Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (568) z dnia 20.08.2022
Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Dodatek nr 12
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16
z dnia 20.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I KSR NR 4
Niniejszy dodatek porusza m.in. zasady tworzenia odpisów aktualizujących w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości, wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości, oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. (...)
str. 3
I.
Zasady ustalania odpisów aktualizujących
1.
Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów
Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (...)
str. 3
2.
Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów
W rozdziale III KSR nr 4 zawarte są informacje dotyczące warunków stosowania i etapów procedury aktualizacji wyceny aktywów. Z pkt 3.1 tego standardu wynika, że (...)
str. 4
3.
Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów
Z pkt 4.1 KSR nr 4 wynika, że nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego (...)
str. 5
4.
Aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo
Jednostka na dzień bilansowy identyfikuje składniki aktywów uznane za obiekty oceny utraty wartości. Identyfikacją objęte są wszystkie aktywa, których dotyczyć mogą skutki okoliczności wskazujących na (...)
str. 8
5.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenianych w wartości rynkowej lub godziwej
Jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów uznanych za wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo, powinny być zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie (...)
str. 9
II.
Odpisy aktualizujące wartość należności
1.
Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
Zasady aktualizacji wartości należności określa art. 35b ustawy o rachunkowości. Stosownie do art. 35b ust. 1 ww. ustawy, odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się w (...)
str. 11
2.
Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Z pkt 6.2.1 KSR nr 4 wynika, że jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów zidentyfikowanych zgodnie z rozdziałem V KSR nr 4 i (...)
str. 12
3.
Aktualizacja kwoty wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
Jednostka aktualizuje, na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych kwotę wymaganej zapłaty w sposób podany w pkt 6.2.10-6.2.12 KSR nr 4. Według standardu kwotę wymaganej zapłaty (...)
str. 13
4.
Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania od kontrahenta
Z pkt 6.2.13 KSR nr 4 wynika, że realność zaktualizowanej na dzień bilansowy kwoty wymaganej zapłaty danej należności podlega w każdym przypadku weryfikacji pod kątem (...)
str. 13
III.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
1.
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów i w jakim terminie?
Rzeczowe aktywa obrotowe, czyli zapasy, obejmują m.in. materiały, które nabyto w celu ich zużycia na własne potrzeby jednostki, produkty gotowe i półprodukty wytworzone lub przetworzone (...)
str. 16
2.
Ewidencja odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zapasów
Trwała utrata wartości materiałów Jeśli następuje trwała utrata wartości materiałów, np. w wyniku ich uszkodzenia, zniszczenia, czy zepsucia, dokonuje się aktualizacji ich wartości do możliwej (...)
str. 17
IV.
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
1.
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych
Trwała utrata wartości ma miejsce wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowane przez jednostkę składniki majątku nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w (...)
str. 21
2.
Procedury ustalania utraty wartości aktywów trwałych
Przypominamy, iż w myśl pkt 4.1 KSR nr 4, nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu (...)
str. 21
3.
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, zalicza się do pozostałych kosztów (...)
str. 22
V.
Odpisy aktualizujące wartość instrumentów finansowych
1.
Sposób ustalania i ujmowania odpisów w zależności od regulacji prawnych, którym podlega dana jednostka
Obszar utraty wartości jest jednym z bardziej problematycznych zagadnień związanych z wyceną instrumentów finansowych w sprawozdawczości finansowej. Na sytuację tę składa się wiele czynników. Po (...)
str. 23
2.
Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości
Przypominamy, iż w świetle art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik (...)
str. 24
3.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
W odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ustalenie wysokości odpisów aktualizujących nie sprawia specjalnych problemów, jeżeli możliwe jest wiarygodne ustalenie tego parametru wyceny. (...)
str. 27
4.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
Przypominamy, że wycena w skorygowanej cenie nabycia dotyczy - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych - aktywów zaliczonych do: pożyczek udzielonych i należności własnych (...)
str. 30
5.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia
W pewnych sytuacjach jednostka sprawozdawcza może posiadać aktywa finansowe podlegające rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych, które wycenia w cenie nabycia. Pozycje takie obejmują przede wszystkim (...)
str. 34
B.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WEDŁUG MSR/MSSF
I.
Odpisy aktualizujące wartość należności
1.
Ustalenie odpisu dla krótkoterminowych należności
Elementy, jakie należy uwzględnić ustalając odpis aktualizujący W niniejszym artykule odniesiemy się do problematyki ustalania odpisów dla należności krótkoterminowych (do 1 roku), dla których nie (...)
str. 35
2.
Ustalenie odpisu dla długoterminowych należności
Wybór sposobu ustalania odpisów aktualizujących MSSF 9 przewiduje inne zasady ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe w odniesieniu do długoterminowych należności z tytułu dostaw i (...)
str. 40
II.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
1.
Aktywa kwalifikowane do zapasów w rozumieniu MSR 2
Zapasy w rozumieniu paragrafu 6 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 2 "Zapasy" (MSR 2) to aktywa: a) przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej; b) będące (...)
str. 45
2.
Wycena zapasów i zasady tworzenia odpisów
Podstawową zasadą wyceny przewidzianą dla zapasów jest ich wycena na dzień sprawozdawczy w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (ang. cost ), jednak nie wyższym niż (...)
str. 46
III.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
1.
Ogólne zasady w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących
Szczególnym obszarem analizy w zakresie utraty wartości są rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (określane czasem jako wartości niematerialne lub wartości niematerialne i prawne), ze (...)
str. 49
2.
Możliwość przeprowadzenia testu na utratę wartości indywidualnie dla poszczególnych aktywów trwałych
Zgodnie z wymogami MSR 36 jednostka gospodarcza po zidentyfikowaniu przesłanek utraty wartości musi przeprowadzić test na utratę wartości poprzez określenie wartości odzyskiwalnej i porównanie jej (...)
str. 56
3.
Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne
Ośrodek wypracowujący środki pieniężne (ang. cash-generating unit , stąd czasem określenie CGU) jest najmniejszą możliwą do określenia grupą aktywów, która generuje wpływy pieniężne w znacznym (...)
str. 57
4.
Aktywa przypisane do danego ośrodka wypracowującego środki pieniężne
W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne jednostka musi porównać jego wartość bilansową z jego wartością odzyskiwalną. Powinna zatem ustalić, które (...)
str. 59
5.
Parametry wyceny wykorzystywane do ustalenia wartości odzyskiwalnej
W przypadku konieczności ustalenia odpisu aktualizującego na poziomie grupy aktywów, tzw. OWŚP, jednostka musi ustalić jego wartość odzyskiwalną. Pierwszy parametr wyceny wykorzystywany do ustalenia wartości (...)
str. 60
6.
Alokacja odpisu do elementów ośrodka wypracowującego środki pieniężne
W przypadku ustalenia odpisu dla OWŚP wypracowującego środki pieniężne jednostka powinna ująć koszt oraz odpowiednio rozliczyć wartość odpisu na aktywa tworzące ośrodek. Rozliczenie powinno przebiegać (...)
str. 63
IV.
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
Udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach to szczególna pozycja w aktywach jednostki sprawozdawczej. Pojawia się ona, gdy inwestor posiada udziały w określonym podmiocie (...)
str. 66
1.
Zasady wyceny wartości udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
Na poziomie sprawozdania finansowego inwestora inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (czyli udziały w tych podmiotach) mogą być wykazywane w różny sposób w (...)
str. 66
2.
Identyfikacja przesłanek utraty wartości udziałów
Podobnie jak w przypadku innych aktywów podlegających MSR 36 jednostka sprawozdawcza posiadająca udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach wycenianych w koszcie lub metodą (...)
str. 68
3.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość udziałów
W przypadku zidentyfikowania przesłanek utraty wartości jednostka sprawozdawcza powinna przeprowadzić test na utratę wartości i ewentualnie ująć odpis z tego tytułu. Utrata wartości udziałów w (...)
str. 69
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.