Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zasady wystawiania faktur - rodzaje, elementy i terminy
Dodatek nr 20
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18
z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
FAKTURA - INFORMACJE PODSTAWOWE
1.
Definicja faktury - faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane
Definicja faktury (art. 2 pkt 31-32a ustawy o VAT): 1) faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i (...)
str. 3
2.
Autentyczność, integralność treści i czytelność faktury
Podatnik musi określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (art. 106m ustawy o VAT). Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co (...)
str. 4
3.
Dwa egzemplarze faktury
Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży (art. 106g ust. (...)
str. 4
II.
OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY
1.
Kiedy trzeba wystawić fakturę?
Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) sprzedaż (także gdy tzw. miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską) dokonywaną na rzecz innego podatnika podatku, podatku od (...)
str. 5
2.
Faktury wystawiane na żądanie klienta
W przypadku, gdy nie ma obowiązku wystawienia faktury (np. dotyczy sprzedaży zwolnionej z VAT lub gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), podatnik także (...)
str. 5
III.
ELEMENTY FAKTURY
1.1.
Podstawowe elementy faktury
Faktura dla podmiotu krajowego powinna zawierać (elementy podstawowe): datę wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; (...)
str. 6
1.2.
Dodatkowe oznaczenia na fakturze
Niekiedy faktura musi zawierać dodatkowe oznaczenia , tj. wyrazy: "metoda kasowa" - gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty (dotyczy dostawy dokonywanej w ramach (...)
str. 7
1.3.
Faktura wystawiona do paragonu
Jeżeli podatnik wystawia fakturę do paragonu dla podatnika VAT (lub podatku od wartości dodanej), na paragonie tym musi być podany NIP nabywcy. W przeciwnym razie (...)
str. 8
2.
Faktura dla podatnika zagranicznego
Faktura dla podatnika z innego kraju unijnego powinna zawierać te same dane, co dla podatnika polskiego, z tym że: musi zawierać NIP UE sprzedawcy i (...)
str. 9
3.
str. 9
3.1.
Niewielka wartość transakcji
W przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, faktura może nie (...)
str. 9
3.2.
Dokumenty zrównane z fakturą
Niektóre dokumenty zostały "zrównane" z fakturą (tj. uznaje się je za faktury, pomimo że nie posiadają "standardowych" elementów faktury). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera (...)
str. 10
4.
Faktury zaliczkowe
Faktura zaliczkowa powinna zawierać: dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (datę i numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, datę dostawy (...)
str. 11
5.1.
Faktura może być wystawiona na kilka podmiotów/osób
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.782.2020.1.KK wyjaśnił: "(...) nabywcą towaru czy usługi może być więcej niż jedna osoba, jednak (...)
str. 12
5.2.
Faktura dla niepodatnika - bez NIP i bez PESEL
Faktura wystawiona dla nabywcy niebędącego podatnikiem nie zawiera NIP nabywcy. Nie musi też zawierać numeru PESEL. Tak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 7 (...)
str. 13
5.3.
Faktura dokumentujące świadczenia kompleksowe
Elementy składające się na świadczenie kompleksowe nie powinny być na fakturze wyszczególniane. Tak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2021 r., nr (...)
str. 13
5.4.
Czy na fakturach krajowych można podawać NIP poprzedzony przedrostkiem PL?
Także na fakturach dokumentujących transakcje krajowe można NIP poprzedzać przedrostkiem PL. Tak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.368.2021.1.KOM: (...)
str. 14
5.5.
Zamieszczenie na dokumencie informacji, że nie jest on fakturą - czy jest skuteczne?
Wyraźne wskazanie na dokumencie, że nie jest on fakturą pozwala uznać, że faktycznie nie pełni on takiej roli. Tak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (...)
str. 14
5.6.
Oznaczanie sprzedawcy/nabywcy na fakturze
Na fakturze można podawać skróconą nazwę sprzedawcy lub nabywcy - jeśli została ona organowi wskazana. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2020 r., (...)
str. 15
5.7.
Czy można wystawiać faktury zbiorcze?
Podatnik może wystawiać zbiorcze faktury dokumentujące dostawy dokonane w danym miesiącu. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacjach indywidualnych z 8 kwietnia 2022 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.500.2021.2.ST (...)
str. 16
5.8.
Faktura nie zawsze musi zawierać informację o dacie dokonania transakcji
Jeżeli faktura wystawiana jest przed datą dokonania dostawy towaru, wykonaniem usługi czy zapłatą zaliczki i na moment wystawienia tej faktury data ww. czynności nie jest (...)
str. 17
5.9.
Czy faktury można wystawiać w języku obcym?
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 kwietnia 2014 r., nr IPPP3/443-30/14-2/LK, odwołując się do ustawy o języku polskim, wyjaśnił: "(...) przepisy (...)
str. 18
5.10.
Wystawienie faktury zaliczkowej nie zawsze obowiązkowe
Nie trzeba wystawiać faktury zaliczkowej, gdy do zapłaty doszło w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru/wykonanie usługi. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji (...)
str. 18
5.11.
Wystawienie faktury dla klienta, który nie zgłasza takiego żądania
Faktury na rzecz osób prywatnych można wystawiać także w przypadku, gdy klienci nie zgłosili żądania wystawienia faktury. Wystawienie faktury nie zwalnia jednak z obowiązku ujęcia (...)
str. 19
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR
1.
Duplikaty faktur
W przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia wystawia ponownie fakturę: a) na wniosek (...)
str. 19
2.
Faktury proforma i faktury wewnętrzne
W przepisach nie ma mowy o wystawianiu faktur proforma, ani o fakturach wewnętrznych. W praktyce jednak takie dokumenty są wystawiane, a organy podatkowe to akceptują. (...)
str. 19
3.
Faktury VAT RR
Szczególnym rodzajem faktur są faktury VAT RR. Takie faktury wystawia nabywca będący podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Fakturę (...)
str. 20
4.
str. 21
4.1.
Regulacje ustawowe dotyczące samofakturowania
Nabywca towarów lub usług może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika (sprzedawcy) faktury dokumentujące: 1) dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu, 2) (...)
str. 21
4.2.
Samofakturowanie - w wyjaśnieniach organów podatkowych
Forma akceptacji faktur wystawionych w ramach samofakturowania Akceptacja faktur wystawionych w ramach samofakturowania może mieć dowolną formę. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 19 lipca (...)
str. 21
5.
str. 22
5.1.
Co to jest refakturowanie?
Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, (...)
str. 22
5.2.
Jaką stawkę VAT stosować przy refakturowaniu usług?
Przepisy nie zawierają szczególnych uregulowań odnoszących się do wysokości stawki VAT w przypadku refakturowania usług. Zatem refakturując usługę na jej faktycznego odbiorcę należy stosować stawkę (...)
str. 22
6.
Faktura w walucie obcej
Faktura może być wystawiona w walucie obcej, ale kwota podatku (o ile występuje) musi być podana w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje (...)
str. 24
7.
Anulowanie faktury
Przepisy nie odnoszą się do możliwości anulowania faktury. Jednak w praktyce przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 1) do (...)
str. 24
V.
TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR
1.
Zasada ogólna
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę, albo otrzymano całość lub część zapłaty (...)
str. 25
2.
Szczególne terminy wystawienia faktury
Ustawodawca przewidział także szczególne terminy wystawiania faktur dla niektórych czynności (co jest związane ze szczególnym terminem powstania obowiązku podatkowego). Przedstawiamy je w formie tabeli. Czynność (...)
str. 25
3.
Faktury wystawiane na żądanie nabywcy
W przypadku wystawienia faktury na żądanie nabywcy (np. dla osoby prywatnej) zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano (...)
str. 26
4.
Skutki przedwczesnego wystawienia faktury
Jeżeli podatnik wystawił fakturę przedwcześnie (z reguły ponad 60 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi, czy otrzymaniem zaliczki), a faktura została wprowadzona do obrotu, powinien (...)
str. 26
VI.
DOKUMENTY KORYGUJĄCE
1.
str. 26
1.1.
Kiedy wystawia się fakturę korygującą?
Podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury: podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i (...)
str. 26
1.2.
Elementy faktury korygującej
"Tradycyjna" faktura korygująca Faktura korygująca powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura (...)
str. 27
2.
Noty korygujące - zasady wystawiania
Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki (z wyjątkiem pomyłek kwotowych), może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Taka nota wymaga akceptacji wystawcy faktury. (...)
str. 28
3.1.
Fakturę korygującą można wystawić dopiero po zaistnieniu danego zdarzenia
NSA w wyroku z 29 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 425/10 wyjaśnił: "(...) skoro pierwotna faktura związana jest z otrzymaniem zaliczki (przedpłaty), konieczność (...)
str. 28
3.2.
Faktura korygująca musi korygować tylko to, co zostało podane błędnie na fakturze pierwotnej
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012. 20.2017.1.IK wyjaśnił: "(...) Jeżeli faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze, to nie można (...)
str. 29
3.3.
O sposobie wystawienia faktury korygującej nie mogą decydować ograniczenia systemu księgowego
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012. 841.2017.1.KO: "(...) występujące w systemie księgowym ograniczenia nie mogą mieć wpływu na prawidłowość (...)
str. 29
3.4.
Korekta faktury wystawionej na błędny podmiot
Gdy faktura została wystawiona na błędny podmiot, faktura korygująca powinna: korygować tylko dane nabywcy (a nie dane kwotowe) - gdy faktura została przekazana właściwemu nabywcy, (...)
str. 30
3.5.
Wystawienie faktury korygującej a okres przedawnienia zobowiązania podatkowego
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 kwietnia 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012. 75.2018.1.BS wyjaśnił: "(...) co do zasady w sytuacji, w której np. występuje zmiana (...)
str. 31
3.6.
Brak na fakturze informacji o MPP - jak skorygować błąd?
Jeżeli na fakturze omyłkowo nie podano oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" (MPP), fakturę taką należy skorygować - fakturą lub notą korygującą. Tak uznał Dyrektor KIS w (...)
str. 31
VII.
FAKTURY USTRUKTURYZOWANE W ŚWIETLE WYJAŚNIEŃ MIN. FIN.
Ustawa o VAT reguluje zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-faktur). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu (...)
str. 31
VIII.
WYKAZYWANIE FAKTUR W JPK
JPK - Jednolity Plik Kontrolny - to księgi i dokumenty księgowe zawierające informacje o transakcjach gospodarczych, prowadzone w programach komputerowych i zapisywane w konkretnym formacie. (...)
str. 42
IX.
PRZECHOWYWANIE FAKTUR
Podatnicy przechowują: 1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, 2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - (...)
str. 42
X.
BŁĘDNE FAKTURY - KARY KODEKSOWE
Kary za błędy w wystawianiu faktur określa Kodeks karny skarbowy. Jak stanowi art. 62 K.k.s., kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je (...)
str. 43
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.