Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 24 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2024 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (567) z dnia 01.08.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2022 r. pod poz. 1488 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Badanie rocznego sprawozdania finansowego i związane z tym obowiązki
1.
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu
Obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego określa art. 64 ust. 1-4 ustawy o rachunkowości. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 5
2.
Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Druki sprawozdań finansowych dostępne w Programie DRUKI Gofin Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać sporządzone nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, (...)
str. 7
3.
Współpraca jednostki z audytorem w trakcie badania sprawozdania
Podstawą do wydania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania i wyrażenia w nim opinii o sprawozdaniu finansowym są zebrane, w wystarczającej ilości i odpowiednio dobrane (...)
str. 8
4.
Rodzaje opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie
Jakie są rodzaje opinii z badania sprawozdania finansowego? Czy w sprawozdaniu z badania można umieszczać uwagi o charakterze doskonalącym? Jakie sytuacje mogą spowodować wpisanie zastrzeżenia (...)
str. 8
II.
Wpływ pandemii oraz wojny w Ukrainie na sprawozdanie z działalności
W których punktach sprawozdania z działalności spółki z o.o. za 2021 r. powinniśmy umieścić adnotacje o wpływie na spółkę ataku Rosji na Ukrainę oraz pandemii (...)
str. 10
1.
Rekomendacje dotyczące sprawozdawczości w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę
Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą 6/2022 z 4 kwietnia 2022 r. wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę", (...)
str. 11
2.
Rekomendacje dotyczące sprawozdawczości w czasie pandemii
W grudniu 2020 r. Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". Wskazówki w nich zawarte można - naszym zdaniem - (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis w ujęciu podatkowym i bilansowym
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego na zakup urządzenia z grupy 3 KŚT. Po dokonaniu montażu środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych (...)
str. 14
1.
Regulacje podatkowe dotyczące jednorazowej amortyzacji
Leasing finansowy umożliwia korzystającemu dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu, pomimo że jego formalnym właścicielem pozostaje finansujący. Leasingowany środek trwały podlega (...)
str. 14
2.
Jednorazowa amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Przepisy bilansowe nie przewidują przyspieszonych (jednorazowych) odpisów amortyzacyjnych, o jakich mowa w przepisach podatkowych. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne, które jednostka dokonuje na podstawie przepisów podatkowych, powinny (...)
str. 15
3.
Odroczony podatek dochodowy w związku z różnicami w wysokości amortyzacji bilansowej i podatkowej
Jeżeli jednostka - zgodnie z przepisami podatkowymi - dokonuje jednorazowego odpisu wartości początkowej środków trwałych, a bilansowo amortyzuje je według ogólnych zasad określonych w ustawie (...)
str. 16
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
Koszty zakończonych prac rozwojowych w świetle ustawy o rachunkowości Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji prac rozwojowych. Z jej przepisów wynika jedynie, że do wartości (...)
str. 19
2.
Koszty prac rozwojowych zakończonych powodzeniem i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych następuje dopiero po zakończeniu tych prac i uznaniu, że koszty te spełniają warunki, o których mowa (...)
str. 21
3.
Rozliczenie na przykładzie liczbowym kosztów prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem
Jeśli prace rozwojowe zostały zakończone niepowodzeniem, czyli nie dały zamierzonych efektów albo zakończono je pozytywnym efektem, ale nie wdrożono z różnych przyczyn, to poniesione koszty (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu pod budowę środka trwałego
Spółka kupiła grunt, na którym powstanie plac przeznaczony pod budowę hali magazynowej. Grunt został przyjęty do środków trwałych pod datą nabycia. Spółka poniosła wydatki na (...)
str. 25
2.
Ujęcie w księgach nakładów na instalacje sieciowe w budynku stanowiącym środek trwały jednostki
W 2022 r. rozpoczniemy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. W protokole robót zawarte są pozycje, jakie będą realizowane podczas inwestycji, w tym instalacje sanitarne, hydrantowe, kanalizacji (...)
str. 27
3.
Zakup używanego środka trwałego wymagającego przed przyjęciem do użytkowania przeprowadzenia remontu
Nabyliśmy używany środek trwały, który wymaga remontu. Czy nakłady poniesione na remont zwiększą wartość początkową tego środka trwałego, czy może należy je odnieść bezpośrednio w (...)
str. 28
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Pożyczki udzielane pracownikom na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Zgodnie z regulaminem ZFŚS środki tego funduszu mogą być przeznaczone na udzielenie naszym pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe. W maju bieżącego roku udzieliliśmy kilku pracownikom (...)
str. 29
1.
Zasady udzielania pożyczek z ZFŚS oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) i gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu (...)
str. 29
2.
Oprocentowanie pożyczek udzielanych z ZFŚS na cele mieszkaniowe
Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS mogą być oprocentowane, jednak nie jest to obowiązkowe. Przepisy ustawy o ZFŚS nie rozstrzygają kwestii oprocentowania pożyczek. (...)
str. 31
3.
Skutki bilansowe i podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej z ZFŚS
Pracodawca - na wniosek złożony przez pracownika, np. ze względu na trudną sytuację materialną - może umorzyć udzieloną ze środków ZFŚS pożyczkę w całości lub (...)
str. 33
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wieloletnia korekta VAT naliczonego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Jak w księgach samorządowego zakładu budżetowego ująć wieloletnią (5-letnią) korektę VAT naliczonego od zakupu środka trwałego? W księgach samorządowego zakładu budżetowego operacje gospodarcze związane z (...)
str. 35
2.
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
W wyniku wpłaty przez podatnika kwoty przekraczającej przypis podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy na koncie 221 powstała nadpłata. Jak zaksięgować zwrot tej nadpłaty? (...)
str. 36
3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie asystenta rodziny
W jakim paragrafie budżetowym powinniśmy ująć wydatki ponoszone na wynagrodzenie asystenta rodziny? W myśl art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu (...)
str. 37
4.
Przeniesienie z konta funduszu instytucji kultury niezamortyzowanej wartości aktywów
Do tej pory w księgach instytucji kultury nie dokonano przeniesienia aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji z konta funduszu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. (...)
str. 38
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - wycena bilansowa
Jednostka stosująca MSSF/MSR, która wykazuje pozycje w walucie obcej, powinna zastosować odpowiednie procedury dotyczące ich przeliczenia na dzień sprawozdawczy. W niniejszym artykule podejmujemy tę problematykę.
str. 40
1.
Podział pozycji w walucie obcej dla potrzeb wyceny
Dla potrzeb przeliczenia pozycji w walucie obcej wykazywanych na dzień sprawozdawczy jednostka gospodarcza powinna podzielić je na trzy podstawowe grupy: 1) pozycje pieniężne (w walucie (...)
str. 40
2.
Przeliczenie pozycji pieniężnych na dzień sprawozdawczy
Zgodnie z paragrafem 23 MSR 21, pozycje pieniężne w walucie obcej przelicza się na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu zamknięcia. Kurs zamknięcia stanowi natychmiastowy kurs (...)
str. 42
3.
Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w koszcie historycznym
Pozycje niepieniężne wyceniane w koszcie historycznym (w historycznej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie skorygowanych o odpisy aktualizujące i umorzeniowe), przeliczane są na dzień bilansowy (...)
str. 44
4.
Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej
Pozycje niepieniężne w walucie obcej wyceniane w wartości godziwej na dzień sprawozdawczy przeliczane są według kursów wymiany na dzień, w którym ustalono wartość godziwą. W (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy prowizja za usługę faktoringu odwrotnego obciąży koszty finansowe?
Nasza jednostka, będąca nabywcą towarów, zawarła umowę faktoringu odwrotnego. Jak zaksięgować prowizję, którą musimy zapłacić faktorowi jako wynagrodzenie za usługę faktoringu? Koszty prowizji stanowiącej wynagrodzenie (...)
str. 47
2.
Kiedy zaksięgować różnicę między zaliczkami z tytułu CIT a podatkiem wynikającym z rocznego zeznania?
Jesteśmy spółką z o.o. W 2021 r. opłacaliśmy miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. W czerwcu 2022 r. zapłaciliśmy do urzędu różnicę pomiędzy (...)
str. 48
3.
Na jakich kontach ująć opłatę za wpis do KRS dokonaną przelewem?
Dokonaliśmy zmiany w gronie wspólników spółki jawnej (przyjęliśmy do spółki nowego wspólnika). Zmianę zgłosiliśmy elektronicznie do KRS. Za wpis uiściliśmy opłatę przelewem elektronicznym. Na jakim (...)
str. 48
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za pracę
Jesteśmy biurem rachunkowym. Przejęliśmy prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. Z ewidencji tej spółki wynika, iż w 2016 r. zaksięgowano wynagrodzenia zapisem po stronie Wn (...)
str. 49
2.
Uproszczenia w wycenie na dzień bilansowy kredytu odnawialnego w rachunku bankowym
Spółka z o.o., której sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu, posiada w zobowiązaniach corocznie odnawiany kredyt złotówkowy w rachunku bankowym. Odsetki od tego kredytu są liczone (...)
str. 50
3.
Niewypłacone udziały w zysku spółki w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią
W uchwale o podziale zysku spółki komandytowej jest wypłata zysku na rzecz komplementariuszy i komandytariuszy. Do dnia bilansowego wypłacono część należnej im kwoty. Niewypłacona kwota (...)
str. 51
4.
Niezgodność stanu rachunku wykazanego przez bank z zapisami ewidencji księgowej
Zarząd spółki z o.o. uznał saldo z bankiem na koniec roku za niezgodne. Wysokość salda jest sporna, ponieważ zdaniem spółki w czasie cesji saldo to (...)
str. 53
5.
Przychody i koszty ze sprzedaży wierzytelności własnej objętej odpisem aktualizującym
Nasza jednostka dokonała sprzedaży wierzytelności własnej na podstawie umowy. Wierzytelność ta dotyczyła sprzedaży towarów i była objęta odpisem aktualizującym. Jak zaksięgować taką sprzedaż? Przychód ze (...)
str. 54
6.
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Spółka jawna przekształciła się w spółkę z o.o. Wpis do KRS spółka z o.o. uzyskała 1 lipca 2022 r. W celu przekształcenia zostało sporządzone sprawozdanie (...)
str. 55
7.
Skutki opodatkowania VAT opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
Nasza jednostka zaksięgowała łączną opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności za okres 33 lat, po stronie Wn konta 01 "Środki trwałe" (...)
str. 56
8.
Forma i zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku
Nasza spółka z o.o. zamierza złożyć zawiadomienie o przejściu z dniem 1 sierpnia na estoński CIT. W jakiej formie i w jakim zakresie powinniśmy sporządzić (...)
str. 57
9.
Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Spółka ponosi opłaty za prowadzenie rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy takie opłaty powinna zaliczyć do kosztów działalności podstawowej, czy odnieść na zmniejszenie ZFŚS? Koszty (...)
str. 58
10.
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym informacji o jednostkach i stronach powiązanych
Gmina ma 100% udziałów w dwóch spółkach z o.o. - "A" i "B" (spółki komunalne niestosujące MSR). Prezes (jednoosobowy zarząd) spółki "A" jest członkiem rady (...)
str. 60
11.
Zlecenie firmie zewnętrznej produkcji własnych wyrobów gotowych z powierzonych materiałów
Spółka zajmuje się sprzedażą ubrań. Zakup materiałów oraz szablonów potrzebnych do ich wyprodukowania spółka nabywa we własnym zakresie i przekazuje do szwalni (firmie zewnętrznej). Ubrania (...)
str. 63
12.
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji ZUS DRA
Na liście płac pracownika jednostki składka emerytalno-rentowa potrącona z wynagrodzenia jest o 0,01 zł niższa niż naliczona przez program PŁATNIK, tak samo jak składka finansowana (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.