Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nie wszystkich wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy mają obowiązek wpłacać VAT, PIT i CIT na indywidualny rachunek podatkowy, czyli na tzw. mikrorachunek podatkowy (patrz: (...)
str. 4
2.
Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Informacje podstawowe Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na (...)
str. 4
3.
Przekazywanie JPK na żądanie organu podatkowego w przypadku zakończenia współpracy z biurem rachunkowym
Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części (...)
str. 10
4.
Realizacja przez klienta bonu wydanego nieodpłatnie - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Czego dotyczył problem? Niekiedy podmioty gospodarcze przekazują swoim klientom (np. w ramach programów lojalnościowych) nieodpłatnie bony/vouchery uprawniające do ich wymiany na towary/usługi podmiotu gospodarczego. W (...)
str. 11
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużenie terminu stosowania PKWiU 2008 r. dla celów podatkowych
W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2019 r., pod poz. 2554, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
2.
Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2019 r., pod poz. 2544, opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 12
3.
Od 1 lutego 2020 r. zmiany w małym ZUS-ie
W Dz. U. z 31 grudnia 2019 r., pod poz. 2550, opublikowano ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń (...)
str. 13
4.
Ponowne przesunięcie terminu stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u źródła dla celów CIT i PIT
Z art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP wynika, że jeśli łączna wartość niektórych należności (np. z tytułu odsetek, niektórych usług, należności licencyjnych), wypłacanych w (...)
str. 14
5.
Przesyłanie oraz podpisywanie zgłoszeń
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r., pod poz. 2542, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania (...)
str. 15
6.
Zmiany w PIT i CIT związane ze wsparciem rozwoju elektromobilności
W celu wsparcia działań określonych w Planie Rozwoju Elektromobilności utworzony został Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Istotnym elementem działań Funduszu jest m.in. udzielanie wsparcia dla osób fizycznych (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura uproszczona w 2020 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy
W praktyce niektóre transakcje dokumentowane są tzw. fakturami uproszczonymi, opiewającymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. W artykule tym przedstawiamy, jak takie faktury rozliczyć - u (...)
str. 16
1.1.
Prawo do odliczania VAT z faktur uproszczonych
Faktura uproszczona W ustawie o VAT nie zawarto określenia "faktura uproszczona". Niemniej jednak takie pojęcie stosowane jest w odniesieniu do faktur, w których kwota należności (...)
str. 16
1.2.
Wydatek udokumentowany fakturą uproszczoną a koszty podatkowe
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 18
1.3.
Faktura uproszczona jako podstawa zapisu w księgach rachunkowych
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, m.in. dowody zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów. Elementy, jakie musi zawierać dowód (...)
str. 18
2.
Wydatki na wyżywienie dla pracowników i zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której pracodawcy zapewniają swoim pracownikom lub zleceniobiorcom, w trakcie wykonywania powierzonych im zadań, nieodpłatnie wyżywienie (posiłki), beż żadnego (...)
str. 19
2.1.
Bezpłatne wyżywienie dla pracowników i zleceniobiorców a przychód podatkowy i składki ZUS
Pojęcie nieodpłatnych świadczeń - dla celów podatku dochodowego Stosownie do ogólnej definicji sformułowanej w art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami są - co (...)
str. 19
2.2.
Wydatki na wyżywienie pracowników i zleceniobiorców w kosztach podatkowych pracodawcy
Wydatki na wyżywienie pracowników Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w (...)
str. 22
2.3.
Rozliczenie dla celów VAT nieodpłatnego wyżywienia dla pracowników i zleceniobiorców
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 23
2.4.
Wydatki na wyżywienie dla pracowników/zleceniobiorców w ewidencji księgowej
Wydatki na wyżywienie dla pracowników/zleceniobiorców (do ponoszenia których pracodawca nie jest zobligowany żadnymi przepisami) obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Wydatki te mogą zostać ujęte w (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Moment wykonania usługi budowlanej w świetle wyroków TSUE i NSA
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych dla innych podatników powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Fakturę należy zaś wystawić nie później niż 30. dnia (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Montaż instalacji gazowych w samochodach osobowych - prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę warsztat montujący instalacje gazowe do samochodów osobowych. Czy mogę odliczyć VAT od zakupu paliwa (gazu) do samochodów klientów w celu (...)
str. 26
2.2.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT i późniejsza sprzedaż samochodu
Podatnik kupił samochód osobowy w 2018 r. Ponieważ korzystał ze zwolnienia podmiotowego, od zakupu nie odliczył VAT. Obecnie - już jako czynny podatnik VAT - (...)
str. 29
2.3.
Opodatkowanie VAT nieodpłatnej usługi poręczenia kredytu
Czy udzielone na rzecz spółki z o.o. nieodpłatne poręczenie kredytu podlega opodatkowaniu VAT i powinno zostać wykazane w deklaracji VAT-7? Czy udzielenie ww. poręczenia oznacza (...)
str. 31
2.4.
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przez stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) działa jako stowarzyszenie zwykłe i jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje czynności opodatkowane (tj. najem pomieszczeń oraz placu). Czy stowarzyszeniu przysługuje pełne (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zapłata na rachunek bankowy komornika spoza białej listy oraz z pominięciem MPP a CIT - interpretacja KIS
Jeśli w związku z prowadzoną egzekucją płatność zobowiązania (wynikająca z faktury otrzymanej od dostawcy) zostanie dokonana na rachunek bankowy komornika, niefigurujący na białej liście i (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przepisy o zatorach płatniczych a uproszczona zaliczka na podatek dochodowy
W 2020 r. wierzyciele oraz dłużnicy korygują dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, w przypadku nieuregulowania przez dłużnika zobowiązania w określonym terminie. Czy (...)
str. 36
2.2.
Wydatki na przeglądy/badania techniczne samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy (środek trwały), do którego nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu. Wydatki z tytułu używania tego (...)
str. 37
2.3.
Prowizja wypłacana nierezydentowi za usługi rekrutacji pracowników
Spółka spoza UE będzie wystawiać polskiej spółce z o.o. co miesiąc faktury za prowizję od znalezienia pracowników. Czy transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wyjaśnienia Min. Fin. w zakresie PIT
1.1.
Składanie zeznań i informacji podatkowych PIT za 2019 r.
Min. Fin. przypomina o terminach składania zeznań podatkowych za 2019 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) przypomniało o (...)
str. 41
1.2.
Zmiana metody opodatkowania dochodów z pracy za granicą z niektórymi państwami
MF na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) zamieściło komunikat przypominający o zmianie od 1 stycznia 2019 r. metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach zawartych z Austrią (...)
str. 42
2.
Wydatki przedsiębiorcy na czynsz i media w mieszkaniu, w którym prowadzona jest działalność - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę na czynsz i media w mieszkaniu, w którym wykonuje on działalność gospodarczą, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Zatem jeżeli (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatek na przedłużenie gwarancji na program komputerowy a koszty podatkowe
Osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą prowadzi księgi rachunkowe. W związku z użytkowaniem programu komputerowego, przedsiębiorca otrzymał w grudniu 2019 r. fakturę za przedłużenie gwarancji (...)
str. 44
3.2.
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę z uczącą się córką
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuję podatkiem liniowym. Do pomocy przy prowadzeniu działalności zawarłem umowę zlecenia z moją 17-letnią, uczącą się córką (wspólnie (...)
str. 46
3.3.
Sfinansowanie lekarzom bezpłatnych szczepień przeciwko grypie
Szpital sfinansował bezpłatne szczepienia przeciwko grypie lekarzom, którzy świadczą na jego rzecz usługi w oparciu o umowę kontraktu. Treść umowy kontraktowej nie przewiduje jednak takiego (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków na zakup i wyburzenie budynku nienadającego się do remontu - interpretacja KIS
Wartość zakupionego budynku, nienadającego się do remontu, może zostać zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego likwidacji. Taki sposób rozliczenia dotyczy również przypadku, (...)
str. 50
2.
Zmiany dokonywane przed pierwszym odpisem amortyzacyjnym w 2020 r.
Pierwszy miesiąc nowego roku podatkowego to czas, kiedy podatnicy mogą wprowadzić określone zmiany w amortyzacji. Niektóre spośród nich są obowiązkowe (np. ustalenie sposobu kontynuacji amortyzacji (...)
str. 52
2.1.
Amortyzacja degresywna w kolejny roku
Zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16k ust. 1 ustawy o PDOP), odpisów amortyzacyjnych według metody degresywnej można dokonywać od (...)
str. 52
2.2.
Podwyższenie lub obniżenie stawek amortyzacyjnych
• Podwyższenie stawek amortyzacyjnych maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu W myśl art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22i (...)
str. 53
2.3.
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
W myśl art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP (odpowiednio z art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF), podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych (...)
str. 54
2.4.
Limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wykorzystania w nowym roku podatkowym
Z początkiem każdego kolejnego roku podatkowego podatnicy mają prawo stosować "nowe" limity jednorazowej amortyzacji. Prawo w tym zakresie dotyczy zarówno jednorazowej amortyzacji w kwocie 100.000 (...)
str. 54
2.5.
Amortyzacja dla celów bilansowych
• Weryfikacja i zmiana stawek amortyzacyjnych Dla celów bilansowych poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią (...)
str. 55
3.
Rozliczenie wspólnej inwestycji członków rodziny prowadzących oddzielne działalności gospodarcze
Rodzeństwo oraz ich ojciec prowadzą oddzielne działalności gospodarcze, na potrzeby których zamierzają wybudować nieruchomość na wspólnie zakupionym gruncie. Również nakłady ponoszone na budowę będą ponoszone (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od pakietu świadczeń medycznych dla pracowników - interpretacja ZUS
Gdy wartość świadczeń medycznych w części finansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, a prawo do ich uzyskania po cenie niższej niż detaliczna (...)
str. 57
2.
Informacja ZUS IWA za 2019 r. - do 31 stycznia 2020 r.
Informację ZUS IWA (tj. informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2019 r. jest zobowiązany przekazać w terminie do 31 stycznia 2020 (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Udokumentowanie dłuższego stażu pracy a wysokość nagrody jubileuszowej
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W październiku 2019 r. wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Po tym fakcie pracownik dostarczył (...)
str. 62
2.
Częstotliwość i termin dokonywania przeglądu danych z ZFŚS
W firmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pod koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy pierwszy przegląd danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością ZFŚS. Okazało się, że (...)
str. 63
3.
Odejście z firmy pracownika z obciążeniami komorniczymi a obowiązki pracodawcy
Z firmy odchodzi pracownik, którego wynagrodzenia obciążone są zajęciem komorniczym. Czy w takiej sytuacji spoczywają na nas jakieś obowiązki poza zaznaczeniem tego faktu w świadectwie (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Początek 2020 r. to koniec okresu przechowywania rocznych sprawozdań finansowych zatwierdzonych w 2014 r.
W ubiegłym roku wprowadzono zmiany w okresie przechowywania sprawozdań finansowych. Czy nowe zasady dotyczą również sprawozdań za lata ubiegłe, kiedy to obowiązywała zasada trwałego ich (...)
str. 66
2.
Potrącenie kary umownej z faktury wystawionej za wykonanie usługi
Spółka z o.o. jako inwestor naliczyła wykonawcy karę umowną za nienależyte wykonanie umowy (dotyczące terminu zakończenia prac). Wykonawca został poinformowany pisemnie oraz przesłano mu notę (...)
str. 67
3.
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadziliśmy zmiany w naszej polityce rachunkowości. Zapisaliśmy w niej, że za środki trwałe uznaje się składniki majątku spełniające ustawową definicję (...)
str. 70
4.
Które jednostki będą zobowiązane do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r.?
Jednostki takie jak m.in. spółki z o.o., spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki cywilne czy przedsiębiorstwa osób fizycznych ustalają obowiązek badania sprawozdania finansowego na (...)
str. 72
5.
Ewidencja księgowa dofinansowania do cen energii elektrycznej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, jak ewidencjonować otrzymywane przez średnie i duże przedsiębiorstwa dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w ramach pomocy (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.