Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Dnia 22 sierpnia 2022 r. mija termin na złożenie oświadczenia o przejściu z ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca br.
Zasadą jest, że w trakcie roku podatkowego nie można zmienić formy opodatkowania dochodów/przychodów. Wyjątek od tej zasady wprowadziła tzw. ustawa Polski Ład 2.0, przy czym (...)
str. 4
2.
Działalność sezonowa a limit podmiotowego zwolnienia z VAT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z ustawą o VAT, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT może korzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli przewidywana przez (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Slim VAT 3 i inne planowane zmiany w VAT
Ministerstwo Finansów (MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat dotyczący pakietu Slim VAT 3 i przepisów zwiększających skuteczność zwalczania oszustw VAT. Projekty ustaw wprowadzających (...)
str. 6
2.
Projekt kolejnej podwyżki diet za podróż służbową
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub (...)
str. 7
3.
Określono górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r.
W Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2022 r., pod poz. 731, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Towar otrzymany od kontrahenta nieodpłatnie - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze niekiedy otrzymują od swoich kontrahentów nieodpłatnie towary jako tzw. gratisy. Zazwyczaj odbywa się to w ramach zorganizowanych akcji promocyjnych (marketingowych). Zdarza się jednak, (...)
str. 8
1.1.
Otrzymanie prezentu od kontrahenta a VAT w podmiocie otrzymującym
W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. W niektórych przypadkach opodatkowaniu podlegają także nieodpłatne dostawy towarów (...)
str. 8
1.2.
Nieodpłatne otrzymanie towaru - skutki w CIT/PIT
Przychód w podmiocie otrzymującym nieodpłatnie towar Dla podatnika (podmiotu gospodarczego) nieodpłatne otrzymanie towaru od kontrahenta wiąże się generalnie z powstaniem z tego tytułu przychodu podatkowego, (...)
str. 9
1.3.
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania towaru
Jeśli przedsiębiorca otrzyma od kontrahenta nieodpłatnie towary, które spełniają definicję aktywów (aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku (...)
str. 13
2.
Kształcenie pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników ponoszą wydatki na ich kształcenie, np. na szkolenia, studia itd. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)
str. 14
2.1.
Kształcenie pracowników w świetle przepisów prawa pracy
Kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zostały uregulowane w dziale IV, rozdziale III Kodeksu Pracy, w art. 102-103 6 . Z art. 103 1 (...)
str. 14
2.2.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a PIT pracowników i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia Zasadą jest, że wszelkie świadczenia, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z łączącym strony stosunkiem pracy, stanowią dla (...)
str. 15
2.3.
Rozliczenie dla celów VAT wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi (...)
str. 18
2.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Zasadą jest, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych (...)
str. 19
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca np. wydatki na szkolenie pracowników może zostać zaksięgowana (przy założeniu, że usługa (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Paragon z NIP jako faktura uproszczona a możliwość wystawienia "zwykłej" faktury - interpretacja KIS
Jeżeli podatnik udokumentuje sprzedaż paragonem uznanym za fakturę uproszczoną, to nie może z tytułu tej sprzedaży wystawić dla nabywcy "zwykłej" faktury z pełnymi danymi (sprzedaż (...)
str. 20
2.
Trwała zabudowa meblowa a stawka VAT - wiążąca informacja stawkowa KIS
Jeżeli o użytkowych walorach wykonanej na indywidualne zlecenie zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie elementów tej zabudowy z elementami konstrukcyjnymi lokalu (w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż auta firmowego a podmiotowe zwolnienie z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą (sprzedaż drewna) i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. W czerwcu 2022 r. kupiłem na potrzeby działalności używany samochód dostawczy (bus) i (...)
str. 25
3.2.
Faktura ustrukturyzowana dokumentująca usługę najmu - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność polegającą na wynajmie sprzętu budowlanego. Zamierzam przygotować się do obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych i dlatego od września 2022 r. (...)
str. 26
3.3.
Zmiana rozdysponowania nadwyżki VAT - wykazanie VAT do zwrotu w ramach korekty deklaracji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W maju 2022 r. wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i wskazałem ją w deklaracji do przeniesienia na (...)
str. 26
3.4.
Zaliczka na poczet dostawy mediów a VAT
Czynny podatnik VAT (wspólnota mieszkaniowa) pobiera zaliczki na poczet dostawy mediów (energii elektrycznej, cieplnej) od właścicieli lokali, którzy są czynnymi podatnikami VAT i wykorzystują te (...)
str. 28
3.5.
Darowizna firmy dziecku a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT (prowadzę sklep z zabawkami). Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Wcześniej jednak planuję dokonać darowizny firmy (przedsiębiorstwa) na rzecz dziecka. Czy czynność ta (...)
str. 29
3.6.
VAT i akcyza od importu w baku pojazdu nadmiarowego paliwa spoza UE
Prowadzimy przedsiębiorstwo transportowe. Wracając z Białorusi zatankowaliśmy paliwo do baku samochodu ciężarowego w ilości przekraczającej dozwolony przywóz paliwa. Kierowca podczas odprawy celnej zgłosił w naszym (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wypłata dywidendy gminie będącej jedynym udziałowcem spółki z o.o. a CIT - interpretacja KIS
Dywidenda wypłacona przez spółkę z o.o. gminie (będącej 100% udziałowcem spółki) stanowi dla gminy dochód z majątku gminy zwolniony z podatku dochodowego. Spółka wypłacającą dywidendę (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatnika CIT składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
Spółka z o.o. (opodatkowana klasycznym CIT) zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca pracownikom wynagrodzenia do 5 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za czerwiec 2022 r. spółka wypłaciła (...)
str. 33
2.2.
Dochód z ukrytych zysków w estońskim CIT - moment zapłaty podatku
Samochód osobowy spółki opodatkowanej estońskim CIT jest wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych wspólnika spółki (nie jest prowadzona ewidencja przebiegu tego pojazdu). W czerwcu 2022 (...)
str. 35
2.3.
Dom wczasów dziecięcych a deklaracja CIT-8
Stowarzyszenie utworzyło dom wczasów dziecięcych. Dom wczasów dziecięcych złożył w urzędzie skarbowym NIP-8 i co roku składa CIT-8 oraz CIT-8/O. Czy mamy nadal tak postępować, (...)
str. 37
2.4.
Koszty podatkowe w związku z połączeniem spółek
W maju 2022 r. dokonaliśmy połączenia metodą łączenia udziałów ze spółką, w której posiadaliśmy 100% udziałów. W bilansie spółki przejmującej figurowała kwota, za jaką zakupiliśmy (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż działek może zostać uznana za prowadzenie działalności gospodarczej - wyrok TK
Przepis ustawy o PDOF pozwalający w określonych okolicznościach uznać sprzedaż prywatnych nieruchomości za pozarolniczą działalność gospodarczą jest zgodny z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczanie składek społecznych opłacanych za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam żonę na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 4.000 zł (brutto). Od tej kwoty opłacam składki na ubezpieczenia społeczne (...)
str. 43
2.2.
Współpraca z byłym pracodawcą, który ma nową firmę a opodatkowanie ryczałtem i preferencje w składkach ZUS
Jeden ze wspólników spółki jawnej (osoba fizyczna) w ramach nowo rozpoczętej jednoosobowej działalności gospodarczej nawiązał współpracę z byłą pracownicą tej spółki, która w ramach prowadzonej (...)
str. 45
2.3.
Zmiana statusu zleceniobiorcy dla celów ubezpieczeń w ZUS - skutki w podatku dochodowym
Każdy z małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (rozliczaną w PKPiR). Firma męża zatrudnia pracowników na umowy o pracę. Jednocześnie firma (...)
str. 47
2.4.
Wypłata odprawy emerytalnej a ulga dla seniorów
W dniu 28 lipca 2022 r. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem, który korzystał z tzw. ulgi dla seniorów (miał ukończone 65 lat i (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment korekty kosztów podatkowych o zawyżoną wartość nakładów inwestycyjnych - interpretacja KIS
Błędna kwalifikacja wydatków do wartości inwestycji, a w konsekwencji błędne rozpoznanie kosztów podatkowych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, nakłada obowiązek dokonania korekty wstecznej wartości tej (...)
str. 51
2.
Prace modernizacyjne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
W lipcu 2022 r. dokonaliśmy ulepszenia środka trwałego. Czy ze względu na niską wartość wydatków (8.000 zł) możemy zwiększyć wartość początkową takiego środka trwałego, czy (...)
str. 53
3.
Zakup samochodu ciężarowego za cenę przekraczającą 15.000 zł opłacony gotówką
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik (osoba fizyczna)zakupił samochód ciężarowy (powyżej 3.500 kg DMC) za cenę 14.900 zł (netto) plus VAT (3.427 zł), co brutto (...)
str. 54
3.1.
Rozliczenia gotówkowe - podstawa prawna
W myśl art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie (...)
str. 54
3.2.
Ograniczenia w zakresie kosztów uzyskania przychodu
Ustalając możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opłaconych gotówką, należy wziąć pod uwagę regulacje zawarte w art. 22p ustawy o PDOF. Jak wskazano w (...)
str. 55
3.3.
Odliczenie VAT naliczonego
Ustawa o VAT nie wprowadza ograniczeń w zakresie możliwości odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu, w związku z jej opłaceniem gotówką. Na ogólnych zasadach (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą ubezpieczoną w KRUS - interpretacja ZUS
Zatrudnienie małżonki na umowę o pracę do pomocy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą (mężem), powoduje obowiązek objęcia małżonki (...)
str. 56
2.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, gdy w działalności występuje dochód i strata
Przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Z tytułu prowadzenia tej działalności opłaca składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. W niektórych miesiącach 2022 r. (...)
str. 57
3.
Zakup towarów handlowych księgowany bezpośrednio w koszty a składka zdrowotna
Przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe. Opłaca on podatek liniowy (19%). Towary handlowe i materiały księgowane są bezpośrednio w koszty. Jednocześnie na koniec każdego miesiąca księgowane są (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Udzielanie zwolnień od pracy w celach prywatnych i ich odpracowanie
Wielu pracodawców dopuszcza możliwość udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw prywatnych. Praktyką przyjętą w dużej części zakładów pracy jest odpracowywanie tych zwolnień. (...)
str. 60
2.
Objęcie zwolnieniem grupowym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Wypowiedzieliśmy pracownikowi - w ramach zwolnień grupowych - umowę o pracę na czas określony. Po dokonaniu wypowiedzenia pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie i przebywa na (...)
str. 62
3.
Tryb uchylenia przepisów zakładowych i wynikających z nich warunków płacowych
1) Aktualnie jesteśmy w trakcie przeprowadzania zwolnień grupowych. Po zakończeniu zwolnień stan zatrudnienia w zakładzie spadnie poniżej 50 pracowników. Czy w związku z tym możemy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Korekta niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2021 r. w związku z ujawnieniem kosztów
Spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie za 2021 r., lecz jeszcze go nie zatwierdziła. W lipcu 2022 r. prezes (wspólnik) ujawnił umowy najmu pomieszczeń i zlecił (...)
str. 66
2.
Zmiana wysokości diet i ryczałtów z tytułu krajowej podróży służbowej - rozliczenie i ujęcie księgowe
Czy w przypadku podróży służbowej trwającej od 25 do 29 lipca 2022 r. rozliczonej 1 sierpnia br., nowe stawki dotyczące diet oraz ryczałtów z tytułu (...)
str. 67
3.
Rozwiązanie spółki komandytowej a sporządzenie sprawozdania finansowego przy braku działalności
W grudniu 2020 r. spółka komandytowa podjęła jednomyślnie decyzję o zakończeniu działalności bez likwidacji i złożyła stosowny wniosek do sądu. Sąd dopiero w lipcu 2021 (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Gdzie sprawozdania finansowe składają spółki cywilne?
Czy spółka cywilna miała obowiązek przekazania swojego sprawozdania finansowego w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do Szefa KAS? Jeżeli taki obowiązek jednak jej nie (...)
str. 72
4.2.
Archiwizacja elektronicznych sprawozdań finansowych
Czy sprawozdania finansowe sporządzone w formie elektronicznej podlegają archiwizacji w formie elektronicznej, czy dopuszczalna jest forma papierowa? Przez jaki okres należy je przechowywać? Od 1 (...)
str. 73
4.3.
Rozliczanie prowizji od udzielonych kredytów
W jaki sposób należy rozliczać prowizje od kredytów? Czy zasadnym jest ich aktywowanie i rozliczanie przez okres kredytowania? W jakim przypadku takie postępowanie jest konieczne? (...)
str. 74
4.4.
Koszty zarządu i koszty sprzedaży odnoszone na koszt własny sprzedaży
Czy prawidłowe jest odnoszenie w jednostce produkcyjnej w trakcie roku obrotowego kosztów zarządu i kosztów sprzedaży na konto koszu własnego sprzedaży? Jeżeli jest to dopuszczalne, (...)
str. 75
4.5.
Przekazanie do KRS sprawozdania z badania
Czy do KRS należy przekazać sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego? Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.