Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Niektórzy podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania dochodów/przychodów za 2022 r.
Projekt ustawy "korygującej" Polski Ład (druk sejmowy nr 2186) zawiera rozwiązania umożliwiające zmianę formy opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w 2022 r. Dotyczyć to ma podatników opodatkowanych (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany doprecyzowujące Polski Ład w zakresie składki zdrowotnej
W dniu 22 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej (korygujący) Polski Ład (druk nr 2186). Zmiany w nim zawarte odnoszą się m.in. (...)
str. 6
2.
Zmiany w CIT/PIT związane z systemem ochrony bankowej
W Dzienniku Ustaw z 22 kwietnia 2022 r., pod poz. 872, opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych (...)
str. 7
3.
Obszerna nowelizacja K.s.h. wejdzie w życie jeszcze w 2022 r.
13 października 2022 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje Kodeksu spółek handlowych. Główne zmiany w zakresie przepisów K.s.h. dotyczą: wprowadzenia do K.s.h. regulacji prawnej prawa grup (...)
str. 8
3.1.
Prawo grup spółek
Z dniem 13 października 2022 r. wprowadzona zostanie ustawowa definicja grupy spółek. Zgodnie z nią, grupa spółek oznaczać będzie spółkę dominującą i spółkę albo spółki (...)
str. 9
3.2.
Reforma nadzoru
Ustawa nowelizująca przewiduje również wzmocnienie zakresu nadzoru nad spółką sprawowanego przez radę nadzorczą. Organ ten ma być bardziej aktywny i autonomiczny w swoich działaniach. Rada (...)
str. 10
3.3.
Zmiany ważne dla spółek
Wśród zmian, które mają prowadzić do wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny warto wymienić w szczególności te dotyczące: Protokołowania posiedzeń zarządu spółki z (...)
str. 10
3.4.
Nowelizacja w zakresie dokumentów finansowych
Nowe regulacje dotyczyć będą także m.in. obowiązków spółki z o.o. czy spółki akcyjnej, członków jej organów czy praw wspólników (akcjonariuszy) w kwestiach związanych z podsumowaniem (...)
str. 11
4.
Planowane wydłużenie okresu, za który zostaną wypłacone świadczenia na pomoc obywatelom Ukrainy
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z (...)
str. 12
5.
Monitorowanie przewozu towarów - zmiany związane z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę
W Dzienniku Ustaw z 26 kwietnia 2022 r., pod poz. 898, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których (...)
str. 12
6.
Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw z 21 kwietnia 2022 r., pod poz. 860, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 13
7.
Zmiana terminu składania wniosku Wn-U-G do PFRON
W Dzienniku Ustaw z 19 kwietnia 2022 r., pod poz. 839, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Noclegi w podróży służbowej pracownika - wybrane zagadnienia
W trakcie podróży służbowych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) często ponoszone są wydatki na noclegi pracowników. W tym artykule poruszamy wybrane kwestie związane z ww. (...)
str. 14
1.1.
Noclegi w podróży służbowej - regulacje prawne
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 14
1.2.
Rozliczenie noclegu pracownika - PIT i składki ZUS
Nocleg w podróży służbowej a PIT pracownika Zasadniczo do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy też wartość innych (...)
str. 16
1.3.
VAT od zakupu usługi noclegowej
Prawo do odliczenia VAT od noclegu w krajowej podróży służbowej Zasadą jest, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów lub usług w (...)
str. 17
1.4.
Wydatki na noclegi pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Kwalifikacja wydatków na noclegi pracowników do kosztów podatkowych Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości ujmowania w (...)
str. 18
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na noclegi pracowników
Wydatki na noclegi dla pracowników, ponoszone w trakcie ich podróży służbowych, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca zakup usługi noclegowej może zostać ujęta w (...)
str. 20
2.
Kary umowne - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podmioty są niekiedy zobowiązane do zapłaty kar umownych czy odszkodowań (dalej: kar umownych) z tytułu wad towarów, wadliwie wykonanych (...)
str. 21
2.1.
Regulacje prawne w zakresie kar umownych
Zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego (K.c.), w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę (...)
str. 21
2.2.
Rozliczenie kary umownej dla celów VAT
Kara umowna a VAT w podmiocie obciążającym kontrahenta karą Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co ważne: (...)
str. 21
2.3.
Kara umowna a przychody podatkowe
Przychód w podmiocie obciążającym kontrahenta karą umowną Za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa kar umownych
Ewidencja w jednostce obciążającej kontrahenta karą umowną Jednostka, która obciążyła kontrahenta karą umowną z tytułu wad towarów/usług czy z tytułu nieterminowej dostawy towarów/wykonania usługi, wartość (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Wynajem nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską a zwolnienie z VAT - interpretacja KIS
Małżonek wynajmujący nieruchomość ma prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, pomimo że nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską a współmałżonek jest czynnym podatnikiem VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 26
2.
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT - wyrok TSUE
Na potrzeby ustalenia miejsca opodatkowania usługi należy przyjąć, że sam fakt posiadania spółki zależnej w innym państwie członkowskim nie powoduje automatycznie, iż podatnik ma tam (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zapłata za usługę bonem turystycznym - skutki w VAT
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na organizacji wypoczynku dla dzieci. Rozpocząłem zapisy na obozy, które odbędą się w lipcu-sierpniu 2022 r. Po dokonaniu rezerwacji klient musi (...)
str. 29
3.2.
Otrzymanie depozytu a VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) jest producentem napojów. Zdarza się, że spółka ponosi koszty opracowania nowych receptur, opakowań lub etykiet pod indywidualne zamówienie, a kontrahent zmienia (...)
str. 31
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Ulga na zakup kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę mały sklep papierniczy. Dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Dotychczas korzystałem ze zwolnienia z ewidencjonowania (z uwagi na niskie obroty). (...)
str. 32
4.2.
Świadczenie usług na rzecz osób prywatnych a ulga na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję i montuję schody drewniane. Kilku nabywców, którzy dokonali zakupu schodów wraz z ich montażem, nie uregulowało należności. Czy mam prawo (...)
str. 34
4.3.
Zakupy przed rejestracją a prawo do odliczenia VAT
W styczniu 2022 r. rozpocząłem jednoosobową działalność gospodarczą i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Jednak już w grudniu 2021 r. dokonałem zakupów na potrzeby (...)
str. 34
4.4.
Przywrócenie do rejestru VAT podatnika składającego "zerowe" deklaracje
W 2021 r. założyłem działalność gospodarczą i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Prowadzę tę działalność sezonowo, jest to sprzedaż lodów z automatu w okresie (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Otrzymanie odszkodowania (zasądzonego wyrokiem sądowym) stanowiącego zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ze względu na ustawowy zakaz nie stanowi przychodu podatkowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Transakcje podmiotów powiązanych - obowiązki informacyjne i dokumentacyjne od 2022 r.
Polska spółka zawiera transakcje (zakup usług sortowania) z firmą, której właścicielem jest osoba fizyczna, będącą nierezydentem (obywatel Niemiec), prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Osoba (...)
str. 38
2.2.
Rozliczanie kosztów związanych z utworzeniem spółki z o.o.
Spółka z o.o. (A) zawiązała nową spółkę z o.o. (X), obejmując 100% udziałów w tej spółce jako jedyny udziałowiec. Spółka A poniosła w związku z (...)
str. 41
2.3.
Rezygnacja/utrata prawa do estońskiego CIT - skutki podatkowe
Spółka spełnia wszystkie warunki, żeby skorzystać z estońskiego CIT. Co się stanie w przypadku, jeżeli w ciągu pierwszych 4 lat stosowania tego rozwiązania utracimy prawo (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot kosztów mediów w najmie prowadzonym w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem - interpretacja KIS
Zwrot kosztów mediów otrzymanych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, wynajmującego lokale w ramach prowadzonej działalności, stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. (interpretacja (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą a koszty uzyskania przychodów
Pracodawca zawarł dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą (jedna umowa na 3/4 etatu, a druga na 1/4 etatu). W ramach umowy na 3/4 (...)
str. 46
2.2.
Pośrednictwo w świadczeniu usług na zlecenie klienta a stawka ryczałtu ewidencjonowanego
Podatnik A (opłacający ryczałt ewidencjonowany) otrzymał od firmy B materiał powierzony w celu uszycia odzieży. Podatnik A zlecił usługę szycia firmie C. Po otrzymaniu gotowego (...)
str. 48
2.3.
Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii należy rozliczyć w Polsce?
Małżonkowie są właścicielami firmy transportowej w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie otrzymują wynagrodzenie za pracę w tej firmie oraz dywidendy. Mąż nie uzyskuje w Polsce żadnych dochodów (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na urządzenie mobilnego biura w samochodzie - interpretacja KIS
Wydatki na urządzenie mobilnego biura w samochodzie, których wartość nie przekracza 10.000 zł (jako niestanowiące ulepszenia środka trwałego) mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania (...)
str. 53
2.
Wartość początkowa ujawnionego środka trwałego
W 2020 r. przedsiębiorca zakupił na potrzeby prowadzonej działalności samochód dostawczy (faktura została wystawiona na dane firmowe). Choć auto było używane w firmie, nie wprowadzono (...)
str. 54
3.
Rozliczenie nakładów na adaptację lokalu mieszkalnego do celów użytkowych
Na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej zakupiono lokal mieszkalny. Uzyskano stosowne zezwolenia, sporządzono projekt zmian i rozpoczęto prace przystosowujące lokal do potrzeb prowadzonej działalności. W jaki (...)
str. 55
3.1.
Wartość początkowa lokalu
Przede wszystkim należy wskazać, że wartość początkową nabytego środka trwałego, a tak będzie w przypadku zakupu lokalu, należy ustalić w oparciu o cenę jego nabycia. (...)
str. 56
3.2.
Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji
Zasadniczo składniki majątku spełniające definicję środków trwałych wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Powinno to nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin (...)
str. 56
3.3.
Amortyzacja lokalu użytkowego powstałego w wyniku adaptacji
Zanim zostanie dokonany pierwszy odpis amortyzacyjny, podatnik musi ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną oraz dokonać wyboru metody amortyzacji. W przypadku lokali niemieszkalnych (podobnie jak w przypadku (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opłacającego podatek liniowy
W jaki sposób obliczyć składkę zdrowotną przedsiębiorcy na podatku liniowym za marzec 2022 r., jeżeli w styczniu br. poniósł on stratę z działalności gospodarczej, a (...)
str. 57
2.
Miesięczna choroba przedsiębiorcy nie zwalnia z opłaty składki zdrowotnej
Prowadzę działalność gospodarczą (jednoosobowo) na podstawie wpisu do CEIDG opodatkowaną podatkiem liniowym. Reguluję z tego tytułu za siebie (jako przedsiębiorcę) składki na ubezpieczenia społeczne (na (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Odprowadzenie I raty odpisu na ZFŚS i zawieszenie Funduszu
1) Od 1 kwietnia 2022 r. zrezygnowaliśmy z tworzenia ZFŚS przez odpowiedni zapis w regulaminie wynagradzania. Czy będziemy musieli odprowadzić odpis na ZFŚS za część (...)
str. 60
2.
Ustalanie nadgodzin z przekroczenia normy średniotygodniowej
1) W zakładzie obowiązują 4-miesięczne okresy rozliczeniowe, a pracownicy świadczą pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin (soboty są wolne). Jeden (...)
str. 62
3.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiły dwie różnego rodzaju nieobecności
W ubiegłym miesiącu pracownik przebywał przez kilka dni na urlopie bezpłatnym oraz przez 10 dni na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić jego wynagrodzenie za ten miesiąc, (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji
W związku z posiadaniem akcji spółki giełdowej w 2021 r. została wypłacona na nasz rachunek maklerski dywidenda (w ramach podziału zysku za 2020 r.). Otrzymana (...)
str. 66
1.1.
Podstawa prawna otrzymanych dywidend z tytułu posiadanych akcji
Wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę akcyjną dokonuje się w oparciu o art. 347-353 Kodeksu spółek handlowych. Zauważmy jednak, że częściowo szczególne regulacje dotyczą spółek publicznych, (...)
str. 66
1.2.
Podział wyniku i wypłata dywidendy w księgach rachunkowych
Należy pamiętać, iż decyzja w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto jednostki może zostać podjęta po spełnieniu wymogów określonych w art. 53 ust. 3-4 (...)
str. 67
2.
Spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT a obowiązek rozliczania odroczonego podatku dochodowego
Od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa jest podatnikiem CIT. Czy w związku z tym ma obowiązek rozliczania odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu za 2021 (...)
str. 69
3.
Działalność rolnicza i pozarolnicza a prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przedsiębiorca prowadzący działalność pozarolniczą zgłoszoną do CEIDG chce dodatkowo rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej. Ponieważ taka działalność nie podlega wpisowi do CEIDG, to czy powinna być (...)
str. 70
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymania grantu
Spółka otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach grantu są wydzielone III etapy. Czy spółka z dniem podpisania umowy o grant (...)
str. 71
5.
Różnice w wartości towarów pochodzących z importu - ujęcie księgowe
Importujemy towary z Chin. Z uwagi na to, że na moment przyjęcia tych towarów do magazynu nie znamy wszystkich kosztów nabycia (transport, cło, inne opłaty (...)
str. 72
6.
Zaktualizowane konsultacje MF w sprawie badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) w zakładce: e-Sprawozdania Finansowe zamieszczono zaktualizowane konsultacje dotyczące obowiązków biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdań finansowych. Oto ich (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.