Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Dodatek nr 5
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3
z dnia 20.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2020 ROK
Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT), a także ustawy o rachunkowości określają limity - wyrażone w (...)
str. 4
1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli: 1) (...)
str. 4
2.
Limity dla celów VAT
Mały podatnik VAT W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro - przeliczane po kursie na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego - dotyczą limitu (...)
str. 6
3.
Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy (...)
str. 6
II.
ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM
1.
Zmiany wspólne w CIT i PIT
1.1.
Biała lista a koszty uzyskania przychodów w 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, powodujące negatywne skutki - na gruncie CIT/PIT - w przypadku uregulowania należności na rachunek nieznajdujący się na białej (...)
str. 7
1.2.
Zapłata z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, na mocy których jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności (MPP) zgodnie z przepisami ustawy (...)
str. 19
1.3.
Ograniczanie zatorów płatniczych
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych (tj. rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów"). (...)
str. 20
1.4.
Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
Podatnicy mogą rozliczyć stratę podatkową na dwa sposoby, tj. mogą o wysokość tej straty ze źródła przychodów (zob. art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP (...)
str. 28
1.5.
Proste spółki akcyjne - zmiany od 1 marca 2020 r.
W związku z wprowadzeniem do przepisów Kodeksu spółek handlowych nowego rodzaju spółki - "prosta spółka akcyjna", stosowne regulacje - od 1 marca 2020 r. - (...)
str. 28
1.6.
Zmiany związane z rozstrzyganiem sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniem porozumień cenowych
Od 29 listopada 2019 r. zmianie uległa zasadniczo terminologia, związana z przeniesieniem regulacji dotyczących porozumień cenowych z Ordynacji podatkowej do ustawy z dnia 16 października (...)
str. 29
1.7.
Ponowne przesunięcie terminu stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u źródła dla celów CIT i PIT
Z art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP wynika, że jeśli łączna wartość niektórych należności (np. z tytułu odsetek, niektórych usług, należności licencyjnych), wypłacanych w (...)
str. 30
1.8.
Wsparcie rozwoju elektromobilności
W celu wsparcia działań określonych w Planie Rozwoju Elektromobilności utworzony został Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Istotnym elementem działań Funduszu jest m.in. udzielanie wsparcia dla osób fizycznych (...)
str. 30
2.
Zmiany w PIT
2.1.
Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek obowiązujące w 2020 r.
Stawka i skala podatkowa w 2020 r. W 2020 r. obowiązuje nowa skala podatkowa. Jej zmiana wiąże się z obniżką stawki podatkowej PIT z 18% (...)
str. 31
2.2.
Koszty uzyskania przychodów obowiązujące w 2020 r.
Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy (...)
str. 32
2.3.
Zmiana zasad ustalania zaliczek na podatek dochodowy u podatników PIT
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu progu podatkowego Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy), są obowiązane jako płatnicy (...)
str. 32
2.4.
Zmiany w zwolnieniach z PIT
Zwolnienie z PIT osób "młodych" w 2020 r. Od 1 sierpnia 2019 r. funkcjonuje tzw. ulga w PIT osób "młodych". Polega ona na zwolnieniu z (...)
str. 33
2.5.
KAS nie przygotuje zeznań podatkowych dla przedsiębiorców za 2019 r.
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych (...)
str. 36
2.6.
Zmiany dotyczące przedsiębiorstw w spadku
Zmiany dotyczące przedsiębiorstw w spadku polegają na przyjęciu rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka (...)
str. 37
2.7.
Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2019 r., pod poz. 2544, opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 37
2.8.
Nowe wzory formularzy podatkowych w PIT
Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych W Dzienniku Ustaw z 12 grudnia 2019 r., pod poz. 2397, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia (...)
str. 38
2.9.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2020 r.
W 2020 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę do zastosowania tzw. "ulgi odsetkowej" nie może przekroczyć 325.990 zł (tak jak w latach ubiegłych). Kwota odliczeń została (...)
str. 39
3.
Zmiany w CIT
3.1.
Forma przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa KAS
Od 1 stycznia 2020 r. zmodyfikowano zasady przekazywania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, tj. polegające na: nałożeniu na podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS obowiązku (...)
str. 40
3.2.
Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, wartość świadczeń w naturze - u podatników CIT
Zgodnie z art. 12 ust. 6b ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) w przypadku transakcji kontrolowanej, wartość otrzymanych rzeczy lub (...)
str. 40
3.3.
Uproszczone zaliczki płacone przez podatników CIT, którzy podpisali porozumienie podatkowe - zmiany od 1 lipca 2020 r.
Podatnicy CIT, którzy podpiszą porozumienie podatkowe (o którym mowa w art. 20zb Ordynacji podatkowej), będą mogli wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej (...)
str. 40
3.4.
Zmiany w rozliczaniu kosztów niektórych usług, opłat i należności, świadczonych przez podmioty powiązane
Nowelizacji uległy także przepisy dotyczące ograniczania w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów niektórych usług, opłat i należności, świadczonych przez podmioty powiązane - art. 15e (...)
str. 41
3.5.
Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PDOP wprowadzono rozwiązania umożliwiające zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku (...)
str. 41
3.6.
Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
Od 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych (...)
str. 42
3.7.
Nowe formularze CIT
W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2019 r., pod poz. 2337, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w (...)
str. 42
III.
ZMIANY W VAT
1.
Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów oraz sankcje w VAT
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej dla podatników VAT oraz wprowadzono sankcje w (...)
str. 44
2.
Obowiązek wymiany kas na kasy on-line
Od 1 maja 2019 r. wprowadzono przepisy dotyczące stosowania kas on-line do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
str. 46
3.
Zasady rozliczania VAT od transakcji unijnych
Do końca 2019 r. Polska zobowiązana była wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. (dalej: Dyrektywa) (...)
str. 47
3.1.
Magazyn typu call-off stock
Ustawa o VAT zawiera regulacje dotyczące tzw. magazynów konsygnacyjnych (taki magazyn prowadzi przyszły nabywca towarów). Zastosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego jest pewnym uproszczeniem - podatnik wywożący (...)
str. 47
3.2.
Transakcje łańcuchowe
Dotychczas przepisy unijne nie zawierały regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych. Przepisy krajowe opierają się natomiast na orzecznictwie TSUE. Wynika z nich, że w przypadku transakcji łańcuchowych (...)
str. 49
3.3.
Warunki stosowania stawki 0% do WDT
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest generalnie opodatkowana stawką 0%. Aby tę stawkę zastosować, muszą być jednak spełnione pewne warunki, m.in. nabywca powinien posiadać właściwy i ważny (...)
str. 50
3.4.
Domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE
Zgodnie z ustawą o VAT - w celu zastosowania stawki 0% VAT dla WDT - podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące (...)
str. 51
4.
Ewidencje i deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie JPK_VAT
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, od kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklarację i (...)
str. 53
5.
Korygowanie ewidencji VAT oraz kary za błędy
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostaną nowe zasady korygowania ewidencji VAT (patrz: art. 109 ust. 3e-3k ustawy o (...)
str. 54
6.
Nowa matryca stawek VAT - od 1 kwietnia 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów
Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT, która została stworzona w oparciu o następujące założenia: UWAGA! Zmiana terminów ( (...)
str. 55
7.
Wiążąca Informacja Stawkowa
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS). WIS to decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu (...)
str. 56
8.
Zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi na złe długi
Obowiązek składania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (druku VAT-ZD), który wierzyciel obowiązany jest składać obecnie wraz z deklaracją podatkową, w której (...)
str. 60
9.
Import towarów - zmiany w uproszczonej formie rozliczania VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonano zmian w uproszczonej formie rozliczania VAT z tytułu importu towarów. Przedkładanie dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej (...)
str. 60
10.
TAX-FREE i kasy rejestrujące w formie oprogramowania - planowane zmiany w VAT
W 2020 r. planuje się wprowadzenie innych istotnych zmian w zakresie VAT, które będą dotyczyły: zwrotu VAT podróżnym TAX-FREE - planowana zmiana ma na celu (...)
str. 62
IV.
ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ
1.
Indywidualny rachunek podatkowy
Do 31 grudnia 2019 r. podatnicy regulowali swoje zobowiązania w VAT, PIT i CIT na odrębne dla każdego podatku rachunki bankowe właściwych dla nich urzędów (...)
str. 62
2.
Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT
Dokonanie płatności związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą na konto spoza Wykazu podatników VAT w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł, a dostawca towaru (...)
str. 65
3.
Informacje o zatorach płatniczych
UOKiK będzie otrzymywał od Szefa KAS informacje o podmiotach tworzących zatory płatnicze. Przewiduje to art. 299f Ordynacji podatkowej, obowiązujący od 1 stycznia 2020 r., a (...)
str. 66
4.
Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji, podań i zgłoszeń oraz ich podpisywania
Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1689) rozszerzono możliwość przesyłania deklaracji i podań bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu (...)
str. 67
V.
ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2020 R.
1.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2020 r.
Opłata składek społecznych na ogólnych zasadach Generalnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota. Jednak dla osoby opłacającej (...)
str. 67
2.
Miesięczna granica podstawy wymiaru składki chorobowej w 2020 r.
Zasadniczo podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, co określa art. 20 ust. 1 ustawy systemowej. Przepis ten (...)
str. 70
3.
Minimalna podstawa wymiaru składek społecznych pracowników
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.600 zł (w 2019 r. wynosiło ono 2.250 (...)
str. 71
4.
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. (...)
str. 71
5.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
W przypadku, gdy pracownik został oddelegowany do pracy za granicę i w tym czasie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, z podstawy wymiaru składek ZUS można wyłączyć (...)
str. 72
6.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (FP) spoczywa m.in. na pracodawcach oraz innych jednostkach organizacyjnych. Opłacają ją płatnicy m.in. za pracowników i zleceniobiorców. Ustala się (...)
str. 73
7.
Finansowanie w 2020 r. składek niani
Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące (...)
str. 74
VI.
ZMIANY W PRAWIE PRACY
1.
Zmiana wynagrodzenia minimalnego, minimalnej stawki godzinowej i innych świadczeń
Od nowego roku wzrosło wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa, tj. od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika wynosi 2.600 zł, natomiast minimalna (...)
str. 74
2.
Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. (...)
str. 75
3.
Mniej badań sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników
Osoby przyjmowane do pracy generalnie są obowiązane do odbycia wstępnych badań profilaktycznych. W niektórych branżach wymogi dotyczące przeprowadzania badań przez osoby zatrudniane do pracy są (...)
str. 75
4.
Współczynnik urlopowy w 2020 r.
Współczynnik urlopowy stosuje się do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i wykorzystuje przy obliczaniu ekwiwalentu, (...)
str. 76
5.
Wymiar czasu pracy w 2020 r.
Wymiar czasu pracy dla ogółu pracowników ustala się zgodnie z metodyką określoną w art. 130 K.p. Stanowi on, że wymiar czasu pracy w przyjętym okresie (...)
str. 76
6.
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniają się też wysokości dodatków za pracę w porze nocnej. Dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości (...)
str. 78
7.
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.
Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika stosując kwoty wolne od potrąceń. Tylko potrącenia należności alimentacyjnych nie wymagają stosowania kwot wolnych od potrąceń. Kwoty te ustalane (...)
str. 78
8.
Niedziele handlowe w 2020 r.
W 2020 r. zmniejszy się liczba tzw. handlowych niedziel, w których nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i w święta. Warunki funkcjonowania tego zakazu określa (...)
str. 80
9.
Rozszerzenie zakresu wykroczeń przeciwko prawom pracownika
Z dniem 1 grudnia 2020 r. ulegną zmianie art. 281 i art. 282 Kodeksu pracy, dotyczące wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zmiany powyższych przepisów nastąpią na (...)
str. 81
VII.
ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 R.
1.
Podpis osobisty jako alternatywna forma podpisu sprawozdania finansowego
Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono możliwość podpisywania sprawozdań finansowych "podpisem osobistym". Ponadto skorygowano brzmienie przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. (...)
str. 82
2.
Nowe struktury e-sprawozdań finansowych
Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2. Zostały one udostępnione na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej www.gov.pl/web/kas, w (...)
str. 83
3.
Przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności a prawo bilansowe
Od 18 września 2019 r., z pewnymi wyjątkami, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. (...)
str. 84
4.
Zmiany redakcyjne wynikające z nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, której (...)
str. 84
5.
Zmiany w zatwierdzaniu sprawozdań finansowych
Od 1 grudnia 2020 r., w wyniku zmiany art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości, przepisy dotyczące zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych, nie będą dotyczyły (...)
str. 84
VIII.
ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2020 R.
1.
Elektroniczne wnioski przedsiębiorców do KRS od 1 marca 2020 r.
Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym wszystkie spółki handlowe, muszą uzyskać wpis do tego rejestru, a następnie aktualizować w nim swoje dane. (...)
str. 85
2.
Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.
Z dniem 1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawi się kolejny typ spółki kapitałowej będzie to (...)
str. 87
3.
Zmiany w procedurze przekształceń spółek
Z dniem 1 marca 2020 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany przepisów K.s.h. regulujące m.in. procedurę przekształcania spółek. W świetle obecnych przepisów K.s.h. obowiązuje domniemanie nieuczestniczenia (...)
str. 90
4.
Zgłoszenie do CRBR - do 13 kwietnia 2020 r.
Większość spółek handlowych musi zgłaszać i aktualizować informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr ten funkcjonuje od 13 października 2019 (...)
str. 92
5.
Obowiązkowe strony internetowe i powinności związane z wdrożeniem dematerializacji akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych i akcyjnych od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania na tych stronach, w miejscach wydzielonych (...)
str. 95
6.
Ogół praw i obowiązków wspólnika jako przedmiot zapisu windykacyjnego
Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej od 1 stycznia 2020 r. może być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Stanowi o tym art. 981 1 § 2 (...)
str. 97
7.
Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych - od 1 grudnia 2020 r.
Na początek grudnia 2020 r. przesunięto termin utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Stanowić on będzie źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których (...)
str. 98
IX.
INNE WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH
1.
Przedłużenie terminu stosowania PKWiU 2008 r. dla celów podatkowych
Z dniem 31 grudnia 2019 r. przedłużono stosowanie dla celów opodatkowania VAT i podatkiem dochodowym "starej" PKWiU (tj. PKWiU 2008). PKWiU 2008 będzie stosowana: do (...)
str. 100
2.
Zmiany zmniejszające obciążenia przedsiębiorców w 2020 r.
Z dniem 1 stycznia br. w przeważającej części weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 100
3.
Istotne zmiany w transakcjach handlowych
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Na jej mocy zmieniono szereg obecnie obowiązujących (...)
str. 107
4.
Kolejna grupa przedsiębiorców zobowiązana do wdrożenia PPK
Podmioty objęte PPK od stycznia 2020 r. Od dnia 1 stycznia 2020 r. przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) objęły podmioty zatrudniające, których stan zatrudnienia (...)
str. 108
5.
Gospodarowanie odpadami w 2020 r.
Od 2020 r. elektroniczne dokumenty dotyczące odpadów Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących (...)
str. 110
6.
Rejestracja w BDO sklepów oferujących torby foliowe
Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą (...)
str. 113
7.
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
W celu zapobiegania zjawisku marnotrawienia żywności ustawodawca nałożył na podmiot sprzedający żywność obowiązek zawarcia umowy z organizacją pozarządową dotyczącą nieodpłatnego przekazywania żywności. Chodzi tu o (...)
str. 114
8.
Podatek od sprzedaży detalicznej nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 grudnia 2019 r., pod poz. 2497, opublikowano ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 115
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.