Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (573) z dnia 01.11.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Inwentaryzacja przeprowadzana w ostatnim kwartale roku
Metody inwentaryzacji, terminy oraz częstotliwość jej przeprowadzenia reguluje ustawa o rachunkowości w rozdziale 3 "Inwentaryzacja". Ustawa nie zawiera jednak zasad opisujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Szczegółowe (...)
str. 6
2.
Spis z natury zapasów w ostatnim kwartale roku
Według stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów, spis z natury polega na ustaleniu przez pomiar rzeczywistego ilościowego i jakościowego stanu zapasów na określony dzień, jego wycenie, (...)
str. 7
3.
Potwierdzenia sald należności, wysłane w ostatnim kwartale roku
Według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami, przed rozpoczęciem procedury potwierdzenia sald rozrachunków jednostka dokonuje przeglądu sald w celu określenia statusu rozrachunków na dzień uzgodnienia (...)
str. 8
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Kwalifikacja i ewidencja nakładów na ulepszenia w obcych środkach trwałych
Ulepszenia w obcych środkach trwałych dla celów bilansowych zalicza się do środków trwałych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) ustawy o (...)
str. 11
2.
Bilansowe rozliczenie ulepszenia w obcym środku trwałym w przypadku zwrotu przedmiotu umowy najmu
W Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5) wyjaśniano jak rozliczyć koszty ulepszenia obcego środka trwałego w razie zwrotu przedmiotu (...)
str. 12
3.
Rozliczenie inwestycji w obcych środkach trwałych w świetle przepisów o podatku dochodowym
W przypadku nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego mamy do czynienia z powstaniem środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym. Poniesione nakłady tworzą (...)
str. 14
4.
Inwestycje w obcych środkach trwałych według wyjaśnień Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://eureka.mf.gov.pl opublikowano obszerne wyjaśnienie Krajowej Informacji Skarbowej z 1 stycznia 2021 r., nr ID 16568, pt. "Inwestycje w obcych środkach (...)
str. 15
5.
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego na przykładach liczbowych
Przykład Jednostka wykupiła przedmiot najmu, w którym dokonała nakładów na ulepszenie I. Założenia: Jednostka handlowa w styczniu 2020 r. wynajęła na sklep pomieszczenie, które wymagało (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Obliczenie wskaźnika odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Rozpoczęliśmy prowadzenie działalności produkcyjnej i podjęliśmy decyzję o stosowaniu do wyceny produktów stałych cen ewidencyjnych. W jaki sposób powinniśmy ustalać wskaźnik odchyleń od cen ewidencyjnych (...)
str. 20
1.
Zasady wyceny produktów oraz produkcji w toku
Produkty oraz produkcję w toku wycenia się - co do zasady - według kosztu wytworzenia. Składowe kosztu wytworzenia produktów wymienia art. 28 ust. 3 i (...)
str. 20
2.
Sposoby rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
W celu doprowadzenia wartości rozchodu oraz pozostałego zapasu produktów do ich kosztów wytworzenia należy rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych, przypadające na rozchód tych aktywów oraz (...)
str. 21
IV.
Programy lojalnościowe w księgach rachunkowych
Podmioty gospodarcze stosują różne narzędzia i działania marketingowe, aby zatrzymać dotychczasowych klientów i pozyskać nowych. Jednym z nich są programy lojalnościowe, które przewidują określone korzyści (...)
str. 23
1.
Punkty w programach lojalnościowych wymienne na określone korzyści jako element transakcji sprzedaży
Jeżeli w przypadku prowadzenia programu lojalnościowego, w ramach umowy jednostka oferuje nabywcom odpłatnie pakiet dóbr i usług, do których dodaje nieodpłatne uprawnienia, takie jak punkty (...)
str. 23
2.
Moment ujęcia przychodów w zależności od sposobu obsługi programu lojalnościowego
Na uwagę zasługują również wytyczne KSR nr 15 dotyczące sposobu rozliczenia punktów lojalnościowych. Według standardu jednostka może obsługiwać program lojalnościowy sama lub korzystać z usług (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Amortyzacja nabytych fabrycznie nowych środków trwałych w ramach limitu 100.000 zł w księgach osoby fizycznej
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi księgi rachunkowe. Jak powinien ująć amortyzację środka trwałego, która dla celów podatku dochodowego będzie jednorazowa (w ramach limitu do 100.000 (...)
str. 27
2.
Nakłady poniesione na montaż instalacji gazowej w samochodzie przeznaczonym do celów służbowych
Zakupiliśmy samochód osobowy przeznaczony do celów służbowych, który będzie stanowił środek trwały naszej jednostki. Zamierzamy zamontować w nim instalację gazową. Jak ująć w księgach wydatek (...)
str. 30
3.
Opłaty za media zużyte podczas budowy środka trwałego
Nasza spółka prowadzi budowę środka trwałego we własnym zakresie. Koszty związane z budową ujmujemy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Na budowie mamy zamontowane (...)
str. 31
4.
Koszty i przychody związane ze złomowaniem nieprzydatnego środka trwałego
Spółka zajmująca się sprzedażą artykułów elektrycznych zleciła firmie zewnętrznej likwidację nieprzydatnego środka trwałego. Otrzymane z rozbiórki odzyski spółka zamierza sprzedać bezpośrednio na złom, bez ich (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy Podstawową formą opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych są zaliczki miesięczne. Zaliczki te wpłaca się na rachunek urzędu (...)
str. 33
2.
Ewidencja księgowa zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
Jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych to m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowe. Zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych (...)
str. 34
3.
Ewidencja podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego
W świetle art. 27 ust. 1 updop, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokości (...)
str. 36
4.
Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
W bilansie saldo konta 22-3/0 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych) prezentuje się następująco: 1) saldo Wn - (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej a obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w BIP
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do publikacji rocznego sprawozdania finansowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) (...)
str. 41
2.
Prezentacja dochodów i wydatków w sprawozdaniu Rb-34S
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy dane prezentowane w sprawozdaniu Rb-34S w wierszach L190 i S190 muszą być sobie równe? Wyodrębniony w dziale (...)
str. 42
3.
Klasyfikacja budżetowa opłaty za korzystanie ze skrytki pocztowej
Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować opłatę za korzystanie ze skrytki pocztowej (faktura wystawiona przez Pocztę Polską S.A.)? Opłatę za korzystanie ze skrytki pocztowej wskazane jest (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Różnice kursowe powstałe na kosztach finansowania zewnętrznego
Podstawowy wyjątek związany z ujęciem różnic kursowych wiąże się z różnicami kursowymi dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego. Biorąc pod uwagę wytyczne dwóch standardów, tj. MSR 21 (...)
str. 45
2.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych wycenianych w wartości godziwej
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych wycenianych w wartości godziwej stanowią kolejny wyjątek w zakresie ujmowania różnic kursowych, jeżeli jednostka wycenia takie pozycje z ujęciem (...)
str. 48
3.
Różnice kursowe powstałe na inwestycji w aktywa netto jednostki podporządkowanej
MSR 21 wprowadza również pewne wyjątki w odniesieniu do ujęcia różnic kursowych powstałych na pozycjach pieniężnych, które traktowane są jako część inwestycji w aktywa netto (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Do jakiego momentu odsetki od pożyczki na zakup środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?
Zakupiliśmy środek trwały. Otrzymaliśmy na ten cel pożyczkę, którą wraz z odsetkami zaczniemy spłacać już po przyjęciu tego środka do używania. Czy odsetki od tej (...)
str. 50
2.
Jak ująć w księgach i bilansie inwestycję w złoto?
Nasza jednostka zamierza zdeponować w banku złoto jako lokatę kapitału. Jak zaksięgować wartość tego złota oraz w której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 (...)
str. 51
3.
Jaki jest limit pogotowia kasowego w jednostce prowadzącej kasę?
Prowadzimy w spółce kasę. Czy przepisy określają limit zapasu gotówki w kasie, którym powinniśmy dysponować? Wysokość zapasu gotówki w kasie, czyli tzw. pogotowia kasowego, jednostka (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wyodrębnienie dodatkowych pozycji w kapitale własnym w związku z przejściem na estoński CIT
Jesteśmy spółką z o.o., która od 1 czerwca 2022 r. przeszła na estoński CIT. Naszym rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Sporządzamy sprawozdanie finansowe za okres (...)
str. 52
2.1.
Kurs waluty obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji
Z art. 21 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że waluty przelicza się według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji. Z kolei art. 30 ust. (...)
str. 54
2.2.
Zasady wyceny przychodów ze sprzedaży wyrażonych w walutach obcych
Według jakich zasad przelicza się faktury sprzedaży wyrażone w walutach obcych? Czy przychód ze sprzedaży ujmuje się po kursie z dnia wystawienia faktury, czy z (...)
str. 55
2.3.
Przeliczenie na złote faktur sprzedaży wystawionych przed dostawą towarów
Dostawy naszych towarów odbywają się zgodnie z formułami Incoterms. Faktury są wystawiane przed realizacją dostaw. Czy w świetle ustawy o rachunkowości należy przeliczyć te faktury (...)
str. 56
3.
Przesunięcie momentu ujęcia korekt sprzedaży dla celów bilansowych i podatkowych w nocie podatkowej
Nasza spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości i ma obowiązek sporządzenia noty podatkowej. W którym miejscu noty podatkowej należy (...)
str. 57
4.
Wycena i ewidencja nieruchomości zakupionej w celach inwestycyjnych
Zamierzamy kupić nieruchomość w celach inwestycyjnych. Jak ująć w księgach wartość takiej nieruchomości i jak ją wycenić na dzień bilansowy? Do ewidencji księgowej nieruchomości zaliczonej (...)
str. 58
5.
Korekta błędu dotyczącego lat ubiegłych, związanego ze zmianą sposobu finansowania inwestycji
W 2020 r. wpłaciliśmy dostawcy zaliczkę na poczet zakupu środka trwałego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Inwestycja miała być finansowana leasingiem. W związku z tym wpłaconą (...)
str. 60
6.
Faktura dotycząca zakupu usług pośrednictwa handlowego, wystawiona z opóźnieniem
Spółka jawna 28 lipca 2022 r. otrzymała fakturę za usługę pośrednictwa handlowego z datą wystawienia 28 lipca 2022 r., bez określenia daty sprzedaży. Faktura dotyczy (...)
str. 62
7.
Długoterminowa i krótkoterminowa część kredytu w księgach rachunkowych i bilansie
Otrzymaliśmy z banku kredyt długoterminowy. Sporządzamy bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości na 31 października 2022 r. Jak zaprezentować taki kredyt w (...)
str. 63
8.
Wycena towarów w hurtowni po cenach wyższych od tych, które wynikają z dokumentów handlowych
Spółka handlu hurtowego począwszy od 2022 r. zaczęła wyceniać kupowane towary po cenach wyższych od tych, które wynikają z dokumentów handlowych. Różnica księgowana jest na (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.