Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 r., godz. 13:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (554) z dnia 20.01.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg osoby fizycznej - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
W związku z licznymi pytaniami Czytelników w kwestii stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z (...)
str. 4
2.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień bilansowy, (...)
str. 5
3.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
Badaniu za 2022 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 6
4.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2022 r.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Charakterystyka środków trwałych na potrzeby ich prezentacji w bilansie
W celu prawidłowego zaprezentowania w bilansie wartości środków trwałych, należy w pierwszej kolejności zweryfikować poprawność zakwalifikowania składników majątku do środków trwałych. Warunkiem uznania składnika majątku (...)
str. 8
2.
Inwentaryzacja środków trwałych jako czynność poprzedzająca ich wycenę bilansową
Przed przystąpieniem do wyceny bilansowej środków trwałych należy przeprowadzić inwentaryzację tych składników majątku. Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury, którego dokonuje się (...)
str. 10
3.
Wycena środków trwałych na dzień bilansowy i ich prezentacja w bilansie na przykładzie liczbowym
W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości netto, czyli w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Moment korekty przychodów i kosztów podatkowych w związku z przyznanym rabatem
Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów są określone w art. 15 ust. 4i-4m updop oraz art. 22 ust. 7c-7g updof. Z przepisów tych wynika m.in., że (...)
str. 16
2.
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad rozliczania udzielonych lub otrzymanych rabatów. Informacje na ten temat można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie (...)
str. 17
3.
Skutki udzielenia rabatu potransakcyjnego w księgach sprzedawcy
Fakturę korygującą, dotyczącą korekty przychodu ze sprzedaży za 2021 r., wystawioną w 2022 r. po dniu bilansowym i po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., (...)
str. 19
4.
Otrzymanie rabatu potransakcyjnego w księgach nabywcy
Jeżeli otrzymany rabat dotyczy towarów i materiałów jeszcze niesprzedanych (niezużytych), to należy odpowiednio skorygować (zmniejszyć) wartość zapasów znajdujących się w magazynie. Natomiast w przypadku, gdy (...)
str. 20
5.
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Jak już wskazano dla celów podatkowych jednostka koryguje przychody oraz koszty w miesiącu, w którym odpowiednio wystawiła oraz otrzymała fakturę korygującą bądź inny dokument potwierdzający (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Sprzedaż internetowa rozliczana w walutach obcych przy udziale operatora płatności
Prowadzimy sprzedaż internetową towarów. Wpłaty za sprzedane towary są dokonywane za pomocą operatora płatności Stripe. Pieniądze wpłacane przez klienta w euro i dolarach amerykańskich trafiają (...)
str. 23
1.
Zasady wyceny operacji gospodarczych dokonywanych za pośrednictwem platformy płatności
Platforma płatności on-line, o której mowa w pytaniu, pośredniczy w dokonywaniu płatności przy użyciu konta internetowego utworzonego na tej platformie, umożliwiając m.in. przyjmowanie przelewów, rozliczenia (...)
str. 23
2.
Moment powstania przychodu i kurs waluty stosowany do jego wyceny
Przy sprzedaży internetowej warto również zwrócić uwagę na moment powstania przychodu. W ustawie o rachunkowości brak jest jednak konkretnych regulacji wskazujących na moment dokonania transakcji. (...)
str. 24
IV.
Rozliczenie sprzedaży towarów objętych refundacją
Jako apteka prowadzimy sprzedaż detaliczną leków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Cała sprzedaż ujmowana jest w kasie rejestrującej. W jaki sposób w księgach (...)
str. 26
1.
Dostosowanie ewidencji bilansowej przychodów ze sprzedaży do potrzeb podatkowych
Zasady udzielania refundacji leków podmiotom prowadzącym apteki reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów (...)
str. 27
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Przy sprzedaży towarów objętych refundacją należy ponadto zwrócić uwagę na kwestię podatku od towarów i usług. W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 19a ust. (...)
str. 27
3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów objętych refundacją na przykładzie liczbowym
Obrót uzyskiwany przez apteki w ramach sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega ujęciu w kasie rejestrującej (fiskalnej). Jeśli chodzi o zasady (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Demontaż i utylizacja nieprzydatnego środka trwałego, przeprowadzone przez firmę zewnętrzną
Zamierzamy zlecić likwidację nieprzydatnego środka trwałego firmie zewnętrznej. Środek ten nie jest całkowicie umorzony. Jak ująć w księgach nieumorzoną wartość początkową tego środka trwałego? Czy (...)
str. 30
2.
Budowa kilku obiektów w ramach jednego przedsięwzięcia - kwalifikacja do środków trwałych i rozliczenie kosztów
Jednostka buduje ośrodek wypoczynkowy, w skład którego wchodzi kilka budynków i baseny zewnętrzne. Czy każdy z obiektów należy ujmować w księgach rachunkowych jako oddzielny środek (...)
str. 32
3.
Remont budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu
Rozpoczęliśmy remont budynku, który wykorzystujemy w działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu. Wszystkie prace remontowe prowadzimy we własnym zakresie. Czy wydatki z tym związane, takie (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Kurs stosowany do wyceny bilansowej należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki z kontrahentami wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską, stosując obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ogłoszony dla (...)
str. 36
2.
Ustalenie kwoty wymaganej lub wymagającej zapłaty na dzień bilansowy
Na dzień bilansowy jednostka wycenia należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), (...)
str. 36
3.
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zasady rozliczania w księgach rachunkowych różnic kursowych reguluje art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, powstałe różnice kursowe ujmuje się w (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja budżetowa wynagrodzeń osób niebędących nauczycielami - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) stanowią, iż (...)
str. 41
2.
Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W ciągu roku zatrudniamy osoby w ramach prac społecznie użytecznych. Poprzez umowę z organizatorem otrzymujemy refundację 60% poniesionych kosztów. Jak zaksięgować (...)
str. 43
3.
Sprawozdanie Rb-UZ w przypadku braku zobowiązań podlegających wykazaniu w tym sprawozdaniu
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Na koniec 2021 r. nie posiadamy zobowiązań podlegających wykazaniu w sprawozdaniu Rb-UZ. Czy w takiej sytuacji powinniśmy za 2021 r. sporządzić (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Obowiązki sprawozdawcze przy braku kontynuowania działalności według KSR nr 14
Zagadnienia związane z oceną zasadności założenia kontynuacji działalności, w tym z zasadami rachunkowości stosowanymi w sytuacji braku kontynuowania działalności, wyjaśnia Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 (...)
str. 44
1.
Terminy otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych przy braku kontynuowania działalności
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Podstawowe terminy otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych (...)
str. 45
2.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów przy braku kontynuowania działalności
Według pkt 6.4 KSR nr 14, jednostki sporządzające sprawozdania finansowe przy założeniu braku kontynuowania działalności dokonują inwentaryzacji w szczególności: na pierwszy dzień bilansowy po stwierdzeniu, (...)
str. 46
3.
Wpływ przyjęcia założenia o braku kontynuowania działalności na dane w sprawozdaniu finansowym
W pkt 6.13 KSR nr 14 zwraca uwagę, iż przyjęcie założenia o braku kontynuowania działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jest zdarzeniem, które wpływa na wycenę (...)
str. 46
4.
Zasady podpisywania sprawozdań finansowych
KSR nr 14 w pkt 6.9 stanowi, iż sprawozdanie finansowe jednostek sporządzających sprawozdanie przy założeniu braku kontynuowania działalności podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (...)
str. 47
5.
Zatwierdzanie, ogłaszanie i badanie sprawozdań w sytuacji braku kontynuowania działalności
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych W świetle art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 (...)
str. 48
6.
Tabelaryczne zestawienie obowiązków sprawozdawczych
Wymóg Data bilansowa Zamykanie i otwieranie ksiąg Inwentaryzacja Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Poddanie badaniu sprawozdań finansowych Złożenie sprawozdań finansowych w KRS Na pierwszy dzień bilansowy po (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy opłatę za zawarcie umowy leasingu należy rozliczać w czasie?
Podpisaliśmy umowę leasingu samochodu osobowego. Bilansowo i podatkowo jest to leasing operacyjny. Czy opłatę za zawarcie umowy powinniśmy rozliczać w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 51
2.
Czy sprawozdanie spółki jawnej sporządzone w związku z przekształceniem w spółkę z o.o. należy poddać badaniu?
1 grudnia 2021 r. dokonaliśmy przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. (wpis do KRS nastąpił 1 grudnia 2021 r.). Rok obrotowy w spółce jawnej (...)
str. 52
3.
Jak zaksięgować zwrot środka trwałego do sprzedawcy?
W lutym 2021 r. zakupiliśmy maszynę produkcyjną i od marca 2021 r. rozpoczęliśmy jej amortyzację. W grudniu 2021 r. w ramach gwarancji zwróciliśmy ją sprzedawcy, (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ustalenie progu istotności i możliwość zmiany jego wartości
Z naszej polityki rachunkowości wynika, że próg istotności określony został na poziomie 1% przychodów ze sprzedaży. Czy możemy zmienić wysokość tego progu? Jeżeli tak, to (...)
str. 54
2.
Koszty utrzymania magazynów materiałów w firmie produkcyjnej
Jesteśmy firmą produkcyjną. Przed wydaniem surowca do produkcji przechowujemy go we własnych magazynach. Czy koszty utrzymania magazynów, wynagrodzenia magazyniera itp. należy wliczyć do kosztu wytworzenia (...)
str. 56
3.
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Nasza spółka z o.o. posiada status jednostki mikro. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Rozpoczęliśmy proces likwidacji spółki. Czy bilans (...)
str. 57
4.
Prezentacja w bilansie dostawy towarów, nieudokumentowanej fakturą
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy od dostawcy towar, który przyjęliśmy do magazynu na podstawie dowodu PZ. Faktura za ten towar zostanie wystawiona dopiero w styczniu (...)
str. 58
5.
Premia pieniężna otrzymana przez jednostkę za dokonywanie zakupów wyłącznie u jednego kontrahenta
Jednostka zobowiązała się do dokonywania w 2021 r. określonego rodzaju zakupów wyłącznie u jednego kontrahenta. Z tego tytułu w styczniu 2022 r. otrzymała od tego (...)
str. 59
6.
Wydatki na samochody osobowe wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Nasza firma deweloperska zajmuje się budową i sprzedażą domów oraz sprzedażą robót budowlanych. Do realizacji prac wykorzystujemy 15 samochodów osobowych. Część samochodów jest w leasingu, (...)
str. 61
7.
Rachunkowość spółki z o.o. prowadzącej niepubliczne przedszkole i szkołę podstawową
Od kilku lat prowadzimy niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne przedszkole. Dotychczas organem prowadzącym tych jednostek była osoba fizyczna, która rozliczała się z podatku dochodowego na (...)
str. 63
8.
Koszty związane z likwidacją spółki, na które uprzednio utworzono rezerwę
Spółka utworzyła rezerwę na przewidywane koszty związane z jej likwidacją. W księgach rachunkowych wykorzystanie rezerwy na te koszty zaksięgowano po stronie Wn konta 83. W (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.