Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (565) z dnia 01.07.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Uzyskanie statusu jednostki mikro w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa w kwestii uzyskania statusu jednostki mikro w pierwszym roku prowadzenia ksiąg zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Rozliczanie w księgach wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. po zmianach w Polskim Ładzie
Nasza spółka dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. Wynagrodzenia za czerwiec 2022 r. zostaną wypłacone (...)
str. 5
1.
Nowa, niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego według skali podatkowej
Od 1 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
str. 6
2.
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń
Wynagrodzenia zalicza się do krótkoterminowych świadczeń pracowniczych. Wynagrodzenia pracowników należne za wykonane w danym miesiącu prace, mimo że ich wypłata nastąpi w następnym miesiącu, wymagają (...)
str. 6
II.
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Osoba fizyczna do nowo utworzonej spółki z o.o. wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którą stanowił hotel wraz z pracownikami, należnościami, zobowiązaniami, środkami pieniężnymi na rachunku bankowym (...)
str. 9
1.
Spółka z o.o. w organizacji i moment otwarcia ksiąg rachunkowych
Spółka z o.o. należy do spółek kapitałowych. Zasady jej powstania i funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Na podstawie art. 151 § 1 K.s.h., (...)
str. 9
2.
Ustalenie wartości aktywów i pasywów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W sytuacji gdy wspólnik spółki z o.o. wnosi do niej aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to w umowie spółki można określić jego łączną cenę (wartość). Dokładny (...)
str. 10
3.
Skutki podatkowe otrzymania aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dla celów podatkowych, w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład tej części przedsiębiorstwa, ustala się na zasadzie kontynuacji. Sposób (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Estoński CIT - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Przy przejściu na estoński CIT od czerwca 2022 r. spółka ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja (...)
str. 14
1.
Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest opcją podatkową (ma charakter fakultatywny). Aby z niej skorzystać, podatnik, spełniający ustawowe warunki, powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania (...)
str. 14
2.
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie obowiązków związanych z przejściem na estoński CIT
W kwestii zastosowania art. 28j ust. 5 updop wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 kwietnika 2022 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa. (...)
str. 15
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Stosowanie zasad memoriału i współmierności w celu ujęcia przychodów w księgach
Co do zasady dla celów bilansowych przychód ze sprzedaży przyporządkowuje się do okresu, którego on dotyczy. Oznacza to, że przychód ewidencjonuje się w momencie wydania (...)
str. 16
1.
Definicja przychodów uregulowana w prawie bilansowym
Przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które (...)
str. 17
2.
Skutki stosowania zasady memoriału przy ewidencji przychodów na przełomie lat obrotowych
Zasada memoriału określona została w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające (...)
str. 17
3.
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu bilansowym
Wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy, jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmuje się dla celów bilansowych w księgach roku obrotowego, (...)
str. 19
4.
Przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, rozliczane zgodnie z zasadą współmierności
Zasada współmierności określona została w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi (...)
str. 20
5.
Sposób ujęcia w księgach zaliczek otrzymanych na poczet dostaw i usług
Pomimo że przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji zaliczki oraz nie odnoszą się wprost do ujmowania jej w księgach rachunkowych, zaliczki otrzymane z tytułu (...)
str. 22
V.
Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
Spółka akcyjna "X" stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia metodą praw własności. Posiada ona nieprzerwanie (...)
str. 24
1.
Uwzględnienie wyniku finansowego jednostki podporządkowanej w wyniku finansowym inwestora
Z treści pytania wynika, iż spółka akcyjna "X" przyjęła, że udziały w jednostkach podporządkowanych (na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego) wycenia według metody praw własności (dalej: (...)
str. 24
2.
Zastosowania wytycznych rozporządzenia w sprawie konsolidacji do wyceny udziałów w walucie obcej
Zastosowanie metody MPW komplikuje się, jeżeli ma być ona zastosowana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora dla spółki podporządkowanej przygotowującej sprawozdanie finansowe w walucie obcej (np. (...)
str. 25
3.
Skutki braku przeliczenia aktywów netto na dzień bilansowy
Jak wspomniano wcześniej, w polskich regulacjach pojawiają się niespójności w zakresie zastosowania metody MPW na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego inwestora w związku z faktem, że (...)
str. 27
4.
Rozliczenie transakcji z jednostką podporządkowaną w księgach inwestora
Czy kwota środków pieniężnych w walucie obcej, którą otrzymała spółka "X" od jednostki podporządkowanej "Y" jest dywidendą? Jeżeli kwota środków pieniężnych w walucie obcej otrzymana (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zasady klasyfikacji i amortyzacji drona jako niskocennego środka trwałego
W kwietniu 2022 r. spółka zakupiła na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej fabrycznie nowego drona z wbudowaną kamerą, o wartości początkowej 5.202,44 zł (VAT do odliczenia). (...)
str. 29
2.
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Jesteśmy spółką jawną. Otrzymaliśmy w drodze darowizny nieruchomość gruntową, która będzie wykorzystywana w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i zostanie zakwalifikowana do środków trwałych. Jak (...)
str. 32
3.
Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
W naszej firmie amortyzację podatkową rozliczamy w miesiącu następnym od przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Jak powinniśmy postąpić w przypadku amortyzacji bilansowej? W świetle prawa (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Koszty związane z obsługą rachunku bankowego
Za pomocą rachunku bankowego jednostki dokonują płatności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przyjmują płatności za wykonane usługi, sprzedane produkty lub towary. Obsługa rachunku (...)
str. 34
2.
Prowizje od udzielonych kredytów, obciążające koszty finansowe
Prowizje dotyczące obsługi kredytów, a także naliczone przez bank odsetki od kredytów ewidencjonuje się na koncie 75-1 "Koszty finansowe". W świetle art. 42 ust. 3 (...)
str. 36
3.
Koszty bankowe uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Źródłem finansowania zakupu lub budowy środka trwałego może być m.in. kredyt. Jeśli jednostka korzysta z kredytu w celu zakupu bądź budowy środka trwałego, to musi (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Koszty zarządu w podmiocie leczniczym, stosującym standard rachunku kosztów
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, stosującym standard rachunku kosztów. Czy do konta 550 "Koszty zarządu" musimy stosować analitykę? Jakie rodzaje kosztów można zaliczyć do (...)
str. 39
2.
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy ująć wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - w paragrafie 401, 417, a może 302? Wypłatę wynagrodzenia (...)
str. 41
3.
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z połączeniem instytucji kultury
Rada gminy podjęła uchwałę o połączeniu domu kultury i biblioteki w jedną instytucję kultury (centrum kultury). Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe instytucji podlegających (...)
str. 42
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Identyfikacja transakcji denominowanej w walucie obcej
Transakcje denominowane w walucie obcej to transakcje, które rozliczane są w walucie funkcjonalnej, np. polskim złotym, jednak kwota do zapłaty (bądź do otrzymania) przez jednostkę (...)
str. 43
2.
Określenie dnia, w którym dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia po raz pierwszy dla potrzeb MSR
Jak w przypadku innych transakcji w walucie obcej, dla potrzeb zastosowania MSR 21 konieczne jest określenie dnia transakcji, czyli dnia, w którym dana transakcja kwalifikuje (...)
str. 44
3.
Problemy związane z rozliczaniem umów najmu denominowanych w walucie obcej
W praktyce umowy denominowane w walucie obcej mogą rodzić dodatkowe problemy. W kontekście polskiego rynku problemy takie mogą powodować popularne umowy najmu denominowane w walucie (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wycenić i ująć w księgach nieodpłatnie otrzymane materiały?
Spółka w wyniku wykonania zamówionej usługi rozbiórkowej otrzymała dodatkowo za darmo płyty chodnikowe w dobrym stanie, które chciałaby wykorzystać do dalszych prac. Jak wycenić otrzymane (...)
str. 49
2.
Na jakie konta odnieść skutki umorzenia zobowiązania z tytułu zakupu towarów?
Wierzyciel zwolnił nas z długu powstałego na skutek nieuregulowanego zobowiązania z tytułu zakupu towarów. Jak ująć w księgach takie umorzenie? Skutki umorzenia zobowiązania z tytułu (...)
str. 49
3.
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie leasingowe?
Nasza spółka zawarła umowę leasingu finansowego maszyny produkcyjnej na 4 lata. Jak wykazać w bilansie zobowiązanie z tytułu leasingu? Bilans sporządzamy według załącznika nr 1 (...)
str. 50
4.
Pod jaką datą należy wprowadzić zakupiony grunt do ewidencji środków trwałych?
Zakupiliśmy grunt na potrzeby podstawowej działalności. Na dzień dzisiejszy nie wymaga on żadnych dodatkowych nakładów. Czy grunt możemy przyjąć do ewidencji środków trwałych z datą (...)
str. 51
IX.
Z listów Czytelników
1.
Kolejność informacji prezentowanych w sprawozdaniu z działalności oraz informacji dodatkowej
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2021 r. sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości i będzie podlegało badaniu przez biegłego (...)
str. 51
2.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, ujawniane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
W sprawozdaniu finansowym należy zawrzeć notę dotyczącą przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe. W jaki sposób należy liczyć przeciętne zatrudnienie - (...)
str. 53
3.
Zakończenie zarządu sukcesyjnego i przeniesienie majątku przedsiębiorstwa w spadku do firmy spadkobiercy
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą została zarządcą sukcesyjnym w jednoosobowej działalności gospodarczej swojej zmarłej żony. W obu działalnościach prowadzone są księgi rachunkowe. Obecnie ma (...)
str. 54
4.
Ogólne zasady rozliczania w księgach kosztów i przychodów działalności produkcyjnej
Jesteśmy spółką handlową. Zakupiliśmy u kontrahenta dwa rodzaje towarów "X1" i "X2". Zaszła potrzeba wytworzenia jednej sztuki produktu "X" z wykorzystaniem składników "X1" i "X2", (...)
str. 55
5.
Kaucje otrzymane z tytułu najmu w księgach i bilansie wynajmującego
Spółka zajmuje się wynajmem powierzchni biurowych. Aby zabezpieczyć swoje interesy pobiera od najemców kaucje, które po rozwiązaniu umowy, jeśli wszystko zostanie zapłacone, a lokal nie (...)
str. 57
6.
Sporządzenie sprawozdania dla jednostek małych po przekroczeniu progów uprawniających do uproszczeń
Spółka zgodnie z uchwałą sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. W 2021 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości ponad 51.000.000 (...)
str. 59
7.
Rozliczenie nadwyżki wyrobów gotowych w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
Nasza jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. W 2021 r. podczas inwentaryzacji stwierdziliśmy nadwyżkę wyrobów gotowych, którą wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych z zastosowaniem kont (...)
str. 60
8.
Ujęcie w księgach udziałowca otrzymanej dywidendy i potrąconego od niej podatku dochodowego
Nasza spółka z o.o. jest udziałowcem w innej spółce z o.o. Obydwie spółki są opodatkowane w Polsce. W czerwcu 2022 r. na nasz rachunek bankowy (...)
str. 61
9.
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Spółka z o.o. 1 lutego 2020 r. została postawiona w stan likwidacji. Z dniem 30 kwietnia 2021 r. podjęto uchwałę o uchyleniu likwidacji. Na ten (...)
str. 62
10.
Zaliczki wypłacone na poczet dywidendy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią
W trakcie 2021 r. spółka z o.o. wypłacała zaliczki na dywidendę. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostało saldo na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". (...)
str. 64
11.
Koszty leasingu samochodu przeznaczonego do dalszego wynajmu
Spółka z o.o., której przedmiotem podstawowej działalności jest krótkoterminowy i długoterminowy wynajem samochodów, podpisała umowę leasingu kilku samochodów. Czy spółka powinna ewidencjonować koszty leasingu i (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.