Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Sposoby i terminy przesyłania informacji PIT-11 za 2019 r.
Początek roku to czas, kiedy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (np. pracodawcy) przygotowują m.in. informacje PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (...)
str. 4
1.2.
Wykaz podatników VAT - objaśnienia podatkowe
Informacje podstawowe Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 września 2019 r. został udostępniony wykaz podatników VAT (dalej: Wykaz): 1) w odniesieniu do (...)
str. 5
1.3.
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat
Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w tym podmiocie umowę o prowadzenie PPK. Definicję osoby zatrudnionej zawiera art. 2 ust. 1 (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zasady rozliczania VAT od transakcji unijnych w 2020 r.
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, Polska zobowiązana była do końca 2019 r. wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z (...)
str. 10
1.1.
Magazyn typu call-off stock
Ustawa o VAT zawiera regulacje dotyczące tzw. magazynów konsygnacyjnych (taki magazyn prowadzi przyszły nabywca towarów). Zastosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego jest pewnym uproszczeniem - podatnik wywożący (...)
str. 10
1.2.
Transakcje łańcuchowe
Dotychczas przepisy unijne nie zawierały regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych. Przepisy krajowe opierają się natomiast na orzecznictwie TSUE. Wynika z nich, że w przypadku transakcji łańcuchowych (...)
str. 12
1.3.
Warunki stosowania stawki 0% do WDT
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest generalnie opodatkowana stawką 0%. Aby tę stawkę zastosować, muszą być jednak spełnione pewne warunki, m.in. nabywca powinien posiadać właściwy i ważny (...)
str. 13
1.4.
Domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE
Od 1 stycznia 2020 r. polscy podatnicy powinni stosować także regulacje rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (...)
str. 14
2.
Opublikowano wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r., pod poz. 2530, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia (...)
str. 14
3.
KAS nie przygotuje zeznań podatkowych dla przedsiębiorców za 2019 r.
W dniu 24 grudnia 2019 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym (...)
str. 15
4.
Opublikowano wzory sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów CIT i PIT
Opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego: a) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 27 (...)
str. 16
5.
Podatek akcyzowy - nowe wzory od 1 marca 2020 r.
Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. (Dz. U. poz. 1954) zmieniono wzór (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury korygujące na przełomie lat - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której sprzedawca towaru/usługi wystawia fakturę korygującą, np. w związku ze stwierdzeniem błędu na fakturze pierwotnej, udzieleniem nabywcy rabatu (...)
str. 17
1.1.
Rozliczenie faktur korygujących dla celów VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania faktur korygujących na przełomie lat. Stosuje się tu zatem te (...)
str. 17
1.2.
Faktury korygujące - ujęcie w przychodach i kosztach podatkowych
Również na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do rozliczania faktur korygujących na przełomie lat. Stosuje się tu zatem (...)
str. 20
1.3.
Ewidencja księgowa faktur korygujących na przełomie lat
Na potrzeby bilansowe faktury korygujące powinny być zasadniczo uwzględniane w przychodach/kosztach w tym samym roku obrotowym, w którym ujęto przychód/koszt, którego korekta dotyczy. Zasada taka (...)
str. 22
2.
Udostępnienie mieszkania pracownikowi - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą niekiedy wydatki na najem mieszkania dla pracowników spoza miejscowości, w której znajduje się miejsce wykonywania przez nich pracy/siedziba pracodawcy (dalej: pracowników zamiejscowych). (...)
str. 23
2.1.
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia mieszkania stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się bowiem wszelkiego (...)
str. 23
2.2.
Najem mieszkania dla pracowników a VAT
Najem mieszkania a VAT naliczony Odnosząc się do skutków, jakie dla celów VAT powstają w związku z najmem mieszkania dla pracowników, należy mieć na uwadze (...)
str. 25
2.3.
Wydatki na najem mieszkania dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Wydatki na najem mieszkania, udostępnianego nieodpłatnie pracownikom zamiejscowym, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i (...)
str. 27
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pracodawcy wydatków na najem mieszkania dla pracowników
Wydatki na najem mieszkania dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura/rachunek dokumentująca miesięczny czynsz za najem mieszkania może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż towarów w zestawie a VAT - interpretacja KIS
Sprzedaż zestawu towarów (bez zmiany istoty i właściwości towarów wchodzących w skład tego zestawu) należy opodatkować według stawek VAT właściwych dla poszczególnych towarów, składających się (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur do paragonów w 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę hurtową i detaliczną sprzedaż artykułów papierniczych. Całość sprzedaży ewidencjonuję w kasie rejestrującej (zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i kontrahentów (...)
str. 30
2.2.
Przekazanie towaru handlowego na cele ZFŚS - skutki w VAT
Spółka kupiła towary handlowe i odliczyła z tego tytułu VAT. Zamierza jednak przekazać towar handlowy na cele zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - na paczki świąteczne. (...)
str. 33
2.3.
Najem prywatny - ujęcie w ewidencji i deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo wynajmuję nieruchomość w ramach najmu prywatnego. Czy powinienem wykazywać najem w deklaracji VAT? A jeżeli tak - to czy najem (...)
str. 34
2.4.
Przerzucenie kosztów paliwa na kontrahenta zagranicznego - skutki w VAT i PIT/CIT
Współpracujemy z kontrahentem z Czech, który promuje nasze produkty. W ramach współpracy udostępniamy mu odpłatnie samochód osobowy wraz z kartą paliwową. Kontrahent tankuje paliwo w (...)
str. 35
2.5.
Sposób udokumentowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prywatnych. W jaki sposób powinienem dokumentować tę sprzedaż? (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów - interpretacja KIS
Jeśli towar zostanie wydany przed wystawieniem faktury oraz przed otrzymaniem zapłaty, to przychód z tego tytułu powstanie w dacie wydania towaru. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy a koszty uzyskania przychodów w 2020 r.
W 2020 r. podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takiego kosztu (w przypadku transakcji przekraczających 15.000 zł), który został opłacony na rachunek spoza (...)
str. 40
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wartości sprzedanej wierzytelności własnej
W grudniu 2019 r. sprzedaliśmy własną wierzytelność (nieprzedawnioną), zarachowaną do przychodów należnych. Wierzytelność ta została sprzedana po cenie niższej niż jej wartość nominalna. W jakiej (...)
str. 42
2.3.
Moment opodatkowania usług świadczonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
Spółka z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (NZOZ) i ma zawartą z NFZ umowę dotyczącą konsultacji i zabiegów. Za 2019 r. spółka ma niewykorzystany (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Informacje PIT-11 przesłane pracownikom na adres e-mail - interpretacja KIS
Przesłanie pracownikom, za ich zgodą, informacji PIT-11 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail, w formie pliku PDF opatrzonego bezpiecznym (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki związane z używaniem w firmie samochodu ciężarowego niebędącego środkiem trwałym
Osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystuje na potrzeby tej działalności samochód ciężarowy, który został wykupiony z leasingu do majątku prywatnego. Czy wydatki związane z (...)
str. 47
2.2.
Najem okazjonalny - rozliczenie na gruncie PIT
Jestem właścicielem mieszkania, które zamierzam w niedługim czasie wynająć. Mam jednak obawy przed nieuczciwymi najemcami. Zamierzam więc zawrzeć umowę najmu okazjonalnego. Jakich formalności należy dopełnić, (...)
str. 49
2.3.
Rozliczenie PIT, gdy płatnik stosował za niskie koszty uzyskania przychodów
Jesteśmy uczelnią i zatrudniamy nauczycieli akademickich. Otrzymaliśmy interpretację indywidualną Dyrektora KIS, wg której do całości wynagrodzenia ww. nauczycieli mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. Czy (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Skutki wprowadzenia do działalności pojazdu zakupionego do celów prywatnych za gotówkę - interpretacja KIS
Opłacenie gotówką zakupu samochodu na cele prywatne nie odbiera podatnikowi prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takiego pojazdu w sytuacji jego (...)
str. 54
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny na przełomie roku podatkowego
Czy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 10.000 zł oraz 100.000 zł należy dokonywać zawsze w roku podatkowym oddania środka trwałego do używania? Problem jest szczególnie (...)
str. 56
2.1.
Jednorazowa amortyzacja w wysokości 10.000 zł
Kwestię dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości 10.000 zł reguluje art. 16f ust. 3 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22f ust. 3 ustawy o PDOF). (...)
str. 56
2.2.
Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 100.000 zł
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne ograniczone limitem 100.000 zł reguluje art. 16k ust. 14-21 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22k ust. 14-21 ustawy o PDOF). Z ust. (...)
str. 56
3.
Rozliczenie nakładów poniesionych na zakup i wyburzenie budynku nienadającego się do remontu
Zakupiliśmy trzy budynki, z których dwa zostały wyremontowane i przyjęte do używania. Natomiast trzeci budynek, ze względu na stan techniczny (ustalony w wyniku przeprowadzonych ekspertyz) (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
W 2020 r. zmianie uległa wysokość stóp procentowych składek na FP i FS
Od 1 stycznia 2020 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a stopa procentowa składki na Fundusz (...)
str. 58
2.
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy pomagającej w firmie na zleceniu - interpretacja ZUS
Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę zlecenia z żoną, to podlega ona ubezpieczeniom w ZUS w sposób przewidziany dla zleceniobiorców. Jest tak nawet wtedy, gdy spełnia ona (...)
str. 59
3.
Zbliża się termin przekazania informacji ZUS IWA za 2019 r.
Część płatników składek ma obowiązek przekazać do ZUS - w terminie do 31 stycznia 2020 r. - informację o danych do ustalenia wysokości stopy procentowej (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rezygnacja z ZFŚS w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego
Jesteśmy spółką, która od kilkunastu lat tworzy ZFŚS, jednak chcemy z niego zrezygnować. Na dzień 1 stycznia 2020 r. nasz stan zatrudnienia wynosił 34 pracowników (...)
str. 62
2.
Bony uprawniające do pobrania ciepłego posiłku zamiast posiłków profilaktycznych
Zatrudniamy pracowników, którym przysługują posiłki profilaktyczne. W związku z tym, że jesteśmy niewielką firmą, chcielibyśmy wykupić im bony uprawniające do pobrania ciepłego posiłku w jednej (...)
str. 63
3.
Czy posiadanie konta bankowego może być warunkiem zatrudnienia?
Zgodnie z regulaminem pracy, pensje pracowników przekazywane są bezpośrednio na ich konta bankowe. Aktualnie chcemy zatrudnić dodatkowe trzy osoby. Czy jako jeden z warunków zatrudnienia (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zapasy, w skład których wchodzą m.in. materiały, produkty czy towary stanowią rzeczowe składniki majątku obrotowego. Wycenia się je, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według (...)
str. 66
1.1.
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Jeżeli w ocenie jednostki towar nie przyniesie w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, to na mocy art. 28 ust. 7 ww. ustawy, (...)
str. 66
1.2.
Tworzenie odpisów aktualizujących
Jak wskazano w art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości (oraz (...)
str. 68
1.3.
Rozliczenie odpisów aktualizujących wartość zapasów
Jak wskazano w art. 35c ustawy o rachunkowości, w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu (...)
str. 69
2.
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Pomimo, iż podstawowy termin inwentaryzacji przypada na dzień bilansowy (najczęściej jest to 31 grudnia), to określone składniki aktywów i pasywów mogą być inwentaryzowane w innych (...)
str. 71
3.
Zawieszenie działalności spółki z o.o. w 2018 r. a sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Rok obrotowy spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka zawiesiła działalność gospodarczą na 24 miesiące od 1 grudnia 2018 r. W styczniu 2019 (...)
str. 73
4.
Ewidencja kosztów związanych z remontem urządzeń wodociągowych
Jako Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. Właścicielem naszej spółki jest gmina, która posiada 100% udziałów. Nasza spółka wykonała remont urządzeń (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.