Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Paragony fiskalne nie będą uznawane za faktury - Min. Fin. uwzględnia postulaty podatników
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (patrz: art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT), w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 (...)
str. 4
2.
Będzie dłuższy termin na odliczanie VAT
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT przysługuje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym u (...)
str. 5
3.
Od nowego roku ulga abolicyjna w ograniczonej wysokości
Podatnicy PIT (osoby fizyczne), podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący dochody za granicą, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, stosują jedną z dwóch metod przewidzianych w (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kolejne działania antykryzysowe w związku z COVID-19
1.1.
Nowy pakiet działań antykryzysowych dla polskich firm
Na stronie internetowej www.premier.gov.pl zamieszczono informację dotyczącą kontynuowania pomocy dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19 w zakresie: udzielania długoterminowych pożyczek, dofinansowania do (...)
str. 6
1.2.
Kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na PIT
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. (...)
str. 8
1.3.
Planowane uproszczenia w zakresie cen transferowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację (w ramach 10 edycji Forum Cen Transferowych) o trwających pracach nad pakietem dalszych uproszczeń w obszarze cen (...)
str. 9
2.
Od 9 listopada 2020 r. "wrócił" dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. (...)
str. 9
3.
Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny przez domowników oraz wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres kwarantanny
W Dz. U. pod poz. 1931 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)
str. 10
4.
Zmiany w kodach tytułu do ubezpieczeń w ZUS
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (www.gov.pl/web/rodzina) zamieszczono projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, (...)
str. 12
5.
Nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR
W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2020 r., pod poz. 1940, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (...)
str. 13
6.
Uszczelnienie VAT w międzynarodowych transakcjach internetowych - projektowane zmiany
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany projektowane (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Próbki przekazywane klientom nieodpłatnie - podatki i ewidencja księgowa
Częstą praktyką jest, że w ramach reklamy podmioty gospodarcze przekazują klientom próbki wyrobów lub otrzymane nieodpłatnie próbki towarów. W artykule przedstawiamy, jak takie przekazanie rozliczyć (...)
str. 14
1.1.
VAT należny z tytułu nieodpłatnego przekazania próbek klientom
Nieodpłatne przekazanie towaru a VAT Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatną dostawę towarów uważa się (...)
str. 14
1.2.
Rozliczenie nieodpłatnego przekazania próbek dla celów CIT/PIT
Wydatki na próbki wyrobów a koszty uzyskania przychodów Ustalenie, czy wydatki poniesione na próbki, przekazywane nieodpłatnie klientom, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, dokonywane jest (...)
str. 16
1.3.
Nieodpłatne przekazanie próbek w ewidencji księgowej
W sytuacji, gdy jednostka stosująca konta zespołu 4 i 5 w ramach reklamy nieodpłatnie przekazuje klientom próbki wyrobów, to przekazanie to może zaewidencjonować w swoich (...)
str. 18
2.
Umorzenie wierzytelności - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze, które posiadają "stare" wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, niekiedy umarzają te wierzytelności, tj. zwalniają dłużników z obowiązku ich zapłaty. (...)
str. 19
2.1.
Umorzenie wierzytelności a VAT
Umorzenie wierzytelności nie jest czynnością opodatkowaną (nie wykazuje się z tego tytułu VAT należnego). Ustalenia jednak wymaga, czy w tej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą (...)
str. 19
2.2.
Rozliczenie umorzonych wierzytelności dla celów CIT/PIT
Możliwość ujęcia umorzonej wierzytelności w kosztach podatkowych Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa umorzenia wierzytelności
Rozliczenie dla celów bilansowych umorzonych wierzytelności uzależnione jest od tego, czy na wierzytelności te utworzono wcześniej odpis aktualizujący, czy też nie. Jeśli na umorzoną wierzytelność (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi niezgodne z prawem unijnym - wyrok TSUE
Polskie przepisy, które uzależniają zastosowanie ulgi na złe długi od statusu wierzyciela i dłużnika (tj. aby byli czynnymi podatnikami VAT i aby dłużnik nie był (...)
str. 24
2.
Nie każdy wydatek związany z pracownikami daje pracodawcy prawo do odliczenia VAT - wyrok NSA
Wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracowników, byłych pracowników i członków ich najbliższych rodzin nie pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, (...)
str. 26
3.
Oznaczenie "TP" w nowym pliku JPK_VAT
Począwszy od rozliczenia za październik (IV kwartał) br. podatnicy składają nowy JPK_VAT, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Informacje, jakie powinny być zawarte w (...)
str. 28
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zwolnienie z kasy rejestrującej - wybrane zagadnienia
Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z (...)
str. 31
4.2.
Roczna korekta VAT od wydatków na samochód osobowy
Samochód osobowy wykorzystujemy do działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Od wydatków na ten samochód odliczamy VAT, stosując tzw. wskaźnik proporcji i dodatkowo limit 50% (...)
str. 33
4.3.
Wykonanie usługi budowlanej w budynku będącym własnością małżonków - dokumentowanie i ulga termomodernizacyjna
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane dla osób prywatnych, m.in. wykonuję instalacje fotowoltaiczne. Chcę wykonać taką instalację na własnym budynku mieszkalnym (współwłasność majątkowa moja (...)
str. 34
4.4.
Sprzedaż towaru po jego obróbce - dostawa towarów, czy świadczenie usług?
Kupujemy materiały i na indywidualne zlecenie klienta dokonujemy ich obróbki. Następnie gotowy wyrób sprzedajemy klientowi. Czy w tym przypadku należy uznać, że dokonujemy sprzedaży towaru, (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19 - interpretacja KIS
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19, w postaci szczepień ochronnych, leków i produktów leczniczych/preparatów wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii, wykazują związek (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Różnice kursowe w przypadku zwrotu zaliczki w walucie obcej a CIT
Spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta krajowego zaliczkę w walucie obcej (euro), na poczet usługi, która miała być wykonana w następnym miesiącu. Zaliczka ta wpłynęła (...)
str. 39
2.2.
Podatek u źródła od nabytego oprogramowania komputerowego
Planujemy kupić od amerykańskiej firmy oprogramowanie służące do zdalnego dostępu i wsparcia, w celu usprawnienia pracy informatyków. Oprogramowanie zostałoby nabyte w formie elektronicznej, na zasadzie (...)
str. 41
2.3.
Dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników
Spółka z o.o. zawarła z Podkarpacką Izbą Gospodarczą umowę dotyczącą dofinansowania kosztów usług rozwojowych (szkolenie pracowników) w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę do pracy przy komputerze, związanej z prowadzoną działalnością, nie może obciążać firmowych kosztów podatkowych. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wykorzystywanie majątku wspólników spółki cywilnej w ich odrębnych działalnościach
W ramach działalności gospodarczej spółka cywilna trzech osób fizycznych wybudowała budynek biurowy z przeznaczeniem na wynajem. Grunt pod tym budynkiem także stanowi współwłasność wspólników. W (...)
str. 45
2.2.
Dowóz pracowników do miejsca pracy za granicą - skutki w PIT
Polski pracodawca oddelegowuje pracowników do pracy w Niemczech. Dochody tych osób podlegają opodatkowaniu w Niemczech, od pierwszego dnia pracy na terytorium tego państwa. Zgodnie z (...)
str. 47
2.3.
Koszty uzyskania przychodów przy wypłacie zasiłku chorobowego i otrzymaniu niewielkiego przychodu ze stosunku pracy
Nasza pracownica przez cały grudzień br. będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim. Za okres ten wypłacimy jej zasiłek chorobowy (jesteśmy zakładem uprawnionym do wypłaty tzw. świadczeń (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na rozbiórkę środka trwałego w związku z realizacją nowej inwestycji - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na rozbiórkę starego środka trwałego powinny powiększać wartość początkową nowo budowanego składnika (środka trwałego). Ich poniesienie wiąże się bowiem z realizacją nowej inwestycji. (...)
str. 51
2.
Wpłata na poczet nabycia środka trwałego a odstąpienie od jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
W sierpniu br. dokonaliśmy wpłaty zaliczki na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, zaliczając jej wartość bezpośrednio do kosztów podatkowych. We wrześniu br. zakup środka (...)
str. 52
3.
Rozliczenie niezamortyzowanej wartości początkowej skradzionego środka trwałego
W wyniku kradzieży utraciliśmy środek trwały, który nie był w pełni zamortyzowany. Czy do czasu jego usunięcia z ewidencji mogą być naliczane odpisy amortyzacyjne? Czy (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
E-wizyta w ZUS dostępna jest już w całej Polsce - komunikat ZUS
Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że od 4 listopada 2020 r. we wszystkich oddziałach ZUS można skorzystać z e-wizyty. Dzięki tej usłudze, (...)
str. 55
2.
Pensja ze stosunku pracy niższa od minimalnej a składki na FGŚP
Zawarliśmy z osobą umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Będziemy jej wypłacać z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie niższej od 2.600 zł. Czy (...)
str. 56
3.
Odszkodowanie wypłacone z powodu braku ponownego zatrudnienia podlega składkom ZUS
Z jednym z najlepszych pracowników jakiś czas temu rozwiązaliśmy (w trybie porozumienia stron) umowę o pracę. Podjął on pracę w innej firmie. W treści zawartego (...)
str. 58
4.
Świadczenia chorobowe dla pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego
Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego od 9 do 31 października 2020 r. Urlop ten został mu udzielony. Przed jego rozpoczęciem pracownik otrzymał zwolnienie (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Objęcie pracownika kwarantanną - wybrane zagadnienia
1) Nasz pracownik miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 i w związku z tym został objęty kwarantanną. Wiemy o tym, ponieważ ZUS przekazał nam informację (...)
str. 60
2.
Wysokość dodatków dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej w 2021 r.
Zatrudniamy pracowników w systemie zmianowym, także w porze nocnej. Za pracę w nocy przysługują im dodatki do wynagrodzenia. Wypłacamy je w wysokości wynikającej z przepisów (...)
str. 61
3.
Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń zmarłego pracownika
Jesteśmy spółką z o.o. Zmarł jeden ze wspólników, który należał do zarządu spółki i jednocześnie był dyrektorem spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Po (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Aktualizacja wartości, sprzedaż oraz likwidacja towarów ewidencjonowanych według cen zakupu
Z powodu sezonowości naszej oferty oraz ograniczeń wprowadzanych w handlu spowodowanych koronawirusem, dokonaliśmy przecen części naszych towarów. W związku z tym koniecznym będzie dokonanie aktualizacji (...)
str. 65
2.
Wpłata zaliczki na poczet usługi wykonywanej na przełomie lat
Wpłaciliśmy 30% zaliczkę na poczet wykonania usługi. Otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, z której odliczyliśmy VAT. Prawdopodobnie usługa zostanie wykonana dopiero w przyszłym roku. Jak ująć taką (...)
str. 70
3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
W jaki sposób prezentować w rachunku zysków i strat rozchód niefinansowych składników majątku (np. środków trwałych) zakładając, że jednostka sporządza, w ramach uproszczenia, sprawozdanie finansowe (...)
str. 72
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wykonanie prac inwentaryzacyjnych przez firmę zewnętrzną a odpowiedzialność kierownika jednostki
Czy w sytuacji, gdy inwentaryzacja drogą spisu z natury zostanie wykonana przez firmę zewnętrzną kierownik jednostki nie będzie odpowiedzialny za jej przeprowadzenie? Umowa o przeprowadzenie (...)
str. 73
4.2.
Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji księgowej
Czy należności dochodzone na drodze sądowej powinny być przeksięgowane na specjalne konto rozrachunkowe? Czy zasadnym jest objęcie ich odpisem aktualizującym? Skierowanie sprawy o zapłatę należności (...)
str. 74
4.3.
Darowizna wyrobów dokonana przez jednostkę stosującą do ewidencji kosztów wyłącznie konta zespołu 4
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Do ewidencji kosztów stosujemy wyłącznie konta zespołu 4. Prowadzimy ewidencję magazynową. W jaki sposób powinniśmy ewidencjonować darowizny naszych wyrobów? Przyjęcie wyrobów z (...)
str. 74
4.4.
Częściowa spłata należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dłużnik zapłacił znaczną część należności, na którą w roku ubiegłym utworzyliśmy odpis aktualizujący. Co zrobić w takim przypadku z takim odpisem? W momencie, gdy dłużnik (...)
str. 75
4.5.
Ujęcie w księgach rachunkowych materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Jednostka otrzymała nieodpłatnie materiały, które przyjęła do magazynu. Jak wycenić te materiały? W jaki sposób ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? Wartości otrzymanych nieodpłatnie materiałów (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.