Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 r., godz. 13:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (571) z dnia 01.10.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2021 r. do odpowiednich organów
Do 15 października 2022 r. należy złożyć sprawozdanie za 2021 r. w KRS Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania (...)
str. 4
2.
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Celem badania sprawozdania finansowego jest weryfikacja czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki oraz czy jest zgodne (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Podstawa prawna zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Zagadnienia związane z zawieszeniem działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). (...)
str. 6
2.
Możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych za rok, w którym działalność była zawieszona
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego określają przepisy ustawy o rachunkowości. Generalnie sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, określony w (...)
str. 8
3.
Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych w czasie zawieszenia działalności
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej środki trwałe powinny dla celów rachunkowości podlegać amortyzacji według ogólnych zasad, tj. drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej (...)
str. 9
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Ujęcie nabytej licencji w księgach rachunkowych
Nasza spółka zajmuje się sprzedażą towarów. Od kontrahenta z UE zakupiliśmy licencję na znak towarowy "A", który umieszczamy na naszych towarach i w takiej formie (...)
str. 10
2.
Przychody i koszty podatkowe związane z udzieleniem sublicencji
Nasza spółka z o.o. zamierza udzielić sublicencji na znak towarowy "A" odbiorcy z Chin. Uważamy, że będą to przychody z zysków kapitałowych. Czy taka kwalifikacja (...)
str. 11
3.
Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów w celu ustalenia podstawy opodatkowania
Czy przychody związane z udzieleniem sublicencji na znak towarowy "A" odbiorcy z Chin zaliczyć w księgach rachunkowych naszej spółki do przychodów podstawowej działalności operacyjnej, tzn. (...)
str. 13
III.
Wykup samochodu osobowego z leasingu
W marcu 2022 r. wykupiliśmy samochód osobowy z leasingu. Dla celów podatkowych leasing był rozliczany jako operacyjny, a dla celów bilansowych - jako finansowy. Przyjęta (...)
str. 15
1.
Bilansowe rozliczenie wykupu samochodu z leasingu finansowego
Jeżeli jednostka używa w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, która spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. (...)
str. 15
2.
Rozliczenie wykupu samochodu z leasingu w świetle przepisów o podatku dochodowym
Dla celów podatkowych wykup przedmiotu używanego dotychczas na podstawie leasingu operacyjnego jest odrębnym od samej umowy leasingu zdarzeniem prawnym, tj. umową sprzedaży. Jeżeli zatem wykupiony (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Przewłaszczenie majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu
Spółka z o.o. w ramach umowy kredytowej podpisała m.in. umowę warunkową przewłaszczenia towarów na zabezpieczenie spłaty kredytu. Umowa kredytowa nie została przez bank wypowiedziana, a (...)
str. 18
1.
Powstanie zobowiązania warunkowego z tytułu zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu możliwe jest zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie należy do umów nienazwanych, czyli bezpośrednio nieuregulowanych (...)
str. 18
2.
Ujęcie w księgach operacji związanych z przewłaszczeniem majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu
Poniżej przedstawiamy przykład dotyczący skutków bilansowych zawarcia umowy przewłaszczenia majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, opracowany na podstawie przykładu 12, zamieszczonego w KSR nr 6, dotyczącego (...)
str. 20
1.
Regulacje w zakresie niskocennych środków trwałych zawarte w KSR nr 11
Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) nie wskazują wprost jaką kwotę przyjąć za wartość graniczną, poniżej której (...)
str. 23
2.
Odpisanie w koszty zużycia materiałów niskocennych składników majątku trwałego
Spółka zakupiła niskocenny środek trwały. Z polityki rachunkowości spółki wynika, że środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł netto, nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej (...)
str. 25
3.
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Zakupiliśmy maszynę produkcyjną, która spełnia warunki do uznania za niskocenny środek trwały. Wartość tej maszyny nie przekracza bowiem 10.000 zł, czyli wartości granicznej przyjętej w (...)
str. 26
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Amortyzacja bilansowa licencji na program komputerowy, zaliczonej do wartości niematerialnych i prawnych
Spółka z o.o. zakupiła licencję na program komputerowy. W jaki sposób spółka powinna ją amortyzować dla celów bilansowych? Do wyceny licencji zaliczonej do wartości niematerialnych (...)
str. 28
2.
Nakłady na ulepszenie budynku stanowiącego środek trwały jednostki
Spółka poniosła nakłady na ulepszenie budynku stanowiącego jej środek trwały. Jakim dowodem spółka powinna udokumentować wzrost wartości początkowej tego budynku na skutek jego ulepszenia? Czy (...)
str. 29
3.
Wydatki poniesione na zakup uszkodzonego samochodu i jego naprawę
Zakupiliśmy do firmy środek trwały, tj. samochód osobowy, o wartości netto 60.000 zł. Z uwagi na fakt, iż w dniu zakupu samochód nie był sprawny (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych określa art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Według art. 12 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, księgi rachunkowe zamyka się (...)
str. 33
2.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zamknięcie (...)
str. 34
3.
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
Termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald określa art. 18 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na (...)
str. 36
4.
Ujęcie w księgach skutków zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania
Jak już wspominaliśmy, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka nie ma już możliwości wprowadzania żadnych zapisów do ksiąg rachunkowych dotyczących roku poprzedniego i zmiany sprawozdania (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja wydatków na dożywianie dzieci w OPS - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. (...)
str. 39
2.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązania za środek trwały w księgach jednostki budżetowej
Państwowa jednostka budżetowa nabyła od kontrahenta zagranicznego środek trwały. Zobowiązanie było wyrażone w walutach obcych, ale zostało uregulowane z konta złotówkowego. Czy różnice kursowe powstałe (...)
str. 40
3.
Ekwiwalent pieniężny wypłacany strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej
Wypłacamy z budżetu gminy strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym. Czy wypłacany ekwiwalent należy ewidencjonować w urzędzie na koncie (...)
str. 42
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości oraz rzeczy oznaczonej co do gatunku
Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" (KSR nr 15) wskazuje warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby ująć (...)
str. 44
2.
Międzynarodowe formuły handlowe wpływające na moment ujęcia przychodów
Jak zauważa KSR nr 15, od ogólnej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, ponieważ z samego prawa lub postanowień umowy może wynikać inny moment przeniesienia własności, (...)
str. 45
3.
Umowy sprzedaży zawarte ma szczególnych warunkach
W podrozdziałach V.2-V.4 i VI.1-VI.2 KSR nr 15 odnosi się do sprzedaży komisowej, warunkowej, ze wstrzymaną dostawą, wysyłkowej oraz sprzedaży z możliwością zwrotów części lub (...)
str. 46
4.
Przychód z tytułu rekompensaty za poniesione koszty, w sytuacji gdy nie doszło do sprzedaży
Według KSR nr 15, jeżeli realizując umowę sprzedaży spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki, tzn.: 1) jednostka wytwarza dobro, które ma alternatywne zastosowanie (tj. może (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Które sprawozdanie finansowe spółki z o.o. będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską?
Spółka z o.o. do końca 2021 r. nie miała obowiązku poddawania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. W 2022 r. (...)
str. 48
2.
Jak wycenić przychód z tytułu odsetek dopisanych przez bank do rachunku walutowego?
Posiadamy bieżący rachunek walutowy. Co miesiąc bank dopisuje do tego rachunku odsetki. Jak ująć oraz według jakiego kursu wycenić przychód z tytułu odsetek od środków (...)
str. 49
3.
Czy jednostka prowadząca kasę powinna sporządzać raport kasowy?
Przechowujemy w siedzibie firmy niewielką ilość gotówki oraz sporządzamy dowody "KP - Kasa przyjmie" oraz "KW - Kasa wyda". Czy powinniśmy sporządzać raporty kasowe? Jednostka, (...)
str. 50
4.
Pod jaką datą wprowadzić do ksiąg wartość udziałów nabytych od wspólnika spółki z o.o.?
Nasza jednostka odkupiła udziały spółki z o.o. od jej wspólnika. W jaki sposób i pod jaką datą należy te udziały wprowadzić do ksiąg rachunkowych? Za (...)
str. 51
5.
Jak ująć podatek od nieruchomości w księgach dewelopera?
Prowadzimy działalność deweloperską (jedno przedsięwzięcie). Czy możemy podatek od nieruchomości gruntowej, na której jest wznoszony budynek na sprzedaż, zaliczać do kosztów tej budowy? Podatek od (...)
str. 51
IX.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek przejścia na księgi rachunkowe po przystąpieniu do spółki jawnej wspólnika będącego osobą prawną
Spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ciągu roku do spółki jawnej przystąpił nowy wspólnik będący osobą prawną (spółka z o.o.). Czy spółka (...)
str. 52
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL
Firma transportowa korzysta z systemu e-TOLL. Na jakiej podstawie i na jakich kontach firma może ujmować w księgach rachunkowych opłaty elektroniczne dokonywane w tym systemie? (...)
str. 53
3.
Możliwość odpisywania w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu w księgach hurtowni
Prowadzimy hurtową sprzedaż towarów. Zakup, składowanie i sprzedaż towarów stanowi główny cel działania naszej hurtowni. Czy wartość towarów handlowych możemy odnosić bezpośrednio w koszty w (...)
str. 54
4.
Prezentacja w informacji dodatkowej zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Czy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, weksel in blanco oraz cesja na rzecz (...)
str. 55
5.
Wycena składników aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w formie aportu
W 2022 r. przedsiębiorstwo osoby fizycznej zostanie wniesione aportem do spółki komandytowej. Według jakiej wartości wprowadzić do ksiąg spółki poszczególne składniki aktywów wchodzące w skład (...)
str. 56
6.
Wydatek na wybudowanie drogi tymczasowej, rozliczany jako koszt usługi budowlanej
Spółka z o.o. prowadząca działalność związaną z budową dróg i autostrad, wygrała przetarg na wykonanie drogi. Projekt zakłada budowę drogi tymczasowej. W celu wybudowania drogi (...)
str. 58
7.
Koszty związane z odzyskiwaniem nieuregulowanych należności
Jednostka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zleciła firmie windykacyjnej odzyskanie niezapłaconych należności. Firma windykacyjna prowadzi sprawę łącznie z zaangażowaniem komornika. W czerwcu 2022 r. jednostka (wierzyciel) (...)
str. 59
8.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności, którą objęto hipoteką przymusową
W naszych księgach rachunkowych figuruje należność objęta postępowaniem egzekucyjnym, na którą w poprzednim roku utworzyliśmy odpis aktualizujący. W bieżącym roku uzyskaliśmy wpis zabezpieczający w formie (...)
str. 61
9.
Inwentaryzacja samochodów ciężarowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu
Od stycznia 2022 r. prowadzę księgi rachunkowe firmy transportowej, która posiada samochody ciężarowe użytkowane na podstawie umów leasingu. Czy w świetle ustawy o rachunkowości należy (...)
str. 62
10.
Ujęcie w księgach i sprawozdaniu spółki z o.o. skutków rozwiązania spółki komandytowej
Spółka z o.o. posiada inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w zysku spółki komandytowej, wyceniane według ceny nabycia. Spółka komandytowa została rozwiązana w lipcu 2021 r. (...)
str. 63
11.
Wydatki na utylizację odpadów szkodliwych, stanowiących nieodłączny element działalności produkcyjnej
Jesteśmy firmą produkcyjną. Przekazaliśmy do utylizacji odpady szkodliwe, tj. pojemniki po farbach wykorzystanych w procesie produkcyjnym oraz oleje przepalone używane do maszyn (tokarek, obrabiarek itp.). (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.