Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Paragon jako faktura uproszczona - prawo do wystawienia faktury i ujęcie w JPK_VAT
Dokumentowanie sprzedaży Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są (...)
str. 4
1.2.
Łączenie dofinansowania z FGŚP i PUP
Regulacje ustawowe Z przepisów tarczy antykryzysowej wynika, że przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą uzyskać różnego rodzaju wsparcie. Jednym (...)
str. 7
2.
Subwencja z PFR a podatek dochodowy i PCC - wyjaśnienia Dyrektora KIS
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki z powodu pandemii koronawirusa, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka (...)
str. 8
2.1.
Rozliczenie subwencji z PFR dla celów CIT/PIT
Subwencja finansowa, otrzymana przez podatnika w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 ma - co do zasady - charakter zwrotny, w związku z czym nie (...)
str. 8
2.2.
Subwencja z PFR a PCC
Otrzymanie subwencji z PFR nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 27 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.112.2020.2.MZ. (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kolejne przepisy mające na celu pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji
W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji (...)
str. 9
2.
Planowane zmiany dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy
Sejm przyjął i przekazał do Senatu ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych (...)
str. 11
3.
Nowy wzór rocznego obliczenia podatku/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego - PIT-40A/11A
W Dzienniku Ustaw z 5 sierpnia 2020 r., pod poz. 1343, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego (...)
str. 12
4.
Ogłoszono stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2021 r.
W Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r., pod poz. 673, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Premie dla pracowników - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy często wypłacają swoim pracownikom, zgodnie z regulaminem wynagradzania, premie miesięczne, kwartalne, itp. Premie te należy odpowiednio rozliczyć na gruncie podatku dochodowego i składek ZUS (...)
str. 13
1.1.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanej premii
Premia a przychód ze stosunku pracy Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich (...)
str. 13
1.2.
Oskładkowanie premii wypłaconej pracownikom
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika w rozumieniu przepisów o PDOF, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jak wspomnieliśmy, wypłacona pracownikowi premia uznaniowa (...)
str. 14
1.3.
Premia uznaniowa w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Ujmowanie premii uznaniowej w kosztach podatkowych pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 15
1.4.
Ewidencja księgowa premii uznaniowej przyznanej pracownikom
Ujęcie w księgach rachunkowych premii uznaniowej Premie uznaniowe dla pracowników ujmowane są kosztach bilansowych okresu, którego dotyczą (zgodnie z zasadą memoriału zawartą w art. 6 (...)
str. 17
2.
Podział spółki przez wydzielenie - wybrane zagadnienia
Spółki kapitałowe podlegają niekiedy podziałowi. Taki podział może być dokonywany m.in. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (...)
str. 18
2.1.
Podstawa prawna podziału spółki przez wydzielenie
Zasady dokonywania podziału spółek kapitałowych określone zostały w art. 528-550 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Z przepisów tam zawartych wynika, że spółkę kapitałową można (...)
str. 18
2.2.
Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed podziałem spółki przez wydzielenie
Zakupy związane z wydzieloną zcp - który podmiot odlicza VAT? Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od zakupów dokonanych przed podziałem (...)
str. 19
2.3.
Rozliczenie dla celów CIT zakupu towarów/usług dokonanych przed dniem podziału przez wydzielenie
Koszty uzyskania przychodów W ustawie o PDOP nie zawarto żadnych regulacji, które wskazywałyby, w jaki sposób podatnicy powinni rozliczać zakupy towarów/usług dokonane przed dniem podziału (...)
str. 22
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dokumentujących zakupy dokonane przed podziałem przez wydzielenie
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które wskazywałyby, w jaki sposób jednostki powinny rozliczać zakupy dokonane przed podziałem spółki przez wydzielenie zcp, związane z (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż w systemie wysyłkowym a obowiązek stosowania kasy rejestrującej - interpretacja KIS
Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania, po spełnieniu pewnych warunków. Jeżeli wcześniej podatnik stosował kasę rejestrującą, może złożyć (...)
str. 24
2.
Wynajem nieruchomości a podmiotowe zwolnienie z VAT - wyrok TSUE
U podatnika będącego osobą fizyczną, którego działalność gospodarcza obejmuje wykonywanie kilku wolnych zawodów oraz wynajem nieruchomości, wynajem ten nie stanowi "transakcji pomocniczej", jeżeli transakcja ta (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie VAT, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Wykonujemy czynności zwolnione z VAT (opieka medyczna). Dodatkowo będziemy wykonywać czynności opodatkowane (sklep, wynajem pomieszczeń). Czy możemy odliczać VAT od ponoszonych wydatków dwoma metodami jednocześnie (...)
str. 28
3.2.
Sprzedaż kontrahentowi spoza UE towaru, który przetworzono przed wywozem
Sprzedajemy profile aluminiowe. Obecnie zamówienie na profile złożył kontrahent spoza UE, zlecając ich cięcie, łączenie, itp. innej polskiej firmie. Profile - na zlecenie nabywcy - (...)
str. 29
3.3.
Prowadzenie zajęć sportowych - właściwa stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej organizuję zajęcia sportowe (treningi) dla dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu. Pobieram opłatę za możliwość wejścia (...)
str. 31
3.4.
Zakup kampera - prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wynajmem samochodów. Zamierzam rozszerzyć działalność o wynajem kamperów, tj. autonomicznych, zintegrowanych samochodów turystycznych. Zamierzam więc (...)
str. 32
3.5.
Finansowanie zakupu leków przez fundację a obowiązek umieszczania NIP na paragonie
Apteka (czynny podatnik VAT) ewidencjonuje całość sprzedaży w kasie rejestrującej. Zdarza się, że wystawia ona faktury do paragonów za zakup leków (zakup finansowany jest przez (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Strata w środkach pieniężnych spowodowana kradzieżą a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Jeśli pracodawca nie dochował należytej staranności (nie zastosował odpowiednich procedur i kontroli), w wyniku czego powstała strata w środkach pieniężnych, spowodowana kradzieżą dokonaną przez pracownika, (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Definiowanie "dnia zlecenia przelewu" na potrzeby CIT w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy
Co należy rozumieć przez "dzień zlecenia przelewu" dla celów CIT w przypadku, gdy podatnik chce uniknąć negatywnych konsekwencji (w postaci braku prawa do ujęcia wydatku (...)
str. 37
2.2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy - skutki w CIT
Spółka z o.o. w kwietniu 2020 r., w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, otrzymała decyzję o przyznaniu z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych (...)
str. 39
2.3.
Działalność jednostki organizacyjnej szpitala
Jesteśmy Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (PPZOZ). Od 1 stycznia 2021 r. planujemy uruchomienie sklepu medycznego. Działalność sklepu jest wpisana do statutu PPZOZ jako działalność (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego pracownikowi w zagranicznej podróży służbowej - interpretacja KIS
Pracodawca, finansując pracownikowi ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej, którego celem jest zabezpieczenie przed ewentualnymi wydatkami związanymi ze zwrotem niezbędnych kosztów leczenia pracownika za granicą, do (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przekazanie pracownikom środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa a przychód w PIT
Pracownicy stacji paliw otrzymali od pracodawcy przyłbice, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe w celu zapobiegania zarażaniu koronawirusem. Maseczki oraz rękawiczki są im wydawane raz w miesiącu. (...)
str. 45
2.2.
Wydatki z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby najmu prywatnego
Wynajmuję mieszkanie w ramach najmu prywatnego, który rozliczam na zasadach ogólnych. Na potrzeby tego najmu wykorzystuję własny samochód osobowy. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy mogę (...)
str. 46
2.3.
Wykonywanie prac twórczych w ramach działalności gospodarczej a 50% koszty uzyskania przychodów
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Głównym przedmiotem tej działalności jest tworzenie programów komputerowych. Czy mogę w niej stosować 50% koszty uzyskania przychodów (...)
str. 48
2.4.
Praca za granicą na podstawie umowy zlecenia a rozliczenie podatku dochodowego w Polsce
Przedsiębiorca, który ma miejsce zamieszkania oraz siedzibę w Polsce, prowadzi na terenie naszego kraju usługi remontowo-budowlane i jest podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie podjął (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w wyniku zamiany - interpretacja KIS
Przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego nabytego w wyniku zamiany należy uwzględnić wartość zbywanego (w ramach zamiany) środka trwałego. Zamianę na potrzeby amortyzacji należy bowiem (...)
str. 53
2.
Remont maszyny a kontynuacja naliczania odpisów amortyzacyjnych
Przeprowadzamy planowe remonty maszyn wykorzystywanych w prowadzonej przez nas działalności. W efekcie następuje czasowe wyłączenie maszyn z użytkowania. Czy w związku z tym powinniśmy przerwać (...)
str. 54
3.
Amortyzacja sezonowa - moment rozpoczęcia naliczania odpisów
W okresie letnim prowadzimy dodatkową działalność sezonową. Czy w odniesieniu do środków trwałych wykorzystywanych w takiej działalności obowiązują zasady ogólne w zakresie rozpoczęcia naliczania odpisów (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Jednorazowa rekompensata dla pracownika z tytułu utraty prawa do jubileuszówki - interpretacja ZUS
Jednorazowa rekompensata wypłacona pracownikowi z tytułu utraty prawa do najbliższej nagrody jubileuszowej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru (...)
str. 56
2.
Ubezpieczenia i składki ZUS z działalności rozpoczętej przez osobę zatrudnioną w spółce z o.o.
Od kilku lat pracuję w ramach umowy o pracę w spółce z o.o. Do końca lipca 2020 r. pełniłem w niej dodatkowo funkcję w zarządzie. (...)
str. 58
3.
Składki na FP i FS za zatrudnionych w firmie zleceniobiorców
Prowadzimy pozarolniczą działalność w formie spółki jawnej. Zatrudniamy w naszej firmie kilka osób wyłącznie na podstawie umowy zlecenia (zleceniobiorców). Od kwoty wypłacanego im wynagrodzenia (w (...)
str. 59
4.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika otrzymującego dodatek stażowy
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy osiąga wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Ponadto otrzymuje dodatek w wysokości 200 zł (po 100 zł za każdy (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Natychmiastowe rozwiązanie umowy po zakończeniu okresu zasiłkowego
1) Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony wykorzystał okres zasiłkowy (182 dni), a bezpośrednio po jego zakończeniu otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie. Pracodawca nie ma kontaktu z (...)
str. 63
2.
Czy pracownik może być ukarany za podjęcie działalności gospodarczej w trakcie zatrudnienia?
Bez naszej wiedzy i zgody pracownik założył działalność gospodarczą, w ramach której świadczy podobne jak my usługi. Czy może stanowić to podstawę do nałożenia kary (...)
str. 64
3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego po czasowym obniżeniu etatu z powodu COVID-19
Na podstawie specustawy pracownikowi, dysponującemu od kilku lat orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. obniżony został (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w przypadku zarządu wieloosobowego
Sprawozdanie finansowe naszej spółki za 2019 r. zostało sporządzone pod koniec czerwca br. Ponieważ powstały rozbieżności co do sposobu księgowania określonych operacji gospodarczych, zarząd postanowił (...)
str. 68
2.
Wykazanie w rachunku zysków i strat przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy oraz różnic kursowych
W 2019 r. spółka otrzymała dywidendę od innej spółki, w której posiada udziały. Ponadto uzyskała przychody i koszty z tytułu różnic kursowych. W jaki sposób (...)
str. 69
3.
Odsetki z tytułu zwłoki w terminowej zapłacie zobowiązań
W jaki sposób księgować odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań w przypadku, gdy zostają one wyszczególnione w odrębnej rubryce w kolejnej fakturze lub w (...)
str. 71
4.
Alternatywne sposoby rozliczeń międzyokresowych kosztów
Czy księgowanie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie bezpośrednio na koncie 64, bez ich wstępnego odnoszenia na konto kosztów rodzajowych, jest dopuszczalne w jednostce ewidencjonującej koszty (...)
str. 72
4.1.
Koszty rozliczane w czasie - rozwiązanie podstawowe
Pierwszy sposób, uznany za rozwiązanie wzorcowe, polega na odnoszeniu kosztów przeznaczonych do rozliczenia w czasie wstępnie, na podstawie dowodów źródłowych na kontach kosztów rodzajowych, a (...)
str. 72
4.2.
Uproszczona metoda rozliczania kosztów w czasie - rozwiązanie alternatywne
Alternatywny (uproszczony) sposób ewidencji kosztów podlegających rozliczeniu w czasie polega na ujmowaniu kwot wynikających z dokumentów źródłowych bezpośrednio na koncie 64-0, tj. z pominięciem (wymienionych (...)
str. 73
5.
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W jego skład weszły środki trwałe, towary oraz zobowiązanie w postaci kredytu krótkoterminowego. Wartość aktywów po pomniejszeniu o (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.