Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (569) z dnia 01.09.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Do 30 września należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r.
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach (...)
str. 4
2.
Zbliża się termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Tak wynika z treści art. 5 ust. (...)
str. 4
3.
Komisja UE przyjęła zmiany w MSR 12 i MSSF 1
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 12 sierpnia 2022 r. nr L 211 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1392 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Podstawa prawna wypłaty świadczenia urlopowego i jego wysokość
W świetle art. 3 ust. 3-3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), (...)
str. 6
2.
Opodatkowanie PIT świadczeń urlopowych wypłacanych pracownikom
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 updof w powiązaniu z art. 52l pkt 3 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez (...)
str. 7
3.
Oskładkowanie świadczeń urlopowych
Stosownie do art. 3 ust. 6 ustawy o ZFŚS świadczenie urlopowe, wypłacane na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników. (...)
str. 8
4.
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego na przykładzie liczbowym
W księgach rachunkowych świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę obciąża koszty działalności operacyjnej jednostki. Są to świadczenia na rzecz pracowników ujmowane na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne (...)
str. 8
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Krajowe podróże służbowe w ujęciu bilansowym i podatkowym
W dniu 28 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
1.
Regulacje prawne dotyczące podróży służbowych
Na podstawie art. 77 5 § 1 K.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza (...)
str. 11
2.
Ujęcie w kosztach podatkowych kwot wypłacanych pracownikom z tytułu rozliczenia podróży służbowych
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowej (...)
str. 13
3.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych na przykładzie liczbowym
Koszty poniesione w ramach podróży służbowej pracownika zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ujmuje - zgodnie z zasadą memoriału - w księgach rachunkowych (...)
str. 15
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Posezonowa obniżka cen towarów
Jednostki handlowe często dokonują posezonowych obniżek cen towarów w celu szybkiego ich upłynnienia. Dotyczy to przede wszystkim towarów sezonowych, takich jak odzież, obuwie itp. Ewidencja (...)
str. 17
1.
Wycena towarów na moment ujęcia w księgach rachunkowych
Towary to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej zapasów towarów określone zostały w art. 17 ust. 2 (...)
str. 17
2.
Zasady ogólne posezonowej obniżki cen towarów
Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, to mamy (...)
str. 18
3.
Skutki obniżki cen towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w cenach zakupu (nabycia)
W sytuacji gdy posezonowa obniżka cen towarów ewidencjonowanych w księgach rachunkowych ilościowo-wartościowo w cenach zakupu (nabycia) spowoduje, że nowa (obniżona) cena sprzedaży będzie niższa od (...)
str. 19
4.
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Metodę ewidencji wartościowej aktywów obrotowych stosuje się w punktach sprzedaży detalicznej dla towarów i opakowań. W przypadku ewidencji wartościowej przedmiotem zapisów w księgach rachunkowych są (...)
str. 21
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Likwidacja środka trwałego, który nie został całkowicie zamortyzowany
Posiadamy w ewidencji księgowej środek trwały, który uległ całkowitemu uszkodzeniu. W związku z tym zamierzamy go zlikwidować. Jakich księgowań powinniśmy dokonać, jeżeli środek trwały nie (...)
str. 24
2.
Rozliczenie nakładów na ulepszenie dwóch obiektów inwentarzowych
Nasza jednostka w ramach jednego przedsięwzięcia (inwestycji) zamierza rozbudować budynek administracyjny o kolejne pomieszczenia oraz zmodernizować i rozbudować inny budynek, obecnie nieużywany, który po wykonaniu (...)
str. 26
3.
Konta właściwe do ujęcia w księgach kosztów amortyzacji, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
Zakupiliśmy samochód osobowy, który będzie stanowił dla naszej jednostki środek trwały. Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 5. Na jakim koncie powinniśmy ujmować amortyzację samochodu? (...)
str. 28
4.
Zakup i amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej w rachunku przepływów pieniężnych
W maju 2021 r. spółka zakupiła wartość niematerialną i prawną (licencję), którą następnie wprowadziła do ewidencji bilansowej i rozpoczęła jej amortyzację. Fakturę za licencję opłaciła (...)
str. 29
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Przeznaczenie zysku spółki z o.o. na wypłatę dywidendy wspólnikom
Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne (polscy rezydenci). Spółka za 2021 r. osiągnęła zysk, który zamierza przeznaczyć w całości do wypłaty wspólnikom (dywidenda). (...)
str. 31
1.
Zasady wypłaty dywidendy określone w Kodeksie spółek handlowych
Według przepisów Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa (...)
str. 31
2.
Opodatkowanie dywidendy wypłacanej osobom fizycznym
Dywidenda wypłacona wspólnikowi będącemu osobą fizyczną stanowi, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updof, przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód ten powstaje w dacie (...)
str. 31
3.
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie wyniku finansowego
Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem w spółce tej podziałowi podlega wynik finansowy netto, czyli różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto (...)
str. 32
4.
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z wypłatą dywidendy na przykładzie liczbowym
Jeśli wspólnicy spółki z o.o. zdecydują o przeznaczeniu całości zysku netto na wypłatę dywidendy, to w księgach rachunkowych - zgodnie z uchwałą wspólników - kwotę (...)
str. 33
5.
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy
Jesteśmy spółką z o.o., w skład której wchodzi trzech wspólników (osoby fizyczne opodatkowane w Polsce). Za 2021 r. nasza spółka wypracowała zysk. W bieżącym roku (...)
str. 34
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie w księgach i klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na przedłużenie licencji
Jednostka oświatowa w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych posiada licencję na korzystanie z programu komputerowego (licencja była wykupiona na dwa lata). Wydatek na jej zakup (...)
str. 37
2.
Zaangażowanie środków w samorządowym zakładzie budżetowym
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Jak powinno przebiegać ujęcie zaangażowania wydatków w księgach naszego zakładu? Do ewidencji zaangażowania wydatków w samorządowym zakładzie budżetowym przeznaczone jest konto (...)
str. 38
3.
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej (jednostką budżetową). Wypłaciliśmy pracownikowi ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych. Czy wypłacony ryczałt ująć na koncie (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Zmniejszenia przychodów według KSR nr 15
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 opublikowano uchwałę nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z 7 czerwca 2022 r. (...)
str. 43
1.
Pomniejszenie przychodów o zwroty dóbr
Kwestie dotyczące pomniejszenia przychodów o zwroty zaprezentowano w pkt 6.1.1-6.1.5 KSR nr 15. W świetle tego standardu sprzedaż dóbr może wiązać się z dokonywaniem przez (...)
str. 43
2.
Korekta przychodów w związku ze sprzedażą wysyłkową
Kwestie dotyczące pomniejszenia przychodów w związku ze sprzedażą wysyłkową zaprezentowano w pkt 6.2.1-6.2.2 KSR nr 15. Sprzedaż wysyłkowa wiąże się nieodłącznie z niepewnością, czy w (...)
str. 45
3.
Rabaty i opusty, które nabywca może otrzymać na podstawie umowy lub wiążącej oferty sprzedaży
Kwestie dotyczące pomniejszenia przychodów o rabaty i opusty zaprezentowano w pkt 6.3.1-6.3.3 KSR nr 15. W myśl standardu rabaty i opusty, które nabywca może otrzymać (...)
str. 45
4.
Dodatkowe ustalenia umów sprzedaży - pomniejszenia przychodów, czy zwiększenie kosztów
Kwestie dotyczące pomniejszenia przychodów w związku z dodatkowymi ustaleniami wynikającymi z umów sprzedaży zaprezentowano w pkt 6.4.1-6.4.3 KSR nr 15. Umowy z nabywcami mogą obejmować (...)
str. 46
5.
Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe
Kwestie dotyczące pomniejszenia przychodów o dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe zaprezentowano w pkt 6.5.1-6.5.7 KSR nr 15. W świetle tego standardu, przychody z dotacji (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy opłatę wstępną w leasingu operacyjnym można zaliczyć jednorazowo w koszty bilansowe?
Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego i wpłaciliśmy opłatę wstępną. Jak taką opłatę rozliczyć? Czy można ją zakwalifikować jednorazowo w koszty? Co do zasady opłatę wstępną, która (...)
str. 48
2.
Na jakim koncie kosztów ująć pobraną przez bank prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym?
W sierpniu 2022 r. zawarliśmy z bankiem umowę kredytu w rachunku bieżącym. W tym samym miesiącu bank pobrał z rachunku bieżącego prowizję za uruchomienie kredytu. (...)
str. 49
3.
W jaki sposób ująć podatek od wartości dodanej w księgach jednostki ubiegającej się o jego zwrot?
Złożyliśmy wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej. Jak powinniśmy zaksięgować ten podatek? Czy należy go odnieść w ciężar kosztów? Jeżeli jednostka ubiega się o (...)
str. 49
VII.
Z listów Czytelników
1.
Możliwość rezygnacji z prowadzenia konta "Rozliczenie zakupu"
Zakupy rozliczamy za pomocą konta 30 "Rozliczenie zakupu". Nie występują u nas dostawy w drodze ani dostawy niefakturowane. Czy możemy zrezygnować w trakcie 2022 r. (...)
str. 50
1.1.
Kiedy następuje zmiana zasad (polityki) rachunkowości?
Każda jednostka prowadzącą księgi rachunkowe powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości (por. art. 10 ust. 1 ustawy o (...)
str. 50
1.2.
Dlaczego warto stosować konto 30 "Rozliczenie zakupu"?
Konto 30 "Rozliczenie zakupu" może służyć do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa, nakładów na (...)
str. 52
1.3.
Jakie są skutki zmiany planu kont, gdy zasady klasyfikacji zdarzeń pozostają niezmienione?
Nie wszystkie dokonywane zmiany dotyczące planu kont stanowią zmianę zasad (polityki) rachunkowości. Zmiany takiej nie stanowi przykładowo zmiana symboli kont księgowych, która nie powoduje zmiany (...)
str. 53
2.
Prezentacja w nocie podatkowej różnic z tytułu korekty przychodów i kosztów ze sprzedaży towarów
W 2022 r. spółka z o.o. wystawiła faktury korygujące w związku ze zwrotem przez nabywcę, w ramach reklamacji, towarów sprzedanych w 2021 r. W której (...)
str. 53
3.
Nakłady na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej w zależności od zasad jej wyceny
Dokonaliśmy ulepszenia budynku zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych. Jak powinniśmy ująć w księgach koszty ulepszenia takiej nieruchomości? Ewidencja księgowa nakładów poniesionych na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej będzie (...)
str. 56
4.
Moment przejścia na uproszczony sposób ustalania kosztu wytworzenia produktów
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT i prowadząca działalność produkcyjną do ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej stosuje konta zespołu 4 i 5 oraz ustala koszt (...)
str. 57
5.
Częstotliwość rozliczania sald kont zespołu 5 w ciągu roku obrotowego
Prowadzimy działalność usługową. Koszty działalności podstawowej ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5. Czy salda pozostające na kontach zespołu 5 należy przeksięgowywać co miesiąc na (...)
str. 58
6.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych i jego korekta w latach następnych
Spółka na dzień bilansowy utworzyła odpis aktualizujący, w kwocie różnicy pomiędzy kosztem wytworzenia a ceną sprzedaży netto produktów. Jakich zapisów należy dokonać w latach następnych? (...)
str. 61
7.
Ujęcie w księgach sprzedawcy prowizji pobranej przez system płatności PayPal
Jesteśmy jednostką prowadzącą księgi rachunkowe. Sprzedajemy towary przez internet. Klienci kupujący od nas towary często dokonują zapłaty poprzez system płatności PayPal. Na nasz rachunek bankowy (...)
str. 62
8.
Wycena i ewidencja faktury zaliczkowej w walucie obcej, otrzymanej od kontrahenta zagranicznego
Jednostka wpłaciła kontrahentowi zagranicznemu zaliczkę w walucie obcej. Kontrahent wystawił fakturę zaliczkową. Jak ująć tę fakturę w księgach rachunkowych? Jednostka posiada własny rachunek walutowy. Jeżeli (...)
str. 64
9.
Korekta błędu polegającego na wypłacie wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego
Pracownik stał się niezdolny do pracy w wyniku wypadku i wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.