Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.004 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (553) z dnia 01.01.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2022 r.
Od tego dnia jednostki osób fizycznych, których przychody wyniosły co najmniej 9.188.200 zł są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki (...)
str. 4
2.
Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
W związku z licznymi pytaniami Czytelników nadsyłanymi do redakcji w kwestii terminu uzyskania od kontrahentów potwierdzenia sald należności zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą (...)
str. 5
3.
Sprawozdanie finansowe spółki powstałej z przekształcenia - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
W związku z licznymi pytaniami Czytelników nadsyłanymi do redakcji w kwestii pierwszego sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej z przekształcenia zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (...)
str. 6
4.
Dodatkowe pozycje w sprawozdaniu finansowym w związku z wyborem estońskiego CIT
Podatnicy uprawnieni do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu Od 1 stycznia 2021 r. z opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od dochodów spółek, tzw. (...)
str. 8
5.
Fundusz na cele inwestycyjne w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym - objaśnienia Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe zamieściło "Objaśnienia podatkowe z dnia 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla (...)
str. 10
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej w sprawozdaniu finansowym spółki i wspólnika
Spółka z o.o., będąca wspólnikiem spółki komandytowej, otrzymała od tej spółki w 2021 r. zaliczkę na poczet zysku, przekraczającą zysk za ten rok. Nadwyżka zaliczki (...)
str. 11
2.
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
W 2020 r. otrzymaliśmy subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Subwencję ujęliśmy w księgach 2020 r., jako zobowiązanie na (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę
Koszty wynagrodzeń i innych należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład (...)
str. 19
2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wpłat na PPK, finansowanych przez pracodawcę
Przedsiębiorcy (podmioty zatrudniające), którzy wdrożyli pracownicze plany kapitałowe (PPK), obowiązani są dokonywać wpłat do PPK. Są one finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestników PPK. (...)
str. 20
3.
Ustalenie zaliczki na podatek i składek ZUS przy wypłacie wynagrodzenia na przełomie roku po zmianach
Zaliczka na podatek dochodowy Co do zasady - przychód pracownika ze stosunku pracy powstaje w miesiącu, w którym pracownik otrzyma wynagrodzenie lub zostanie mu postawione (...)
str. 22
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych i bilansie wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Koszty z tytułu wynagrodzeń wprowadza się do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Nakazuje ona ujmować w księgach danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na (...)
str. 24
5.
Bilansowe i podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników produkcyjnych za wykonaną pracę lub świadczenie usług na rzecz produkcji zalicza się do kosztu wytworzenia produktu. W myśl art. (...)
str. 27
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (KSR nr 2). (...)
str. 28
2.
Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tytułu wykorzystania ulgi na złe długi
W świetle art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z (...)
str. 29
3.
Przejściowa i trwała różnica w wysokości amortyzacji bilansowej i podatkowej
Jeżeli jednostka przyjmie dla celów bilansowych i podatkowych różne metody i stawki amortyzacji, to między wartością bilansową a wartością podatkową środków trwałych mogą powstać różnice (...)
str. 31
4.
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
W sytuacji gdy dla celów podatkowych umowa ma charakter leasingu operacyjnego, a dla celów bilansowych - leasingu finansowego, powstaną różnice przejściowe zarówno w odniesieniu do (...)
str. 32
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup środka trwałego sfinansowany pożyczką udzielaną w transzach
Spółka zawarła umowę pożyczki, w ramach której sfinansuje zakup maszyny (środka trwałego). Zgodnie z tą umową, faktura zaliczkowa wystawiona przez dostawcę maszyny została zapłacona bezpośrednio (...)
str. 34
2.
Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i wpłata zadatku na zakup gruntu
Podpisaliśmy umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup gruntu, który będzie naszym środkiem trwałym. Zgodnie z treścią umowy, wpłaciliśmy zadatek i otrzymaliśmy fakturę dokumentującą (...)
str. 36
3.
Obniżenie ceny zakupu nowego urządzenia produkcyjnego w związku ze zwrotem starego
Spółka zakupiła nowe urządzenie produkcyjne, które będzie stanowiło środek trwały. Z umowy kupna-sprzedaży wynika, że cena urządzenia będzie niższa, jeżeli spółka zwróci dostawcy stare, dotychczas (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Możliwość wyceny towarów według cen zakupu
Towary to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Jeżeli jednostka prowadzi na bieżąco ewidencję księgową, to wycena towarów zakupionych i przyjętych (...)
str. 39
2.
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
W świetle art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na (...)
str. 41
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Sprzedaż udziałów posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w spółce komunalnej
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Planujemy sprzedać udziały posiadane w spółce komunalnej. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takich udziałów? W księgach rachunkowych urzędu jednostki (...)
str. 44
2.
Wypłata odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). Mieszkaniec naszej gminy zwrócił się do nas z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej (w związku (...)
str. 46
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Regulacje ustawy o rachunkowości w zakresie przychodów i kosztów z usług długoterminowych
Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto (...)
str. 46
2.
Metody pomiaru stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy według KSR
Szczegółowe zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" (KSR nr 3). Do (...)
str. 47
3.
Zasady ustalania przychodów i kosztów w zależności od przyjętej metody pomiaru stopnia zaawansowania umowy
Według wskazówek zawartych w pkt 8.2 KSR nr 3, jeżeli umowa budowlana przewiduje, że jej rozliczenie następuje za pomocą cen stałych, zaś: a) ani umowa, (...)
str. 48
4.
Wymóg tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie
Przepis art. 34a ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowi, że bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane (...)
str. 50
5.
Ewidencja księgowa przychodów i kosztów z realizacji umów długoterminowych
Przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej Jak proponuje KSR nr 3, w celu ułatwienia porównania w księgach przychodów szacowanych z należnościami zafakturowanymi jednostki mogą stosować (...)
str. 50
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu?
Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie z działalności za 2021 r. Czy istnieje obowiązek jego zatwierdzenia? Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. podlega zatwierdzeniu. Taki obowiązek (...)
str. 54
2.
Jak ująć w księgach i bilansie zaliczkę wpłaconą w grudniu oraz otrzymaną w związku z tym fakturę?
Prowadzimy działalność handlową. Towary rozliczamy przez konto 30 "Rozliczenie zakupu". W grudniu wpłaciliśmy zaliczkę na dostawę towarów i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Dostawa towaru nastąpi w (...)
str. 54
3.
Jak wycenić walutę obcą zakupioną w banku i przekazaną na rachunek walutowy?
Założyliśmy rachunek walutowy. Z powodu braku środków na tym rachunku na niezbędne opłaty bankowe, zakupiliśmy walutę w banku i przekazaliśmy ją na ten rachunek. Jak (...)
str. 55
VII.
Z listów Czytelników
1.
Zasady zaokrąglania danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Rozpoczęliśmy działalność w 2021 r. Po raz pierwszy będziemy sporządzać sprawozdanie finansowe za ten rok. Czy dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym można wykazywać w zaokrągleniu (...)
str. 56
2.
Wydatki poniesione na ubezpieczenie firmowych budynków
Prowadzimy działalność produkcyjną, a ewidencję kosztów rozliczamy na kontach zespołu 4 i 5. W ciężar jakich kosztów zespołu 5 powinniśmy odnieść koszt ubezpieczenia firmowych budynków, (...)
str. 57
3.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Jesteśmy spółką posiadającą nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej. Czy wyceny tych nieruchomości dla celów bilansowych może dokonać prezes spółki. Jakie dokumenty powinniśmy posiadać, aby (...)
str. 58
4.
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Bank pobrał z naszego rachunku walutowego opłatę za wysokie saldo na tym rachunku. Czy taką opłatę powinniśmy potraktować jako dodatkową opłatę za prowadzenie rachunku, odnoszoną (...)
str. 59
5.
Zakup biletów na dojazdy członka zarządu do siedziby spółki
Członek zarządu spółki z o.o. (niebędący pracownikiem tej spółki), który został powołany do pełnienia tej funkcji, zobligowany jest do codziennych przyjazdów do siedziby spółki, znajdującej (...)
str. 60
6.
Zapłata zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe, wynikającego z nieostatecznej decyzji pokontrolnej
W wyniku kontroli VAT za lata ubiegłe, przeprowadzonej w naszej spółce, urząd skarbowy zakwestionował VAT naliczony. Wnieśliśmy zastrzeżenia do protokołu z tej kontroli. Urząd wszczął (...)
str. 61
7.
Kurs stosowany do wyceny operacji przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi
Przekazałam walutę z jednego rachunku walutowego na drugi rachunek walutowy w innym banku. Czy w tym przypadku powstaną różnice kursowe od własnych środków? W przypadku (...)
str. 62
8.
Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji - wątpliwości związane z zamknięciem ksiąg
Wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji na dzień 31 października 2021 r. Wpis o wykreśleniu spółki z KRS nastąpi później. Kiedy (...)
str. 63
9.
Porozumienie trójstronne w wyniku uznanej reklamacji
W 2018 r. spisaliśmy w pozostałe koszty operacyjne należność od dostawcy z tytułu nieuregulowania zwrotu towaru w ramach reklamacji. Obecnie nie współpracujemy z tym dostawcą. (...)
str. 65
10.
Wydatki związane z zatrudnianiem osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych
Zatrudniamy osoby przebywające w zakładach karnych w ramach programu "Praca dla więźniów" (zatrudnianie odpłatne w jednostkach zewnętrznych prowadzących księgi rachunkowe). Jak powinniśmy ująć w księgach (...)
str. 67
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.