Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (555) z dnia 01.02.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 3 (555) z dnia 01.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw towarów - ewidencja i prezentacja w bilansie
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy od kontrahenta zaliczkę na towar, który sprzedamy mu w pierwszym kwartale 2022 r. Z tytułu otrzymanej wpłaty wystawiliśmy w 2021 (...)
str. 4
2.
Koszty dostaw i usług wykonanych, lecz do dnia bilansowego niepotwierdzonych fakturą przez dostawcę
Niezafakturowane na koniec roku koszty spółka ujmuje w księgach rachunkowych na podstawie innych niż faktury dokumentów, tj. umów i zamówień, w ciężar odpowiednich kosztów w (...)
str. 7
3.
Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ustawowych
Organ zarządzający naszą jednostką składa się z kilkunastu osób. Chcemy skorzystać z możliwości podpisania sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzących w skład tego organu. (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Obowiązek i forma przedstawienia noty podatkowej
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w ustępie 2 pkt 6 wymaga się od jednostki przedstawienia różnicy (...)
str. 10
2.
Zasady prezentacji danych w nocie podatkowej
Szczegółowość noty podatkowej określają struktury logiczne udostępnione przez MF. W praktyce wygląda to tak, że dla każdej pozycji głównej rozliczenia jednostka ma obowiązek podania jej (...)
str. 11
3.
Ustalenie podstawy opodatkowania, wychodząc od wyniku finansowego
Wynik finansowy brutto, ustalony za dany rok obrotowy (będący jednocześnie rokiem podatkowym) i wykazany w księgach rachunkowych, na ogół różni się od podstawy opodatkowania podatkiem (...)
str. 11
4.
Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe za 2021 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jest ponadto zobowiązana do sporządzania (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Sposób ustalania i ujmowania odpisów w zależności od regulacji prawnych, którym podlega dana jednostka
Obszar utraty wartości jest jednym z bardziej problematycznych zagadnień związanych z wyceną instrumentów finansowych w sprawozdawczości finansowej. Na sytuację tę składa się wiele czynników. Po (...)
str. 17
2.
Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości
Rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych nie wskazuje, co należy rozumieć przez trwałą utratę wartości, w związku z tym właściwe jest odniesienie się do definicji ustawowej. (...)
str. 18
3.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
W odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ustalenie wysokości odpisów aktualizujących nie sprawia specjalnych problemów, jeżeli możliwe jest wiarygodne ustalenie tego parametru wyceny. (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Korekta wartości początkowej środka trwałego o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług
Fakturę zakupu środka trwałego od kontrahenta z UE, wystawioną w lutym 2020 r., błędnie zaksięgowaliśmy jako fakturę krajową. Korekt JPK i deklaracji VAT UE dokonaliśmy (...)
str. 23
2.
Kwalifikacja nowo wybudowanych obiektów do środków trwałych i ustalenie stawek amortyzacji bilansowej
Spółka realizuje inwestycję na własnym gruncie, polegającą na budowie budynku biurowego, hali warsztatowo-magazynowej i placu częściowo utwardzonego i wyłożonego kostką brukową pod parking dla samochodów. (...)
str. 25
3.
Moment wprowadzenia do ewidencji licencji na program wymagający wdrożenia dodatkowych funkcji
Spółka wdrożyła w 2021 r. system do elektronicznej rejestracji faktur. Dodatkowe funkcje tego systemu będą jeszcze wdrażane w 2022 r. Spółka korzysta z systemu na (...)
str. 28
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji przychodów finansowych i kosztów finansowych. Natomiast z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, które elementy składają się (...)
str. 29
2.
Na jakich kontach syntetycznych i analitycznych ewidencjonuje się przychody i koszty finansowe?
W księgach rachunkowych przychody finansowe ujmuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe", z kolei koszty finansowe na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Są to konta wynikowe (...)
str. 30
3.
W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?
Ogólne zasady prezentacji przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji w budynkach oświatowych
Ponieśliśmy wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji związanej z modernizacją źródeł ciepła w budynkach oświatowych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć takie wydatki? (...)
str. 37
2.
Zamiana nieruchomości gruntowych w księgach urzędu gminy
Na mocy aktu notarialnego gmina dokonała zamiany nieruchomości gruntowych ze spółdzielnią. Jak w księgach urzędu gminy ująć operacje związane z zamianą nieruchomości gruntowych? W przypadku (...)
str. 38
3.
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w bilansie urzędu
Jednostka budżetowa do ewidencji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności stosuje wytyczne zawarte w stanowisku w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. W (...)
str. 40
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Zasady sporządzania sprawozdania z działalności według KSR nr 9
Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności" (KSR nr 9) stanowi pomoc w sporządzeniu sprawozdania z działalności, zgodnego z przepisami art. 49 , art. (...)
str. 42
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności wynika m.in. z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Kierownik jednostki wymienionej w tym przepisie, wraz z rocznym sprawozdaniem (...)
str. 42
2.
Minimalny zakres informacji o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, wykazywanych w sprawozdaniu
Minimalny zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu z działalności określa ustawa o rachunkowości. Na mocy art. 49 ust. 2 tej ustawy, sprawozdanie z działalności jednostki powinno (...)
str. 43
3.
Termin, forma i zasady podpisywania sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności, tak jak roczne sprawozdanie finansowe, sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (...)
str. 44
4.
Wskazówki zawarte w KSR nr 9, pomocne przy sporządzaniu sprawozdania z działalności
Zasady sporządzania i prezentacji danych w sprawozdaniu z działalności KSR nr 9 uszczegóławia informacje zawarte w ustawie o rachunkowości, dotyczące sporządzenia sprawozdania z działalności. Do (...)
str. 45
5.
Sprawozdanie z działalności w czasie pandemii COVID-19
Stosownie do rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości z grudnia 2020 r., pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19", pandemię COVID-19 należy potraktować jako zdarzenie na tyle (...)
str. 48
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?
W listopadzie 2021 r. spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji spółka sporządziła sprawozdanie finansowe. Czy sprawozdanie (...)
str. 48
2.
Jak ująć w księgach wydatki na szkolenie pracownika poniesione na przełomie lat obrotowych?
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy i opłaciliśmy fakturę za szkolenie naszego pracownika. Szkolenie odbyło się w styczniu 2022 r. Czy koszty szkolenia powinniśmy rozliczać w (...)
str. 49
3.
W jaki sposób inwentaryzować niskocenne składniki majątku?
Posiadamy środki trwałe, które ze względu na niską wartość zostały jednorazowo odniesione do kosztów bilansowych. Środki te zostały ujęte w ewidencji pozabilansowej. W jaki sposób (...)
str. 50
VII.
Z listów Czytelników
1.
Kwalifikacja umowy leasingu samochodu osobowego w świetle prawa bilansowego
Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego na 3 lata. Przedmiotem umowy jest samochód osobowy. W umowie znajduje się zapis, że po zakończeniu umowy leasingu korzystającemu przysługuje (...)
str. 51
2.
Zastosowanie do zaległych sprawozdań finansowych nowych zasad dotyczących składania podpisów
Od 1 stycznia 2022 r. sprawozdanie finansowe może być podpisane tylko przez jednego członka zarządu, jeśli pozostali oświadczą, że sprawozdanie spełnia wymagania określone w ustawie (...)
str. 53
3.
Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku zmiany stawki CIT
Do końca 2020 r. nasz bank opłacał CIT według stawki 19% i taką stawkę uwzględnialiśmy przy tworzeniu aktywów z tytułu odroczonego podatku. Od 2021 r. (...)
str. 55
4.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Posiadamy nieuregulowane w terminie należności od osób fizycznych i firm. Wystąpiliśmy do sądu o nakaz zapłaty tych należności. Po (...)
str. 56
5.
Ujęcie w księgach odpadów nieobjętych ewidencją magazynową, w zależności od rachunku kosztów
W naszej jednostce w procesie produkcji powstają odpady nieewidencjonowane (brak magazynu), tj. bryły i bloki niewymiarowe piaskowca, które sprzedajemy. Jak rozliczać takie odpady w księgach (...)
str. 57
6.
Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla jednostek mikro lub małych?
Nasza spółka z o.o. spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro i małych. Obecnie ubiegamy się o zezwolenie KNF jako agent firmy (...)
str. 58
7.
Wycena i ewidencja należności od kontrahenta zagranicznego, dochodzonych na drodze sądowej
Spółka posiada należność powstałą w 2018 r. od kontrahenta zagranicznego, nieobjętą odpisem aktualizacyjnym. Przez trzy kolejne lata spółka naliczała na dzień bilansowy różnice kursowe od (...)
str. 60
7.1.
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową
Należności skierowane na drogę sądową wskazane jest przeksięgować - pod datą skierowania sprawy do sądu - na konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej". Zwracamy (...)
str. 60
7.2.
Koszty sądowe poniesione w walucie obcej w związku z dochodzeniem należności
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, np. opłaty sądowe, nie są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki. (...)
str. 61
8.
Opłaty za uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin i rozliczenie kosztów uruchomienia kopalni
Spółka z o.o. rozpoczęła eksploatację złoża piaskowca. Pierwsze wydobycie nastąpiło w listopadzie 2021 r. Od 2019 r. spółka przygotowywała grunt do eksploatacji oraz poniosła opłaty (...)
str. 62
9.
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
W naszych księgach rachunkowych od 2019 r. na koncie rozrachunków z dostawcami figuruje drobna kwota zobowiązania wobec kontrahenta z UE. Czy można dokonać jej odpisania (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.