Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Paragon z NIP nabywcy - najnowsze wyjaśnienia Min. Fin.
Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon (...)
str. 4
2.
Pomoc ZUS dla firm w rozliczaniu składek
ZUS w dniu 6 października 2020 r. poinformował na swojej stronie internetowej (www.zus.pl), że sposób funkcjonowania zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie poważnej zmianie. (...)
str. 6
3.
Przechowywanie nadmiarowych danych w aktach osobowych - odpowiedź UODO na pytanie naszego Wydawnictwa
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, takich jak świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, świadectwa (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany związane z przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
W Dzienniku Ustaw z 8 października 2020 r., pod poz. 1747, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 7
1.1.
W 2021 r. stawki VAT nie zostaną obniżone
Ustawa o VAT przewiduje obniżenie stawek VAT w wysokości 23% i 8% o 1 punkt procentowy. Uzależnione jest to jednak od zaistnienia przesłanek określonych w (...)
str. 7
1.2.
Zmiany w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego
Tarcza 5.0 wprowadziła regulacje, na podstawie których osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych ustawowo branżach (według określonego PKD) mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie (...)
str. 8
1.3.
Nowelizacja specustawy w zakresie prawa pracy
Zmiany w zakresie zwolnienia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym (...)
str. 8
1.4.
Podstawa wymiaru zasiłku po obniżeniu etatu w związku z epidemią
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) należnego pracownikowi ustala się na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)
str. 9
2.
Planowane rewolucyjne zmiany w CIT/PIT w 2021 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od przyszłego roku mają wejść w życie przepisy wprowadzające zmiany w ustawach o podatku dochodowym, m.in. zakładające rewolucyjne (...)
str. 10
3.
SLIM VAT - planowane uproszczenia w zakresie VAT
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Limity na 2021 r.
W ustawach podatkowych (tj. w ustawach: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, które (...)
str. 13
1.1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Status małego podatnika Dla celów CIT/PIT status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i (...)
str. 13
1.2.
Limity dla celów VAT
Mały podatnik VAT Zgodnie z ustawą o VAT, przez małego podatnika należy rozumieć podatnika: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 15
1.3.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek ich prowadzenia (...)
str. 16
1.4.
Limity na 2021 r. - ujęcie tabelaryczne
Limity Limity w euro Limity w PLN na 2021 r. Status małego podatnika dla celów CIT/PIT 2.000.000 euro 9.031.000 zł Limit jednorazowej amortyzacji 50.000 euro (...)
str. 17
2.
Refakturowanie mediów - podatki i ewidencja księgowa w podmiocie wystawiającym refakturę
Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego (www.sjp.pl), "refakturować" to ponownie "fakturować bez powiększenia wartości sprzedaży o własną marżę, przenosić koszty na osobę trzecią, która faktycznie (...)
str. 17
2.1.
Refakturowanie mediów a VAT
Refakturowanie mediów jako usługa Ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem "refakturowanie", niemniej jednak powszechnie przyjmuje się, że do refakturowania odnosi się art. 8 ust. (...)
str. 18
2.2.
Rozliczenie refakturowanych mediów dla celów podatku dochodowego
Moment powstania przychodu Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie odnoszą się wprost do momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania usług (tu: mediów). Moment ten należy (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa refakturowanych mediów
Również przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się wprost do rozliczania operacji związanych z refakturowaniem kosztów, w tym również kosztów mediów "przerzucanych" przez wynajmującego na (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do korygowania faktur po likwidacji działalności gospodarczej przez nabywcę - interpretacja KIS
Sprzedawca powinien skorygować fakturę zawierającą błędne dane nabywcy oraz niewłaściwą stawkę VAT (23% zamiast zwolnienia z VAT), pomimo iż nabywca zlikwidował działalność gospodarczą. (interpretacja indywidualna (...)
str. 23
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nowy JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy składają nowy JPK_VAT. Składa się on z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatnicy nie (...)
str. 25
2.2.
Podmiotowe zwolnienie z kas rejestrujących w 2021 r.
W lipcu 2020 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Sprzedaję galanterię skórzaną dla osób fizycznych. Z uwagi na niewielki przewidywany obrót korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu (...)
str. 28
2.3.
Świadczenie usług budowlanych a prawo do kwartalnego rozliczania VAT
Od kilku lat jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję usługi budowlane wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy mam prawo rozliczać VAT kwartalnie? (...)
str. 29
2.4.
Świadczenie usług wraz z wymianą części - podmiotowe zwolnienie z VAT
Prowadzę działalność w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych. Do wykonania tej usługi wykorzystuję (zakupione przeze mnie) druty miedziane i łożyska. Czy mam prawo korzystać (...)
str. 30
2.5.
Obrót nowymi samochodami - skutki w VAT i PIT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam zamiar zająć się kupnem i sprzedażą nowych samochodów osobowych w kraju. Będę je kupował od czynnych podatników VAT i w (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Informacja o cenach transferowych (TPR) - wyjaśnienia Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)
str. 34
2.
Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Nie jest to "nieodpłatne świadczenie" korzystające ze zwolnienia z CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przelew waluty obcej z rachunku walutowego na rachunek prowadzony w złotych - podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o., posiadająca rachunek walutowy (euro), przelała z tego rachunku środki pieniężne na rachunek prowadzony w złotych. Waluta obca została przeliczona na złote po (...)
str. 37
3.2.
Wydatki z tytułu używania prywatnych samochodów osobowych zleceniobiorców w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Zleceniobiorcy spółki z o.o. (czynnego podatnika VAT), wykonujący usługi na rzecz spółki na terytorium całego kraju, wykorzystują do tego celu swoje prywatne samochody osobowe. Zgodnie (...)
str. 39
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy w ramach mechanizmu podzielonej płatności a koszty podatkowe
Spółka z o.o. nabyła towary od kontrahenta krajowego (czynnego podatnika VAT); wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka dokonała zapłaty za ww. towary w ramach obowiązkowego (...)
str. 40
4.2.
Opisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność z tytułu sprzedaży towarów, którą zaliczyła do przychodów należnych. Na należność tę spółka sporządziła odpis aktualizujący w 2019 r., (...)
str. 41
4.3.
Podatek od przychodów z budynków opłacany w 2021 r.
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, podatnicy nie muszą opłacać podatku od przychodów z budynków do końca grudnia 2020 r. Czy podobnie będzie w (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt za używanie prywatnego auta w celach służbowych bez PIT - korzystny wyrok WSA
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych nie stanowi jego przychodu. (wyrok WSA w Bydgoszczy z 2 września 2020 r., sygn. akt I (...)
str. 42
2.
Ustalenie wartości darowizny w celu odliczenia jej od dochodu - interpretacja KIS
Podatnik, który przekazał maseczki ochronne np. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (jako darowiznę związaną z przeciwdziałaniem COVID-19), może odliczyć od dochodu jej wartość ustaloną w oparciu (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Podział zysku w spółce komandytowej a rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników
Umowa spółki komandytowej określa, w jakim procencie poszczególni wspólnicy uczestniczą w zysku. Według tej proporcji zostały ustalone przychody i koszty, które wspólnicy wykazali w swoich (...)
str. 46
3.2.
Wynajem lokalu spółce jawnej przez jej wspólnika a koszty podatkowe
Wspólnik spółki jawnej (osoba fizyczna) jest właścicielem nieruchomości, którą wynajmuje innym podmiotom w ramach prowadzonej działalności. Czy wykonując usługę najmu tej nieruchomości (lokalu użytkowego) i (...)
str. 49
3.3.
Wykazanie dochodów osoby fizycznej uzyskiwanych z kilku różnych tytułów w zeznaniach podatkowych
Osoba fizyczna (emeryt) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym (19%). Jest również wspólnikiem w spółce z o.o., z udziału której otrzymuje dywidendę. Osoba ta (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
W którym momencie można dokonywać zmiany stawek amortyzacyjnych? - interpretacja KIS
Podatnik może dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie począwszy od miesiąca, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego (...)
str. 51
2.
Wykup samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu dokonany w 2020 r.
Jednostka dokonała poleasingowego wykupu samochodu osobowego. Umowa leasingu operacyjnego była podpisana przed zmianami przepisów podatkowych wprowadzonych w 2019 r. Jak po wykupie ustalić wartość początkową (...)
str. 53
3.
Jednorazowa amortyzacja środka trwałego ograniczona limitem 100.000 zł nie zawsze jest opłacalna
Zakupiliśmy maszynę specjalistyczną o znacznej wartości, sklasyfikowaną w grupie 5 KŚT i dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach limitu rocznego 100.000 zł. Czy w przypadku, (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Brak możliwości obniżenia podstawy wymiaru składek za okres choroby przedsiębiorcy
Zachorowałam i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Nie prowadzę więc w tym czasie swojej działalności gospodarczej. W ZUS poinformowano mnie, że za okres choroby mam (...)
str. 56
2.
ZUS od dopłaty pracodawcy do świadczeń dla pracowników
Od listopada 2020 r. zapewnimy pracownikom możliwość korzystania z usług stomatologicznych. Będą oni częściowo partycypować w koszcie zakupu przez nas tych świadczeń (po cenie niższej (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników pełnoetatowych w 2021 r.
Pracownicy są zatrudnieni w firmie w różnych okresach rozliczeniowych. Część obowiązują 3-miesięczne okresy rozliczeniowe, a część 1-miesięczne. Pracownicy nie świadczą pracy w systemie ruchu ciągłego. (...)
str. 59
2.
Wypłata odprawy w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych
W naszej firmie zatrudnionych jest kilkudziesięciu pracowników. W listopadzie 2020 r. wypowiemy umowę o pracę kilku lub kilkunastu pracownikom (nie ustaliliśmy jeszcze dokładnej skali zwolnień), (...)
str. 61
3.
Opieka oraz urlop wypoczynkowy z tytułu zastępstwa na pół etatu
Pracownica zatrudniona na okres trzymiesięcznego zastępstwa w wymiarze 1/2 etatu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej dwóch dni opieki. Czy przy takim zatrudnieniu zwolnienie to (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kolejne konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące rachunkowości w okresie COVID-19
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejne wyjaśnienia odnoszące się do zagadnień związanych z tematyką rachunkowości w dobie koronawirusa. Dotyczą one przesunięcia terminu sporządzania (...)
str. 65
1.1.
Przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych
" Pytanie nr 15 Czy został dodatkowo przesunięty termin na zatwierdzanie sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych i jakich organizacji dotyczy przesunięcie? Odpowiedź Rozporządzenie Ministra Finansów (...)
str. 65
1.2.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji zamiast spisu z natury z powodu koronawirusa
" Pytanie nr 16 Czy pandemia Covid-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury? Odpowiedź Podstawowym celem (...)
str. 66
2.
Inwentaryzacja rozrachunków w drodze potwierdzenia salda
Nasza jednostka posiada dużą ilość kontrahentów, w tym głównie odbiorców. Czy dokonując inwentaryzacji rozrachunków w drodze potwierdzenia sald można stosować jakieś uproszczenia np. przyjmujące obowiązek (...)
str. 67
3.
Wpłacona zaliczka na poczet przyszłej dostawy, gdy sprzedawca nie wywiązał się z umowy
Spółka zapłaciła w kwietniu br. 100% zaliczkę na dostawę towarów, stosując mechanizm podzielonej płatności. W dniu dokonania płatności kontrahent posiadał status podatnika VAT czynnego. Numer (...)
str. 68
3.1.
Ewidencja wpłaty zaliczki wraz z otrzymaniem faktury
W praktyce uiszczana zaliczka, tak jak w przypadku przedstawionym w pytaniu, może stanowić nawet 100% należności. Co do zasady, rozliczenie zaliczki następuje w momencie realizacji (...)
str. 69
3.2.
Brak realizacji dostawy/świadczenia usługi - odpis aktualizujący oraz postępowanie sądowe
W sytuacji, gdy po wpłaceniu zaliczki i otrzymaniu faktury zaliczkowej oraz ujęciu tych zdarzeń w księgach rachunkowych nie dojdzie do realizacji dostawy (lub wykonania usługi), (...)
str. 70
3.3.
Odpisanie zaliczki jako nieściągalnej
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (ewentualnie kosztów finansowych, jeżeli dotyczą tego typu należności). W przypadku, gdy należności te były (...)
str. 73
4.
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. a obowiązki wobec KRS
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. nie zostało zatwierdzone do końca września br. Czy w związku z tym musimy je złożyć do KRS dopiero po (...)
str. 73
5.
Złożenie oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Czy termin dotyczący obowiązku zawiadomienia KRS o nie prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółki jawne i partnerskie podlegał przesunięciu w związku z pandemią koronawirusa? Nie . (...)
str. 74
6.
Od 1 listopada 2020 r. obowiązuje nowa wersja struktur logicznych dla niektórych sprawozdań finansowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w zakładce: Struktury e-sprawozdań opublikowano nowe struktury logiczne (wersja 1-5) sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych oraz banków. Nowe struktury (...)
str. 75
7.
Nowa broszura dotycząca JPK_KR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono nową broszurę informacyjną dotyczącą struktury JPK dla ksiąg rachunkowych. W nowej broszurze JPK_KR(1) zaktualizowano opisy niektórych elementów JPK (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.