Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (559) z dnia 01.04.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 7 (559) z dnia 01.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano rozporządzenie przedłużające terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 9 marca 2022 r. pod poz. 561 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące sprawozdań finansowych
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa zamieściło wyjaśnienia (w formie pytań i odpowiedzi) dotyczące m.in. formatów sprawozdań finansowych (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Wycena i prezentacja w bilansie pożyczki udzielonej przez jednostkę mikro innej jednostce
Jesteśmy jednostką mikro. W grudniu 2021 r. udzieliliśmy długoterminowej pożyczki innej firmie. Pożyczka będzie spłacana w ratach. Część pożyczki ma zostać spłacona w 2022 r., (...)
str. 12
2.
Uproszczona wycena udziałów i akcji posiadanych w innych jednostkach niż jednostki podporządkowane
Posiadamy udziały i akcje w innych jednostkach niż jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. wyceniliśmy je według ustawy o (...)
str. 15
3.
Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych
W październiku 2021 r. założyliśmy w banku lokatę długoterminową na 36 miesięcy. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (...)
str. 17
1.
Podział majątku spółki w sytuacji ujemnego kapitału własnego
Nasza spółka z o.o. 14 września 2021 r. została postawiona w stan w likwidacji. W związku z tym sporządziliśmy sprawozdanie finansowe na dzień 13 września (...)
str. 19
2.
Wycena składników majątku w przypadku likwidacji spółki
Nasza spółka z o.o. planuje likwidację. Jak powinniśmy wycenić samochód, będący środkiem trwałym w 100% zamortyzowanym, jeśli jego obecna cena rynkowa wynosi około 10.000 zł? (...)
str. 20
3.
Rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności
Nasza spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na koszty jej likwidacji? Jeżeli tak, to jak ująć taką rezerwę w (...)
str. 20
4.
Połączenie wszystkich składników kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy
Jesteśmy spółką z o.o. postawioną w stan likwidacji. Mamy wątpliwości co oznacza zapis w ustawie o rachunkowości, mówiący o tym, że składniki kapitału (funduszu) własnego (...)
str. 21
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Wynagrodzenie członka zarządu w ujęciu bilansowym i podatkowym
W naszej spółce z o.o. członek zarządu pełni tę funkcję na podstawie powołania. Jak księgować wypłacane mu wynagrodzenie? Czy powinniśmy obliczyć składkę zdrowotną od tego (...)
str. 22
1.
Ustalenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 (...)
str. 22
2.
Oskładkowanie przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
Osoby pełniące funkcje członków zarządu tylko na podstawie powołania nie są objęte ubezpieczeniem społecznym - nie zostały bowiem wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy (...)
str. 23
3.
Uwzględnienie w kosztach podatkowych spółki wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu
W świetle art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 24
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki wynagrodzenia członka zarządu
Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie powołania obciąża koszty działalności operacyjnej spółki. Ewidencjonuje się je na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" i/lub (...)
str. 24
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Reklamacje wyrobów gotowych na przykładach liczbowych
Jesteśmy firmą produkcyjną. W przypadku reklamacji naszych wyrobów gotowych, w zamian za wadliwy produkt wydajemy klientowi nowy produkt, wystawiając przy tym dokument PZ i WZ, (...)
str. 26
1.
Wymiana uszkodzonych wyrobów na wolne od wad w związku z reklamacją zgłoszoną przez nabywcę
W sytuacji gdy nabywca żąda wymiany rzeczy na taką samą wolną od wad, a sprzedawca wydaje mu rzecz bez dodatkowych opłat czy opustów, operację tę (...)
str. 26
2.
Zwrot reklamowanego wyrobu i odstąpienie nabywcy od umowy sprzedaży
Jeżeli nabywca w wyniku złożonej reklamacji zwraca sprzedawcy wyrób i odstępuje od umowy, to jednostka wystawia fakturę korygującą do faktury dokumentującej sprzedaż. Warto nadmienić, iż (...)
str. 29
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku wraz z instalacjami wbudowanymi na stałe w jego konstrukcję
Wybudowaliśmy halę magazynową na potrzeby działalności naszej spółki. Czy budynek ten wraz z wbudowanymi instalacjami powinniśmy przyjąć do ewidencji środków trwałych jako jeden obiekt inwentarzowy, (...)
str. 32
2.
Prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Zakupiliśmy samochód dostawczy, który zaliczyliśmy do środków trwałych. Na jego zakup zaciągnęliśmy kredyt. Do kwoty kredytu bank doliczył prowizję i od łącznej wartości naliczył odsetki. (...)
str. 33
3.
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem do spółki
Przy założeniu spółki z o.o. wspólnicy wnieśli wkład niepieniężny (aport) w postaci m.in. budynku, środków transportu i urządzeń. Wniesiony sprzęt jest już w 100% zamortyzowany. (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Wynik finansowy netto i brutto w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się (...)
str. 35
2.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Saldo konta 86 podlega przeksięgowaniu na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok (...)
str. 36
3.
Przykłady podziału zysku lub pokrycia straty w wybranych jednostkach
Rozliczenia wyniku finansowego netto w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów innych ustaw regulujących zasady funkcjonowania danej (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zmiana terminów dotyczących sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych za 2021 r.
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów (...)
str. 40
2.
Należność od przedsiębiorstwa w upadłości w sprawozdaniu Rb-27S
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Posiadamy należność od przedsiębiorstwa w upadłości, którą zgłoszono do masy upadłościowej. Czy taką należność powinniśmy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S jako zaległości (...)
str. 43
3.
Ujęcie środków otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych w księgach jednostki oświatowej
Jesteśmy jednostką oświatową. Czy wpływ środków przeznaczonych na wydatki bieżące naszej jednostki możemy księgować bezpośrednio na konto funduszu, z pominięciem zapisów na koncie 223? Wpływ (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Zasady tworzenia rezerw w księgach rachunkowych
Rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego zalicza się do tzw. rezerw klasycznych, tworzonych na podstawie art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl (...)
str. 44
2.
Ujęcie rezerwy w księgach i jej wycena bilansowa
Rezerwy związane ze skutkami toczącego się postępowania sądowego tworzy się wówczas, gdy przeciwko jednostce wniesiono pozew, a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż (...)
str. 45
3.
Wykorzystanie rezerwy w związku z powstaniem zobowiązania, na które została utworzona
Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę (por. art. 35d ust. 3 ustawy o rachunkowości). KSR nr 6 wskazuje, że rezerwa może być (...)
str. 47
4.
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na przykładzie liczbowym
Poniżej przedstawiamy przykład utworzenia rezerwy na zobowiązanie z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego, opracowany na podstawie przykładu nr 4 zamieszczonego w KSR nr 6. (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy wspólników, opłacane przez spółkę?
Jesteśmy spółką jawną. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS wspólników opłacamy ze środków spółki. W jaki sposób ująć w księgach spółki (...)
str. 50
2.
Czy koszt ubezpieczenia samochodu ująć w księgach poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe?
Jednostka wykupiła ubezpieczenie samochodu firmowego i opłaciła je w 2022 r. Ubezpieczenie dotyczy lat 2022-2024. Czy należy rozliczać taki koszt w księgach rachunkowych poprzez czynne (...)
str. 51
3.
Jakie obowiązki wiążą się z przekazaniem prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego?
Nasza spółka z o.o. zamierza powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu. Jakich czynności w związku z tym powinniśmy dokonać? Spółka z o.o., która powierzyła prowadzenie (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie w drodze kompensaty niedoborów materiałów z nadwyżkami stwierdzonymi w wyniku inwentaryzacji
W wyniku inwentaryzacji materiałów w magazynie stwierdzono niedobór jednego typu materiału oraz nadwyżkę podobnego materiału innego typu. Czy można rozliczyć taki niedobór z nadwyżką w (...)
str. 52
2.
Bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy powypadkowej samochodu objętego ubezpieczeniem
Pracownik naszej firmy uczestniczył w kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzony został służbowy samochód osobowy. Otrzymaliśmy od firmy ubezpieczeniowej decyzję o przyznanym odszkodowaniu, które przekazano (...)
str. 54
3.
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób fizycznych, która prowadzi księgi rachunkowe. W świetle obowiązujących przepisów spółki cywilne nie są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych do (...)
str. 56
4.
Oznaczenia w pliku JPK_KR kodów i opisów dla konta "Zużycie materiałów biurowych"
Plik JPK_KR przy opisie konta powinien zawierać takie pozycje jak: kod kategorii, opis kategorii, kod zespołu, opis zespołu. Nasza spółka w planie kont ma m.in. (...)
str. 57
5.
Obciążenie nowego leasingobiorcy kwotą kaucji gwarancyjnej w ramach umowy cesji
Spółka zawarła w 2020 r. umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą urządzenia chłodniczego. W 2021 r. podpisała cesję tej umowy, w związku z czym doszło do przeniesienia (...)
str. 58
6.
Skutki zawarcia faktoringu bez regresu w księgach i sprawozdaniu finansowym faktoranta
Jednostka podpisała umowę z firmą faktoringową na sprzedaż wierzytelności, tj. faktoring pełny. Czy przy faktoringu pełnym powstaje należność od firmy faktoringowej wraz z przychodem finansowym, (...)
str. 60
7.
Udokumentowanie zakupu przez pracownika walut obcych za granicą w celu zapłaty za wykonaną usługę
Jesteśmy firmą prowadzącą działalność w zakresie transportu międzynarodowego. Jeden z naszych samochodów uległ uszkodzeniu na terenie Rumunii. Kierowca zlecił naprawę samochodu, za którą zapłacił w (...)
str. 62
8.
Badanie sprawozdania finansowego po przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Jednostka prowadzona przez osobę fizyczną przekształciła się w spółkę z o.o. w 2021 r. Jej sprawozdanie finansowe za 2020 r. podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego (...)
str. 65
9.
Ujęcie w księgach różnicy pomiędzy podatkiem należnym wykazanym w CIT-8 a sumą zapłaconych zaliczek
W 2021 r. spółka z o.o. opłacała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Z rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za 2021 r., złożonego do (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.