Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (1149) z dnia 01.12.2022
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Dodatek nr 34
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRACE BILANSOWE POPRZEDZAJĄCE SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 R.
Przez prace bilansowe należy rozumieć wszystkie czynności sprawdzające, weryfikacyjne oraz rozliczeniowe dokonywane w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego. Należy je zaplanować i (...)
str. 3
1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
W praktyce w większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Ponieważ na koniec roku obrotowego stanowiącego zarazem dzień bilansowy sporządza (...)
str. 3
2.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
Pierwszą czynnością związaną z roczną sprawozdawczością w jednostkach, których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jest wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską. Powinno to (...)
str. 3
3.
Rozpoczęcie inwentaryzacji
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury Pierwszymi formalnymi czynnościami przeprowadzanymi w jednostce i służącymi przygotowaniu informacji do wykazania w sprawozdaniu finansowym jest inwentaryzacja. Prace przeprowadzane (...)
str. 3
4.
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Kolejnym etapem prac poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego jest dobór elementów wchodzących w skład takiego sprawozdania. Jest on uzależniony od typu jednostki oraz statusu w rozumieniu (...)
str. 4
5.
Szacowanie odpisów oraz tworzenie rezerw
Dokonane przez jednostkę wybory uproszczeń oraz informacje uzyskane podczas prac inwentaryzacyjnych stanowią wiarygodną podstawę do urealnienia wartości aktywów poprzez utworzenie odpisów oraz przeprowadzenie szacunków. Czynności (...)
str. 6
6.
Ocena zdolności do kontynuowania działalności
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego kierownik jednostki musi dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuacji prowadzenia działalności. Taka ocena jest istotna m.in. ze względu na sposób wyceny (...)
str. 6
II.
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Harmonogram prac bilansowych za 2022 r. dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, uwzględniający terminy ustawowe, może przedstawiać się w następujący sposób: (...)
str. 7
III.
WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ ZAWARCIE UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 R.
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, jednostki, których sprawozdania finansowe powinny zostać poddane badaniu, przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych powinny dokonać wyboru audytora (biegłego rewidenta) i (...)
str. 9
1.
Podmioty mające obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2022 r.
W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu za 2022 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - (...)
str. 9
2.
Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Jeżeli jednostka ustali obowiązek badania sprawozdania, kolejnym etapem jest wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia takiego badania. Decyzje w tym zakresie podejmuje organ zatwierdzający jednostki. Kwestię (...)
str. 10
3.
Podpisanie umowy o badanie
Gdy organ zatwierdzający dokonał wyboru audytora, kolejną czynnością jest formalność w postaci podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską. Dokonuje tego kierownik jednostki. (...)
str. 11
4.
Podpisanie umowy wraz z wpłatą zaliczki na poczet usługi w ewidencji księgowej
Co do zasady, główne czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego dokonywane są w kolejnym roku obrotowym, tj. po zakończeniu badanego roku wraz ze sporządzeniem sprawozdania (...)
str. 12
IV.
INWENTARYZACJA ZA 2022 R.
1.1.
Odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu z natury
Co do zasady, odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ponosi kierownik jednostki. Odpowiedzialność taka nie może być scedowana na inną osobę ani inny (...)
str. 13
1.2.
Obowiązki kierownika jednostki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia spisu
W myśl ww. stanowiska KSR, w zakres odpowiedzialności kierownika jednostki za inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury wchodzi m.in.: a) powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie (...)
str. 14
1.3.
Wskazanie osób przeprowadzających inwentaryzację
Kierownik jednostki powołuje stałą albo na potrzeby wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury (...)
str. 14
1.4.
Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje wewnętrzne mogą (...)
str. 15
1.5.
Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 16
2.
Inwentaryzacja zapasów w drodze spisu z natury za 2022 r.
Ustawa o rachunkowości nie zawiera wskazówek, jak przeprowadzać czynności inwentaryzacyjne. Nie reguluje również związanych z inwentaryzacją kwestii formalnych oraz technicznych. Informacje dotyczące zakresu takich działań (...)
str. 17
2.1.
Rozpoczęcie spisu z natury
Spis z natury rozpoczyna w wyznaczonym terminie (data, godzina) i miejscu (w jednym lub kilku) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub wyznaczony przez niego członek komisji po (...)
str. 18
2.2.
Przebieg i technika spisu z natury
Spis z natury polega na ustaleniu drogą pomiaru ilościowego stanu zapasów, ocenie ich jakości i zapisaniu tych ustaleń w arkuszu spisowym lub na innym nośniku (...)
str. 18
2.3.
Dokumentacja spisowa
Arkusze spisowe w tradycyjnej formie W pkt 65 Stanowiska wskazano, co powinien zawierać arkusz spisowy oraz jakie osoby powinny go podpisać. Zasadą jest, że każdy (...)
str. 21
2.4.
Kontrola spisu i jego zakończenie
Zadania kontrolera spisowego Na poprawność wyników spisu z natury wpływa właściwa kontrola jego przebiegu. Funkcję kontrolera spisowego może pełnić przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub wyznaczony przez (...)
str. 22
V.
REKOMENDACJE KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI W WARUNKACH WOJNY W UKRAINIE
] Opracowanie to dostępne m.in. w dziale Rachunkowość w serwisie www.druki.gofin.pl » W odniesieniu do sprawozdań za 2022 r. w związku z wciąż występującą nadzwyczajną (...)
str. 23
1.
Założenie kontynuacji działalności
Rosyjska agresja na Ukrainę może przekładać się na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek gospodarczych nie tylko w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, ale także (...)
str. 24
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn
W rekomendacjach przedstawiono sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn. Wskazano, iż uzależniony (...)
str. 24
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym kosztów wsparcia dla Ukrainy
Podobnie jak przychody, również bieżąco ujmowane koszty wsparcia oraz ich prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym uzależnione są od rodzaju działalności jednostek. I tak, w (...)
str. 25
4.
Ostrożna wycena, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - w sprawozdaniach z dniem bilansowym przypadającym po 24 lutego 2022 r.
W opracowaniu wskazano kwestie, jakie wymagają rozważenia przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego (w tym również skonsolidowanego) przy przyjęciu założenia o kontynuacji działalności, gdy dzień bilansowy (...)
str. 25
5.
Sprawozdanie z działalności - informacje w związku z rosyjską agresją na Ukrainę
Rekomendacje odnoszą się również do jednostek, które mają obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności (dalej: szd), czy szd grupy kapitałowej i których dzień bilansowy przypadł do (...)
str. 26
VI.
SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Inwentaryzacja środków trwałych dokonana w drodze weryfikacji elektronicznej
Czy istnieje możliwość uznania inwentaryzacji zdalnej przez systemy informatyczne jako spis z natury, np. komputerów, serwerów, drukarek i innego sprzętu połączonego w zintegrowanej zakładowej wewnętrznej (...)
str. 26
2.
Inwentaryzacja należności w przypadku naliczenia odsetek za zwłokę
Dokonaliśmy potwierdzenia sald na dzień 31 października 2022 r. Do momentu potwierdzenia salda nie były naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie należności, lecz jedynie należność (...)
str. 28
3.
Odpowiedzialność kierownika jednostki w przypadku zlecenia inwentaryzacji firmie zewnętrznej
W związku z problemem w utworzeniu zespołów spisowych kierownik jednostki podjął decyzję o zleceniu prac firmie zewnętrznej. Czy w takim przypadku odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji (...)
str. 29
4.
Okres archiwizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej
Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną (m.in. arkusze spisowe)? Czy w takim przypadku obwiązuje okres 5 lat? Jeżeli tak, to od jakiej daty należy (...)
str. 30
5.
Postać elektroniczna jako obowiązkowa forma sprawozdania finansowego
Czy w przypadku sprawozdania finansowego niewielkiej sp. z o.o. dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na sporządzaniu bilansu przez główną księgową w wersji papierowej wraz z późniejszym (...)
str. 30
6.
Ustalenie powiązań pomiędzy spółkami kapitałowymi
W spółce z o.o. X udziałowcami są dwie osoby fizyczne A i B (po 50% udziałów), które są również członkami zarządu. W spółce z o.o. (...)
str. 31
7.
Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro
Czy w skład podlegającego obowiązkowi badania sprawozdania finansowego jednostki mikro musi wchodzić zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych? Jak wynika z (...)
str. 33
8.
Zastosowanie uproszczenia przy podpisaniu sprawozdania finansowego a odpowiedzialność kierownika jednostki
W spółce funkcjonuje zarząd wieloosobowy. W związku z tym w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2022 r. skorzystamy z możliwości zastosowania uproszczeń przy jego podpisywaniu. (...)
str. 34
9.
Forma sporządzenia oświadczenia członków zarządu akceptującego sprawozdanie finansowe
Czy ustawa o rachunkowości określa szczególną formę, w jakiej należy sporządzić oświadczenie członków wieloosobowego zarządu potwierdzające, iż sprawozdanie spełnia przewidziane ustawą wymogi? Ustawa o rachunkowości (...)
str. 35
10.
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez główną księgową
W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, odmowa podpisu sprawozdania finansowego składana przez m.in. osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, wymaga wskazania w jej treści (...)
str. 36
11.
Sposób podpisania sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta
Czy sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego może być podpisane zamiast podpisem kwalifikowanym biegłego rewidenta jego podpisem osobistym lub zaufanym? Nie. Sprawozdanie z badania może zostać (...)
str. 37
12.
Korekta niezatwierdzonego sprawozdania finansowego w związku z ujawnieniem kosztów
Spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie za 2021 r., lecz jeszcze go nie zatwierdziła. W lipcu 2022 r. prezes (wspólnik) ujawnił umowy najmu pomieszczeń i zlecił (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.