Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 Powrót
Zmiany w Polskim Ładzie
Pomocnik Księgowego
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19
z dnia 1.07.2022
ON-LINE - przeglądaj
OFF-LINE - zapisz
X
Uwaga! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
Gofin News
Aplikacja GOFIN NEWS - pobierz
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
X
?
pokaż fragmenty artykułów
W publikacji tej omawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tzw. ustawą zmieniającą ("korygującą") Polski Ład (tj. ustawą z dnia 9 czerwca o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
I.
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
str. 3
1.
Wśród wprowadzanych zmian podatkowych kluczową rolę odgrywa obniżka najniższej stawki skali podatkowej z 17% do 12%. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej: "(...) (...)
str. 3
2.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził do ustawy o PIT tzw. ulgę dla klasy średniej. Rozwiązanie to zasadniczo zostało wprowadzone jako rekompensata (...)
str. 4
3.
Z art. 26 ustawy zmieniającej wynika, że w przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania podatkowego będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego (...)
str. 4
4.
Ustawa zmieniająca uchyla obowiązek "dwutorowego" obliczania zaliczek na podatek m.in. od wynagrodzeń pracowników (początkowo nałożonego rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022 r., a następnie "przeniesionego" (...)
str. 5
5.
Ustawa nowelizująca wprowadza możliwość odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Mowa tu o składce na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (...)
str. 5
6.
Ustawa zmieniająca zawiera regulacje umożliwiające zmianę formy opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w 2022 r. Dotyczy to podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym. (...)
str. 6
6.1.
Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. zdecydowali się opodatkowywać dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. zmienić formę opodatkowania tych (...)
str. 6
6.2.
Podatnicy, którzy w 2022 r. opodatkowują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, mogą zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. W tym przypadku ww. podatnicy (...)
str. 7
6.3.
Ustawa zmieniająca przewiduje również możliwość "zmiany" formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. z tzw. najmu prywatnego - z ryczałtu na skalę podatkową. W tej (...)
str. 8
7.
Polski Ład zlikwidował ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga ta polegała na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. (...)
str. 8
8.
Preferencje podatkowe, takie jak ulga dla samotnych rodziców, ulga na dzieci (zwana również ulgą prorodzinną) czy ulga dla rodzin 4+, w stosunku do pełnoletnich uczących (...)
str. 9
9.
Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na (...)
str. 10
10.
Dotychczas obowiązywała zasada, że w przypadku uzyskiwania dochodów z kilku źródeł, opodatkowanych według skali podatkowej, kwotę zmniejszającą podatek stosował tylko jeden płatnik. Oznaczało to, że (...)
str. 10
11.
Ustawa zmieniająca wprowadza regulacje, na podstawie których zasadniczo każdy podatnik (w tym również pracownik) będzie mógł złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w (...)
str. 12
12.
Ustawa nowelizująca "porządkuje" przepisy dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego, w tym pracodawcom, zleceniodawcom, (...)
str. 12
13.
Ustawa nowelizująca zmienia termin ujmowania składek ZUS z tytułu należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) finansowanych przez płatnika, w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie ze zmienionym (...)
str. 13
14.
Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. umożliwił pracownikom składanie wniosków o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to wyłącznie pracowników, którzy mają stosowane "podstawowe" koszty. (...)
str. 13
15.
Ustawa nowelizująca zmienia stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego stosowaną do opodatkowania tzw. drobnych zleceń (do 200 zł, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt (...)
str. 13
16.1.
Do popularnych zwolnień z PIT należą: ulga dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF), ulga na powrót (art. 21 ust. (...)
str. 14
16.2.
Ustawa nowelizująca wprowadza również zmianę brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PDOF. Dotychczas na jego podstawie wolne od podatku były świadczenia otrzymywane (...)
str. 14
17.
Ustawa nowelizująca zwiększa roczny limit składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków, które mogą zostać odliczone od dochodu z 300 zł na 500 zł. Wynika to (...)
str. 14
18.
Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już możliwości pomniejszenia dochodu o wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w (...)
str. 15
19.
Ustawa zmieniająca ujednoliciła termin składania rocznych zeznań podatkowych przez osoby fizyczne. W tym celu został wydłużony termin składania zeznań podatkowych (PIT-28 oraz PIT-28S) przez podatników (...)
str. 15
20.
Nowelizacja dokonała również zmiany terminu płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień/ostatni kwartał roku podatkowego. Po zmianie ryczałt za grudzień (ostatni kwartał roku podatkowego) będzie (...)
str. 16
21.
Podatnicy, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, mogą przekazywać część podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dotychczas przekazywana kwota nie mogła przekroczyć 1% podatku należnego (...)
str. 16
22.
Ustawa nowelizująca Polski Ład wprowadziła również zmiany w zakresie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego elektronicznych ksiąg rachunkowych, ewidencji oraz (...)
str. 16
II.
Przepisy ustawy nowelizującej w zakresie opisanych poniżej zmian w ZUS wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z pewnymi wyjątkami.
str. 17
1.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego prokurentów, ustawa zmieniająca wprost wskazała, że katalog osób powołanych obejmuje także prokurentów. Wynika (...)
str. 17
2.
Zmiana brzmienia art. 81 ust. 2b ustawy zdrowotnej, który określa sposób ustalania minimalnej rocznej podstawy wymiaru składki, polega na zastąpieniu zwrotu "iloczyn liczby miesięcy w (...)
str. 18
3.
Dodanie w art. 81 nowych przepisów, tj. ust. 2ba, 2ca, 2ea, 2fa i 2ga polega na wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którymi w odniesieniu do osób (...)
str. 19
4.
Doprecyzowano brzmienie art. 81 ust. 2d ustawy zdrowotnej poprzez odniesienie się do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, zamiast, jak było to (...)
str. 19
5.
Zmiana brzmienia w art. 81 ust. 2j i 2k ustawy zdrowotnej polega na dodaniu nowego ust. 2ka oraz zmianie brzmienia ust. 2l. Wprowadzenie tych modyfikacji (...)
str. 19
6.
Zmiana brzmienia art. 81 ust. 2y ustawy zdrowotnej wskazuje, że korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za (...)
str. 21
7.
Ustawa nowelizująca w art. 81 ust. 2ya ustawy zdrowotnej wprowadziła obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność do kwoty (...)
str. 21
8.
Zmiana polegająca na dodaniu do art. 81 ust. 2zaa ustawy zdrowotnej jednoznacznie określa, że twórcy i artyści, którzy oprócz działalności twórczej i artystycznej prowadzą dodatkową (...)
str. 21
9.
Zmiana brzmienia art. 81 ust. 2zb ustawy zdrowotnej polega na zmianie miesiąca, do którego ZUS przypisuje różnicę powstałą z rozliczenia rocznego w przypadku stwierdzenia rozbieżności (...)
str. 22
10.
Ustawa nowelizująca dokonała również zmian w art. 82 ust. 4 i ust. 5 ustawy zdrowotnej. Podlegają one na dookreśleniu zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu osób prowadzących (...)
str. 22
11.
Zmiana brzmienia art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej doprecyzowała brzmienie tego przepisu poprzez dodanie w nim wyrazu "miesięczna". Przepis ten zwalnia z opłacania składki zdrowotnej (...)
str. 23
12.
W związku z wprowadzeniem rozróżnienia na miesięczną i roczną składkę zdrowotną, a także mając na uwadze zmiany dotyczące możliwości odliczenia składki zdrowotnej od przychodu w (...)
str. 24
13.
W art. 87 ust. 1c ustawy zdrowotnej dodano zapis, z którego wynika, iż osoby opłacające składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. (...)
str. 24
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.