Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (1137) z dnia 01.08.2022
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo PIT, CIT, VAT
Dodatek nr 23
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22
z dnia 01.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
str. 3
1.1.
Ważne zmiany w PIT wprowadzone Polskim Ładem 2.0
Od 1 lipca 2022 r. wprowadzono zmiany w Polskim Ładzie (ustawa z dnia 9 czerwca br., Dz. U. poz. 1265). Dla Prenumeratorów GOFIN Zmiany wprowadzone (...)
str. 3
1.2.
Niektórzy podatnicy zapłacą od lipca 2022 r. wyższe zaliczki na PIT
Zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2.0 generalnie powodują od 1 lipca br. pobór przez płatników niższych zaliczek na PIT, m.in. od wynagrodzeń pracowników. Przy czym nie (...)
str. 4
1.3.
Przejście z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r.
Ustawa nowelizująca Polski Ład zawiera regulacje, na mocy których podatnicy, którzy opodatkowują dochody/przychody osiągnięte w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą zmienić formę (...)
str. 6
1.4.
Każdy będzie mógł zwolnić płatnika z poboru zaliczek na PIT
Od 1 stycznia 2023 r. pracujący np. na umowach o pracę też będą mogli złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT (obecnie taką możliwość mają (...)
str. 7
1.5.
Wynajmujący prywatne nieruchomości też mogą zmienić formę opodatkowania
Zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2.0 umożliwiły przedsiębiorcom opodatkowanym ryczałtem ewidencjonowanym i podatkiem liniowym zmianę formy opodatkowania przychodów/dochodów za 2022 r. na skalę podatkową. Taką możliwość (...)
str. 8
1.6.
Składki ZUS na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za 2022 r. zapłacone z góry w 2021 r.
Podatnik (przedsiębiorca) mógł odliczyć od dochodu i podatku za 2021 r. odpowiednio składki na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w grudniu 2021 r. (...)
str. 8
1.7.
Ulga dla seniorów a kwota wolna od podatku
W ramach ulgi dla seniorów zwolnieniu z PIT podlegają przychody m.in. ze stosunku pracy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Po przekroczeniu (...)
str. 10
2.
Czy wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mogą stanowić realizację własnego celu mieszkaniowego?
Wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość - w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. - również był wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. (...)
str. 12
3.
Zwolnienie z PIT zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki
W sytuacji, gdy w treści uchwały o zwrocie dopłat wskazano wspólnika spółki z o.o. jako osobę uprawnioną do otrzymania takiego zwrotu, to mimo utraty statusu (...)
str. 13
4.
Wypłata w trakcie roku komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku a PIT
Wypłata komplementariuszowi (osobie fizycznej) w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej nie powoduje obowiązku pobrania przez spółkę zryczałtowanego podatku, gdyż nie jest (...)
str. 15
5.
Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym a koszty podatkowe
Od 2 lutego 2022 r. obowiązuje przepis, na mocy którego kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w (...)
str. 17
6.
Ryczałt za jazdy prywatne samochodem służbowym, gdy pracownik finansuje koszty paliwa
W sytuacji, gdy koszty paliwa w jazdach prywatnych służbowym samochodem są finansowane przez pracownika, ustalając wartość nieodpłatnego świadczenia (ryczałtu) z tytułu używania tego auta, należy (...)
str. 18
7.
Podróż służbowa prywatnym samochodem z napędem elektrycznym a zwolnienie z PIT
Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym pracownika o napędzie elektrycznym nie jest ograniczony limitem "kilometrówki". Zwrot taki w całości korzysta ze zwolnienia (...)
str. 19
8.
Zwolnienie z PIT otrzymanego od pracodawcy zwrotu kosztów ładowania służbowego samochodu elektrycznego
Zwrot pracownikowi - w formie ekwiwalentu pieniężnego - kosztów ładowania energią elektryczną w jego miejscu zamieszkania firmowego samochodu wykorzystywanego do celów służbowych stanowi dla niego (...)
str. 21
9.
Koszty mediów pobierane od najemców a przychód podatkowy przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym
Zwrot kosztów mediów otrzymanych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, wynajmującego lokale w ramach prowadzonej działalności, stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. (interpretacja (...)
str. 23
10.
Wydatki na internet, gdy działalność prowadzona jest w miejscu zamieszkania a koszty podatkowe
Wydatki na internet poniesione w celach działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania (np. w domu) mogą stanowić firmowe koszty podatkowe, zgodnie z proporcją ustaloną na (...)
str. 25
II.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Estoński CIT
1.1.
Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności może być opodatkowana estońskim CIT?
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie estońskim CIT, o ile spełnia warunki do stosowania tej formy opodatkowania. (interpretacja indywidualna (...)
str. 26
1.2.
Sprawozdanie finansowe jednostek, które przeszły na opodatkowanie estońskim CIT
Od 1 stycznia 2022 r. z przepisów ustawy o PDOP wynika, że podatnicy CIT mają możliwość przejścia w trakcie roku podatkowego na alternatywną formę opodatkowania, (...)
str. 28
1.3.
Korekta wstępna w estońskim CIT
Od 1 stycznia 2022 r. dochód z tytułu tzw. korekty wstępnej - w przypadku estońskiego CIT - stanowi podstawę opodatkowania niezależną od podstawy opodatkowania ustalonej (...)
str. 29
1.4.
Usługi świadczone przez zleceniobiorców na rzecz spółki z o.o. a ukryte zyski dla celów estońskiego CIT
Dochód odpowiadający wydatkom na wynagrodzenia zleceniobiorców (podmiotów powiązanych), które nie są związane z prawem do udziału w zysku spółki (zleceniobiorcy nie mają wpływu na działanie (...)
str. 31
2.
Rozliczenie dla celów CIT rabatu pośredniego
W przypadku otrzymania rabatu pośredniego spółka otrzymująca taki rabat powinna skorygować koszty uzyskania przychodów, w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymała stosowny dokument potwierdzający przyczynę korekty (...)
str. 33
3.1.
Sankcje w związku z agresją Rosji na Ukrainę a koszty uzyskania przychodu i ulga na złe długi
W sytuacji, gdy polski podmiot gospodarczy otrzyma fakturę od podmiotu objętego sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę, powstają wątpliwości, jak taką fakturę rozliczyć (...)
str. 35
3.2.
Rozliczanie dla celów CIT/PIT wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy - odpowiedź na interpelację poselską
Czego dotyczył problem? Na podstawie art. 38w ustawy o PDOP (i art. 52zf ustawy o PDOF), kosztem uzyskania przychodów są: koszty wytworzenia lub cena nabycia (...)
str. 37
4.
Wypłata odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi na podstawie ugody sądowej a koszty podatkowe
Odszkodowanie z tytułu nienależycie wykonanej usługi, wypłacone na podstawie ugody sądowej, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Nienależyte wykonanie umowy stanowi bowiem wadę wykonanej usługi. (interpretacja (...)
str. 38
5.
Czy dopuszczalna jest wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych?
Podatnik jest uprawniony do obniżenia do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym. Może tego dokonać dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, (...)
str. 40
6.
Otrzymanie odszkodowania niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów a przychód podatkowy
Otrzymanie odszkodowania (zasądzonego wyrokiem sądowym) stanowiącego zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ze względu na ustawowy zakaz nie stanowi przychodu podatkowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 42
7.
Amortyzacja instalacji fotowoltaicznej jako odrębnego środka trwałego
Instalacja fotowoltaiczna podlega amortyzacji, jako odrębny środek trwały, według stawki 10%. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2022.1.SH) Stan (...)
str. 44
III.
PODATEK VAT
1.
Nie trzeba już składać czynnego żalu w przypadku korekty JPK_VAT
Za niedopełnienie określonych obowiązków podatkowych (np. przesłanie wadliwej ewidencji VAT) podatnik może ponieść karę określoną w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny (...)
str. 45
2.
Pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy a opodatkowanie VAT
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. (...)
str. 46
3.
Opodatkowanie VAT przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym do korzystania na czas określony z nieruchomości gruntowej, zgodnie z którym użytkownik wieczysty może - w granicach określonych przez ustawy (...)
str. 46
4.
Zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską
Małżonek wynajmujący nieruchomość ma prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, pomimo że nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską, a współmałżonek jest czynnym podatnikiem VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 49
5.
Zwolnienie z kasy rejestrującej przy zapłacie kartą płatniczą
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 50
6.
str. 52
6.1.
Kara za nieregulaminowe parkowanie samochodu a VAT
Opłaty pobierane za nieprzestrzeganie przez kierowców ogólnych warunków użytkowania parkingów znajdujących się na terenach prywatnych, którymi podatnik zarządza, podlegają opodatkowaniu VAT. (wyrok TSUE z 20 (...)
str. 52
6.2.
Małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo rolne jako podatnicy VAT
W świetle przepisów unijnych małżonkowie mogą być odrębnymi podatnikami VAT w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego, jeżeli każdy z tych małżonków prowadzi działalność gospodarczą w sposób (...)
str. 54
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.