Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (113) z dnia 20.03.2022
Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Dodatek nr 11
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9
z dnia 20.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM W ZUS I OPŁACANIA SKŁADEK PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I INNYCH OSÓB
1.1.
Definicja pracownika dla celów ubezpieczeniowych w ZUS
Pracownikiem, dla celów ubezpieczeniowych w ZUS, jest osoba zatrudniona na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Za pracownika uważa (...)
str. 3
1.2.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS
Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (wszystkich ryzyk), tj.: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu. Obligatoryjny charakter ma dla pracowników też ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (...)
str. 3
1.3.
Okres podlegania ubezpieczeniom
Pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Stanowi tak art. 13 pkt 1 ustawy (...)
str. 4
1.4.
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na pracodawcy jako płatniku składek. Zatrudnioną osobę pracodawca zgłasza do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na (...)
str. 5
1.5.
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wyrejestrować pracownika z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Dokonuje tego na druku ZUS ZWUA. Formularz (...)
str. 6
1.6.
Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracodawcą
Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca zawarł z tą samą osobą umowę o pracę i dodatkowo umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia). Ważne jest jednak w (...)
str. 7
1.7.
Zlecenie wykonywane na rzecz pracodawcy
Pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych wykracza poza sferę stosunku pracy i obejmuje również sytuację, gdy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, (...)
str. 8
1.8.
Umowa zlecenia zawarta w okresie urlopu bezpłatnego, pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym
Inaczej rozstrzyga się obowiązek ubezpieczeń w ZUS, w przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, pobierającym zasiłek macierzyński lub przebywającym na (...)
str. 9
1.9.
Zlecenie wykonywane na rzecz obcego pracodawcy
W sytuacji, gdy zleceniobiorca nie wykonuje umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, wtedy należy posiłkować się art. 9 ust. 1 i 1a ustawy systemowej, z (...)
str. 9
1.10.
Pracownica przebywająca na zasiłku macierzyńskim
Osoba, która pobiera zasiłek macierzyński (albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego), podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie podlega natomiast pozostałym ubezpieczeniom (...)
str. 10
1.11.
Pracownik na urlopie wychowawczym
Pracownik w okresie przebywania na urlopie wychowawczym nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom w ZUS. W okresie jego trwania ma on jednak zagwarantowane obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i (...)
str. 11
2.
Zasady podlegania ubezpieczeniom w ZUS przez zleceniobiorców
Za zleceniobiorców - dla celów ubezpieczeń w ZUS - uważa się osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o (...)
str. 12
2.1.
Podleganie ubezpieczeniom
Zleceniobiorca, dla którego umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń, z racji jej wykonywania podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Podlega im obligatoryjnie (...)
str. 12
2.2.
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń
Zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS dokonuje zleceniodawca (jako płatnik składek): na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)
str. 12
2.3.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia zleceniodawca ma obowiązek wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń. Dokonuje tego na druku ZUS ZWUA, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia (...)
str. 13
2.4.
Wykonywanie kilku umów zleceń jednocześnie
Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (np. dwóch umów zlecenia) zostanie nimi objęta z tego tytułu, który powstał (...)
str. 14
2.5.
Umowa zlecenia i praca na etacie
Gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę i nie wykonuje zlecenia na rzecz swojego pracodawcy, wtedy należy stosować art. (...)
str. 14
2.6.
Zlecenie z małżonkiem przedsiębiorcy
W sytuacji, gdy małżonek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność spełnia warunki określone dla osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy systemowej, tj. (...)
str. 14
2.7.
Emeryt/rencista wykonujący umowę zlecenia
Osoba mająca ustalone prawo do emerytury (lub renty), wykonująca umowę zlecenia, podlega ze zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostaje w stosunku (...)
str. 15
3.
Osoby pełniące funkcję na podstawie aktu powołania
Od 1 stycznia 2022 r. (za sprawą Polskiego Ładu) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu (...)
str. 15
4.1.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
str. 16
4.2.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców
Podstawa wymiaru składek społecznych Jeżeli w umowie zlecenia wynagrodzenie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)
str. 20
4.3.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Limit podstawy wymiaru składek W przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych obowiązuje zasada, że roczna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może przekroczyć określonego limitu. (...)
str. 20
4.4.
Podstawa wymiaru składek osób pobierających zasiłek macierzyński
Dla osób pobierających zasiłek macierzyński podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota tego zasiłku. Ta sama zasada dotyczy ustalenia podstawy wymiaru składek (...)
str. 22
4.5.
Składki pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Ustalona (...)
str. 22
4.6.
Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP
Opłacanie składek na FP i FGŚP Składki na Fundusz Pracy (FP) ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania (...)
str. 23
5.
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników/zleceniobiorców w kosztach pracodawcy/zleceniodawcy
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, składki na FP, FS i FGŚP stanowią koszty (...)
str. 27
6.
Ewidencja księgowa składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
Księgi rachunkowe Składki ZUS w części obciążające pracownika lub zleceniobiorcę ujmuje się w księgach rachunkowych wraz z ujęciem wynagrodzenia ww. osób (niezależnie od momentu ich (...)
str. 28
II.
ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ
1.
Obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (oraz osoby z nimi współpracujące) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 pkt 5 (...)
str. 28
2.1.
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek społecznych
Zasadniczo podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana od zadeklarowanej kwoty (z wyjątkiem podstawy uzależnionej od dochodu z działalności gospodarczej), (...)
str. 30
2.2.
Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych podczas 6-miesięcznej ulgi na start
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie (...)
str. 32
2.3.
Preferencyjny dwuletni ZUS
Prawo do preferencyjnego, dwuletniego ZUS-u przysługuje na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy systemowej. Jak wynika z tego przepisu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (...)
str. 32
2.4.
Mały ZUS plus
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (dalej: przedsiębiorcy) mogą (...)
str. 34
2.5.
Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorców opłacających je na zasadach ogólnych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających ww. składki na zasadach ogólnych (i osób z nimi współpracujących) stanowi zadeklarowana kwota, (...)
str. 36
2.6.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, jeśli pozarolnicza działalność nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń
W praktyce spotykane są sytuacje, w których osoby prowadzące pozarolniczą działalność uzyskują dochody z innych tytułów lub posiadają inne tytuły, które są objęte obowiązkiem ubezpieczeń (...)
str. 36
3.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2022 r.
W 2022 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność ustalają podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach. Sposób ustalenia tej podstawy zależy, co do zasady, (...)
str. 40
3.1.
Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym
Wysokość składki zdrowotnej Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej została na niezmienionym poziomie i nadal wynosi 9%. Zmianie uległa (...)
str. 41
3.2.
Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym
Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od wysokości osiąganych przez nich przychodów. (...)
str. 43
3.3.
Przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową
Miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. osób prowadzących pozarolniczą działalność, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 (...)
str. 45
3.4.
Wspólnicy spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o., osoby współpracujące
Miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność (np. wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o.) oraz osób współpracujących z (...)
str. 46
3.5.
Kilka tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego
W praktyce może mieć miejsce sytuacja, że prowadzący pozarolniczą działalność (lub współpracujący przy prowadzeniu takiej działalności), poza dochodami/przychodami z tej działalności (współpracy), osiąga również przychody (...)
str. 46
3.6.
Zwolnienia i ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej
Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Preferencja taka jest przewidziana dla osób, które: mają (...)
str. 48
4.
Składki na FP i FS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność
Zasadniczo osoba prowadząca pozarolniczą działalność, podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, opłaca za siebie składkę na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS). Podstawę wymiaru składki na (...)
str. 48
5.
Obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące, począwszy od druków rozliczeniowych za styczeń (...)
str. 49
6.
Nowe terminy opłacania składek ZUS
Dla niektórych płatników od 1 stycznia 2022 r. zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od tego dnia płatników składek obowiązują następujące terminy przekazywania (...)
str. 49
7.
Składki ZUS przedsiębiorcy (osoby współpracującej) w ujęciu podatkowym
Przedsiębiorca opłacający składki społeczne za siebie może je rozliczyć podatkowo na dwa sposoby, tj.: odliczyć od dochodu lub ująć w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku (...)
str. 50
8.
Składki ZUS przedsiębiorcy w ujęciu księgowym
Księgi rachunkowe Jak już wcześniej opisano, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek naliczania i odprowadzania składek ZUS na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeżeli składki (...)
str. 51
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.