Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań sporządzanych w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę
Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą 6/2022 z 4 kwietnia 2022 r. wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę". (...)
str. 4
2.
Obowiązki sprawozdawcze związane z przejściem na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Jednym z warunków przejścia na alternatywną formę opodatkowania, tzw. estoński CIT, w trakcie roku podatkowego jest złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Brak możliwości podpisania sprawozdania finansowego z przyczyn losowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa w kwestii braku możliwości podpisania sprawozdania przez członka organu wieloosobowego zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z (...)
str. 7
2.
Przesłanki wystąpienia utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jesteśmy spółką z o.o. zobowiązaną do tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przewyższają rezerwę z tego (...)
str. 8
3.
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Jesteśmy małym stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową. Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Mamy nadany numer KRS, ale w wyszukiwarce e-KRS nie (...)
str. 10
1.
W jaki sposób ustalić termin przechowywania sprawozdań finansowych?
Jesteśmy spółką prowadzącą od wielu lat księgi rachunkowe. Obecnie sprawozdania finansowe przechowuje się przez okres 5 lat. W jaki sposób należy liczyć ten okres? Czy (...)
str. 12
2.
Jakie są zasady przechowywania zbiorów księgowych?
W 2021 r. rozpoczęliśmy działalność gospodarczą. Jakie są wymogi w zakresie przechowywania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych wynikające z ustawy o rachunkowości? Czy dokumenty otrzymane (...)
str. 14
3.
Jak długo należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną?
Nasza spółka w 2022 r. będzie po raz pierwszy przeprowadzać inwentaryzację zapasów. Jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty inwentaryzacyjne? Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się co najmniej przez (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Rozliczenie umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem
W marcu 2022 r. sporządziliśmy listę płac z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą naszym pracownikiem. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, iż jego przychód z umowy (...)
str. 17
1.
Oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. (...)
str. 17
2.
Obowiązki płatnika w zakresie obliczenia i poboru podatku dochodowego od wynagrodzenia zleceniobiorcy
Wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy zlecenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak wynika z art. 13 pkt 8 lit. a) updof, który (...)
str. 18
3.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
W świetle art. 15 ust. 1 updop, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów (...)
str. 19
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy
Zgodnie z bilansową zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające (...)
str. 20
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Przesunięcie środków pieniężnych z kasy do banku z zastosowaniem konta "Środki pieniężne w drodze"
Jesteśmy hurtownią zajmującą się sprzedażą artykułów elektrycznych. Każdego dnia wypłacamy z kasy utarg i przekazujemy go do banku prowadzącego nasz rachunek bankowy. W kolejnym dniu (...)
str. 22
2.
Wypłata gotówki z kasy w celu wpłaty do banku na podstawie dowodu "KW - Kasa wypłaci"
Jesteśmy spółką jawną sprzedającą artykuły budowlane. Utarg dzienny przekazujemy każdego dnia do banku. Jak powinniśmy księgować takie operacje, jeżeli nie stosujemy konta 13-9 "Środki pieniężne (...)
str. 24
3.
Wypłata gotówki z bankomatu na przełomie roku
Pracownik naszej spółki 31 grudnia 2021 r. wypłacił z bankomatu pieniądze i wpłacił je do kasy jednostki. Bank obciążył rachunek bankowy kwotą pobranej gotówki 3 (...)
str. 25
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Posiadamy pawilon handlowy, który dotychczas w całości wykorzystywaliśmy w działalności opodatkowanej, jako lokale użytkowe. Podjęliśmy decyzję o zmianie sposobu użytkowania tej nieruchomości, która nastąpi w (...)
str. 26
2.
Wykorzystanie dotychczasowego środka trwałego w celu wybudowania innego
Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zabudowaliśmy zadaszenie nad przejazdem między halami. Pierwotnie zadaszenie było obiektem budowlanym (amortyzacja 4,5% w II grupie KŚT). Po zabudowaniu (...)
str. 29
3.
Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i likwidacja starych kotłów grzewczych
W istniejącym budynku kotłowni wykonano budowę instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni z węglowej na gazową. Przed kotłownią węglową wykonano kotłownię olejową. Kotłownia obsługuje kompleks (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Wycena aktywów i pasywów według wartości nominalnej na dzień ich powstania oraz na dzień bilansowy
Wycena aktywów pieniężnych oraz kapitałów (funduszy) własnych, za wyjątkiem udziałów (akcji) własnych i kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej, zarówno w ciągu roku obrotowego, jak (...)
str. 32
2.
Wartość nominalna należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Wyrażone w walucie obcej należności i zobowiązania podlegają - zgodnie z ustawą o rachunkowości - przeliczeniu na walutę polską. Wartością nominalną rozrachunków wyrażonych w walucie (...)
str. 35
3.
Wycena rozrachunków na dzień bilansowy w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Na dzień bilansowy jednostka wycenia należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), natomiast (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
W wyniku kontroli przeciwpożarowej miejski ośrodek sportu i rekreacji, będący jednostką budżetową, został zobligowany do zamontowania głównego wyłącznika prądu. Koszt wykonania takiego wyłącznika to około (...)
str. 38
2.
Klasyfikacja wydatków ponoszonych na mycie samochodu służbowego
Otrzymaliśmy fakturę za usługę mycia naszego samochodu służbowego. Jak klasyfikuje się takie wydatki - w paragrafie 427, czy 430? Wydatki ponoszone na mycie samochodu służbowego (...)
str. 40
3.
Prezentacja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wydatków poniesionych na finansowanie inwestycji
W 2021 r. samorządowa jednostka budżetowa poniosła wydatki ze środków budżetu na nakłady inwestycyjne. W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 r. (...)
str. 41
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Zasada rzetelnego obrazu według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy na mocy art. (...)
str. 42
1.
Zasada rzetelnego obrazu, jako jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości
W rachunkowości obowiązuje zasada rzetelnego i jasnego obrazu określona w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nazywana również zasadą wiarygodności. W myśl tej zasady, (...)
str. 42
2.
Istota, cele i cechy sprawozdań finansowych a wymóg przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Z uzasadnienia do stanowiska wynika, iż zasadniczym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie podstawowych informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i dokonaniach finansowych jednostki, które są użyteczne (...)
str. 42
3.
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
W pkt 5-9 stanowiska podkreślono, iż sprawozdania finansowe powinny dostarczać odbiorcom użyteczne informacje liczbowe i słowne na temat sytuacji i działalności jednostki, głównie o charakterze (...)
str. 43
4.
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Jeżeli realizując wymóg przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu kierownik jednostki stwierdzi, że zakres ujawnianych w sprawozdaniu finansowym informacji, określony w przepisach ustawy o rachunkowości lub (...)
str. 44
5.
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Z pkt 11-15 stanowiska wynika, że w niezwykle rzadkich, wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, z uwagi na niepowtarzalne właściwości jednostki lub szczególne okoliczności bądź cechy zawartej (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy sprawozdanie finansowe musi podpisać księgowa, która nie przyjęła odpowiedzialności za rachunkowość?
Jestem księgową zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie osoby fizycznej, które od 2021 r. zobowiązane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy mam obowiązek (...)
str. 47
2.
W jakiej formie sporządzić oświadczenie o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych?
Spółką z o.o. kieruje kilkuosobowy zarząd. Sprawozdanie finansowe tej spółki zostanie podpisane przez jednego członka zarządu, a pozostali członkowie tego organu złożą oświadczenia, że sprawozdanie (...)
str. 49
3.
W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?
W grudniu 2021 r. wystąpiliśmy do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania w związku ze szkodą komunikacyjną, która miała miejsce w 2021 r. Decyzję o przyznanym odszkodowaniu (...)
str. 50
4.
W której pozycji rachunku zysków i strat spółki z o.o. ująć zysk otrzymany od spółki komandytowej?
Jesteśmy spółką z o.o. W 2021 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy środki pieniężne z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej za 2020 r. W której (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie drobnych kwot należności i zobowiązań, figurujących w księgach rachunkowych
Na kontach rozrachunkowych figurują małe kwoty (do kilku złotych) należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które nie zostały rozliczone. Część z nich dotyczy (...)
str. 51
2.
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej, objętego obowiązkowym badaniem przez firmę audytorską
Nasze roczne sprawozdanie finansowe po raz pierwszy podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską. Jednocześnie spełniamy warunki ustawowe dla jednostek małych i stosujemy uproszczenia dla tych (...)
str. 53
3.
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. zorientowaliśmy się, że nie ujęliśmy w księgach rachunkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za grudzień 2021 r. Kierownik (...)
str. 54
4.
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
Spółka z o.o. jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka komandytowa zatwierdziła swoje sprawozdanie finansowe w lutym i podjęła decyzję o wypłacie udziałów w zysku wspólnika. (...)
str. 56
5.
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształcanej i spółki powstałej z przekształcenia
Nasza spółka komandytowa 1 maja 2021 r. przyjęła status podatnika CIT i na 30 kwietnia 2021 r. dokonała podatkowego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Nie wydłużyliśmy roku (...)
str. 57
6.
Ujęcie w księgach nieoprocentowanej pożyczki ze środków ZFRON, udzielonej niepełnosprawnemu pracownikowi
Nasza spółka, posiadająca status zakładu pracy chronionej, udziela pracownikom niepełnosprawnym pożyczek z ZFRON. Po zmianie biura rachunkowego okazało się, że pożyczki udzielane w ubiegłych latach (...)
str. 59
7.
Kapitał własny spółki jawnej po przekształceniu w spółkę z o.o.
Spółka jawna przekształciła się w spółkę z o.o. Wkłady wniesione przez wspólników do spółki jawnej wynosiły 250.000 zł. Do dnia przekształcenia spółka jawna wypracowała zysk (...)
str. 61
8.
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Nasza spółka zawarła umowę z krajową firmą budowlaną na wykonanie robót budowlanych, określając w niej wartość robót w polskich złotych. Obecnie otrzymaliśmy od wykonawcy fakturę (...)
str. 63
9.
Obowiązek zgłoszenia stowarzyszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Jesteśmy stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową. Nie posiadamy również statusu organizacji pożytku publicznego. Mamy nadany numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czy (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.