Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Projekt rozporządzenia wydłużającego terminy sporządzenia sprawozdań finansowych za 2021 r.
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty rozporządzeń opublikowano projekt z 28 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie (...)
str. 4
2.
Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2106) wprowadziła do art. 52 ust. 2c ustawy (...)
str. 5
3.
Dostawy w drodze w bilansie jednostki - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Na przełomie dwóch lat obrotowych często dochodzi do sytuacji, gdy towary lub materiały zamówione, ale nieopłacone do dnia bilansowego są dostarczane do jednostki w roku (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Ustalenie kwoty wymaganej zapłaty dla należności figurujących w księgach na dzień bilansowy
Z ustawy o rachunkowości wynika, że należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Kwota wymaganej (...)
str. 7
2.
Podział należności na długoterminowe i krótkoterminowe w bilansie na 31 grudnia 2021 r.
Dniem bilansowym w naszej jednostce jest 31 grudnia 2021 r. Które należności powinniśmy wykazać w bilansie jako długoterminowe, a które jako krótkoterminowe? Jak wykazać w (...)
str. 11
3.
Umorzenie subwencji finansowej otrzymanej z PFR w rachunku przepływów pieniężnych
W której pozycji rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią wykazać kwotę umorzonej subwencji otrzymanej z PFR? Kwotę umorzonej subwencji finansowej otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju (...)
str. 13
4.
Wynik finansowy za 2021 r. w sprawozdaniu spółki komandytowej, opodatkowanej CIT od 1 maja 2021 r.
Wspólnicy spółki komandytowej podjęli 30 grudnia 2020 r. uchwałę o przyjęciu statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r. Na 31 grudnia 2020 r. spółka (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Ryczałt od dochodów spółek - ujęcie w księgach podatku z tytułu dywidendy i ukrytych zysków
Nasza spółka z o.o. podjęła decyzję o stosowaniu od 2022 r. opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Jak powinniśmy zaksięgować ryczałt w związku z (...)
str. 18
1.
Podatnicy uprawnieni do stosowania estońskiego CIT i przedmiot opodatkowania
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) jest alternatywnym w stosunku do zasad klasycznych systemem opodatkowania i ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że podatnik samodzielnie (...)
str. 18
2.
Ustalenie dochodu z tytułu podzielonego zysku oraz zysku przeznaczonego na pokrycie strat
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód z tytułu podzielonego zysku lub dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat. W dochodzie tym chodzi zatem o (...)
str. 19
3.
Podstawa opodatkowania oraz termin rozliczenia i zapłaty ryczałtu od dochodów spółek
Jak wynika z objaśnień podatkowych, podstawa opodatkowania estońskim CIT oparta jest na wyniku obliczonym na podstawie przepisów o rachunkowości oraz na dochodach określonych ustawą o (...)
str. 21
4.
Ewidencja księgowa estońskiego CIT
Estoński CIT należny od dochodu z tytułu podzielonego zysku Jak już wspomniano opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Rozliczenie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika
Spółka po upływie 90 dni od terminu płatności koryguje VAT naliczony i korektę tę ujmuje w księgach rachunkowych. Czy do ksiąg rachunkowych wprowadza się również (...)
str. 27
1.
Korekta VAT naliczonego w przypadku nieuregulowania kwoty należnej wierzycielowi
W odróżnieniu od wierzyciela, który ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi (po spełnieniu warunków ustawowych), dłużnik jest zobowiązany do skorygowania odliczonego VAT. Stosownie (...)
str. 27
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych korekty VAT w związku z niedokonaniem zapłaty zobowiązań
W sytuacji gdy jednostka musi skorygować VAT naliczony w związku z niedokonaniem zapłaty zobowiązań, w księgach rachunkowych dokonuje jego zmniejszenia, zapisem po stronie Ma konta (...)
str. 28
3.
Zwiększanie podstawy opodatkowania lub zmniejszenie straty podatkowej o wartość zaległych zobowiązań
Zwiększanie dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki Jak wynika z art. 44 ust. 17 pkt 2 updof oraz art. 25 ust. 19 pkt 2 updop, dochód (...)
str. 30
4.
Ujęcie bilansowe ulgi na złe długi w podatku dochodowym
Korekty dotyczące złego długu dokonywane dla celów podatku dochodowego nie są uwzględniane przez dłużników w księgach rachunkowych. Zwiększenie podstawy opodatkowania lub zmniejszenie straty podatkowej o (...)
str. 32
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty analizy prawniczej umowy kredytowej, dotyczącej sfinansowania zakupu środka trwałego
Jednostka ubiega się o kredyt na finansowanie budowy środka trwałego. Przed podpisaniem umowy kredytowej zleciła kancelarii prawniczej analizę proponowanej przez bank treści tej umowy. Czy (...)
str. 32
2.
Przeniesienie własności gruntu zaliczonego do środków trwałych na rzecz gminy w zamian za podatki
Przenieśliśmy własność naszej nieruchomości gruntowej zaliczonej do środków trwałych na rzecz gminy za długi. Zaległość podatkowa była niższa od wartości tej nieruchomości. Jak zaksięgować tę (...)
str. 33
3.
Użyczenie składnika aktywów firmie zewnętrznej bez utraty kontroli nad tym składnikiem
Spółka z o.o. nabyła urządzenie produkcyjne, które użyczyła firmie zewnętrznej. Przy użyciu tego urządzenia firma zewnętrzna wytwarza dla spółki komponenty do produkcji wyrobów. W zamian (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Rozliczanie kosztów sprzedaży i kosztów zarządu na koniec roku obrotowego
Prowadzimy działalność produkcyjną i stosujemy pełny rachunek kosztów, tj. ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Jak powinniśmy rozliczać koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (...)
str. 35
1.
Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży
Ustawa o rachunkowości nie podaje definicji kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wskazuje jedynie w art. 28 ust. 3 pkt 2 i 4 , że kosztów (...)
str. 35
2.
Zasady ewidencji księgowej kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku obrotowego
Koszty zarządu ewidencjonuje się na koncie 55 "Koszty zarządu". W trakcie roku obrotowego konto 55 wykazuje saldo Wn, które odzwierciedla kwotę kosztów zarządu poniesionych przez (...)
str. 37
3.
Przeksięgowanie kosztów zarządu i sprzedaży na koniec roku obrotowego
Koszty zarządu i koszty sprzedaży ujęte na kontach zespołu 5 podlegają na koniec roku obrotowego rozliczeniu (przeksięgowaniu). Zależnie od przyjętego przez jednostkę wariantu rachunku zysków (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
Prezydent miasta jako zarządca drogi wydał decyzję administracyjną, w której naliczono opłatę za zajęcie pasa drogowego. W jaki sposób ująć w księgach urzędu miasta należności (...)
str. 41
1.1.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych
Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) stanowią, iż zajęcie (...)
str. 41
1.2.
Ujęcie w księgach należności budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
Ustalone w drodze decyzji administracyjnej opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią należności budżetowe. Ich ewidencja księgowa jest uzależniona od tego, czy są one wymagalne w (...)
str. 42
1.3.
Prezentacja należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w sprawozdaniu Rb-N
Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wskazane jest wykazać w sprawozdaniu Rb-N zarządcy drogi w wierszu N4.2, jeśli są wymagalne lub w wierszu (...)
str. 44
2.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup materiałów promujących gminę
Zleciliśmy wykonanie materiałów promujących naszą gminę (długopisy, torby i kubki z nadrukiem). W jakim paragrafie wydatków ująć taki zakup - w paragrafie 421, czy 430? (...)
str. 45
3.
Otrzymanie przez SP ZOZ od organu założycielskiego inwestycji polegającej na ulepszeniu nieruchomości
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W sierpniu 2021 r. organ założycielski dokonał modernizacji budynku naszego szpitala. Dokumentem PT przekazał nam wykonanie robót jako zwiększenie (...)
str. 46
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Jak stanowi art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres (...)
str. 47
2.
Zmiana wartości pieniądza jako czynnik zwiększający wartość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Jak wskazuje KSR nr 6 w pkt 4.7, podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych (...)
str. 50
3.
Aktualizacja wysokości rezerwy przy zmianie założeń aktuarialnych
Co roku ustala się na nowo kwotę rezerwy według wiedzy i stanu na dzień bilansowy, aby uwzględnić wpływające na wysokość przewidywanych świadczeń zmiany, jakie zaszły (...)
str. 51
4.
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19
W grudniu 2020 r. Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pn. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". W związku z tym, że epidemia COVID-19 trwa nadal (...)
str. 52
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach równowartość odpisanej kwoty zysku przekazanej na fundusz inwestycyjny?
Spółka z o.o., zgodnie z uchwałą wspólników, przeznaczyła część zysku osiągniętego za poprzedni rok obrotowy, na fundusz inwestycyjny. Równowartość środków pieniężnych odpowiadającą wartości tego odpisu (...)
str. 54
2.
Jak przebiega ewidencja księgowa niedoboru materiałów uznanego za niedochodzony od pracownika?
W grudniu 2021 r. przeprowadziliśmy spis z natury materiałów w magazynie. W wyniku inwentaryzacji ujawniony został niedobór powstały z winy pracownika. Jak rozliczyć w księgach (...)
str. 55
3.
Do jakich kosztów zakwalifikować koszty związane ze sprzedażą udziałów?
Planujemy sprzedać udziały posiadane w innej spółce z o.o. Wycenę tych udziałów zleciliśmy jednostce zewnętrznej. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty wyceny udziałów? Koszty związane (...)
str. 55
4.
Jak rozliczyć dotację na przełomie roku?
Nasza jednostka w 2022 r. otrzyma dotację na koszty bieżącej działalności poniesione w 2021 r. W którym roku ująć przychód z tytułu dotacji? Czy kwotę (...)
str. 56
VII.
Z listów Czytelników
1.
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
W naszych księgach rachunkowych figurują należności objęte polisą ubezpieczeniową, przy czym ubezpieczenie obejmuje tylko część danej należności. Na należności wątpliwe do odzyskania tworzymy odpisy aktualizujące (...)
str. 57
2.
Przecena i likwidacja starych zapasów towarowych
Spółka z o.o. posiada w magazynie dużą ilość zaimportowanego towaru o wartości nabycia około 50 tys. zł. Są to towary nienadające się do dalszej odsprzedaży (...)
str. 59
3.
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. przyjęła status podatnika CIT, a 1 czerwca 2021 r. przekształciła się w spółkę z o.o. Jaki okres sprawozdawczy (...)
str. 60
4.
Moment uznania przychodów kwotą dofinansowania do kosztów wynagrodzenia stażystów
Spółka z o.o. bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach tego projektu spółka rekrutuje osoby bezrobotne (spełniające (...)
str. 62
5.
Inflacyjna waloryzacja cen surowców oraz kontraktów na sprzedaż wytworzonych produktów
Nasza spółka dokonywała w 2021 r. zakupów surowców do produkcji od zagranicznej spółki matki. Obecnie okazało się, że ze względu na duży wzrost cen surowca (...)
str. 64
6.
Skutki bilansowe przywłaszczenia pieniędzy z konta bankowego spółki
Jesteśmy spółką zajmującą się sprzedażą płodów rolnych. Przy wykorzystaniu fałszywego dowodu tożsamości zlecono w banku wykonanie przelewu z naszego konta na konto podmiotu zajmującego się (...)
str. 65
7.
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczaną dotychczas na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z o.o. (...)
str. 66
8.
Różnica pomiędzy składką na PPK wpłaconą do instytucji finansowej a kwotą otrzymanego zwrotu
Instytucja finansowa zwróciła naszej jednostce składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z korektą listy płac. Składkę tę zwrócono jednak w mniejszej kwocie niż została (...)
str. 68
9.
Bony towarowe otrzymane nieodpłatnie, wykorzystane przez jednostkę na własne potrzeby
Jesteśmy firmą handlowo-usługową. Otrzymaliśmy nieodpłatnie bony towarowe do wykorzystania na stacji paliw. Tymi bonami opłaciliśmy faktury za paliwo do samochodów ciężarowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.