
ZUS ustala prawo do emerytury po złożeniu wniosku
Jakie dokumenty powinna złożyć w ZUS pracownica, która osiągnęła wiek emerytalny i ma przepracowane ponad 40 lat? Z pytania wynika, że osoba, która osiągnęła wiek (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie składników wynagrodzenia kierowcy
1) Jesteśmy firmą transportową i zatrudniamy kierowców (w transporcie krajowym i międzynarodowym). Kierowcy są wynagradzani stałą stawką miesięczną w kwocie 1.700 zł oraz ryczałtami za (...)
str. 58
2.
Rozliczenie nadgodzin przypadających między dobami pracowniczymi
Pracownik zatrudniony na pełny etat świadczy pracę w ruchomym czasie pracy, w różnych godzinach w poszczególnych dniach. Zgodnie z rozkładem, miał świadczyć pracę od poniedziałku (...)
str. 60
3.
Zwrot kosztów przejazdu do domu w dni wolne przypadające w podróży służbowej
Pracownik przebywał w trzytygodniowej delegacji, która objęła dni weekendowe, dla niego wolne i którą odbył swoim prywatnym samochodem. Rozliczając delegację, osoba ta zażądała także zwrotu (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Utworzenie odpisów aktualizujących a spisanie nieściągalnych należności
Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółka z o.o. może utworzyć odpis aktualizujący należność zaliczoną do przychodów w 2013 r. (wciąż nieprzedawnioną), zgłoszoną do sądu (...)
str. 63
1.1.
Podstawa utworzenia odpisów aktualizujących należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Kwota (...)
str. 64
1.2.
Ujęcie odpisów w księgach rachunkowych
Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności", tworząc stosowną ewidencję analityczną, umożliwiającą identyfikację poszczególnych kontrahentów oraz tytułów należności. W (...)
str. 64
1.3.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek nieściągalności należności
Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy. Jeśli uprzednio dokonane odpisy okażą się zbędne, to (...)
str. 65
1.4.
Rozliczenie podatkowe utworzenia odpisu aktualizującego
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o PDOP, odpisy aktualizujące należności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dokonano ich na (...)
str. 65
2.
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
W 2014 r. spółka z o.o., posiadająca status jednostki mikro i sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, otrzymała pożyczkę od (...)
str. 66
3.
Udziały posiadane w innej jednostce - ujęcie księgowe
Jak należy zaksięgować wycenę bilansową udziałów posiadanych w spółce z o.o., w przypadku stwierdzenia wzrostu ich wartości względem ceny nabycia? Zaznaczamy, że nie stosujemy przepisów (...)
str. 68
3.1.
Kwalifikacja nabytych udziałów
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy o rachunkowości, udziały zalicza się do instrumentów kapitałowych. Te z kolei stanowią aktywa finansowe, które dzielą (...)
str. 68
3.2.
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Co do zasady, wyceny bilansowej udziałów (czyli aktywów finansowych) należy dokonywać, stosując postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych (...)
str. 68
4.
Ujęcie umowy przewłaszczenia samochodu w księgach rachunkowych wierzyciela
W ramach działalności wypłaciliśmy pożyczkę przedsiębiorcy. Jedną z form zabezpieczenia pożyczki były umowy przewłaszczenia na samochody ciężarowe. W związku z brakiem spłaty pożyczki umowa pożyczki (...)
str. 71
5.
Modernizacja budynku w spółdzielni mieszkaniowej
Walne zgromadzenie przekazało 200.000 zł (z podziału zysku) na modernizację budynku, w którym znajdują się lokale użytkowe, biura spółdzielni mieszkaniowej, pomieszczenia dla rady nadzorczej i (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.