Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Dodatek nr 1
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1
z dnia 01.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Dodatek stanowi zbiór nowych regulacji prawnych, które w głównej mierze obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Zostały one wprowadzone do porządku prawnego m.in. ustawą z (...)
str. 6
I.
LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2022 R.
1.
Limity na 2022 r. - ujęcie tabelaryczne
Dla celów podatku dochodowego, VAT i bilansowych niektóre limity wyrażone są w euro - dotyczy to ustalania statusu małego podatnika, limitu jednorazowej amortyzacji, prawa do (...)
str. 6
2.
Limity dla celów podatku dochodowego
Status małego podatnika w 2022 r. Na potrzeby CIT/PIT uznaje się, że małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą (...)
str. 7
3.
Limity dla celów VAT
Dla celów VAT w euro wyrażony jest limit dla małego podatnika. Przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą (...)
str. 8
4.
Wybrane limity bilansowe
Limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy określonych podmiotów ze względu na formę prawną (chodzi tu np. (...)
str. 8
II.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SKŁADKACH ZUS OD 2022 R.
1.1.
Zasady ustalania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. ustalają podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach. Istotne znaczenie ma od tego dnia dla tych ubezpieczonych (...)
str. 10
1.2.
Obowiązek comiesięcznego składania rozliczeń do ZUS
Od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące, począwszy od druków rozliczeniowych za styczeń (...)
str. 14
1.3.
Osoby pełniące funkcję na podstawie powołania ze składką zdrowotną od 2022 r.
Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu, prokurent), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, od 1 stycznia 2022 r. zostały (...)
str. 15
1.4.
Dodatkowe informacje w drukach ZUS RCA i ZUS DRA
Nowe zasady ustalania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęły na zmiany w drukach rozliczeniowych, tj. w ZUS RCA i ZUS DRA. W (...)
str. 15
1.5.
Składki ZUS od nielegalnego zatrudnienia i nieujawnionego zatrudnienia
W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...)
str. 15
1.6.
Kolejna ulga w opłacie składki zdrowotnej
Od 1 stycznia 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez przedsiębiorcę z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności, w przypadku gdy równocześnie pozostaje on (...)
str. 16
1.7.
Zapłata składki zdrowotnej przy prowadzeniu kilku rodzajów pozarolniczej działalności
Jeśli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie jest opodatkowany w formie karty podatkowej ani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ani nie rozlicza podatku na (...)
str. 16
2.1.
Składki na ubezpieczenia społeczne prowadzących firmę w 2022 r.
2-letni preferencyjny ZUS W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dla przedsiębiorcy opłacającego składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnej płacy (...)
str. 17
2.2.
Składki ZUS za pracowników w 2022 r.
W 2022 r. podstawa wymiaru składek ZUS pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 3.010 zł. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej (...)
str. 18
2.3.
Składki ZUS za osoby przebywające na urlopie wychowawczym w 2022 r.
Kwota minimalnego wynagrodzenia wpływa też na naliczanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Podstawę ich wymiaru dla takich osób stanowi bowiem (...)
str. 18
2.4.
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę w 2022 r.
W sytuacji, gdy przychód pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przekracza określony pułap, wtedy część wynagrodzenia uzyskiwanego przez takie osoby pracodawca może zwolnić z obciążeń (...)
str. 19
3.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2022 r.
W 2022 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 177.660 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może (...)
str. 19
4.
Miesięczny limit podstawy wymiaru składki chorobowej w 2022 r.
W 2022 r. miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 14.805 zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi ta sama kwota, (...)
str. 20
5.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w 2022 r.
W 2022 r. składki na FP i FS są należne za ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców), jeżeli podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe tych osób (...)
str. 21
6.
Termin opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS
Dla niektórych płatników od 1 stycznia 2022 r. zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od tego dnia płatników składek obowiązują następujące terminy do (...)
str. 21
7.
Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady regulowania przez niektórych rolników składek do KRUS
Rolnik, który jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2022 r., reguluje składki do KRUS na specjalne rachunki bankowe. Od 1 (...)
str. 22
III.
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
1.
str. 22
1.1.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i wyższy próg skali podatkowej
Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej wynosi 30.000 zł , a kwota zmniejszająca podatek (...)
str. 22
1.2.
Brak możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej
Do końca 2021 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne była odliczana od podatku (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru) na podstawie art. 27b ustawy o (...)
str. 23
1.3.
Ulga dla klasy średniej
Niekorzystne rozwiązanie podatkowe w postaci braku możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych podatników zostało zrekompensowane tzw. ulgą dla klasy średniej. Prawo (...)
str. 23
1.4.
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia z działalności wykonywanej osobiście
Polski Ład wprowadza możliwość niepobierania przez płatnika zaliczek na podatek od należności z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 (...)
str. 27
1.5.
Nowe ulgi podatkowe dla powracających z zagranicy, rodzin 4+ i seniorów
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z podatku dochodowego, które są adresowane do osób powracających z zagranicy, rodzin z co najmniej czwórką dzieci (...)
str. 27
1.6.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat
Podatnicy wykorzystujący samochody w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego niekiedy podejmują decyzję, że dany samochód po wykupie z leasingu nie będzie już wykorzystywany do (...)
str. 31
1.7.
Zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy
Ustawa nowelizująca (Polski Ład) wyłączyła możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego według zasad ogólnych. Dotyczy to źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 (...)
str. 32
1.8.
Ryczałt za używanie służbowego auta w celach prywatnych
Od 1 stycznia 2022 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (tzw. ryczałt za używanie służbowego samochodu (...)
str. 33
1.9.
Zmiany dotyczące rozliczania PIT przez samotnych rodziców
Likwidacja ulgi dla samotnych rodziców Polski Ład likwiduje ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga ta polega na tym, że od dochodów rodzica lub opiekuna (...)
str. 33
1.10.
Modyfikacja ulgi na dzieci
Ulga na dzieci (określona w art. 27f ustawy o PDOF) dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę (...)
str. 35
1.11.
Zmiany dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków
Wspólne rozliczenia małżonków Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między (...)
str. 36
1.12.
Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
Polski Ład zmodyfikował przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF. Zmiany polegają na rozszerzeniu katalogu (...)
str. 37
1.13.
Wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) zwolnione w ramach ulgi mieszkaniowej
Ulga mieszkaniowa została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dochody z (...)
str. 39
1.14.
Nowe zwolnienia z PIT
Polski Ład, oprócz wcześniej omówionych zwolnień z PIT, które przybrały miano ulg podatkowych (tj. ulgi dla powracających z zagranicy, dla rodzin 4+, czy pracujących seniorów), (...)
str. 40
1.15.
Zmiana wysokości kosztów osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie
Od 1 stycznia 2022 r. koszty uzyskania przychodów osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, (...)
str. 44
1.16.
Nowa ulga w PIT z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych
Polski Ład wprowadził nową ulgę podatkową pozwalającą na odliczenie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Ulga ta została uregulowana w nowym art. (...)
str. 44
1.17.
Ulga na zabytki
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono regulacje, na mocy których podatnicy PIT opodatkowani według skali, podatkiem liniowym i ryczałtem ewidencjonowanym będą mogli skorzystać z tzw. ulgi (...)
str. 45
1.18.
Zmiany przepisów normujących źródła w zakresie działalności wykonywanej osobiście
Do końca 2021 r. za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, uważało się (...)
str. 46
1.19.
Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski
Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o PIT obowiązują nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zostały (...)
str. 47
1.20.
Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany (...)
str. 49
1.21.
Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania po zmianie miejsca zamieszkania
Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., urzędem skarbowym, do którego podatnicy są obowiązani składać (...)
str. 49
1.22.
Modyfikacja wykazu materiałów budowlanych i urządzeń związanych z ulgą termomodernizacyjną
Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległ wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (...)
str. 50
2.1.
Najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem
Jak już pisaliśmy, ustawa nowelizująca wyłączyła możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego według zasad ogólnych, co oznacza, że przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem (...)
str. 51
2.2.
Zmiana definicji wolnego zawodu
Definicja wolnego zawodu uległa znacznej modyfikacji z początkiem 2021 r. Spowodowało to, że od 2021 r. więcej osób wykonujących wolne zawody (tj. pozarolniczą działalność gospodarczą (...)
str. 51
2.3.
Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Polski Ład wprowadził zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla podatników, których działalność - z uwagi na jej przedmiot - przestała być uważana za (...)
str. 51
2.4.
Nowe zwolnienia w ryczałcie
Art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określa rodzaje przychodów/dochodów wolnych od podatku dochodowego na gruncie ustawy o PIT, które stosuje się odpowiednio do podatników (...)
str. 52
2.5.
Zmiany w zakresie ulg i odliczeń w ryczałcie
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera umocowanie do stosowania przez ryczałtowców niektórych odliczeń określonych u ustawie o PIT, przy ustalaniu podstawy obliczenia ryczałtu. Zmiana w (...)
str. 53
2.6.
Obowiązek przesyłania ewidencji i wykazu do urzędu skarbowego - od 2023 r.
Polski Ład dla podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem wprowadza obowiązek: prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, (...)
str. 54
2.7.
Zmiany w opodatkowaniu w formie karty podatkowej
Wygaszanie prawa do karty podatkowej Od 1 stycznia 2022 r. nie można już złożyć wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej. Z karty podatkowej w (...)
str. 54
3.
str. 55
3.1.
Estoński CIT po zmianach
Od 1 stycznia 2021 r. dla celów CIT funkcjonuje nowy, alternatywny w stosunku do "klasycznego" model opodatkowania, potocznie zwany "podatkiem estońskim", a w ustawie o (...)
str. 55
3.2.
Zmiany w zakresie tworzenia funduszu na cele inwestycyjne
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy CIT będący spółkami kapitałowymi mogli tworzyć "fundusz na cele inwestycyjne", czyli fundusz przeznaczony na gromadzenie środków pieniężnych, przeznaczonych na (...)
str. 62
3.3.
Aktualizacja informacji CIT-15J przez spółki jawne chcące uniknąć posiadania statusu podatnika CIT
Niektóre spółki jawne uzyskały w 2021 r. status podatnika CIT, przy czym dotyczyło to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), w których (...)
str. 63
3.4.
Zmiany w zakresie PGK dla celów CIT
Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy ustawy o PDOP, dotyczące podatkowych grup kapitałowych (PGK), zawarte w art. 1a ustawy o PDOP. Warunki tworzenia (...)
str. 64
3.5.
Definicja zarządu dla celów CIT
Na gruncie CIT podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich (...)
str. 66
3.6.
Zmiany w CIT w zakresie kosztów finansowania dłużnego
Limit ustalany na potrzeby kosztów finansowania dłużnego • Regulacje obowiązujące do końca 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy również przepisy dotyczące kosztów (...)
str. 66
3.7.
Limitowane koszty usług niematerialnych - uchylenie przepisów
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. obowiązywał art. 15e ustawy o PDOP, na mocy którego koszty niektórych usług niematerialnych mogły być zaliczane do (...)
str. 68
3.8.
Podatek od przerzucanych dochodów
Od 1 stycznia 2022 r. polscy podatnicy CIT są zobowiązani - na mocy art. 24aa ustawy o PDOP - do płacenia nowego podatku, tj. podatku (...)
str. 69
3.9.
Minimalny podatek dochodowy
Od 1 stycznia 2022 r. na podatników CIT został nałożony nowy podatek - minimalny podatek dochodowy, uregulowany w art. 24ca ustawy o PDOP. Podatek ten (...)
str. 71
3.10.
Opodatkowanie dla celów CIT spółek holdingowych
Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PDOP dodano przepisy (art. 24m-24p) regulujące w sposób szczególny opodatkowanie spółek holdingowych. Z uzasadnienia do projektu ustawy (...)
str. 74
3.11.
Zmiany w zakresie informacji składanych przez podatników posiadających zakłady (oddziały)
Dotychczas, na podstawie art. 28 ustawy o PDOP, podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby byli (...)
str. 76
3.12.
Ulga konsolidacyjna
Kwestię tzw. ulgi konsolidacyjnej, przewidzianej dla podatników CIT, reguluje nowo dodany art. 18ec ustawy o PDOP. Ulga ta ma zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu (...)
str. 77
3.13.
Ukryte dywidendy - od 2023 r.
Polski Ład wprowadził również przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wskazano, że ukryta dywidenda może przybierać różne formy, np.: płatności (...)
str. 78
4.
Zmiany wspólne w PIT i CIT
4.1.
Skutki w PIT/CIT wynikające z obniżenia limitu płatności gotówkowych
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 (...)
str. 79
4.2.
Przyjmowanie płatności od konsumenta w przypadku płatności przekraczających 20.000 zł
W świetle przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez (...)
str. 79
4.3.
Ograniczenia w amortyzacji
Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych W myśl nowych regulacji, amortyzacji podatkowej nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (...)
str. 79
4.4.
Nielegalne zatrudnianie pracowników - skutki w CIT/PIT
Przychody pracodawcy z tytułu nielegalnego zatrudnienia pracownika Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, na mocy których pracodawcy zatrudniający nielegalnie pracowników poniosą negatywne konsekwencje takiego (...)
str. 81
4.5.
Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła
Pobór podatku u źródła Przepisy ustaw o podatku dochodowym określają przypadki, w których pobór należnego podatku dochodowego dokonywany jest "u źródła", tj. przez podmiot krajowy (...)
str. 82
4.6.
Zmiany w zakresie cen transferowych
W ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. zmodyfikowano przepisy dotyczące cen transferowych (art. 11a-11t ustawy o PDOP oraz art. 23m-23zf ustawy o PDOF). (...)
str. 87
4.7.
Zmiany związane z procesami restrukturyzacyjnymi w podmiotach gospodarczych
Ustawa nowelizująca (Polski Ład) wprowadza do ustawy o PDOP i do ustawy o PDOF wiele zmian w zakresie podatkowych skutków związanych z restrukturyzacjami dokonywanymi w (...)
str. 91
4.8.
Pozostałe przychody (dochody) zwolnione z CIT/PIT
Dochody uzyskane przez wykonawców kontraktowych na podstawie umów z USA Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy, na mocy których zwolniono z CIT/PIT (...)
str. 95
4.9.
Zmiany w zwolnieniu z CIT/PIT dotyczącym dochodów z realizacji nowej inwestycji
Nowelizacja przepisów o zwolnieniu z CIT/PIT W stanie prawnym obowiązującym w 2021 r. ze zwolnienia z CIT korzystały dochody podatników (z zastrzeżeniem) uzyskane z działalności (...)
str. 96
4.10.
Alternatywne spółki inwestycyjne - zwolnienie z CIT/preferencja w PIT
Zmiana limitu na potrzeby zwolnienia alternatywnych spółek inwestycyjnych z CIT Dotychczas, dla celów CIT, wolne od podatku dochodowego były dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane (...)
str. 98
4.11.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Od 1 stycznia 2022 r. modyfikacji uległa funkcjonująca od kilku lat ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), uregulowana w art. 18d ustawy o PDOP i art. (...)
str. 99
4.12.
Symultaniczna ulga B+R i preferencja IP Box
Dotychczas podatnicy CIT i PIT mogli korzystać zarówno z ulgi B+R, jak i z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w (...)
str. 100
4.13.
Ulga na nowy produkt (prototyp)
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy CIT i PIT mogą skorzystać z ulgi na nowy produkt, tzw. ulgi na prototyp, uregulowanej w art. 18ea ustawy (...)
str. 101
4.14.
Ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży
Od 1 stycznia 2022 r. na gruncie CIT i PIT funkcjonuje ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży, uregulowana w art. 18eb ustawy o PDOP i (...)
str. 102
4.15.
Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki
Podatnicy CIT i PIT mogą w 2022 r. również skorzystać z ulgi na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z nowo dodanymi (...)
str. 103
4.16.
Ulga na nabycie terminala płatniczego
Kolejna "nowa" ulga, z której mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT, to ulga na terminal płatniczy uregulowana w nowo dodanych art. 18ef ustawy o PDOP (...)
str. 104
4.17.
Ulga na robotyzację
Kolejną ulgą, z której mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT to ulga na robotyzację, uregulowana w nowo dodanych art. 38eb ustawy o PDOP i art. (...)
str. 107
4.18.
Ulga na innowacyjnych pracowników - od 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dodano przepisy - art. 18db ustawy o PDOP i art. 26eb ustawy o PDOF - wprowadzające do obu ustaw (...)
str. 108
4.19.
Ulga/preferencja dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej
Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje - dla celów CIT - ulga dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej (POP), związana z wejściem spółki na giełdę. Ulgę tę (...)
str. 110
4.20.
Zmiany w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) podlegało: przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w (...)
str. 111
4.21.
Podatek od niezadeklarowanych dochodów
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, którzy osiągnęli dochody lub przychody niezadeklarowane do opodatkowania CIT/PIT w Polsce, mogą je zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od (...)
str. 112
4.22.
Jednostki kontrolowane (CFC)
Kwestie związane z podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC) reguluje art. 24a ustawy o PDOP i art. 30f ustawy o PDOF. Przepisami tymi nałożony (...)
str. 115
4.23.
Zapłata CIT/PIT po zakończeniu roku
Dotychczas podatnicy CIT byli zobowiązani wpłacać (do końca trzeciego miesiąca roku następnego) podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a (...)
str. 119
4.24.
Księgi i ewidencje przesyłane drogą elektroniczną - od 2023 r.
Mocą ustawy nowelizującej (Polski Ład), na podatników CIT zostanie nałożony obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (albo uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) przy użyciu programów komputerowych. Księgi (...)
str. 120
IV.
ZMIANY W VAT
W 2022 r. weszło w życie wiele zmian w VAT, w tym wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu oraz związanych z e-fakturami. Wszystkie ważne zmiany (...)
str. 120
1.
Zmiany w zakresie fakturowania
1.1. Faktury ustrukturyzowane i zmiany związane z ich wprowadzeniem Nowy rodzaj faktur - faktury ustrukturyzowane W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2022 (...)
str. 120
1.1.
Faktury ustrukturyzowane i zmiany związane z ich wprowadzeniem
Nowy rodzaj faktur - faktury ustrukturyzowane W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy rodzaj faktur (obok papierowych i elektronicznych), (...)
str. 120
1.2.
Wystawianie faktur przed dostawą towarów/wykonaniem usługi
Do końca 2021 r. faktury mogły być, co do zasady, wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, 2) otrzymaniem, (...)
str. 125
1.3.
Pozostałe zmiany dotyczące fakturowania
W wyniku nowelizacji, od 1 stycznia 2022 r. dokonano także innych zmian w ustawie o VAT, dotyczących: faktur zaliczkowych - zrezygnowano z wymogu umieszczania na (...)
str. 125
2.
Obrót bezgotówkowy - skutki dla podatników VAT
W ramach tzw. Polskiego Ładu na podatników został nałożony obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego, współpracy kasy z terminalem oraz sankcje za niewykonanie tych (...)
str. 126
3.
Usługi finansowe - możliwość opodatkowania VAT
Zwalnia się od podatku usługi finansowe wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT (m.in. transakcje, łącznie z pośrednictwem, (...)
str. 130
4.
Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)
W ramach Polskiego Ładu do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzono porozumienie inwestycyjne (dalej: PI), czyli nową instytucję mającą postać umowy pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, (...)
str. 131
5.
Nowi podatnicy z prawem do kwartalnego rozliczania VAT
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ustawy PDOP (czyli podatnicy stosujący estoński CIT) (...)
str. 131
6.
Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
W ustawie o VAT wskazano szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b) (...)
str. 132
7.
Zmiany dostosowawcze Nomenklatury Scalonej (CN)
Od 1 stycznia 2022 r. dokonano zmian w ustawie o VAT w zakresie, w jakim jej przepisy odwołują się do unijnej Nomenklaturze scalonej (CN). Z (...)
str. 132
8.
TAX FREE - system zwrotu VAT podróżnym
Co do zasady, podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej - ustalanego na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) mają (...)
str. 133
9.
Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika od 1 lipca 2022 r.
Podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie obecnie rozliczają VAT odrębnie. Dla rozliczeń między tymi podmiotami stosuje się wymogi tak jak dla podmiotów kompletnie od siebie (...)
str. 138
10.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 r.
Planowane zmiany Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 144
11.
Planowane obniżenie stawek VAT
Tarcza antyinflacyjna Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się (...)
str. 146
12.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących od 2022 r.
Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie (...)
str. 147
V.
ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM
1.
Wyższe stawki akcyzy od 2022 r. a elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych dopiero od 2023 r.
W dniu 29 października 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych (...)
str. 148
2.
Niższa akcyza na prąd i paliwa
W dniu 9 grudnia 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1824). Mocą tej ustawy (...)
str. 149
3.
Preferencje dla małych producentów napojów alkoholowych
W dniu 9 grudnia 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1823). Ustawa ta dostosowuje (...)
str. 150
4.
Usługa płatności elektronicznej - od 23 listopada 2021 r.
Od 23 listopada 2021 r. na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dostępna jest nowa usługa - "Zapłać za dokument poprzez e-Płatności". Usługa ta zapewnia możliwość płatności (...)
str. 151
VI.
ZMIANY W PRAWIE PRACY
1.
Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - projekt zmian w Kodeksie pracy
W 2022 r. planowane są zmiany w Kodeksie pracy, polegające na wprowadzeniu do niego przepisów dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Przewiduje to projekt (...)
str. 151
2.
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego i świadczeń pochodnych w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika wynosi 3.010 zł, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł. Stawki te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów (...)
str. 152
3.
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla pracowników pełnoetatowych
Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wykonują pracę w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym. Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy, wskazana w (...)
str. 153
4.
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Wykonywanie pracy w porze nocnej skutkuje koniecznością wypłacenia pracownikowi dodatków do wynagrodzenia. Wysokość tych dodatków ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (...)
str. 155
5.
Współczynnik urlopowy w 2022 r.
Współczynnik urlopowy jest stosowany do obliczania ekwiwalentu urlopowego. Prawo do tego ekwiwalentu mają pracownicy, którzy w dniu definitywnego rozwiązania stosunku pracy posiadają niewykorzystany urlop wypoczynkowy (...)
str. 156
VII.
ZMIANY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO
Od 1 stycznia 2022 r. opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie jest już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Z tym dniem weszły w życie (...)
str. 157
1.
Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek
Od nowego roku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, którym objęte są m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie ustanie już z powodu nieterminowego opłacenia składek. Stało się tak (...)
str. 157
2.
Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
Zasiłek chorobowy z założenia przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na równi z tą (...)
str. 158
3.
Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego
Okres zasiłkowy określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Nadal, co do zasady, wynosi on 182 dni, a w przypadku, gdy niezdolność do (...)
str. 158
4.
Wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi odpowiedni procent podstawy jego wymiaru, który jest zróżnicowany w zależności od okoliczności towarzyszących niezdolności do pracy lub jej przyczyny. Najniższe świadczenie, (...)
str. 158
5.
Częstsze ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłku
Począwszy od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru zasiłku nie będzie ustalana na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie (...)
str. 159
6.
Ograniczone prawo do świadczeń dla emerytów i rencistów
Spełnienie podstawowych warunków uzyskania prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego nie zawsze gwarantuje przyznanie i wypłatę tych świadczeń. Jest tak nawet, gdy dana osoba: (...)
str. 159
7.
Zasiłki zaliczane na poczet przyznanej emerytury
Mając na celu zmniejszenie liczby nadpłat, z początkiem 2022 r. została wprowadzona zasada, zgodnie z którą w przypadku przyznania prawa do emerytury za okres, za (...)
str. 160
8.
Zasiłek macierzyński także w razie śmierci pracodawcy
Aby po porodzie kobieta mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, jej dziecko z założenia powinno przyjść na świat w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu (...)
str. 160
9.
Szersze uprawnienia ZUS
W celu ustalenia uprawnień do zasiłków i wypłaty tych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do (...)
str. 161
10.
Więcej czasu na wypłatę zasiłków
Świadczenia chorobowe z założenia powinny być wypłacone odpowiednio przez: płatników składek uprawnionych do wypłaty zasiłków - w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, ZUS (...)
str. 161
11.
Odpowiednie odniesienie do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
Wprowadzone zmiany mają odpowiednie zastosowanie do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego. W świetle art. 7 ustawy wypadkowej, przy ustalaniu prawa (...)
str. 162
12.
W okresie przejściowym
Należy przy tym pamiętać, iż ustawodawca jednocześnie zastrzegł (w art. 21 ustawy zmieniającej z dnia 24 czerwca 2021 r., Dz. U. poz. 1621), iż zasiłki (...)
str. 162
VIII.
RACHUNKOWOŚĆ
Opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r., pod poz. 2106, opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o (...)
str. 162
IX.
INNE WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH
1.
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe
Limit płatności bezgotówkowych Polski Ład miał obniżyć limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą miało następować (...)
str. 166
2.
Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta na nowych zasadach
Z dniem 1 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dotychczas obowiązujące (...)
str. 167
3.1.
Duża nowelizacja K.s.h. w 2022 r.
Kodeks spółek handlowych obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Mija właśnie 21 lat od tej daty. Ustawodawca uznał, że czas na jego gruntowną zmianę. Projekt (...)
str. 169
3.2.
e-Doręczenia w spółkach handlowych
Projekt e-Doręczenia ma na celu uruchomienie usługi, która umożliwi podmiotom sektora publicznego, obywatelom i przedsiębiorcom doręczenie elektroniczne, równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem (...)
str. 172
3.3.
Krajowy Rejestr Zadłużonych ważnym źródłem informacji o dłużnikach w 2022 r.
W dniu 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Jest on jawny i bezpłatny. Z danych zamieszczonych w KRZ może korzystać każdy, (...)
str. 174
3.4.
Do końca stycznia 2022 r. termin na pierwsze zgłoszenie do CRBR dla "nowych" podmiotów
Regulacje dotyczące funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zostały zmienione w 2021 r. Jednak w związku z tym, że do końca stycznia 2022 r. jest (...)
str. 176
3.5.
Czy można już zakładać fundację rodzinną?
Fundacja rodzinna ma być nową formą prawną, dotychczas nieznaną polskiemu porządkowi prawnemu. Jej głównym celem ma być zgromadzenie rodzinnego kapitału (np. udziałów spółki z o.o.) (...)
str. 178
4.1.
Porozumienie w sprawie skutków podatkowych dużych inwestycji
Strony umowy Podmioty inwestujące w Polsce - zarówno polskie, jak zagraniczne - mogą od 1 stycznia 2022 r. zawierać porozumienia inwestycyjne z ministrem właściwym do (...)
str. 179
4.2.
Wycofanie wniosku o opinię zabezpieczającą
Podatnik, chcąc uniknąć ryzyka zastosowania w stosunku do niego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, może zwrócić się do Szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej. Zainteresowani, którzy (...)
str. 182
5.1.
Nabycie sprawdzające w celu weryfikacji ewidencjowania sprzedaży w kasie rejestrującej
Pracownicy urzędów skarbowych oraz pracownicy i funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych mogą od 1 stycznia 2022 r. dokonywać nabycia sprawdzającego na podstawie art. 94k i nast. ustawy (...)
str. 182
5.2.
Tymczasowe zajęcie ruchomości dłużnika
Tymczasowe zajęcie ruchomości to nowy sposób na zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Zajęcie to regulują art. 94y i nast. ustawy o KAS. (...)
str. 184
5.3.
Ostrzeżenie przed znikającym podatnikiem
Szef KAS może od 1 stycznia 2022 r. wysyłać do podatników listy ostrzegające przed oszustami podatkowymi. Takie uprawnienie daje mu art. 15a ustawy o KAS. (...)
str. 184
6.
Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym - korekta księgi bez "czynnego żalu"
Złożenie "czynnego żalu" nie jest już wymagane w przypadku dokonania, z zachowaniem ustawowych wymogów, korekty części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K. Wynika to z brzmienia art. (...)
str. 185
7.
Pakiet mobilności w transporcie drogowym
Przepisy o delegowaniu kierowców oraz świadczeniu usług kabotażowych z obowiązkową 4-dniową przerwą, znajdujące się w pakiecie mobilności w transporcie drogowym, zaczną obowiązywać w lutym 2022 (...)
str. 185
8.
Mapa pomocy regionalnej 2022-2027
Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, która ma zastosowanie nie tylko do pomocy ze środków europejskich, ale również krajowych, np. (...)
str. 187
9.
Rekompensata dla przedsiębiorstw energochłonnych - zmiana sektorów
Modyfikacji ulegnie lista sektorów i podsektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty za 2021 r. za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji (...)
str. 188
10.
Ochrona sygnalistów i regulamin wewnętrzny
Podmioty prywatne, jak i publiczne, są zobowiązane do opracowania i wdrożenia wewnętrznych procedur na potrzeby zgłoszeń o naruszeniu prawa w miejscu pracy. Pracodawca zobowiązany do (...)
str. 190
11.
Zmiany w prawach konsumenta, rękojmiach oraz wyprzedażach
Dwutorowo biegną prace nad zmianami w przepisach dotyczących uprawnień konsumentów. Konieczność ich wdrożenia wynika z przepisów unijnych. Pierwsza z nowelizacji wdraża przepisy dyrektywy cyfrowej i (...)
str. 191
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.