Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (575) z dnia 01.12.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.1.
Wynik ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat
Jesteśmy jednostką produkcyjną. W 2022 r. ze względu na spadek produkcji sprzedaliśmy dwie maszyny produkcyjne stanowiące środki trwałe naszej jednostki. Wartość netto wynikającą z faktur (...)
str. 4
1.2.
Zmniejszenia wartości początkowej środka trwałego na skutek jego sprzedaży w informacji dodatkowej
Nasza spółka sprzedała środek trwały, który nie był w pełni zamortyzowany. Wyksięgowaliśmy go z ewidencji bilansowej, odnosząc nieumorzoną wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Czy (...)
str. 6
1.3.
Zysk ze sprzedaży środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią
Sprzedaliśmy środek trwały, który był już całkowicie zamortyzowany. Jak ująć to zdarzenie w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią według załącznika nr 1 do ustawy (...)
str. 9
1.4.
Wpływ sprzedaży środka trwałego objętego aktualizacją na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
W 2022 r. sprzedaliśmy środek trwały objęty aktualizacją wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r. Po jego sprzedaży różnicę z aktualizacji wyceny przeksięgowaliśmy z kapitału (...)
str. 10
2.
Przychód z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności w sprawozdaniu finansowym
Dłużnik spłacił należność, dla której w zeszłym roku utworzyliśmy odpis aktualizujący. Rozwiązaliśmy w związku z tym odpis aktualizujący, odnosząc jego wartość na dobro pozostałych przychodów (...)
str. 12
3.
Ustalenie zmiany stanu produktów w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Nasza spółka świadczy usługi oraz buduje i sprzedaje lokale. Koszty ujmujemy tylko na kontach zespołu 4 z rozbudowaną analityką na usługi i produkcję. Miesięczne koszty (...)
str. 14
B.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Możliwość stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych po przejściu na estoński CIT
Od stycznia 2023 r. nasza spółka komandytowa zamierza przejść na estoński CIT. W rozumieniu ustawy o rachunkowości jesteśmy jednostką małą i korzystamy z licznych uproszczeń (...)
str. 17
1.
Uproszczenia polegające na stosowaniu przepisów podatkowych dla celów bilansowych
Uproszczenia w zakresie amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego - na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości - dokonuje się drogą systematycznego, planowego (...)
str. 17
2.
Skutki przejścia na opodatkowanie estońskim CIT w spółce stosującej uproszczenie
Jak wynika z art. 28j ust. 1 updop, opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) może podlegać podatnik, który prowadzi działalność w formie spółki (...)
str. 19
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Zakup przedsiębiorstwa za cenę niższą niż wartość rynkowa przejętych aktywów netto
Nasza jednostka nabyła przedsiębiorstwo (głównie środki trwałe). Cena nabycia tego przedsiębiorstwa była niższa niż wartość rynkowa przejętych aktywów netto. Powstała zatem ujemna wartość firmy, która (...)
str. 21
1.
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dla celów bilansowych, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zastosowanie ma art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli (...)
str. 21
2.
Rozliczenie ujemnej wartości firmy na przykładzie liczbowym
Sposób ustalenia okresu będącego średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów oraz rozliczenia ujemnej wartości firmy w księgach rachunkowych przedstawiamy na przykładzie (...)
str. 22
IV.
Przekwalifikowanie uprzednio zawartych umów na umowy leasingu finansowego
Nasza spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje samochody ciężarowe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Umowy te spełniają warunki do zakwalifikowania ich do leasingu (...)
str. 24
1.
Utrata prawa do uproszczeń, jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej (...)
str. 24
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków utraty prawa do uproszczeń
Przykład I. Założenia: Jednostka zawarła w styczniu 2020 r. umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód ciężarowy. Dla celów podatkowych jest to tzw. umowa leasingu operacyjnego, (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Korekta zwiększająca wartość początkową środka trwałego wytworzonego siłami własnymi
Nasza spółka wodociągowa przyjęła na stan środków trwałych wytworzoną siłami własnymi sieć wodociągową, zgodnie z protokołem odbioru prac budowlanych w dniu 29 lipca 2022 r. (...)
str. 28
1.1.
Sieć wodociągowa jako sieciowy środek trwały
Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w przypadku sieciowych środków trwałych zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) w pkt 5.11-5.21. Według standardu (...)
str. 28
1.2.
Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty będące elementem kosztu wytworzenia
W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, jego wartością początkową jest koszt wytworzenia. Definicję kosztu wytworzenia zawiera art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 29
1.3.
Sposób korekty wartości początkowej środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych
Dla celów rachunkowości korekty błędnych zapisów w księgach należy dokonać jednorazowo w bieżąco otwartym okresie sprawozdawczym (tu: w księgach października 2022 r.). Ewidencja księgowa korekty (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z osiągnięciem limitu przychodów Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje art. 2 ustawy o rachunkowości. Jednostkami zobowiązanymi do (...)
str. 30
2.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 31 grudnia 2022 r.
Jednostki, które od 1 stycznia 2023 r. będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a do końca 2022 r. prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinny (...)
str. 32
3.
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r.
Termin otwarcia ksiąg rachunkowych Jednostki, które osiągną limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w trakcie roku obrotowego, mają obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych od nowego (...)
str. 33
4.
Sporządzenie inwentarza i wprowadzenie bilansu otwarcia na przykładach liczbowych
Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje na podstawie sporządzonego inwentarza. Na dzień 1 stycznia należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych bilans otwarcia (BO). Poszczególne wartości aktywów i pasywów (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego
Jesteśmy jednostką budżetową (miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji). W 2017 r. zakupiliśmy oprogramowanie do obsługi basenu. Ze względu na wartość powyżej 10.000 zł, zakup ten (...)
str. 38
2.
Inwentaryzacja obiektów małej architektury w instytucji kultury
W ewidencji środków trwałych instytucja kultury posiada obiekty małej architektury, w tym fontanny i posągi. W jaki sposób inwentaryzować te obiekty - metodą spisu z (...)
str. 39
3.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - ujęcie w odpowiednim paragrafie wydatków
Wnieśliśmy do jednostki samorządu terytorialnego opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa. W jakim paragrafie wydatków ująć tę opłatę? Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa, do uiszczenia której (...)
str. 40
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak rozliczyć leasing samochodu osobowego według MSSF 16?
Jesteśmy spółką akcyjną stosującą MSR. W dniu 6 października 2021 r. zawarliśmy umowę leasingu samochodu osobowego na 36 miesięcy (oprocentowanie zmienne: WIBOR 1Y + marża). (...)
str. 41
1.
Wycena początkowa składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu
Wycena początkowa składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu wymaga uwzględnienia kilku elementów, m.in. takich jak: koszty związane z zawarciem (...)
str. 41
2.
Skutki zmiany wysokości rat leasingowych wynikających z harmonogramu
Jeżeli zmiana opłat leasingowych wynika wyłącznie ze zmiany stopy referencyjnej, to jednostka powinna rozliczać zmianę płatności w drodze aktualizacji efektywnej stopy procentowej. Oznacza to, że (...)
str. 44
3.
Rozwiązania ewidencyjne możliwe do zastosowania przy rozliczaniu leasingu
MSSF 16, jak również inne standardy międzynarodowe, nie narzucają żadnej konkretnej ewidencji księgowej - od strony technicznej jednostka może wypracować takie rozwiązania, które będą odpowiadać (...)
str. 45
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. posiadającej wieloosobowy zarząd?
Jesteśmy spółką z o.o. z wieloosobowym zarządem. Czy wszyscy członkowie zarządu muszą podpisać sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i (...)
str. 49
2.
Na jaki dzień należy sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
W listopadzie 2022 r. została założona spółka z o.o. W jakim terminie spółka powinna sporządzić politykę rachunkowości? Z ustawy o rachunkowości nie wynika wprost, na (...)
str. 50
3.
Jak zaksięgować rekompensatę otrzymaną od leasingodawcy za zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy?
Nasza jednostka zwróciła leasingodawcy przedmiot leasingu operacyjnego. W związku z tym, że przedmiot ten był w dobrym stanie, finansujący wypłacił nam rekompensatę. Jak zaksięgować przychód (...)
str. 51
4.
Czy jest obowiązek potwierdzania sald z kontrahentami zagranicznymi?
Nasza firma posiada należności od odbiorców krajowych i zagranicznych. Czy mamy obowiązek potwierdzania salda swoich należności z kontrahentami zagranicznymi? Jeśli tak, to w jakiej formie? (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wydatki na paczki dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków obrotowych jednostki
Nasza spółka organizuje spotkanie mikołajkowe, na którym dzieciom pracowników zostaną wręczone paczki. Zakup paczek sfinansujemy ze środków obrotowych. Jak powinniśmy zaksięgować wydatki poniesione na ten (...)
str. 52
2.
Przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komandytariusza
Spółka z o.o. jest komandytariuszem spółki komandytowej. Jak zaksięgować należną spółce z o.o. kwotę z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, wynikającą z uchwały o (...)
str. 53
3.
Rezerwy na przyszłe zobowiązania w części przypadającej na sprzedaną nieruchomość w księgach dewelopera
Spółka z o.o. (deweloper) jest zobowiązana do poniesienia w przyszłości po dacie sprzedaży, dodatkowych kosztów (budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu) związanych z wykonywanym obecnie przedsięwzięciem (...)
str. 55
4.
Różne ceny przyjęte do ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych
Obecnie w naszej spółce aktywa obrotowe ujmuje się według rzeczywistych cen nabycia (materiały i towary) i rzeczywistego kosztu wytworzenia (wyroby gotowe). Od nowego roku planujemy (...)
str. 57
5.
Termin podjęcia decyzji o niesporządzaniu zestawienia zmian w kapitale własnym jednostki małej
Nasza spółka jest jednostką małą. Sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie za 2022 r. będzie podlegało badaniu przez firmę (...)
str. 58
6.
Weryfikacja rozrachunków z właścicielem na dzień bilansowy i ich prezentacja w bilansie
Osoba fizyczna prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Środki pieniężne pobierane przez tę osobę z rachunku bankowego lub z kasy, przeznaczone m.in. na zakupy firmowe, księgowane są (...)
str. 60
7.
Badanie sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, przekształcił formę prowadzonej działalności w spółkę z o.o. Wpis do KRS miał miejsce 15 kwietnia (...)
str. 62
8.
Hipotetyczne odsetki od dopłat wspólników uznawane dla celów podatkowych za koszt uzyskania przychodów
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, gdy źródłem finansowania spółki z (...)
str. 63
9.
Forma prowadzenia ksiąg rachunkowych w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej
Jesteśmy małym stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej, wpisanym do KRS. Dotychczas, ze względu na niewielką ilość operacji gospodarczych, prowadziliśmy księgi rachunkowe ręcznie. Czy w 2023 r. (...)
str. 64
10.
Zakup samochodu do jazd próbnych w księgach rachunkowych dealera
Zajmujemy się sprzedażą samochodów. Kupiliśmy samochód, który ma służyć do jazd próbnych. Samochód ten w przyszłości zostanie sprzedany, jako auto używane. Jak ująć w księgach (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.