Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1050) z dnia 01.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT w nowej formie UWAGA! Zmiana terminów
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, który (...)
str. 4
1.1.
Zasady składania/wypełniania nowego JPK_VAT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało w broszurze m.in., że: będą obowiązywać dwa warianty nowego JPK_VAT , tj.: JPK_V7M dla podatników rozliczających VAT miesięcznie, JPK_V7K dla (...)
str. 4
1.2.
Oznaczenia dotyczące sprzedaży
Dowody sprzedaży Niektóre dowody sprzedaży będą musiały być szczególnie oznaczane (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu; w przypadku braku wymienionych poniżej oznaczeń (...)
str. 7
1.3.
Oznaczanie dowodów zakupu
W broszurze MF podano także następujące oznaczenia dowodu zakupu (opcjonalne): MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę (...)
str. 9
2.
Ministerstwo Finansów przypomina o nowych możliwościach w usłudze Twój e-PIT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację na temat nowych możliwości w usłudze Twój e-PIT, które są dostępne od tego roku. (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmieniono rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych
W Dziennikach Ustaw z 14 lutego 2020 r., pod poz. 238 oraz 239 , opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające (...)
str. 12
2.
Zmiany w zakresie korzystania z portalu podatkowego
Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury wystawione przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi - podatki i ewidencja księgowa
Zdarza się, że faktura jest wystawiana przed dostawą towarów/wykonaniem usługi i przed otrzymaniem zapłaty. W artykule tym przedstawiamy, jak takie faktury rozliczyć dla celów VAT (...)
str. 13
1.1.
Otrzymanie faktury dokumentującej przyszłe zakupy a prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z zasadą ogólną, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano (...)
str. 13
1.2.
Rozliczenie zakupu towarów i usług dla celów podatku dochodowego
Na sposób rozliczenia dla celów podatku dochodowego kosztów zakupu towarów/usług, udokumentowanych fakturą wystawioną przed ich dostawą/wykonaniem, wpływa to, czy podatnik prowadzi księgi rachunkowe, czy podatkową (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa faktury dotyczącej zakupu zrealizowanego w roku następnym
W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, (...)
str. 17
2.
Zakupy na raty w 2020 r. - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze płacą niekiedy za nabyte towary/usługi w ratach, zgodnie z harmonogramem spłat (ustalonym w umowie). W konsekwencji, całkowita zapłata za towar/usługę następuje w znacznie (...)
str. 18
2.1.
Terminy płatności faktur - podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), której jednym (...)
str. 18
2.2.
Faktura opłacona w ratach - rozliczenie dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do prawa do odliczania VAT od zakupów na (...)
str. 19
2.3.
Zakupy ratalne a koszty uzyskania przychodów
Zakup towaru/usługi na raty a koszty podatkowe Fakt, iż zapłata za nabyty towar/usługę dokonywana jest w sposób ratalny, zasadniczo nie wpływa na prawo do zaliczenia (...)
str. 21
2.4.
Ewidencja księgowa faktury opłaconej ratalnie
W ustawie o rachunkowości brak jest odrębnych regulacji, które w sposób szczególny wskazywałyby sposób rozliczania zakupów opłacanych w sposób ratalny. Faktura zakupu ujmowana jest na (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Mechanizm podzielonej płatności w świetle interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS
Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (dalej: MPP) objęte są płatności za towary/usługi nabyte przez podatników, jeżeli są to towary/usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy (...)
str. 24
1.1.
Świadczenie usługi z wykorzystaniem towarów objętych MPP
Wprowadzenie obligatoryjnego MPP wywołało wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy obowiązku stosowania MPP w przypadku świadczenia usługi, do której użyto towarów wskazanych w załączniku nr (...)
str. 24
1.2.
Wystawianie kilku faktur do jednego zamówienia
Pojawiają się także wątpliwości dotyczące obowiązku stosowania MPP w przypadku podzielenia transakcji/zamówienia o wartości przekraczającej 15.000 zł i wystawienia kilku faktur, w których kwoty brutto (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktury korygujące - rozliczanie VAT przez nabywcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2019 r. nabyłem w kraju towary/usługi, otrzymałem faktury i odliczyłem wykazany w nich podatek. W styczniu 2020 r. do (...)
str. 26
2.2.
Zastosowanie MPP a obowiązek sprawdzania kontrahentów na białej liście
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy muszę sprawdzać kontrahenta w białej liście podatników VAT, jeżeli zapłacę zobowiązanie wynikające z wystawionej przez niego faktury z zastosowaniem MPP? (...)
str. 27
2.3.
Zgłoszenie działalności w CEiDG a kasa fiskalna on-line
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam kasę z papierowym zapisem kopii. W CEiDG zgłosiłem, że będę wykonywał działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodów i świadczenia usług (...)
str. 29
2.4.
Utrata prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT a stosowanie kasowej metody rozliczania VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję kasową metodę rozliczania VAT i składam deklaracje kwartalne. W grudniu 2019 r. przekroczyłem limit 50.000 zł sprzedaży towarów z załącznika (...)
str. 30
2.5.
Refakturowanie mediów - właściwa stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję lokale użytkowe i mieszkalne. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku refakturowania na najemców mediów i opłat za gospodarowanie odpadami (...)
str. 33
2.6.
Skorygowanie faktury pierwotnej "do zera" i wystawienie nowej faktury
Jestem zwolniony z VAT. Ze względu na błąd systemu wystawiłem błędnie kilka faktur - kwoty netto są prawidłowe, ale kwoty brutto na fakturach mają wartość (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na noclegi, wyżywienie i dowozy pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy - interpretacja KIS
Ponoszone przez pracodawcę koszty noclegów, wyżywienia, dojazdów do miejsca pracy oraz powrotu do domu pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychód z tytułu bonów pieniężnych a status małego podatnika dla celów CIT
Jesteśmy małym bankiem. W 2019 r. uzyskiwaliśmy przychody z tytułu bonów pieniężnych. Czy przychody te należy brać pod uwagę przy ustalaniu statusu małego podatnika w (...)
str. 38
2.2.
Czy dywidendę otrzymaną od innej spółki krajowej wykazuje się w CIT-8?
Spółka z o.o. otrzymała dywidendę od innej polskiej spółki z o.o., w kwocie pomniejszonej o kwotę pobranego podatku (przychody z tytułu tej dywidendy nie korzystają (...)
str. 40
2.3.
Ulga na prace badawczo-rozwojowe
Czy można skorzystać z ulgi na prace badawczo-rozwojowe, ujmując w rozliczeniu podatkowym koszty prac B+R, poniesione, ale niezaliczone do kosztów podatkowych, tylko alokowane w rozliczeniach (...)
str. 41
2.4.
Wypłata należności z tytułu umowy leasingu zawartej z zagraniczną firmą a pobór zryczałtowanego podatku u źródła
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu z niemiecką spółką, która działa w Polsce poprzez swój oddział. Czy od opłat ponoszonych na rzecz tego (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Czy na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej do dochodu osoby niepełnosprawnej należy wliczyć 13-tą emeryturę?
Do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej, nie wlicza się 13-tej emerytury. Tak samo jest z alimentami na rzecz dzieci, świadczeniem uzupełniającym oraz (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie zwrotu nadpłaconej nagrody jubileuszowej
Pracownik w 2016 r. otrzymał nagrodę jubileuszową, którą częściowo zwrócił pracodawcy (na podstawie ugody sądowej). Zwrot nastąpił w ratach w 2019 i 2020 r., kiedy (...)
str. 46
2.2.
Usługi agencyjne - prawo do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i stawka VAT
Prowadzę mały sklep. Zawarłem umowę agencyjną, na mocy której pośredniczę w sprzedaży towarów. Za sprzedaż należna jest mi prowizja. Czy wykonując takie czynności mam prawo (...)
str. 48
2.3.
Przyjęcie odpadów za dopłatą - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie zbierania i odzysku odpadów - surowców wtórnych. Obecnie cena surowców wtórnych jest na tak niskim poziomie, że za odebrane lub (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz rolniczej - interpretacja KIS
Środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz częściowo w działalności rolniczej mogą być amortyzowane na zasadach ogólnych. Natomiast odsetki od kredytu (zaciągniętego na zakup ww. (...)
str. 51
2.
Wartość początkowa samochodu osobowego nabytego i wykorzystywanego pierwotnie do celów prywatnych
Czy wartość początkową samochodu osobowego nabytego pierwotnie do celów prywatnych, a następnie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, można ustalić w oparciu o (...)
str. 53
3.
Zmiana zakresu wykonywanych prac budowlanych a ich rozliczenie dla celów podatkowych
W 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą zakupiłem nieruchomość stanowiącą obiekt hotelowy. Rozpocząłem jego używanie, wprowadziłem do ewidencji środków trwałych oraz naliczałem odpisy amortyzacyjne. (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Odszkodowanie wypłacone menedżerowi po rozwiązaniu kontraktu a ubezpieczenia w ZUS - interpretacja ZUS
Osoba wykonująca usługi zarządcze podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia (...)
str. 56
2.
Składki ZUS z działalności przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie i pracowników wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. Nabyłem prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (tj. (...)
str. 57
3.
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez ZUS
W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, dach i poddasze domu jednorodzinnego naszego pracownika zostały poważnie zniszczone. Pracodawca, w ramach wsparcia finansowego, wypłaci mu (ze środków obrotowych) zapomogę (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Niezbędne elementy ewidencji czasu pracy
Czy dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy w ten sposób, że w rocznej tabeli godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy zostaną podane tylko raz (np. od (...)
str. 59
2.
Czy związki zawodowe mogą wnioskować o wprowadzenie regulaminów wynagradzania i pracy?
Zakładowa organizacja związkowa wystąpiła z wnioskiem o opracowanie i wprowadzenie regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy. Czy mamy taki obowiązek, jeżeli zatrudniamy tylko 22 osoby, w (...)
str. 61
3.
Przyznanie dodatku określonego w regulaminie wynagradzania a obowiązek aneksowania umowy o pracę
W związku ze zmianą stanowiska pracownikowi przyznane zostaną dodatki funkcyjny oraz za pracę w warunkach szkodliwych, do których prawo wynika z obowiązującego u nas regulaminu (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Do kiedy należy zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.? Jaki moment należy uznać za (...)
str. 64
2.
Udzielenie ze środków ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe
W 2019 r. rozpoczęliśmy tworzenie ZFŚS. Wypłacamy pracownikom pożyczki na cele mieszkaniowe. Jak powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych takie wypłaty? Czy wraz z wypłatą środków (...)
str. 67
3.
Import usług - ujęcie w księgach rachunkowych oraz rozliczenie podatkowe
Proszę o przedstawienie sposobu rozliczenia faktury kosztowej dotyczącej importu usług. Kiedy wykazać VAT należny? Czy można odliczyć VAT naliczony? Czy ww. zakup można uznać za (...)
str. 68
3.1.
Rozliczenie VAT z tytułu importu usług
Import usług występuje w przypadku wykonania usługi na rzecz nabywcy krajowego przez zagraniczny podmiot (tj. zagranicznego podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia (...)
str. 68
3.2.
Import usług a rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Wydatki dotyczące importu usług podlegają kwalifikowaniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Zatem moment ujęcia ww. wydatków w kosztach podatkowych uzależniony jest od tego, (...)
str. 69
3.3.
Import usług - ujęcie w księgach rachunkowych
Również ewidencja księgowa importu usług przebiega na podobnych zasadach, jak zakup usług krajowych. Oznacza to, że zastosowanie znajdą tutaj podstawowe zasady rachunkowości, a więc m.in. (...)
str. 70
4.
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Spółka z o.o. nabyła udziały innej spółki z o.o. i zapłaciła PCC. Jak księgowo ująć taki PCC? Czy zwiększa on wartość nabytych udziałów, czy może (...)
str. 72
5.
Darowizna przekazana przez stowarzyszenie
Stowarzyszenie uzyskuje przychody m.in. z darowizn pieniężnych. Czy otrzymana darowizna pieniężna jest przychodem, w sytuacji gdy jest dalej przekazana jako darowizna innemu stowarzyszeniu? Czy przekazana (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.