Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.193 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ujawnianie informacji o zapłaconym podatku dochodowym - projekt zmian ustawy o rachunkowości
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty ustaw opublikowano projekt z 9 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.
Ogólna charakterystyka zobowiązań i ich prezentacja w bilansie
Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (por. (...)
str. 6
2.
Sprawdzenie poprawności stanu zobowiązań figurujących w księgach rachunkowych na dzień bilansowy
W celu właściwej prezentacji zobowiązań w bilansie należy sprawdzić, czy zobowiązania te figurują w księgach rachunkowych w poprawnej wielkości, czyli dokonać ich inwentaryzacji. Inwentaryzację zobowiązań (...)
str. 8
3.
Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Prezentacja w bilansie Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami". Saldo zobowiązań ujętych na tym (...)
str. 9
4.
Wpływ odpisu aktualizującego wartość towarów na bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową
Jesteśmy jednostką handlową. Na dzień bilansowy posiadamy towary, które utraciły swoją wartość na skutek uszkodzenia. Dokonaliśmy w związku z tym odpisu aktualizującego ich wartość. W (...)
str. 14
5.
Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztu sprzedanych wyrobów gotowych
Nasza spółka świadczy usługi oraz buduje i sprzedaje lokale. Koszty ujmujemy tylko na kontach zespołu 4 z rozbudowaną analityką na usługi i produkcję. Miesięczne koszty (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Należności przysługujące pracownikom na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Na podstawie art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub (...)
str. 18
2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podróży służbowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2022 r., pod pozycją 2302, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (...)
str. 20
3.
Kurs stosowany do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej dla celów bilansowych i podatkowych
Dla celów podatkowych, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 15 ust. 1 updop oraz art. 11a ust. 2 updof, koszty poniesione w walutach obcych (...)
str. 21
4.
Moment zaliczenia wydatków związanych z podróżami służbowymi do kosztów podatkowych
Dla celów podatku dochodowego kwoty należności z tytułu diet oraz zwrotu kosztów pracownikowi, który odbył podróż w celach służbowych, są kosztem uzyskania przychodów na zasadach (...)
str. 22
5.
Bilansowe rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
W księgach rachunkowych koszty poniesione w ramach zagranicznej podróży służbowej pracownika odnosi się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej i zalicza zgodnie z zasadą memoriału, (...)
str. 23
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Konta służące do ewidencji kosztów reklamy
Koszty reklamy zalicza się w księgach rachunkowych do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Ujmuje się je zatem na odpowiednich kontach w zespole 4 i/lub 5. (...)
str. 25
2.
Koszty kampanii reklamowej, dotyczącej wyrobów sprzedawanych w kolejnym roku obrotowym
Jednostka w 2022 r. poniosła wydatki na kampanię reklamową wyrobów gotowych, które będą sprzedawane w 2023 r. Do kosztów jakiego okresu powinna zaliczyć wydatki poniesione (...)
str. 26
3.
Wydatki na uczestnictwo w targach branżowych, które odbędą się w kolejnym roku obrotowym
Spółka w 2022 r. poniosła wydatki na udział w targach branżowych. Targi odbędą się w styczniu 2023 r. W którym roku należy ująć w księgach (...)
str. 27
4.
Wpływ istotności kosztów reklamy na ich rozliczenie
Jednostka w grudniu 2022 r. otrzymała fakturę za udostępnienie powierzchni pod reklamę (usługa reklamy), którą opłaciła w tym samym miesiącu. Faktura obejmuje okres od grudnia (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej a jego fizyczna likwidacja
Nasza jednostka zlikwidowała środek trwały, który był w całości zamortyzowany. Wystawiliśmy na tę okoliczność dowód LT i wyłączyliśmy środek trwały z ewidencji księgowej. Jednak fizyczna (...)
str. 30
2.
Część peryferyjna środka trwałego jako samodzielny obiekt inwentarzowy
Spółka zakupiła trawers modułowy składający się z siedmiu belek trawersowych o wartości 40.000 zł, który będzie wykorzystywany przez suwnice lub dźwigi do transportu dużych elementów. (...)
str. 32
3.
Utwardzenie placu na dzierżawionym gruncie na cele parkingowe
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawimy grunt. Za zgodą wydzierżawiającego dokonaliśmy rozbiórki budynku stojącego na tym gruncie oraz utwardziliśmy cały teren na cele parkingowe. Jak (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Roczna korekta odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnej liczby zatrudnionych
Jednostka tworząca na początku roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) według przeciętnej planowanej liczby zatrudnienia, zobowiązana jest (przy zmianach liczby zatrudnionych w ciągu (...)
str. 35
1.
Podstawa naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS, zobowiązani są dokonywać wpłat na rachunek tego funduszu w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (...)
str. 35
2.
Metody statystyczne stosowane do obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych
Wobec braku wytycznych w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach w praktyce stosuje się jedną z metod statystycznych wymienionych w objaśnieniach do (...)
str. 37
3.
Skutki podatkowe korekty odpisu na ZFŚS
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 9 lit b) updop, kosztem uzyskania przychodów są (...)
str. 38
4.
Ujęcie korekty odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych
Odpisy i zwiększenia na ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy (por. art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Zatem zmiana stanu zatrudnienia (zwiększenie tego stanu bądź (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Koszty amortyzacji środków trwałych użytkowanych przez zakład budżetowy
Jesteśmy zakładem budżetowym prowadzącym działalność m.in. w zakresie dostaw wody. Większość naszych środków trwałych otrzymaliśmy w użytkowanie od jednostki nadrzędnej (gminy). Dokonujemy ich amortyzacji bilansowej, (...)
str. 40
2.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na realizację projektu wykonywanego w ramach działalności statutowej
W czerwcu 2022 r. instytucja kultury otrzymała od fundacji pierwszą transzę dotacji na realizację projektu wykonywanego w ramach działalności statutowej na okres od maja 2022 (...)
str. 42
3.
Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych
Nasza gmina w okresie zimowym ponosi wydatki na odśnieżanie i posypywanie dróg. W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć takie wydatki? Ponoszone przez (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak rozliczyć leasing maszyny w przypadku skorzystania z opcji wykupu?
Jesteśmy spółką akcyjną stosującą MSR. W grudniu 2021 r. zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego maszyny (robot XYZ). Protokół odbioru maszyny został sporządzony 27 stycznia 2022 r. (...)
str. 44
1.
Określenie stopy procentowej leasingu oraz rozpisanie przepływów związanych z umową
W sytuacji opisanej w pytaniu kluczowe znaczenie ma to czy jednostka jest w stanie określić stopę procentową leasingu. Stopa procentowa leasingu zdefiniowana jest w MSSF (...)
str. 44
2.
Ustalenie wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu
Składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania wyceniany jest w wartości początkowej zobowiązania z tytułu leasingu, powiększonej o dodatkowe początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy, opłaty leasingowe (...)
str. 45
3.
Okres amortyzacji składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania
Amortyzacja składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania uzależniona jest od planowanego okresu wykorzystania składnika. Jeżeli leasingobiorca planuje wykup składnika, amortyzacja powinna rozkładać wartość początkową (...)
str. 46
4.
Sposób postępowania w przypadku zmiany harmonogramu płatności
Jeżeli zmiana opłat leasingowych wynika wyłącznie ze zmiany stopy referencyjnej, to jednostka powinna rozliczać zmianę płatności w drodze aktualizacji efektywnej stopy procentowej. Oznacza to, że (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy jest możliwość przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy?
Spółka z o.o. w 2021 r. przeznaczyła część zysku za 2020 r. na wypłatę wspólnikom dywidendy, a część na kapitał zapasowy. Czy w 2022 r. (...)
str. 47
2.
W której pozycji rachunku zysków i strat prezentuje się dofinansowanie otrzymane z PFRON?
W trakcie 2022 r. otrzymywaliśmy dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ujmowaliśmy je w księgach rachunkowych jako pozostałe przychody operacyjne. W której pozycji rachunku (...)
str. 48
3.
Czy roczna korekta VAT naliczonego wpłynie na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?
W księgach rachunkowych naszej jednostki figuruje nabyte prawo majątkowe zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych. Czy roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji (...)
str. 49
VII.
Z listów Czytelników
1.
Koszty poniesione na zakup i wymianę opon w samochodzie wykorzystywanym do celów służbowych i prywatnych
W listopadzie 2022 r. zakupiliśmy komplet nowych opon zimowych do samochodu osobowego stanowiącego środek trwały naszej jednostki, wraz z usługą wymiany opon letnich na zimowe. (...)
str. 50
2.
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w estońskim CIT
Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Czy w związku z pominięciem w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych powstaje dochód z (...)
str. 52
3.
Rozliczenie czynszu inicjalnego w księgach leasingobiorcy
Spółka z o.o. podpisała umowę leasingu operacyjnego maszyny do robót ziemnych. Czas trwania umowy wynosi 60 miesięcy. Spółka zobowiązana jest do wpłaty czynszu inicjalnego, depozytu (...)
str. 54
4.
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego do KRS
Jesteśmy małą spółką partnerską, która nie prowadzi ksiąg rachunkowych w 2022 r. W jaki sposób powinniśmy złożyć w KRS informację o tym, że nie mamy (...)
str. 55
5.
Lokale nabyte na rynku wtórnym, które po remoncie zostaną sprzedane
Kupujemy lokale w celu odprzedaży. Przed sprzedażą przeprowadzamy w nich niezbędne remonty. Koszty działalności operacyjnej ujmujemy na kontach zespołu 4. Czy musimy księgować na kontach (...)
str. 56
5.1.
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Z punktu widzenia rachunkowości nieruchomości, w tym także lokale, mogą być klasyfikowane w jednostkach jako zapasy. Zapasy stanowią element rzeczowych aktywów obrotowych, dla których przyjmuje (...)
str. 56
5.2.
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Przepisy ustawy o rachunkowości W ewidencji księgowej wartość lokalu w cenie nabycia można wstępnie ująć na koncie 31-1 "Materiały", a w momencie rozpoczęcia prac remontowych (...)
str. 57
6.
Zasady prezentacji odpraw emerytalnych i rentowych w porównawczym rachunku zysku i strat
Po raz pierwszy jesteśmy zobowiązani do wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych. W ciężar jakich kosztów księguje się wypłacone odprawy? Czy są to wynagrodzenia, czy ubezpieczenia (...)
str. 59
7.
Uszczegółowienie danych porównawczych za ubiegły rok obrotowy
Jesteśmy spółką jawną osób fizycznych. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządzaliśmy według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Za 2022 r. już nie możemy (...)
str. 60
8.
Koszty najmu mieszkania dla pracownika działu produkcyjnego
Nasza spółka wynajmuje od osoby fizycznej mieszkanie dla pracownika działu produkcyjnego. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wynajmu. Jak zaksięgować czynsz za najem tego (...)
str. 61
9.
Obowiązek objęcia nowej spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
W 2022 r. właściciel spółki dominującej założył drugą spółkę, w której ma większość udziałów. Prezesem obu spółek jest ta sama osoba. Pomiędzy spółkami występują transakcje (...)
str. 62
10.
Koszty związane z instalacją i montażem produktu w siedzibie nabywcy
Firma produkuje maszyny, które później sprzedaje. Umowa sprzedaży zazwyczaj zawiera produkcję maszyny oraz późniejszy montaż u klienta. Koszty montażu i instalacji są zawarte w cenie (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.